Samenvatting Bedrijfseconomie in Balans HAVO theorieboek 1

-
192 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Bedrijfseconomie in Balans HAVO theorieboek 1

 • 1.1 Bedrijfseconomie en maatschappij

 • Wat is de bedrijfseconomie?
  Het deel van de economische wetenschap dat gericht is op bestudering van het gedrag van individuele ondernemingen.
 • 1.2 Personen, ondernemers en organisaties

 • Wat is de doel van een onderneming of een commerciële organisatie?
  Winst maken
 • Wat zijn de verenigingen en stichtingen?
  Niet-commerciële organisaties die niet naar winst streven maar een ander doel hebben (voetbalvereniging, hartstichting, school)
 • Wat noem je een organisatie?
  Samenwerkingsband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken
 • Wat is de rechtsvorm? 
  De juridische vorm van de organisatie. 
 • Welke rechtsvormen voor commerciële organisaties zijn er?
  • Eenmanszaak: één eigenaar die overal voor verantwoordelijk is.
  • Vennootschap onder firma (vof): twee of meer eigenaren die elk hoofdelijk verantwoordelijk zijn
  • Naamloze en een besloten vennootschap (nv en bv): rechtspersoon waarbij de eigenaren beperkt aansprakelijk zijn.
 • Welke rechtsvormen voor niet-commerciële organisaties zijn er?
  • Vereniging: heeft de leden, bestuur en een doel. (= sportvereniging)
  • Stichting: heeft bestuur en een doel. (= school)
 • Door wie worden de organisaties geleid?
  Door de managers
 • Noem vijf taken van het management.
  • Doel bepalen - een organisatie streeft naar doelen en werkt deze uit in doelstellingen. Duidelijk, acceptabel, haalbaar en niet-strijdig.
  • Plannen - gedetailleerde uitwerking van de doelstellingen;
  • Organiseren - zorgen voor doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken; effeciënt
  • Leidinggeven - de managers geven opdrachten en coachen de medewerkers;
  • Controleren - dit is het nagaan of medewerkers hun taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren.
 • Welke soorten doelstellingen zijn er?
  • Strategische = wat organisatie op lange termijn wilt bereiken; wordt gesteld door de topmanagement; 5-10 jaar
  • Tactische = een invulling en uitwerking van de strategische;  wordt gesteld door de middenmanagement; 2-5 jaar
  • Operationele = een invulling en uitwerking van de tactische; wordt gesteld door de lager management; tot 2 jaar
 • 1.3 Communicatie, onderzoek en informatie

 • Wat betekent communiceren?
  Het uitwisselen van informatie tussen een zender en een ontvanger → intern binnen de organisatie en extern tussen de organisatie en buitenwereld.
 • Wat noem je een informatiesysteem?
  Het geheel van personen, hulpmiddelen en activiteiten dat gericht is op het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens om te kunnen voorzien in de informatiebehoeften van personen binnen en buiten de organisatie.
 • Wat noem je een informatiestroom?
  Het doorlopende proces van de overdracht van informatie
 • Wat zijn de gegevens:?
  Zichzelfstaande feiten
 • Wat is de informatie?
  Gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten
 • Aan welke eisen moet de informatie voldoen?
  • Betrouwbaar: dus juist en volledig;
  • Relevant: de informatie moet zoveel mogelijk aansluiten op de informatiebehoeften;
  • Tijdig: de informatie moet er op het juiste moment zijn.
 • Hoe moet je met de informatie uit zoekmachines omgaan?
  Selectief zijn met de resultaten: de ouderdom en de herkomst van de bron zijn van belang.
 • Welke soorten informatie zijn er?
  • om beslissingen nemen → Beslissingsinformatie;
  • om verantwoording afleggen → Verantwoordingsinformatie;
  • om te vergelijken met de norm → Feedbackinformatie.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1
 • Sarina van Vlimmeren Tom van Vlimmeren
 • 9789462871939
 • 8th

Samenvatting - Bedrijfseconomie in Balans HAVO Theorieboek 1

 • 14.1 Organisatietheorieën

 • Welke organisatietheorieën zijn er?
  Scientific Management
  Algemene managementtheorie
  Human relations-beweging
  Revisionisme
  Systeemtheorie
  Contingentiebenadering
 • Wat is Scientific Management?
  Managementtechniek gericht op meest efficiënte manier om te produceren.
  Taylor heeft hiervoor objectieve productienormen opgesteld.
 • Wat is algemene managenttheorie?
  Henri Fayol's uitgangspunt was de organisatie als geheel, hoe kan je een organisatie van bovenaf het beste leiden? Hij heeft 5 richtlijnen bedacht: 1. vooruitzien en plannen 2. organiseren 3. eenheid van bevel 4. coördineren 5. controleren. Fayol introduceerde ook lijnorganisatie.
 • Wat is human relations-beweging?
  Vvanaf 1930 was er aandacht voor de menselijke kant. Elton Mayo zocht naar factoren die prestaties die werknemers beïnvloeden. Zoals met het Hawthorne-onderzoek: alleen de menselijke aspecten verhogen de prestaties, dus verschoof productiemethoden naar de achtergrond.
 • Wat is revisionisme?
  Benadrukt de technische en sociale organisatie, waarbij democratisering en humanisering centraal staan. Likert ontwikkelde het linking pin-model.
 • Wat is systeemtheorie?
  Organisaties worden beschouwd als open systemen. Aandacht gaat niet alleen naar verhoudingen in de organisaties zelf maar ook naar de relaties en wisselwerking met externe omgeving.
 • Wat is contingentiebenadering?
  Geen standaardorganisatiestructuren en -managementopvattingen. Alles is altijd situatie gebonden gaat het hier meer om. Niet alles werkt voor iedere situatie, er zijn dus verschillende managementmethoden vereist, er bestaat niet één best manier. En deze moet weer afgestemd worden op de situatie.
 • Wat is het linking pin-model?
  De linking-pin koppelt de verschillende lagen in een organisatie. Verbindt 2 groepen (naar boven en eigen groep), leidinggevende is de verbindende factor.
 • 14.2 Organisatiestructuren

 • Wat is een organigram?
  Overzicht van de organisatiestructuur, de doelen zijn:
  - duidelijk en schematisch weergeven van afdelingen en zeggenschap
  - leiding helpen om overzicht te houden
  - anderen inzicht geven in de organisatie
 • Wat voor typen organigrammen zijn er?

  -
 • 17.1 Aandelenkapitaal

 • Garantiefunctie eigen vermogen
  Het eigen vermogen vormt een buffert om mogelijke verliezen op te vangen
 • Aandeel
  Een bewijs van deelname in het eigen vermogen van een bv/nv
 • Nominale waarde
  Het bedrag dat op het aandeel staat.
 • Koerswaarde
  Het bedrag dat je voor het aandeel moet betalen als je het wilt kopen
 • Emissiekoers
  De door de onderneming vastgestelde prijs waartegen beleggers nieuwe aandelen kunnen kopen
 • Maatschappelijk aandelenkapitaal
  Het totaalbedrag dat de nv aan aandelen mag uitgeven
 • Geplaatst aandelenkapitaal
  het maatschappelijk aandelenkapitaal verminderd met het bedrag van de niet-uitgegeven aandelen
 • Belegger
  Iemand die effecten koopt in de verwachting eraan te verdienen
 • Dividend
  Uitkering uit de winst voor aandeelhouders
 • Koerswinst
  een waardestijging van de aandelen
 • Tantième
  een winstuitkering voor commissarissen en personeelsleden
 • Aandelenemissie
  Uitgifte van nieuwe aandelen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de huwelijkse voorwaarden?
Je maakt zelf afspraken bij een notaris wat wel en niet tot het gemeenschappelijk vermogen hoort.
Wat gebeurt er met de voorhuwelijkse onderneming?
 • Deze blijft buiten de gemeenschap. Wel moet er een redelijke vergoeding worden voldaan aan de gemeenschap wegens inbreng van kennis, arbeid, tenzij er al een dergeijke vergoeding op een andere manier wordt versterkt.
Wat is de bestuursbevoegdheid?
Je mag beslissen over de spoelen
 • Over goederen die tot de gemeenschap behoren, heeft elk der echtgenoten de bestuursbevoegheid. Dwz dat hij/zij er over mag beschikken: verkopen, weggeven enz.
 • Over goederen die tot het privévermogen behoren heeft alleen de eigenaar bestuursbevoegheid  
Hoe kunnen de vermogen verschuiven?
 • De ene echtgenoot koopt een goed voor meer dan de helft met privévermogen, het gehele goed is nu privévermogen
  Er ontstaat wel een vergoedingsrecht voor de gemeenschap
 • De ene echtgenoot koopt een goed met minder dan de helft privévermogen, dan wordt het een gemeenschappelijk goed. De ene echtgenoot komt een vergoeding toe voor het stukje privévermogen dat van hem/haar gebruik is. 
Wat houdt de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen in? 
Vanaf 1 januari 2018: 
 • Alleen de goederen die vóór het huwelijk al gezamenlijk bezit waren, worden gemeenschappelijk bezit
 • Ook de goederen die tijdens het  huwelijk samen worden gekocht zijn gemeenschappelijk bezit
 • Vermogen van vóór het huwelijk (bezit en schuld, maar ook pensioenrechten) blijven persoonlijk bezit
 • Ontvangen schenkingen en erfenissen blijven ook persoonlijk bezit 
Wat houdt de wettelijke gemeenschap van goederen in?
Tot 1 januari 2018: Alles is  gemeenschappelijk, bezit en schuld, ook tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en erfenissen
Welke twee vermogenssituatie zijn er?
Tot 1 januari 2018: Wettelijke gemeenschap van goederen
Vanaf 1 januari 2018: Beperkte gemeenschap van goederen
Wat houdt de huwelijksvoltrekking in?
 • Ambtenar van de burgelijke stand
 • Minimaal 2 en maximaal 4 meerderjarige getuigen
 • De huwelijkskandidaten moeten bevestigend antwoorden op de vraag: of zij elkaar aannemen tot echtgenoten en getrouw alle plichten zullen vervullen die door de wet aan het huwelijk worden verboden
 • Huwelijksakte wordt getekend door achtereenvolgens de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar
 • Op het moment van ja zeggen is het huwelijk gesloten
Wat betekent melding voorgenomen huwelijk?
De personen moeten minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar tevoren het voornemen tot een huwelijk kenbaar maken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand bij de gemeente waar zij het huwelijk willen sluiten.
Waarom kan een huwelijk gestuit worden?
Door niet aan de huwelijkse voorwaarden te voldoen