Samenvatting Basiscursus recht : werkboek

-
ISBN-10 9035810112 ISBN-13 9789035810112
219 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basiscursus recht : werkboek". De auteur(s) van het boek is/zijn F Kusters. Het ISBN van dit boek is 9789035810112 of 9035810112. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basiscursus recht : werkboek

 • 1 betekenis en doel van het recht

 • Geef in uw eigen bewoordingen weer wat kenmerkend is voor gedragsnormen
  Kenmerkend voor gedragsnormen is, dat zij menselijke verhoudingen ordenen en dat overtreders van die normen gekritiseerd worden. Normen geven tot op zekere hoogte richtlijnen voor hetgeen als goed en kwaad wordt beschouwd, soms zijn ze ook puur ordenend
 • 1.1 plaats van het recht

 • Wat is kenmerkend voor gedragsnormen?
  Kenmerkend voor gedragsnormen is, dat zij menselijke verhoudingen ordenen en dat overtreders van die normen gekritiseerd worden. Normen geven tot op zekere hoogte richtlijnen voor hetgeen als goed en kwaad wordt beschouwd, soms zijn ze ook puur ordenend
 • Waarom kunnen mensen niet zonder gedragsnormen?
  Zonder zouden mensen niet in staat zijn om vooruit te lopen op elkaars gedrag.
 • 3 objectief recht subjectief recht en rechtssubject

 • Wat is het verschil tussen een typische strafrechtelijke sanctie en een typisch privaatrechtelijke sanctie?
  Een strafrechtelijke sanctie is primair gericht op het toebrengen van leed (gevangenisstraf/boete/werkstraf) terwijl een privaatrechtelijke sanctie zich primair richt op herstel van toegebrachte schade dmv compensatie.
 • Leerdoelen:
 • Wat is objectief/positief/geldend recht? 
  Het geheel van rechtsregels, zoals die voortvloeien uit wetgeving, rechtspraak en gewoonten, dat in een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip van kracht is  

  voorbeelden: Het Nederlandse, Romeinse en Engelse recht
 • Op welke wijzen kan het objectieve recht ingedeeld worden?
  Indelingen op grond van inhoud, werking en functie.
 • Wat is het privaatrecht en het publiekrecht en welke indeling van het recht betreffen zij?
  Het publiekrecht regelt het algemeen belang en het privaatrecht regelt het belang van het rechtssubject. Dit objectieve recht is dus ingedeeld aan de hand van de inhoud van de rechtsregels.
 • Waarom is "het regelen van een belang" een beter criterium dan "het betrokken zijn van een belang" wanneer we onderscheid maken tussen   privaat- en publiekrecht?
  Het uitgangspunt is dat er een bepaald belang geregeld wordt. Er zijn talloze voorbeelden waarbij het algemeen belang betrokken is binnen het privaatrecht. Een daarvan is het belang dat mensen (individueel belang) zich houden aan een koopcontract waardoor het handelsverkeer (algemeen belang) voorspelbaar blijft. Omgekeerd is er een gelijkwaardig voorbeeld binnen het publiekrecht: bij de verplichting van het houden van een rijbewijs  tijdens het rijden (algemeen belang: mogelijke slachtoffers) is ook het belang van het individu (examenkandidaat) betrokken. 
 • Wat is de actieve rol en de passieve rol van het algemeen belang binnen het recht?
  Het algemeen belang eist (actief) het bestaan van het recht (privaat en publiek) en dat de inhoud van het recht zodanig is dat dit zijn functie van rechtvaardige en vreedzame ordening van de gemeenschap zo goed mogelijk vervult. Het algemeen belang is voorwerp (passief) van regeling enkel bij het publiekrecht. 
 • Met welke 2 kenmerken onderscheidt men privaat- en publiekrecht en waarin verschillen zij?
  Het voorwerp van regeling en de wijze van handhaving. Privaatrecht: Het belang van het rechtssubject waarbij deze zelf beslist of deze actie wil instellen (rechtsvordering/ius agendi). Publiekrecht: Het algemeen belang waarbij de overheid handhaaft.
 • Waarom onderscheidde op den duur het strafrecht zich van het privaatrecht?
  Omdat er een centraal gezag in grote Europese regio's ontstond vanwege sociaal en economische ontwikkelingen. De geldeconomie gaf het gezag de mogelijkheid belasting te heffen, en een apparaat op te bouwen dat zorg droeg voor interne en externe veiligheid. De centrale machthebbers kregen een zelfstandig belang bij de handhaving van recht en orde binnen hun gebied. De vergoeding ter compensatie van geleden schade ging over in strafvordering.
 • Waarom begon de overheid gedrag strafbaar te stellen dat niet alleen haarzelf raakte?
  Rechtshandhaving op initiatief van betrokken partijen zelf kon de openbare orde verstoren. In het algemeen belang nam de overheid daarom de handhaving over. Daarnaast nam de gelijkwaardigheid van betrokken partijen af waardoor de zwakkeren moeilijker hun gelijk konden halen. De overheid zag het als haar taak de gemeenschap te beschermen en dus ook de bestraffing voor haar rekening te nemen.
 • Hoe ontstond het strafprocesrecht?
  Enerzijds kreeg de overheid een actieve taak bij de bestraffing van normovertreders en anderzijds werd zij gebonden aan regels in welke omstandigheden zij gerechtigd is om te straffen.
 • Welke groep delicten vormt een uitzondering op het ontstane strafmonopolie van de staat en waarom?
  Klachtdelicten. De bijzondere belangen bij het niet in gang zetten van strafvervolging kunnen groter zijn dan het openbaar belang bij het wel in gang zetten van strafvervolging.Een voorbeeld is belediging (art. 261 Sr).
 • dwingend of aanvullend?
  paragraaf 12 nog samenvatten: betreft indeling naar werking
 • Benoem en omschrijf de indelingen van recht naar functie.
  Het materiële recht (substantive law) tegenover het formele recht (procedural law). Het materiële recht omvat de inhoud van de rechten en plichten van het rechtssubject. Het formele recht omvat de regels om het materiële recht tot gelding te mogen brengen (heroverweging bestuursbesluit, opsporing, vordering en executie).
 • Wat is een rechtssubject?
  Een rechtssubject is een drager van subjectieve rechten en plichten. Er zijn twee soorten rechtssubjecten: natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen. Rechtspersonen worden nader verdeeld in privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de vereniging) en publiekrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld de Staat,provincies, gemeenten en waterschappen).
 • Benoem de 3 rechtspersonen volgens art. 2:1,2 en 3 BW.
  Publiekrechtelijke rechtspersonen (inrichting door publieksrecht), kerkgenootschappen (inrichting art 6 Gw vrijheid van godsdienst) en privaatrechtelijke rechtspersonen (inrichting door privaatrecht).
 • Wat is het subjectief recht?
  Een bevoegdheid als voorwerp van bijzondere regeling binnen het objectieve recht (dus niet vrijheden zoals wandelen en de krant lezen) welk het rechtssubject heeft tegenover de verplichting van (een) bepaald(e) rechtssubject(en) (relatief recht: verbintenis, overeenkomst) of tegenover allen (absoluut recht: eigendomsrecht, ouderlijk gezag).
 • Welk uitgangspunt kent het privaatrecht en welke het publiekrecht?
  Vrijheid en dwang.
 • Wat is een functionele indeling van recht en noem voorbeelden.
  Een indeling op basis van een fenomeen dat een bepaalde functie dient zoals omgevingsrecht, jeugdrecht, gezondheidsrecht, dierenrecht, bankrecht, agrarisch recht en consumentenrecht.
 • Omschrijf de relatie tussen een rechtsfeit en een rechtsgevolg en geef 2 voorbeelden.
  Een rechtsfeit is een feit of een feitencomplex dat in een conreet geval door het bestaan van een (algemene) rechtsregel tot een bepaald rechtsgevolg leidt (bevoegdheden, verplichtingen en straffen). Diefstal als rechtsfeit met als rechtsgevolgen strafbaarheid, verplichting om de ontstane schade te vergoeden en de eigenaar verkrijgt de bevoegdheid zijn zaak onder de dief terug te vorderen. Een geboorte als rechtsfeit met als rechtsgevolg een in rechte afdwingbare verplichting tot levensonderhoud.
 • Wat is een rechtsregel?
  Van een afzonderlijke rechtsregel weten we dat het een geldende rechtsregel is, omdat zij als zodanig door een wetgever uitgevaardigd is, door de gewoonte dan wel door de rechtspraak tot gelding is gekomen of in een verdrag dan wel in een besluit van een internationale organisatie is opgenomen. Zo'n rechtsregel kenmerkt zich doordat hij aan bepaalde feiten juridische rechten en/of plichten vastknoopt.
 • welke 2 soorten van subjectief recht worden onderscheiden en geef van elk een voorbeeld.
  Relatieve rechten en absolute rechten. Relatief recht geeft een rechtssubject de bevoegdheid om te eisen dat een ander handelt (iets doet of juist nalaat). Voorbeeld: een koopovereenkomst kan een partij de bevoegdheid geven om te eisen dat de ander het gekochte goed levert. Het absolute recht geeft een rechtssubject de bevoegdheid om zelf te mogen handelen. Daartegenover staat de verplichting van allen om zich van inbreuk op die bevoegdheid te onthouden. Voorbeeld: het eigendomsrecht geeft de eigenaar het recht om binnen zeker grenzen te doen met zijn of haar goed wat hem of haar goeddunkt, en dienen anderen deze rechten te respecteren. Absoluut recht en relatief recht zijn exclusief privaatrechtelijke begrippen. 
 • Wat is de paradox van een subjectief recht en geef 2 voorbeelden.
  De bevoegdheid die het subjectieve recht verleent kan voor de bevoegde zelf tegelijk verplichting zijn of verplichtingen meebrengen. Ouderlijkgezag is het recht en de plicht om je kinderen op te voeden. De overheid is bevoegd om misdrijven te vervolgen en daartoe verplicht mits er aanleiding bestaat.
 • Wat is het nut van subjectief recht?
  Het is een hulpmiddel om de beschrijving van bepaalde situaties te vereenvoudigen en om de regels van het objectief recht systematisch te ordenen. Zonder dit hulpmiddel zou het aantal rechtsregels zo moeten worden uitgebreid, dat zij een onoverzichtelijke en daardoor praktisch onbruikbare massa gingen vormen.
 • Wat is subsumptie?
  Het onder de rechtsomschrijving van een rechtsregel brengen van een feit(encomplex); het rangschikken van een bijzonder onder een algemeen begrip.
 • Wat is een rechtshandeling?
  Een handeling die iemand uitvoert met de bedoeling een bepaald rechtsgevolg tot stand te brengen. Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Handelingen welke strafbaar of enkel onrechtmatig zijn zijn geen rechtshandelingen.
 • Wat is een overeenkomst?
  Een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere een verbintenis aangaan.
 • III.32 Wat zijn blote rechtsfeiten?
  Bote rechtsfeiten zijn hier alle rechtsfeiten die niet bestaan uit menselijke gedragingen, zoals geboorte dood en tijdsverloop. 
 • Welke 3 soorten rechtssubjecten kennen we in het bestuursrecht?
  Bestuursorganen, natuurlijke personen en rechtspersonen. Het zijn de bestuursorganen die beslissingen met openbaar gezag kunnen nemen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.