Samenvatting Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk

ISBN-10 9046904121 ISBN-13 9789046904121
588 Flashcards en notities
46 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789046904121 of 9046904121. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basismodel voor methodische hulp en dienstverlening in het sociaal werk

 • 1 Terreinafbakening

 • Op welk afgebakend terrein heeft methodisch werken betrekking?
  Het samengaan van individuele, situationele en maatschappelijke invalshoek
 • Wat zijn de 4 fases van het ASPIRE-proces?
  1. Assesment
  2. Plan
  3. Implement
  4. Review and Evaluation.
 • Wat gebeurt er onder stap 4 van het ASPIRE-proces: review and evaluation?
  - In kaart brengen van behaalde doelen;
  - In kaart brengen van relevante zaken voor nieuwe cyclus.
  (Hierna kan de cyclus evt. opnieuw beginnen)
 • Algemene probleem- aanpak/oplossings model
  ASPIRE-model
 • Waar ligt de nadruk op bij afbakening van methodisch werken?
  Op de versterkende en participatie bevorderende taak, die voortkomt uit de missie van sociaal werk.
 • Wat gebeurd er onder stap 1 van het ASPIRE- proces: Assesment?

  - Verzamelen van informatie;

  - Stellen van prioriteiten.
 • Assessment: Het verzamelen van informatie en het stellen van prioriteiten.
   Plan: Het vaststellen van de doelen en het onderhandelen over het opstellen van het plan van aanpak.
  3 Het implementeren/uitvoeren van het plan van aanpak en het monitoren van de daadwerkelijke uitvoering.
  4  Revieuw and Evalution: Een tussentijdse eindevaluatie op de grond waarvan een nieuwe (bijgestelde cyclus kan starten.
 • ASPIRE staat voor.. Licht elke modaliteit toe
  Assesment: verzamelen van relevante informatie
  Plan: onderhandelen en opstellen plan van aanpak
  Implement: uitvoeren, volgen/bewaken plan van aanpak
  review en evaluation: tussentijdse- en eindbeoordeling
 • Wat betekent het begrip eclectisch-integratief?
  bijeenzoeken/integreren.
 • Wat gebeurd er onder stap 2 van het ASPIRE-proces: Plan?
  - Stellen van doelen;
  - Onderhandelen over het maken van plan van aanpak.
 • Wat gebeurd er onder stap 3 van het ASPIRE-proces: Implement?
  - Uitvoeren van plan;
  - Volgen/ bewaken van uitvoering.
 • Wat gebeurd er onder stap 4 van het ASPIRE-proces: review and evaluation?
  - In kaart brengen van behaalde doelen;
  - In kaart brengen van relevante zaken voor nieuwe cyclus.
  (Hierna kan de cyclus evt. opnieuw beginnen)
 • 1.1 De missie van het sociaal werk

 • Wat is de missie van het sociaal werk?
  MW streven ernaar dat mensen zich met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar eigen aard etc.
 • Wat is de missie van social work?
  Maatschappelijke werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hen sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven.
 • Wat is de missie van het sociaal werk?
  'Beroepsprofiel' (2006) Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking me hun omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen en dat ze rekening houden met anderen met wie zei samenleven.
 • Wat is de missie van sociaal werk ?
  Sociaal werkers streven er naar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar eigen aard, behoeften en opvattingen, en rekening houden met anderen met wie zij samenwerken.
 • Wat is empowerment?
  Het vergroten en activeren van het probleemoplossend vermogen.
 • Begrip: interne afstemming
  Een afstemming binnen de persoon waardoor ideeen, gevoelens en strevingen met elkaar in harmonie zijn.
 • Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar eigen aard, behoeftes en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie ze samenleven.
 • Wat wordt er bedoeld met de interne afstemming binnen een persoon?
  Een afstemming binnen de persoon waardoor ideeen, gevoelens en strevingen met elkaar in harmonie zijn.
 • Als men controleverlies (psychosociale problemen) ervaren, kan dit gelegen zijn in..
  Binnen de directe omgeving (meso)
  Binnen de persoon, zijn gedachten emoties (micro)
  Binnen de brede maatschappelijke context (macro)
 • Het psychosociaal functioneren van een persoon speelt zich af in privé sfeer en in de publieke sfeer. In welke punten kan het problematische met betrekking tot het psychosociaal functioneren gelegen zijn?
  1 in de persoon zelf, cognities, emoties, strevingen en gedrag.

  2. in de relatie tussen de persoon en de omgeving/situatie, gedrag.

  3. in de situatie, gebrek aan maatschappelijke faciliteiten.
 • Psychosociaal functioneren speelt zich af op, ligt toe
  Privesfeer (wonen, partnerschap, ouderschap), als het om een interne belemmering gaat (micro), moet er een interne afstemming binnen die persoon plaatsvinden, waardoor ideeen en gevoelend weer met elkaar in harmonie komen
  publieke sfeer (school, arbeid), in relatie met de persoon en zijn omgeving (meso) moet er een externe afstemming plaatsvinden, de persoon ligt hier niet altijd met zichzelf overhoop
 • Sociaal werk wil dat cliënten emanciperen, in welke 3 benaderingen voor de mogelijkheden van de hulpvrager komt dit tot uiting?
  1. de oplossingsgerichte benadering
  2. de strengts-benadering
  3. empowerment
 • Hulpverlening van het maatschappelijk werk is ondersteunend en begeleidend van aard. Dit betekent dat er zoveel mogelijk empowerment (zelfredzaamheid) bij de client wordt gecreerd. Benoem de drie benaderingen
  Strenghtbenadering (kracht)
  solution focused benadering (oplossingsgericht)
  empowerment
 • Het activeren van de cliënt en het sociale netwerk rondom de cliënt is belangrijk geworden na de invoering van de WMO. MOVISIE heeft 10 geformuleerde competenties voor sociaal werkers opgesteld waaraan een sociaal werker moet voldoen. Welke zijn dit?
  1. het versterken van de eigen kracht en de zelfregie van de cliënt.
  2. stimuleren van verantwoordelijk gedrag 
  3. de sociaal werker is zichtbaar en gaat op mensen af
  4. hij verhelderd vragen en behoeften.
  5. hij verbindt een gezamenlijke en individuele aanpak
  6. Hij stuurt aan op betrokkenheid en participatie.
  7. Hij werkt samen en versterkt netwerken.
  8. Hij beweegt zich in uiteenlopende systemen.
  9. Hij doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
  10. Hij benut zijn professionele ruimte en is ondernemend.
 • Solution focused
  Zelf keuzes maken betreft eigen handelen, gericht op succesen en sterke punten bevestigen
 • Bij de invoering van de WMO is het sociaal werk opgeschoven van het activieren van de client naar activeren van de omgeving rondom de client. 10 competenties geformuleerd voor sociaal werkers door MOVISIE 2013
  Verstrekt eigen kracht en zelfregie
  stimuleert verantwoordelijk gedrag
  is zichtbaar en gaat op mensen af
  verheldert vragen en behoeften
  verbindt gezamelijke en individuele aanpakken
  stuurt aan op betrokkenheid en participatie 
  werkt samen en versterkt netwerken
  beweegt zich in uiteenlopende systemen
  doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen
  benut professionele ruimte en is ondernemend
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de missie van sociaal werk ?
Sociaal werkers streven er naar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar eigen aard, behoeften en opvattingen, en rekening houden met anderen met wie zij samenwerken.
Afsluiting
Formulering bevindingen mbt probleemafwikkeling
Formulering bevindingen mbt  clientontwikkeling
orientatie op zelf doen van de client
Formulering bevindingen mbt   samenwerking
afbouw werkrelatie
Uitvoeringhulp aan de client bij uitvoering plannen/taken
Hulp bij voorbereiding
- hv en client kiezen samen een interventie
- de voorgenomen taak moet concreet zijn
- niet allen cognitief duidelijk maar ook duidelijk wat deze taak opleverd
- hv schat in of de client in staat is de taak uit te voeren, zo niet van te voren vaardigheden oefenen
- motivatie client is een voorwaarde voor optimale taakuitvoering

nabespreking heeft hv oog voor wat wel is gelukt, complimenten en zaken positief labelen. Aandacht voor niet uitgevoerde taken is leerzaam
Uitvoering
Inzet probleemspecifieke interventies
hulp aan client bij het uitvoeren van plannen/taken
aandacht voor werkrelatie
Strategiebepalingwerken aan mogelijkheden en motivatie client
Methorst en Ploos; een lijstje met dergelijke signalen stagnatie motivatie ;
 - een niet actieve maar afwachtende houding
- het niet nakomen van afspraken
- het aan de orde stellen van reeds andere problemen
- een te laag tempo van verandering, of geheel uitblijven ervan
- gevoelens hv; twijfel, onbehagen, irritatie
Strategiebepaling
Opstellen plan van aanpak
werken aan de mogelijkheden en motivatie client
aandacht voor de werkrelatie
afspraken over concrete aanpak
aandacht voor signalering
Doelformuleringmaken van afspraken contract
5 redenen voor contractering Jagt en Jagt
- dwingt tot concretisering
- onderstreept niet vrijblijvendheid van contract
- geeft houvast 
- vergroot de overdraagbaarheid van het contract
- onderstreept belamg van samenwerkingsrelatie
Doelformuleringcriteria
- van de client zelf zijn, of in overleg vastgesteld
- passen binnen de waarden van de client en hv
- haalbaar zijn
- positief gesteld zijn
- geformuleerd worden in doe termen    
- concreet, duidelijk toetsbaar. Bevat 4 elementen
   1. Wie moet iets doen
   2. Wat moet die persoon doen
   3. In welke omvang mate
   4. Onder welke condities
Doelformulering
- formulering van hulpverleningsdoel
- onderzoek, eventueel verbetering van mogelijkheden en motivatie
- aandacht voor de werkrelatie
- maken van afspraken of contract
Probleemanalyseexploratie van het probleemalgemene technieken gericht op, 'zelf ontdekken, in beweging komen, veranderen'
Van Riet en Wouters

tegendeelvragen
handelingsvragen
keuze-/besluitvragen
positionele vragen
culturele vragen
kommavragen