Samenvatting Basisboek recht

-
150 Flashcards en notities
61 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Basisboek recht
 • Mr O A P van der Roest ( )
 • of
 • 14th

Samenvatting - Basisboek recht

 • 1 Kennismaking met het recht

 • 9999
  000
 • Wat is aanvullend recht ?
  Rechtsregels die in het burgerlijk recht gelden, tenzij de partijen iets anders hebben bedongen.
 • Wat is algemeen bindend voorschrift?

   algemene regels of normen die de burger binden,afkomstig van een bevoegd overheidsorgaan.
 • Artikel

  Onderdeel van verdragen,wetten en verordeningen (eventueel in contracten)
 • Wat is algemene maatregel van bestuur?
  een algemeen bindend voorschrift dat is vastgesteld door de regering.
 • Privaatrecht(burgerlijk recht)

   regelt de rechts verhouding tussen burgers onderling.
 • Casus
  geval
 • codificatie
  Samenstellen van systematisch ingerichte wetboeken
 • Dwingend recht
  rechtsregels waar partijen niet van mogen afwijken, op straffe van nietigheid
 • eigenrichting
  zichzelf eigenmachtig recht verschaffen zonder tussenkomst van de overheid
 • formeel recht
  regels omtrent de wijze waarop het materieel recht kan worden afgedwongen
 • gewoonte
  gedragslijn die gedurende een langere tijd binnen een min of meer vaste kring van mensen als juist wordt beschouwd
 • in casu
  in dit geval
 • interpretatie
  uitleg van wetsregels
 • jurisprudentie
  rechtsbron, verzamelnaam voor uitspraken van rechtsprekende instanties
 • justitiabele
  rechtzoekende
 • lid
  onderdeel van een artikel
 • materieel recht
  dat deel van het recht waarin de rechten en de verplichtingen zijn geregeld
 • natuurlijk persoon
  mens als rechssubject
 • nietigheid
  bepaling waaruit voortvloeit dat het beoogde rechtsgevolg niet intreedt
 • norm
  rechtsregel, gedragsregel die door het recht wordt voorgeschreven
 • objectief recht
  geheel van die in de maatschappij geldende rechtsregels
 • onrechtmatig
  in strijd met een geschreven en of ongeschreven rechtsregel
 • onwetmatig
  in strijd met een geschreven rechtsregel
 • persoon
  rechtssubject
 • positief recht
  rechtsregels die gelden op een bepaalde plaats en tijd
 • privaatrecht
  regels betreffende de rechten en plichten van rechssubjecten als zij op voet van gelijkheid aan het maatschappelijk verkeer meenemen
 • publiekrecht
  regels betreffende de verhouding overheid-burgers, waarbij de overheid optreedt in de hoedanigheid van overheid als zodaing
 • rechtsbron
  vindplaats van het recht
 • rechtsobject
  voorwerp van het recht, drager van rechten en plichten
 • rechtspersoon
  samenwerkings- of organisatievorm die door de weg eigen rechten en plichten heeft gekregen
 • rechtssubject
  drager van rechten en plichten
 • rechtsvinding
  vinden van het recht in een concreet geval
 • rechtsvorming
  het scheppen van nieuw recht
 • self executing
  rechtstreeks bindend (bij verdragsbepalingen)
 • semidwingend recht
  tussenvorm tussen dwingend recht en aanvullend recht. partijen hebben binnen de door de wet gestelde grenzen vrijheid zelf een regeling te treffen. in het arbeidsrecht: recht waarvan men slechts bij schriftelijke overeenkomst of reglement mag afwijken.
 • standaardarrest
  arrest dat van belang is voor de rechtsvorming
 • subject
  onderwerp van rechtsbetrekking
 • subjectief recht
  een bevoegdheid die door het objectieve recht aan een rechtssubject wordt verleend
 • toetsen
  onderzoeken en beoordelen
 • verdrag
  internationale overeenkomst tussen twee of meer staten
 • wet
  in formele zin: besluit genomen door de regering en de staten generaal gezamenlijk. in materiële zin: een algemeen burgers bindende regeling, die voor herhaalde toepassing vatbaar is.
 • wetboek (of wet)
  Systematische codificatie van rechtsregels
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Basisboek Recht
 • O A P van der Roest
 • of
 • 1st

Samenvatting - Basisboek Recht

 • 1 Inleiding in het recht

 • Wat regelt het recht?
  Verhouding tussen mensen en overheid
  Verhouding tussen mensen onderling
 • Wat zijn belangtegenstellingen?
  Iedereen heeft zijn eigen belangen, zodra deze belangen botsen met elkaar ontstaan er vaak juridische conflicten.
 • Wat is eigenrichting?
  Zelf je gelijk halen in een geschil, bijvoorbeeld door het gebruiken van geweld. In dit geval geldt dan het recht van de sterkste.
 • Wat is de 'zittende magistratuur?'
  De rechter.
 • Waar kun je de regels omtrent de rechterlijke macht terugvinden?
  in de Wet op de rechterlijke organisatie, ook wel de Wet RO genoemd, en de Grondwet.
 • Waaruit bestaat de rechterlijke macht?
  •Rechtbanken
  •Gerechtshoven
  •Hoge Raad
 • Rechtbank:
  Een juridisch probleem wordt eerst voorgelegd aan de rechtbank omdat de rechtbank het eerste gerecht is. In Nederland zijn er negentien rechtbanken.
  De rechtbank kan bestaan uit een enkelvoudige kamer (met één rechter, zoals bijvoorbeeld: de politierechter of de kantonrechter) of een meervoudige kamer (drie rechters).
 • Gerechtshof:
  Mocht één van de partijen het niet eens zijn met het vonnis van de rechtbank, dan is het mogelijk om tegen het vonnis in hoger beroep te gaan. In Nederland zijn er vijf gerechtshoven. Het gerechtshof kan bestaan uit een enkelvoudige kamer (met één raadsheer) of een meervoudige kamer (drie raadsheren).
 • Hoge Raad:
  Mocht één van de partijen het niet eens zijn met het arrest van het gerechtshof, dan is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in cassatie te gaan.
 • Raadsheer:
  Rechter bij het Gerechtshof of bij de Hoge Raad.
 • Beoordeling uitspraak:
  •in hoger beroep: de raadsheer bekijkt het vonnis van de rechtbank en beoordeelt of de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, het recht juist is toegepast en of er bijvoorbeeld voldoende bewijs is.
  •in cassatie: de raadsheer bekijkt het arrest van het gerechtshof maar controleert niet of de feiten wel kloppen. De raadsheer kijkt alleen of het recht goed is toegepast.
 • 1.1 Sancties op het niet-naleven van rechtsregels

 • Wat zijn de doelen van het recht?
  •zorgen voor een vreedzame samenleving
  •zorgen voor rechtvaardiging
  •efficiënt ordenen van de samenleving
 • Wat is een sanctie?
  Een bestraffend gevolg bij het niet naleven van het recht.
 • 2.2 Onderscheid privaatrecht-publiekrecht

 • Wat is privaatrecht?
  Regelt de rechtsverhouding tussen burgers onderling.
 • Welke personen heb je in het recht?
  •Natuurlijk persoon: de mens
  •Rechtspersoon: een organisatievorm
 • Wat is publiekrecht?
  Regelt de rechtsverhouding tussen burger en overheid.
 • Welke vier onderdelen maken deel uit van het publiekrecht?
  Staats- en bestuursrecht, het strafrecht en het recht van de Europese Unie.
 • Kan het voorkomen dat de rechtsverhouding tussen de burger en overheid wordt beheerst door het privaatrecht?
  Ja dit kan, dan wordt de overheid gezien als rechtspersoon.
 • Wat is materieel recht?
  Regels die rechten en plichten bevatten voor burgers onderling, tussen burger en overheid en overheden onderling..
 • Wat is formeel recht?
  Regels voor de manier waarop de regels van het materiële recht gehandhaafd kunnen worden, dit wordt ook wel procesrecht genoemd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Basisboek recht
 • Mr O A P Van Der Roest
 • 9789001815509 of 9001815502

Samenvatting - Basisboek recht

 • 1 Basis Recht

 •  Geef aan welke passages in het voorbeeld over Oscar en Roderick in paragraaf 1.1 van rechtsverhoudingen naar privaatrecht respectievelijk publiekrecht betreffen.

  Oscar heeft een eigen zaak, die verlies draait. Dit roer slaat hij om doordat hij er een disco van maakt. Dit is winstgevend en heeft als gevolg, dat dit dus overlast veroorzaakt bij de omwonenden. Roderick heeft zijn beklag gedaan bij Oscar en later heeft Roderick dit ook bij de Gemeente gedaan. Die vertelt hem vervolgens nog even geduld te hebben, aangezien er wordt gewerkt aan een oplossing. Dit geduld heeft Roderick niet en dus gaat hij naar Oscar en slaat hem opzettelijk met een boek tegen zijn gezicht. Dit heeft als gevolg dat Oscar te maken krijgt met een lichte vorm van mishandeling.

 • Wat is veelal de basis van al dan niet omvangrijke juridische problemen?
  Ieder mens heeft belangen die hij probeert te realiseren waarbij je in botsing kunt komen met belangen van een ander (belangentegenstelling). Voorbeeld: Oscar heeft een verliesgevend café waardoor hij op zaterdagen discoavonden organiseert wat een winstgevend succes wordt ten nadele van omwonende. Roderick, zijn buurman, is de overlast zat en slaat op een zaterdagavond een boek in het gezicht van Oscar. (Hij wilt het probleem oplossen via eigenrichting; in een geschil je gelijk halen door zelf geweld te gebruiken). Roderick had desnoods een beroep moeten doen op de rechter, indien het conflict niet onderling kan worden opgelost. 
 • Belangentegenstellingen
  In botsing komen met belangen van een ander. 
 • wat is recht
  recht is overal om je heen
 • Waar staat hoe de rechterlijke macht georganiseerd is?
  In de grondwet en de wet op de rechtelijke organisatie
 • Oscar is in dit geval slachtoffer. Roderick is in dit geval de dader. Hij heeft met voorbedachte rade een mishandeling van lichte vorm uitgevoerd ten opzichte van Oscar. Dit is geen grote vorm van mishandeling, maar het is wel een handeling die niet mag volgens de wet.

 • Eigenrichting
  In een geschil je gelijk halen door zelf geweld te gebruiken. 
 • Zittende magistuur
  Rechters blijven zitten als zij aan het woord zijn. 
 • Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd? 
  Rechterlijke macht bestaat uit:
  - hoge raad
  - gerechtshoven
  - rechtbanken ( eerste gerecht, bekijkt en beoordeelt, 

 • Voorbeelden van alleensprekende rechters
  Kantonrechter
  Politierechter
 • Uitspraak
  Vonnis
 • Arrest
  Als een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof.
 • Verschil in beroep of cassatie
  Beroep
  De rechter kijkt nogmaals of alle feiten goed zijn beoordeeld.

  Cassatie
  Hoge Raad bekijkt of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. De lagere rechter moet het oordeel in acht nemen.
 • Doel recht
  De samenleving rechtvaardig, vreedzaam en efficiënt ordenen.
 • Sanctie
  Middel om naleving van bv een voorschrift af te dwingen, of als straf voor een overtreding.
 • Leerdoel Verschil tussen objectief en subjectief recht
  Het objectieve recht omvat alle rechtsregels in Nederland. Door een gebeurtenis of een handeling (Rechtsfeit!) kan er subjectief (rechtsgevolg) recht ontstaan.
 • Noem de 4 rechtsbronnen
  De Wet (hulpmiddel bij het oplossen van juridische problemen).
  Gewoonterecht
  Jurisprudentie
  Verdragen
 • recht
  recht
 • 1.1 Kennismaking met het recht

 • Recht regelt:
  -Verhoudingen tussen mensen onderlingen (BB)
  -Verhoudingen tussen mensen en de overheid (OB)
 • Wat staat er in de Grondwet en de Wet op de rechtelijke organisatie?
  Hoe de rechtelijke macht georganiseerd is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Basisboek recht
 • onder van O A P van der Roest van R Barents
 • 9789001794330 of 9001794335
 • 12e [herz.] dr.

Samenvatting - Basisboek recht

 • 1 Kennismaking met het recht

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1.1 Mens en recht

 • Mensen zijn gelijktijdig deelnemer aan verschillende maatschappelijke verbanden.
  Zo is iemand bijvoorbeeld tegelijkertijd werknemer en staatsburger. Iedereen komt op die manier, gewenst of ongewenst, in contact met anderen. Dit kan voor wrijvingen zorgen. Verschillende mensen hebben verschillende belangen. Als dit het geval is spreken we van belangentegenstelling; de oorzaak van veel privaatrechtelijke problemen.
  Een rechtssubject kan een 'natuurlijk persoon' (een mens) of een 'rechtspersoon' (bijvoorbeeld een vereniging, organisatie etc.) zijn.
 • Wat is  veelal de basis van een juridisch probleem?

  Belangentegenstelling

 • Eigenrichting is als je in een geschil je gelijk wil halen door zelf geweld te gebruiken.

  De overheid heeft "monopolie"op rechtshandhaving.

   

 • Wat is belangentegenstelling?
  Belangentegenstelling houdt in dat de belangen van twee of meer personen tegen elkaar in gaan. Dit kan leiden tot juridische problemen.
 • Wat wil eigenrichting zeggen?
  Dat je in een geschil je gelijk wil halen door geweld te gebruiken.
 • Wat is eigenrichting?

  In een geschil je gelijk halen door zelf geweld te gebruiken. Het recht van de (economisch) sterkste geldt dan. Alleen de overheid  mag doen aan eigenrichting om zijn gelijk te halen(politie, leger) Er is een uitzondering wanneer je eigenrichting mag gebruiken als burger maar dan moet dit uitdrukkelijk in de wet staan.

 • Voorbeeld: Persoon A heeft een cafe. Om winst te maken gaat hij avonden met luide muziek organiseren. Persoon B, de buurman van A, ondervindt hier hinder van. Dit is een belangentegenstelling: A wil winst maken. B wil rust. Dit botst met elkaar.
 • In het Nederlands recht is het denkbaar dat een burger bij hoge uitzondering zijn problemen via eigenrichting rechtens geoorloofd mag oplossen. 

  Bijvoorbeeld: 
  Als de beplanting van de buurman over iemand erf heen hangt, mag deze - zonder toestemming van de rechter- de op zijn erf overhangende takken afzagen als de buurman de aanmaning om dat zelf te doen naast zich heeft neergelegd. Rechtens mag hij de takken afzagen op grond van art. 5:44 BW. 
 • Persoon B neemt, nadat de gemeente volgens hem niet adequaat reageert, op een avond het recht in eigen hand. Hij gaat naar het cafe en geeft A een paar rake tikken. Hoe noemen we dit?
  Dit is (ongeoorloofde) eigenrichting:
  Eigenrichting is het zelf in de hand nemen van het recht, door geweld toe te passen om een conflict op te lossen.
  Enkel de politie en het leger mogen geweld toepassen om (in naam van de overheid) problemen op te lossen.
 • Wat is geoorloofde eigenrichting?
  Geoorloofde eigenrichting is eigenrichting, die bij wet niet verboden is. Dit zijn doorgaans uitzonderingen.
  Bijvoorbeeld:
  Buurman A heeft een boom in zijn tuin. Deze hangt over de schutting van buurman B.
  Buurman B heeft hier vaker over geklaagd. Uiteindelijk heeft hij bij de gemeente geklaagd. Deze heeft buurman A aangemaand en opgedragen de takken af te knippen die over de schutting hangen. De aanmaningen worden genegeerd. In dit geval mag B eigenrichting toepassen en zelf de overhangende takken afzagen of afknippen.
  Overhangende takken zijn in principe verboden. Als de 'overtreder' aanmaningen negeert mag de gedupeerde zelf het recht toepassen.
 • 1.2 Organisatie Rechterlijke macht

 • Hoe is de rechterlijke macht geordend?
  In Nederland kennen we, van boven naar beneden, de volgende machten:
  -Hoge Raad
  -Gerechtshof (5)
  -Rechtbank (19)
 • Hoe ziet de organisatie van de rechterlijke macht er in Nederland uit?
  • Rechtbanken (19)
  • Gerechtshoven (5)
  • Hoge Raad (1)
 • Wat zijn de drie verschillende rechterlijke machten in Nederland? 

  Hoge raad,  gerechtshof en rechtbank

 • In cassatie in cassatie, gaan bij de Hoge Raad is iets anders dan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.


  • In hoger beroep kijkt de rechter nog een keer of de rechter in de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, of er voldoende bewijs is en of het recht juist is toegepast. 
  • De uitspraak van het gerechtshof komt in plaats van het vonnis van de rechtbank. 
  • In cassatie wordt door de Hoge Raad niet opnieuw gekeken of de feiten wel kloppen, hij kijkt alleen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. 
  • Als de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak terugverwezen naar een lagere rechter die opnieuw uitspraak moet doen.
 • Zittende magistratuur omdat de rechters zitten blijven tijdens hun spreektijd

  Rechtbank is het eerste gerecht. Een of meervoudige kamers. 

  Politierechter en kantonrechter 

   

  Hoger beroep gebeurt bij een van de vijf gerechtshoven.

  Cassatie betekent een beroep aan tekenen tegen een hoger beroep, dit gebeurt bij de hoge raad.

  In cassatie gaan bij de Hoge Raad is iets anders dan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.
  • In hoger beroep kijkt de rechter nog een keer of de rechter in de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, of er voldoende bewijs is en of het recht juist is toegepast. 
  • De uitspraak van het gerechtshof komt in plaats van het vonnis van de rechtbank. 
  • In cassatie wordt door de Hoge Raad niet opnieuw gekeken of de feiten wel kloppen, hij kijkt alleen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. 
  • Als de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak terugverwezen naar een lagere rechter die opnieuw uitspraak moet doen.

   

 • Wat doet de Rechtbank?
  Een rechterlijk probleem wordt eerst in een rechtbank behandeld. Hier wordt naar de inhoudelijke feiten van een zaak gekeken en wordt een uitspraak gedaan; een vonnis.
 • Wat is het eerste gerecht voor een juridisch probleem?
  De rechtbank.
 • Wat doet het Gerechtshof?
  Als de beklaagde (of de gedupeerde) het niet eens is met het vonnis, de uitspraak van de rechter, kan deze in Hoger Beroep gaan. 
  De zaak wordt dan voorgelegd aan het Gerechtshof. Hier kijken de rechters (Raadsheren genoemd) wederom naar de inhoudelijke feiten en vormen zijn een nieuw oordeel; een arrest.
 • Hoeveel rechtsprekende rechters kent de rechtbank met de meervoudige kamers?
  Drie rechtsprekende rechters.
 • Wat doet de Hoge Raad?

  Als men het niet eens is met het arrest, uitgesproken door het Gerechtshof, kan men in cassatie gaan.
  Dit houdt in dat de zaak wordt behandeld in de Hoge Raad.
  Hierbij wordt niet meer gekeken naar de inhoudelijke feiten. Men kijkt enkel en alleen of de rechter het recht eerder goed heeft toegepast, of er naar alle feiten is gekeken et cetera. Ze houden zich bezig met de procedure, niet met de inhoud. 
  Het oordeel van een Hoge Raad heet, net als bij het Gerechtshof, een Arrest en wordt, net als bij het Gerechtshof, uitgesproken door Raadsheren.
  Als de Hoge Raad beslist dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak opnieuw behandeld. Het oordeel van de HR wordt meegenomen.
 • Noem twee voorbeelden van alleensprekende rechters.
  • Kantonrechter
  • Politierechter
 • Hoe noemen we het begrip als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank?
  Vonnis
 • Hoe worden de rechters bij het gerechtshof genoemd?
  Raadsheren.
 • Hoe noemen we het begrip als één van de partijen het niet eens is met de uitspraak van het gerechtshof?
  Arrest
 • Hoe heet het om een geschil voor te leggen aan het hoogste rechtscollege in Nederland?
  In cassatie gaan.
 • In cassatie gaan bij de Hoge Raad is iets anders dan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.


  • In hoger beroep kijkt de rechter nog een keer of de rechter in de rechtbank alle feiten goed heeft beoordeeld, of er voldoende bewijs is en of het recht juist is toegepast. 
  • De uitspraak van het gerechtshof komt in plaats van het vonnis van de rechtbank. 
  • In cassatie wordt door de Hoge Raad niet opnieuw gekeken of de feiten wel kloppen, hij kijkt alleen of de lagere rechter het recht juist heeft toegepast. 
  • Als de Hoge Raad oordeelt dat het recht niet goed is toegepast, wordt de zaak terugverwezen naar een lagere rechter die opnieuw uitspraak moet doen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 5:

 • Basisboek recht
 • O A P van der Roest van R Barents
 • 9789001713294 of 9001713297
 • 11e dr.

Samenvatting - Basisboek recht

 • 1 Kennismaking met het recht

 • In dit hoofdstuk maak je kennis met de grondbeginselen van het Nederlands Recht
 • Waar is de rechtelijke macht georganiseerd?
  In de Grondwet en de Wet op de Rechtelijke organisatie.
 • fsdfsd
  gfsdfsd
 • Eigenrichting
  In een geschil je gelijk halen door geweld te gebruiken
 • Wat is aanvullend recht?
  rechtregels die in het burgerlijk recht gelden tenzij de partijen iets anders hebben bedongen
 • Wat zijn de 4 wilsgebreken?
  1. bedrog art. 3: 44 lid 3
  2. dwaling art. 6: 228
  3. bedreiging art. 3:44 lid 2
  4. misbruik van omstandigheden art. 3.44 lid 4
 • Wanneer is recht rechtvaardig ?
  altijd
 • Monopolie 
  De overheid heeft recht om met behulp van geweld te handhaven
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van bedrog art. 3:44 lid 3?
  1. een kunstgreep 
  2. opzet om de ander tot het verrichten va neen bepaalde rechtshandeling te bewegen.
  3. Causaal verband tussen de kunstgreep en het verrichten van de rechtshandeling.
 • testje
  hi
 • aan de leerlingen vertellen
 • Hoe ziet de hamer van de rechter eruit?
  Bruin en van hout.
 • zittende magistratuur
  De rechters blijven zitten als ze aan het woord zijn
 • Wat is een kunstgreep?
  - een opzettelijke gedane onjuiste mededeling
  - het opzettelijk verzwijgen van een feit
  - het vervalsen van stukken (kilometerstand terugzetten)
 • altijd gezellig
  nee
 • Even een notitietje om uit te vogelen hoe dit werkt.
 • Rechterlijke macht
  rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van dwaling? art 6:228
  1. onjuiste voorstelling van zaken.
  2. causaal verband.
  3. aanwezigheid van 1 van de 3 dwalingsgevallen.
  4. kenbaarheid.
  5. geen uitsluitend toekomstige omstandigheid.
  6. niet voor rekening van de dwalende.
 • wie kent mij ?
  ik zelf
 • Nog een notitie om uit te vogelen hoe dit werkt.
 • Rechtbanken
  Eerste gerecht, lagere rechter. Niet eens met de vonnis? In hoger beroep gaan
 • Wat zijn de drie dwalingsgevallen?
  a. Wederpartij gaf inlichting
  b. Wederpartij schond spreekplicht
  c. wederzijdse dwaling
 • wie kent mij ?
  ik zelf
 • vonnis
  uitspraak van de rechtbank
 • Nu even een notitie met een plaatje van een konijn.
 • Wat zijn de voorbeelden van 'niet voor rekening van de dwalende'?
  a. aard van overeenkomst (bijvoorbeeld op eigen bate en schade)
  b. Verkeersopvattingen (wanneer de dwalende zelf geen onderzoek gedaan heeft)
  c. omstandigheden van het geval (geven concrete omstandigheden de rechter aanleiding om te oordelen dat de dwaling voor rekening van de dwalende komt'
 • Gerechtshof(Hof)
  Rechters worden raadsheren genoemd. Niet eens met de arrest? In cassatie gaan
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van bedreiging art. 3:44 lid 2?
  1. het bewegen van een ander tot een bepaalde rechtshandeling
  2. door een onrechtmatige bedreiging
  3.gericht tegen deze persoon of een derde
  4. Causaal verband tussen bedreiging en de rechtshandeling
 • Arrest
  Uitspraak gerechtshof en Hoge Raad
 • Wat zijn de cumulatieve vereisten van bedreiging art. 3:44 lid 2?
  1. het bewegen van een ander tot een bepaalde rechtshandeling
  2. door een onrechtmatige bedreiging
  3. gericht tegen deze persoon of een derde
  4. Enig nadeel in persoon of goed
  5. Causaal verband tussen bedreiging en de rechtshandeling
 • Hoge Raad
  Hoogste rechtscollege. Vijf raadsheren
 • Wat zijn de Cumulatieve vereisten van Misbruik van omstandigheden art. 3:44 lid 4?
  1. bijzondere omstandigheden
  2. misbruik
  3. Causaal verband tussen de bijzonder omstandigheid en het verrichten van de rechtshandeling
 • In hoger beroep gaan
  De rechter kijkt weer naar de feiten. Arrest komt in plaats van vonnis
 • Wat is materieel recht?
  Wat zijn mijn rechten en plichten.
 • In cassatie 
  Niet eens met de arrest van de gerechtshof? In cassatie gaan. Dan kom je bj de Hoge Raad. Heeft de lagere rechter het recht goed toegepast? Niet goed? Weer terug naar de lagere rechter. 
 • Wat is formeel recht?
  Hoe ga ik mijn recht halen?
 • sanctie
  Strafmaatregel waarmee je dreigt. Geldboete
 • Wat is vernietigbaarheid?
  Wanneer het een meerzijdige rechtshandeling betreft en de wetsbepaling uitsluitend strekt tot bescherming van een van de partijen. Kan ingeroepen worden met terug werkende kracht.
 • Last onder dwangsom
  Bedrag dat je moet betalen als je niet doet wat de rechter heeft opgelegd. Rechtelijke dwangmiddel
 • wat is Nietigheid?
  wanneer uit de strekking van de geschonden wetsbepaling anders voortvloeit. Nooit geldig geweest.
 • Wat zijn de drie organisaties binnen de rechterlijke macht?
  1. Rechtbanken (arrest)
  2. gerechtshoven (arrest)
  3. Hoge raad  (in cassatie gaan)
 • Wat is publiekrecht?
  Het recht tussen overheden en overheden of overheden en burgers
 • Wat valt er onder publieksrecht?
  1. Bestuursrecht
  2. strafrecht
 • Wat is privaatrecht?
  is het recht tussen personen onderling.
 • Wat valt er onder privaatrecht?
  rechtspersonen onder elkaar
 • Wat is een rechtssubject?
  De natuurlijke personen
 • wat is een rechtsobject?
  een voorwerp (iPod, fiets) voorbeeld: rechtsobject behoort toe aan een rechtssubject.
 • Wat is Dwingend recht?
  Dwingend recht dwingt onvoorwaardelijk, ook als de betrokkenen dit niet willen. Komt vaan voor om zwakkere partijen te verdedigen.
 • Wat is aanvullend recht?
  Rechtsregels die in het burgerlijk recht gelden, tenzij de partijen iets anders hebben bedongen.
 • Wat zijn de gronden voor ongeldigheid van rechtshandelingen?
  1. De wil stemt niet met verklaring overeen (art. 3.33)
  2. Geestelijke stroonis (art. 3.34)
  3. Handelingsonbekwaam (art. 3:32)
  4. wilsgebreken (art. 3:44 en 6:228)
  5. in strijd met de wet
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.