Samenvatting Basisboek systeemgericht werken

-
ISBN-10 9055744794 ISBN-13 9789055744794
653 Flashcards en notities
34 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basisboek systeemgericht werken". De auteur(s) van het boek is/zijn Marius Nabuurs. Het ISBN van dit boek is 9789055744794 of 9055744794. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisboek systeemgericht werken

 • 0 Inleiding

 • Hoe heeft de aandacht voor het systeem (binnen de psychiatrie) over de jaren heen ontwikkeld?
  De aandacht voor de wederzijdse beïnvloeding, de manier waarop mensen met elkaar omgaan en het ontstaan van pathogene symptomen is er al vanaf het begin van de twintigste eeuw. Het heft echter nog tot de jaren vijftig van de vorige eeuw geduurd voordat de gezins- en partnerrelatietherapie goed op gang kwamen.
 • Erkend wordt dat in de systeemdimensies mede de oorzaak van het probleem gevonden kan worden en dat ze kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem en de beantwoording van de hulpvraag.
 • Binnen de doelstellingen van de WMO is het project 'Welzijn nieuwe stijl' van het ministerie van VWS enkele jaren geleden gestart. Welke vijf kerkcompetenties zijn in de doelen opgenomen?
  - bescherming
  - zelfredzaamheid
  - participatie
  - zorg voor elkaar
  - sociale samenhang
 • 1 Het werkterrein van de systeemgerichte social worker

 • Wat wordt bedoeld met entropie?
  Open systemen die steeds meer gesloten raken, wanneer de uitwisseling met de omgeving afneemt.
 • Wat is systeemgericht werken?
 • Wat is een dyadisch subsysteem?
  Kleine sociale subsystemen wat bestaat uit 2 personen. Bv. moeder en vader 
 • Wat wordt er bedoeld met zelfstabilisatie?
  Het mechanisme waarbij een mens zich aan zijn omgeving aanpast of
  aanpassingen in zijn omgeving tot stand brengt.
 • Wat wordt er bedoeld met zelforganisatie?
  Dat een systeem zich structureel wijzigt in plaats van zichzelf aanpast

 • Dyadisch subsysteem
  Het kleinste sociale subsysteem dat uit twee personen bestaat
  (bijvoorbeeld subsysteem ouders, of subsysteem kinderen).
 • Met welke 5 systemen heeft de social worker mee te maken? (systeempentagram)
  Het individuele systeem (cliënt), het subsysteem (ouders/opvoerders), het gezinssysteem, het suprafamiliare systeem en de omgeving als systeem
 • Symmetrische interactie
  Het gedrag van de een wordt gevolgd door eenzelfde soort gedrag van de ander. Wanneer zij scheldt, scheldt hij terug. Concurrentie
 • Complementaire interactie
  Hierbij is sprake van tegengesteld gedrag dat bij elkaar past, op elkaar ingrijpt. Geen gelijkwaardigheid. Sprake van een 'zieke' en een 'verzorger'.
 • Suprafamiliaar
  Bloedverwanten en partners--> Ooms, tantes, opa's,oma's
 • Wat is de omgeving is systeem?
  Alle interne en externe factoren. ( protectieve factoren en stressoren)
 • 1.1 Inleiding

 • Systeemgericht werken is meer een visie van waaruit gekeken wordt naar een cliënt. deze visie resulteert in een manier van werken, en heeft betrekking op systeemtheoretische principes.

 • 1.1.1 Inleiding

 • Wat zijn voorbeelden van systeemtheoretische begrippen?
  communicatie, interacties, wederkerigheid, circulaire proces, (gezins)functies, regels, rollen e.d.
 • 1.2 Wat is het systeem

 • Bij een systeem gaat het om geordende delen, die elkaar beïnvloeden in meer of mindere mate van complexiteit. >> gericht op het halen van een bepaald doel of doelen.

 • Wat is voor de social worker de redelijk dekkende definitie Weijenberg van het begrip 'systeem'?
  Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen, het gaat niet alleen om de delen op zich, ook niet op het geheel, maar om de betrekkingen tussen dit alles. 
 • begrip systeem: complex van met elkaar omgaande individuen zowel binnen als buiten het gezin. 
 • De definitie van het begrip 'systeem'  Weijenberg bevat bijna alle belangrijke aspecten komen hierin terug, namelijk:
  De delen, het feit dat de delen een eenheid vormen, en met name de relaties tussen de verschillende delen waardoor ze een eenheid vormen. 
 • Welk aspect mist in de definitie van Weijenberg?
  De doelgerichtheid, die essentieel is voor het systeembegrip in de sociale wetenschap. 
 • De definitie van het begrip 'systeem' van het boek (afgeleid van Weijenberg) is:
  Het begrip systeem wijst op een eenheid, opgebouwd uit deelverhoudingen; het gaat niet om de delen op zich, ook niet om het geheel, maar om de doelgerichte betrekkingen tussen dit alles. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat is multisystemtherapie (MST)?
MST is een intensieve vorm van behandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag, die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst (te) worden in bijvoorbeeld een besloten of gesloten opname plek of een justitiële jeugdinrichting.
wat is ambulante spoedhulp (ASH) ?
Ambulante Spoedhulp is een hulpvorm die de problematiek verkent en ordent, gezinsleden structuur en veiligheid biedt, het sociaal netwerk van het gezin activeert, het probleemoplossend vermogen van de afzonderlijke gezinsleden vergroot en de regie in het gezin herstelt
Wat is de omgeving is systeem?
Alle interne en externe factoren. ( protectieve factoren en stressoren)
Wat zijn de taken van een zorgteam?
- het zorgteam geeft vorm en inhoud aan een vraaggerichte en kwalitatief goede hulpverlening aan het cliëntsysteem
- het zorgteam stippelt met elkaar een strategie uit, stelt de werkprocessen vast en definieert de rollen van de verschillende leden uit de familie of het sociaal netwerk en van de professionals
Op welk theoretisch concept is het zorgteam gebaseerd?
Het theoretisch concept en model zijn afgeleid van een 'alignmentmodel', waarin de inhoud van de hulpvraag centraal staat. 
Waaruit bestaat een zorgteam?
Het zorgteam bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse systemen en uit professionals die een rol spelen in het oplossen van de hulpvraag.
Wat zijn zorgteams?
Zorgteams vormen een logisch vervolg op het familienetwerkberaad, waarin het suprafamiliare systeem en de omgeving samen met de ouders en het kind het plan voor de toekomst vormgeven en bijstellen; de professionals sluiten zich hierbij aan. 
In de varianten van het familienetwerkberaad zijn drie factoren van belang. Welke drie?
- empowerment
- de cliënten kunnen vaak goed aangeven op welke wijze zij met de belangrijke betrokkenen, de participanten, een goed plan voor de toekomst willen maken
- de rol van de professional is in principe faciliterend en informerend; alleen als de cliënt erom vraagt, breiden zij hun rol uit
Wat staat centraal in familienetwerkberaden?
Centraal staat dat de ouders en kinderen, samen met het suprafamiliar systeem en de omgeving, een plan voor de toekomst maken voor het kind en daaraan gezamenlijk uitvoering geven.
Wat is de rol van het suprafamiliare systeem bij familienetwerkberaden?
Vaak is zij de sleutel die een bijdrage kan leveren aan het verhelderen van de problemen en het zoeken naar oplossingen.