Samenvatting Bedrijfseconomie in de praktijk

-
ISBN-13 9789491743924
160 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Bedrijfseconomie in de praktijk
 • Joost Bakker & Theo van Houten
 • 9789491743924
 • 5th

Samenvatting - Bedrijfseconomie in de praktijk

 • 1 De rol van bedrijfseconomie in een organisatie

 • De rol van bedrijfseconomie bestaat uit het ondersteunen van het management bij het nemen van beslissingen. Welke vijf elementen spelen daarbij een rol ?
  - de indeling van een organisatie
  - externe en interne stakeholders
  - doel van een organisatie
  - besluitvorming van het management
  - definities van bedrijfseconomische begrippen
 • Uit welke stappen bestaat het besluitvormingsproces?
  1. Probleemstelling.
  2. Informatie verzamelen
  3. Toekomstscenario's maken
  4. Beslissen
  5. Implementeren
 • Wat zijn de 3 P's
  People, Planet, Profit
 • Wat zijn de typologieën van Starreveld?
  - Handelsorganisatie
  - Productieorganisaties  
  - Lad en mijnbouw organisaties
  - Dienstverleningsorganisaties
  - Financiële instellingen
 • Wat is een handelsorganisatie?
  Er is spraken van goederenbeweging en het omzettingsproces ontbreekt.
 • Wat is een Productie organisatie?
  Er vindt een technisch omzettingsproces plaats.
 • Welke 3 deling hebben dienstverlenende organisaties?
  - Zekere maten van goederen beweging: Restaurants, veiling, transportbedrijf.
  - Beschikbaarstelling van ruimte of verkoop capaciteit: hotel, zwembad, personenvervoer.
  - Verkopen van uren: advocatenkantoren, adviesbureaus, schoonmaakorganisaties.
 • Wat zijn financiële instellingen?
  Banken en verzerkingsmaatschappijen.
 • Wanneer is er spraken van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?
  Als de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor de activiteiten van de onderneming.
 • Wanneer ben je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid?
  - Eenmanszaak
  - Maatschap
  - Vennootschap onder firma (VOF)
 • Wanneer is er spraken van een onderneming met een rechtspersoonlijkheid?
  Als de onderneming zelf aansprakelijk is voor de activiteiten van de onderneming.
 • Wanneer ben je een onderneming met een rechtspersoonlijkheid?
  - BV
  - NV
  - Stichting
  - Vereniging
 • Wat staat er in de statuten van een BV vermeld?
  Wie de aandeelhouder is.
  Hoe de overdracht van aandelen plaatsvindt.
 • Welke soorten aandelen zij er?
  - Aandelen toonder
  - Aandelen aandelen op naam
  - Aandelen gewoon
  - Aandelen preferente
 • Wat houdt een gewoon aandeel in?
  Geven recht op de winst en de aandeelhouders heeft stemrecht bij de algemene aandeelhoudersvergadering.
 • Wat geven Preferente aandelen?
  Het voorkeursrecht aan de aandeelhouder. 

  Bijvoorbeeld op het gebiede van winstuitkering of besluitvorming. Dit is opgenomen in de statuten.
 • Wat is de minimale kapitaal inbreng bij een NV?
  €45.000
 • Welke 2 soorten verenigingen zijn er?
  - Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
  - Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.
 • Wat is er van toepassing bij een vereniging met een volledige rechtsbevoegdheid?
  - Opgericht door middel van een notariële akte.
  - Statuten zijn in de akte opgenomen.
  - Dient ingeschreven te worden in het handelsregister.
  - Bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk.
 • Wat is er van toepassing bij een vereniging met een beperkte rechtsbevoegdheid?
  - Statuten zijn niet opgenomen in de Notariële akte. 
  - Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk.
 • Waaruit bestaat een stichting?
  Een bestuur
 • Wie kan een stichting oprichten?
  - Natuurlijk persoon
  - Rechtspersoon
 • Welke doelstellingen heet externe verslaggeving? (nationaal)
  - Afleggen van verantwoording door het management aan de eigenaren.
  - Verstrekken van informatie an derden.
 • Welke onderdelen zijn de in voorschriften van de overheid opgenomen? (nationaal)
  - Jaarverslag
  - Jaarrekening
  - Overige gegevens
  - Kasstroomoverzicht
 • Wat is de betekenis van de IASB?
  De International Accounting Standards Board
 • Wat betekend IFRS?
  International Financial Reporting Standards
 • Wat zijn de 5 kenmerken van externe verslaggeving?
  - Horizon (terugkijken)
  - Betrouwbaarheid (juistheid volledigheid)
  - Frequentie (periodiek verstrekt)
  - Vorm (info is globaal)
  - Houvast (conform wet en regelgeving)
 • Welke 4 soorten accountants verklaringen zijn er?
  - Unqualified opinion 
  - Qualified Opinion 
  - Disclaimer of opinion
  - Adverse opinion
 • Wat is en unqualified opinion?
  Een goed keurende verklaring van de accountant. De jaarrekening voldoet aan de eisen.
 • Wat is een Qualified opinion?
  Verklaring met beperking. De jaarrekening voldoet 'met uitzondering van' of ' onder voorbehoud van'. Bepaalde zaken aan de eisen.
 • Wat is een Disclaimer of opinion?
  Verklaring van oordeelonthouding. Er zijn onzekerheden van dus danige aard in de jaarrekening.
 • Wat is een Adverse opinion?
  Afgekeurde accountantsverklaring. De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van het vermogen of resultaat.
 • Uit welke bedrijfsfuncties bestaat de waardeketen van poorter?
  - Onderzoek en ontwikkeling
  - Design
  - Productie
  - Marketing
  - Distributie
  - Klantenservice
 • Wat zijn de stappen van besluitvoemring?
  - Probleem identificeren
  - Informatie verzamelen
  - Toekomstscenario's maken
  - Beslissen
  - Implementeren
 • Welke 3 soorten rollen kan een manager hebben?
  - Managementfuncties, leidinggeven en resultaatverantwoordelijke functies.
  - Management ondersteunende functies.
  - Adviserende functies.
 • Op welke 4 deelgebieden draagt de bedrijfseconomie bij aan de financiële gezondheid van de betrokkenen in een organisatie?
  - Bedrijfsadministratie (registeren)
  - Financial accounting of externe verslaggeving (informeren)
  - Management accounting of interne verslaggeving (adviseren)
  - Finance of financiering (uitvoeren)
 • Wat doet Creditmanagement?
  Het aantrekken van kortlopend vermogen
 • Wat doet Cashmanagement?
  Beheren van geldstromen
 • Wat doet Investeringsselectie?
  Doorrekenen van financiële aspecten van een ogelijke investering.
 • Welke 4 financiële rollen zijn er te onderscheiden?
  - Administrateur; registreert wat er nu gebeurt.
  - Controller: adviseert over toekomstige beslissingen.
  - Treasurer: beheert het vermogen nu en in de toekomst.
  - Registeraccountant; controleert het verleden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • bedrijfseconomie in de praktijk
 • joost bakker theo van houten
 • 9789491743368
 • 4th

Samenvatting - bedrijfseconomie in de praktijk

 • 1.2.1 organisaties volgens Starreveld

 • Indeling van organisaties kan door:
  -typologiemodel Starreveld
  - profit- non profit
  - rechtsvormen
 • Welke 5 typen producerende organisaties kent Starreveld
  1. handelsorganisatie, goederenbeweging en omzetingsproces ontbreekt
  2. productieorganisaties, technische omzettingsproces
  3. land en mijnbouworganisaties, specifieke goederenbeweging en omzetting
  4. dienstverleningsorganisaties, verdeeld in:goederenbeweging zoals restaurants, veilingen en transport. beschikbaarstelling van ruimte of verkopen van capaciteit zoals hotels, zwembaden en personenvervoer. het verkopen van ren, zoals advocatenkantoor, adviesbureaus
  5. financiele instellingen
 • Hoe kunnen organisaties worden ingedeeld?
  1. Typologie van Starreveld
  2. Profit- non profit 
  3. Rechtsvormen
 • Organisatie is ingedeeld naar rechtsvorm:
  - ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, de ondernemer zelf aansprakelijk. eenmanszaak, maatschap, en venootschap onder firma
  - ondernemingen met rechtspersoonlijkheid: Onderneming zelf aanprakelijk (niet privé), bv, nv, stichting en vereniging
 • aandelen aan toonder: vrij verhandelbaar op beurs
  aandelen op naam: niet vrij verhandelbaar,
  preferente aandelen; geven voorkeursrechten aan aandeelhouder op bijvoorbeeld besluitvorming, winstuitkering (mits opgenomen in de statuten.
 • 1.2.3 Organisaties naar rechtsvorm

 • Welke twee typen indelingen zijn er om organisaties in te delen?
  • Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, ondernemer ishoofdelijk aansprakelijk. Een,anszaak, maatschap, vof
  • Organisaties met rechtspersoonlijkheid, ondernemer is niet hoofdelijk aansprakelijk. Bv,nv, stichting en vereniging 
 • Kenmerken eenmanszaak
  1. Interessant voor: persoon die alleen eigenaar wil zijn
  2. Bestuur, eigenaar
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk, zakelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatieplicht jaarrekening
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over winst
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken vof
  1. Interessant , gezamenlijk een onderneming
  2. Bestuur, eigenaren
  3. Oprichtingseisen, alleen inschrijving kvk
  4. Aansprakelijk, hoofdelijk en privé 100%
  5. verplichtingen, geen publicatie plicht jaarrekening 
  6. Fiscaal, inkomstenbelasting over het deel winst van iedere eigenaar
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken maatschap
  1. Interessant, personen die gezamenlijk een praktijk willen starten
  2. Bestuur, maten 
  3. Oprichtingseisen, inschrijven kvk
  4. Aansprakelijk , elke maat afzonderlijk
  5. Verplichtingen , geen publicatieplicht
  6. Fiscaal, over het deel van de winst inkomstenbelasting
  7. Sociale zekerheid, geen recht op werknemersverzekeringen 
 • Kenmerken bv
  1. Interessant,ondernemers die aansprakelijkheid willen beperken en die jaarlijks een behoorlijke winst maakt. 
  2. Bestuur, Management ( dga= directeur groot aandeelhouder). 
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en minimaal kapitaalinbreng van 0,01
  4. Aansprakelijk , alleen de bv 
  5. Verplichtingen, jaarstukken moeten openbaar gemaakt worden
  6. Fiscaal, betaalt vennootschapsbelastingen  over de winst
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd en heeft zelfde rechten als werknemers. Behalve dga!!
 • Kenmerken nv
  1. Interssant vooral grote ondernemingen die naar de beurs willen gaan. 
  2. Bestuur, management 
  3. Oprichtingseisen, notariële akte en een minimale kapitaalinbreng van  45000
  4. Aansprakelijk voor verliezen alleen nv
  5. Verplichtingen, jaarstukken openbaar.
  6. Fiscaal, betaald vennootschap belasting 
  7. Sociale zekerheid, management wordt als werknemer beschouwd.
 • Aandelen voor een nv kan op twee manieren worden ingedeeld:
  • aandelen aan toonder versus aandelen op naam,
  •  gewone aandelen versus preferente aandelen

  Om te voorkomen dat veel mensen zich gaan bemoeien met de strategie van het bedrijf kan er gekozen worden voor aandelen op naam.
 • Preferente aandelen geven voorkeursrechten op bijvoorbeeld gebied van winstdeling
 • Er zijn twee soorten verenigingen
  • Volledige rechtsbevoegdheid ( bestuurders niet hoofdelijk aansprakelijk, door notariële akte, waarin statuten staan opgenomen)
  • Beperkte rechtsbevoegdheid wel hoofdelijk aansprakelijk.
 • Een stichting heeft geen leden, alleen een bestuur
 • Vakgebied finance bestaat uit: 
  Creditmanagement, financial accounting en management accounting.
   
 • Wat zijn vlottende activa:
  Bezittingen die binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
  Voorraden, debiteuren, banktegoeden en kasgelden. 
 • Wat is een stakeholder:
  Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project.
 • wat is vaste activa:
  Bezittingen die niet binnen 1 jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.
  Materiële vaste activa: Gebouwen, machines, inventaris.
  Immateriële vaste activa: Octrooien, licenties, goodwill etc.
  Financiële vaste activa: Deelnemingen of belangen in andere organisaties. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem voorbeelden en bijbehoren van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid.
Eenmanszaak, VOF en maatschap.
-De eigenaar of eigenaren allen voor het evenredige deel financieel aansprakelijk.
-Enkel inschrijven bij KVK voor oprichting 
-Geen publicatieplicht jaarrekening
-Inkomstenbelasting over evenredig deel eigenaarschap
-Geen recht op werknemersverzekeringen
Bij het kiezen van de rechtsvorm zijn vooral aansprakelijkheid en zeggenschap van belangHoe kan je organisaties onderverdelen door de rechtsvorm die deze aangenomen heeft?
1. Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid. De ondernemer is persoonlijk aansprakelijk voor de activiteiten van de onderneming. Bijv eenmanszaak, maatschap en vennootschap onder firma VOF.

2. Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid: de onderneming is zelf verantwoordelijk voor bijv schulden. Niet de eigenaar. Dit is bij een bv, nv, stichting en vereniging
Wat is het verschil tussen een profit en een non profit organisatie?
-profit organisatie heeft als primair doel een winstoogmerk. 

-non profit organisatie geen winstoogmerk maar heeft als primair doel halen van een maatschappelijk doel.
van welke manier gaat de indeling van Starreveld uit?
Hij kijkt op welke manier de organisatie haar geld verdient.
-handel (doorverkopen van onveranderde producten)
-productie (maken van iets nieuws)
-dienstverlening (verkopen van uren)
Wat zijn de 5 typologieën van Starreveld om de betrouwbaarheid van de informatiestromen van producerende organisaties vast te stellen?
1. Handelsorganisaties, waarin vooral sprake is van goederenbeweging en waarin het omzettingsproces ontbreekt.

2.  Productieorganisaties, waarin vooral een technisch omzettingsproces plaatsvindt.

3. Land en mijnbouworganisaties, die een specifieke goederenbeweging en omzetting hebben.

4. Dienstverleningsorganisaties,  met de volgende driedeling:
-met een zekere mate van goederenbeweging zoals restaurants,         veilingen en transportbedrijven.
-met beschikbaarstelling van ruimte of het verkopen van                      capaciteit zoals hotels, zwembaden en personenvervoer.
-met het verkopen van uren zoals advocatenkantoren,                            adviesbureaus en schoonmaakorganisaties.

5. Financiële instellingen, zoals banken en                              verzekeringsmaatschappijen.
Op welke onderdelen kunnen organisaties worden ingericht?
-Welke rechtsvorm heeft een organisatie (voor de hoeveelheid belasting te bepalen)

-Welke branche en wat doet de organisatie? - handel, dienstverlening of productie? (belangrijk voor vermogenverschaffer)  

-Welke omvang heeft de organisatie?
Wat geeft de current ratio weer?
De verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden.
Wat zijn degressief variabele kosten?
De variabele kosten per product worden steeds lager als de bedrijfsdruk toeneemt.
Wat zijn proportioneel variabele kosten?
De variabele kosten per product blijven gelijk als de bedrijfsdrukte toeneemt.
Wat zijn progressief variabele kosten?
De variabele kosten per product worden steeds hoger als de bedrijfsdrukte toeneemt.