Samenvatting Basisopleiding

-
335 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Basisopleiding

 • 1 Mediation

 • Wat is ADR?
  Alternative Despute Resolution
 • NMI  1993    Nederlands Mediation Instituut
  NMV 2000  Nederlandse Mediation Vereniging
  MfN             Mediation Federatie Nederland
 • Wat is mediation?
  Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijke gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.
 • Wat zijn de grondslagen van mediation?
  1. Procedurele rechtvaardigheid.
  2. Mensbeeld
  3. Coöperatie versus competitie
  4. De complexiteit van de samenleving en het recht (mediation is reëler)
  5. Het contractsmodel
 • Vormen van conflictinterventie (boven en tussen partijen)
  Boven partijen
  • Rechtspraak
  • Arbitrage
  • Bindend advies
  • Med Arb

  Tussen partijen
  • Med Arb
  • Mediation
  • Factfinding
  • Evaluatie
  • Minitrage
 • Mediation in juridische en sociaalwetenschappelijke context
  Juridisch
  • Med‐Arb,
  • Arbitrage
  • Rechtelijke procedure
  • Bindend advies
  • Mediation

  Sociaalwetenschappelijk
  • Mediation
  • Therapie
  • Coaching
  • Team building
 • Wat zijn de onderscheidende kenmerken van mediation?
  1. Zelfbeschikking
  2. Vrijwilligheid
  3. Vertrouwelijkheid
  4. Het mediation proces
 • Waar staat ENE voor?
  Early Neutral Evaluation. 
  Daar waar gebruik wordt gemaakt van een derde deskundige die advies levert aan beide partijen
 • Welke overwegingen bepalen of je wel of geen mediation start?
  1. Motivatie (onderhandelingsbereidheid)
  2. Onderhandelingsruimte
  3. Conflictniveau of escalatiegraad
 • Hoe wordt Flip flop arbitrage ook wel genoemd ?
  Final offer arbitration
 • 2 Communicatie

 • Noem de 3 soorten van communicatie
  1. Verbale communicatie
  2. Non-verbale communicatie
  3. Meta communicatie
 • 2.1 Taal

 • Hoe formuleert Grice (1967) het samenwerkingsbeginsel
  Stem uw bijdrage aan het gesprek af op hetgeen in dat stadium van het gesprek vereist is voor het doel of de richting van het gesprek waaraan u deelneemt.
 • Wat zijn de regels van het samenwerkingsbeginsel van Grice?
  1. Kwantiteit
   - geef zoveel informatie als nodig is
   - geef niet meer informatie dan nodig is
  2. Kwaliteit
   - zeg niet iets waarvan u gelooft dat het niet waar is
   - zeg niet iets waarvoor u onvoldoende bewijs heeft
  3. Relatie
   - wees relevant
  4. Stijl
   - vermijd duistere uitdrukkingswijzen
   - vermijd dubbelzinnigheid
   - wees kort
   - wees orderlijk
 • Wat zijn taalhandelingen?
  Werkwoorden die verwijzen naar een handeling met taal.
 • Noem enkele voorbeelden van taalhandelingen
  • verdedigen 
  • verklaren
  • uitspreken
  • beloven
  • verzoeken
  • beweren 
 • Waar hebben taalhandelingen mee te maken?
  Intenties en wensen
 • Wat zijn volgend Searle de voorwaarden van taalhandelingen?
  1. Betekenis
   bij een belofte volgt een handeling
  2. Voorbereidende voorwaarde
   heeft het zin de taalhandeling te uiten, is er behoefte aan?
  3. Oprechtsheidsvoorwaarde
   is er de intentie om de belofte na te komen
 • Waar ontwikkelden antropologen Brown en Levinson ( 1987 ) een theorie over?
  Dat beleefdheid in taalgebruik gezichtsverlies voorkomt van een van de partijen.
 • Hoe kunnen we de gezichtsbedreigende taalhandeling  “verzoek” ondervangen?
  1. Een hint geven
  2. Negatief formuleren
  3. Algemene regel formuleren
 • Noem twee specifieke vormen van indirect taalgebruik?
  1. Een verhaal vertellen
  2. Ironie
 • Geef voorbeelden van complexe taalhandelingen?
  Argumenteren, discussiëren  ( combinatie van beweren, verzoeken, beloven of beweren, mededelen, informeren )
   
 • Hoe worden volgens van Eemeren en grootendorst complexe taalhandelingen gevormd?
  Door een reeks enkelvoudige taalhandelingen zoals beweren, mededelen, informeren.
 • Welke regels moeten we volgens van Eemeren en Grootendorst ( 2001 ) volgen om drogredenen bij discussies te voorkomen ?
  • Discussianten mogen elkaar niet beletten standpunten of twijfel naar voren te brengen
  • Een discussiant die een standpunt naar voren brengt dient dit desgevraagd te verdedigen
  • Een aanval op het standpunt moet betrekking hebben op het standpunt dat ook werkelijk door de andere partij naar voren is gebracht
 • Noem de 5 varianten van drogredenen
  1. Argumentum ad baculum
  2. Argumentum ad misericordiam
  3. Argumentum ad hominem
  4. Verschuiven van bewijslast
  5. Stroman
 • Wat is Argumentum ad baculum
  • Dit argument wordt met name gebruikt om iets gedaan te krijgen van de ander
  • Drogreden van de stok; chanteert of dreigt
  • Als ik mijn zin niet krijg dan stap ik op
 • Wat is Argumentum ad misericordiam
  • Wanneer een partij de ander onder druk zet door op zijn gevoel te werken, kan hij de ander beletten een bepaald standpunt naar voren te brengen. Beroep doen op medelijden.
  • Op het gevoel werken
  • Als je zou weten dat....m dan zou je me dat echt wel gunnen
 • Wat is Argumentum ad hominum
  • Door persoonlijke aanval de ander beletten zijn standpunt of twijfel naar voren te brengen. Mediator moet hierbij waakzaam zijn, geeft makkelijk aanleiding tot verdere escalatie conflict.
 • Welke 3 vormen van Argumentum ad hominum zijn er?
  1. Persoonlijke aanval
   jij bent volledig onberekenbaar 
  2. Circumstantial-variant
   natuurlijk ben jij er voor dat ik weg ga, dan kun jij mijn plaats innemen
  3. tu quoque
   hoor wie het zegt, jij hebt zelf…… 
 • Hoe voorkom je de drogreden: verschuiven van bewijslast
  De discussiant die een standpunt naar voren brengt dient dit desgevraagd te verdedigen
 • Wat is een drogreden van de stroman?
  Het met opzet vertekend weergeven van het standpunt van de ander of de ander een fictief standpunt in de schoenen schuiven.
 • Hoe voorkom je de drogreden: stroman
  Een aanval op een standpunt moet betrekking hebben op het standpunt dat ook werkelijk door de andere partij naar voren is gebracht. Anders geven we het standpunt vertekend weer of schuiven we hem een fictief standpunt in de schoenen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke zaken moet je bij de openingsfase verifiëren?
 • Commitment
 • Vertrouwelijkheid
 • Mandaat
Wat doet en controleert de mediator allemaal in de voorbereidingsfase?
 • Deelnemers worden ingelicht over het proces: brochure, mediation overeenkomst, kosten etc.
 • Contact opnemen met de deelnemers (mondeling of schriftelijk)
 • Aard van het conflict vast stellen: Arbeidsconflict, echtscheiding etc.
 • Onderwerp van het geschil vaststellen
 • Onderzoeken wie nog meer partij of betrokkenen zijn
 • Controleren of deelnemers voldoende commitment hebben
 • Locatie en datum afspreken voor eerste mediation gesprek
Wat zijn volgens het model van Azjen de 3 aspecten van gedragsverandering?
Zie plaatje

 1. Attitude
 2. De subjectieve norm
 3. Gedragscontrole

Wat gebeurt er als partijen last hebben van tunnelvisie?
Dan neemt de kans op misinterpretatie van de aspecten toe.
Gedrag van de ander wordt zo geïnterpreteerd dat  het aansluit (niet zo positieve) beeld dat ze al van de ander hebben.
Wat zijn de onderscheidende kenmerken van mediation?
 1. Zelfbeschikking
 2. Vrijwilligheid
 3. Vertrouwelijkheid
 4. Het mediation proces
Wat zijn de regels van het samenwerkingsbeginsel van Grice?
 1. Kwantiteit
  - geef zoveel informatie als nodig is
  - geef niet meer informatie dan nodig is
 2. Kwaliteit
  - zeg niet iets waarvan u gelooft dat het niet waar is
  - zeg niet iets waarvoor u onvoldoende bewijs heeft
 3. Relatie
  - wees relevant
 4. Stijl
  - vermijd duistere uitdrukkingswijzen
  - vermijd dubbelzinnigheid
  - wees kort
  - wees orderlijk
Wat wordt er onder de beroepsaansprakelijkheid van een mediator verstaan?
De aansprakelijkheid voor vermogensschade of andere nadelen die zijn toegebracht aan derden, als gevolgen van toerekenbare fouten die bij de uitoefening van een vrij beroep zijn begaan.

Art. 7: 400 BW mediationovereenkomst is een overeenkomst van opdracht waarbij sprake moet zijn van een goed opdrachtnemer. Hierbij is zorgplicht relevant. 
Hoe kan je tussentijdse verslagen juridisch bindend maken?
Door dit nadrukkelijk vast te leggen en betrokken partijen hiervoor te laten tekenen.
Welke onderwerpen komen bij het vastleggen van de eindafspraken (vaststellingsovereenkomst) aan de orde?

 1. Juiste partijen
 2. Duidelijke omschrijving van het geschil
 3. Considerans (overwegingen en bedoeling van partijen)
 4. Onderhandelingsresultaat 
 5. Financiële en fiscale aspecten
 6. Nadere rechtshandelingen
 7. Geheimhoudingsplicht en communicatie naar buiten
 8. Finale kwijting; Beslissing om einde te maken aan geschil en rechtsverhouding opnieuw vast te stellen
 9. Beëindiging eventuele procedures bij de rechter
 10. Toepasselijk recht
 11. Inzet externe deskundigen
 12. Vernietiging of ontbinding van de overeenkomst
 13. Afspraken over toekomstige geschillen
 14. Executoriale titel of laten homologeren?
Wat is er belangrijk bij interculturele mediation?
Herkennen en waarderen en vervolgens erkennen en aanvaarden van de onderlinge culturele verschillen