Samenvatting Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

-
ISBN-13 9789001900083
100 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
 • A W W Heezen
 • 9789001900083
 • 7th

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1.1 Economie en bedrijfseconomie

 • Economisch principe?
  Een bepaald doel proberen te bereiken met opoffering van zo min mogelijk middelen, of: met een gegeven hoeveelheid middelen zo veel mogelijk behoeften proberen te bevredigen
 • Economische wetenschap?
  Wetenschap die het menselijk handelen dat gericht is op het verminderen van de schaarste, bestudeerd.
 • Schaarste?
  Situatie waarin de middelen onvoldoende zijn om in alle behoeften voorzien.
 • Economie?
  Wetenschap die het keuzegedrag van de mens bestudeert
 • Welvaart?
  De mate waarin de mens in staat is zijn behoeften te bevredigen met de beschikbare middelen
 • Mensen met hoog inkomen hoeven niet welvarender te zijn (een hoger welvaartsgevoel)
 • Economisch handelen?
  Het menselijk handelen dat gericht is op het vergroten van zijn welvaart
 • Algemene economie?
  Wetenschap die het economisch handelen van de volkshuishouding (maatschappij) als geheel bestudeert
 • Bedrijfseconomie?
  Wetenschap die het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen bestudeert
 • Bedrijfseconomie kan in 3 vakgebieden worden onderverdeeld:
  - financial accounting
  - management accounting
  - financiering
 • Financial accounting/externe verslaggeving?
  Het verstrekken van informatie aan belangstellende buiten de eigen organisatie
 • Management accounting/interne verslaggeving?
  Het verstrekken van informatie aan leidinggevende medewerkers (managers) binnen de eigen organisatie
 • Financiering?
  Het vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich bezighoudt met aantrekken en verstrekken van verschillende vormen van vermogen
 • Eigen vermogen?
  Vermogen afkomstig van de eigenaren van het bedrijf
 • Vreemd vermogen?
  Lening die dor de bank aan een onderneming is verstrekt bijvoorbeeld
 • Bedrijfsadministratie?
  Het vastleggen en verwerken van financiële en niet financiele gegevens (personeel gegevens)
 • Commerciële economie
  De economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten
 • Wanneer is een bedrijf economisch zelfstandig?
  Als de beginvoorraad liquide middelen, aangevuld met de ingaande geldstromen, (op lange termijn) groter is dan of gelijk is aan de uitgaande geldstromen.
 • Twee kenmerken van een onderneming:
  - Gelduitgaven en de geldontvangsten in verband met het omzettingsproces zijn onzeker.
  - Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke rentabiliteit over het geïnvesteerde vermogen.
 • Overheidsbedrijf:
  Bedrijf waarin het transformatieproces door de overheid op financieel-economisch zelfstandige wijze plaatsvindt.
 • Privatisering:
  Het overdragen van bepaalde activiteiten/productieprocessen van de publieke sector (overheid) aan de private sector (onderneming)
 • Marktwerking:
  Een situatie waarbij de vraag naar en het aanbod van producten en diensten op elkaar worden afgestemd door middel van het prijsmechanisme
 • Rendement:
  Gemaakte winst of verlies (opbrengst)
 • Solvabiliteit:
  Omvang van financiële buffers
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
 • A Heezen
 • of
 • 5th

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 9 Vermogensbehoefte

 • Wat is de vermogensbehoefte?
  de hoeveelheid geld waarover een organisatie moet beschikken om de activa te kunnen financieren
 • waaruit bestaat de kostprijs?
  grondstoffen + salarissen + afschrijvingen
 • definitie omlooptijd:
  de tijd tussen het moment dat vermogen in een productiemiddel wordt vastgelegd, en het moment waarop dat geïnvesteerde vermogen weer terug wordt verdiend
 • Hoe bereken je de afschrijvingen per eenheid?
  Afschrijving per jaar / productie per jaar
 • definitie diversiteitsverschijnsel:
  de afzonderlijke activa bereiken op verschillende momenten hun max en min vermogensbehoefte
 • Berekening: omloopsnelheid totaal vermogen
  omzet (in verkoopprijzen) excl btw / gem. totaal vermogen
 • wat houdt factoring in
  Een factormaatschappij verplicht zichzelf om alle door haar goedgekeurde vorderingen te bewaken/incasseren, financieren of te verzekeren tegen non-betaling (insolventie)
 • Kenmerken operational lease
  opzegbaar huurcontract, onderhoudskosten voor lessor, economische veroudering ook, zorgt voor balansverkorting --> vergrote omloopsnelheid van gemiddeld geïnvesteerd vermogen
 • Kenmerken financial lease
  onopzegbaar, kosten zijn voor de lessee, looptijd = economische levensduur, lessee is economisch eigenaar
 • definitie outsourcing
  uitbesteden van werkzaamheden of het betrekken van halffabricaten van leveranciers
 • definitie sale and lease back
  duurzaam productiemiddel wordt verkocht en meteen weer gehuurd
 • Wat is het nettowerkkapitaal?
  saldo van voorraden, debiteuren, liquide middelen en crediteuren
 • 10 Vormen van eigen vermogen

 • Wat is interne financiering?
  gebruik maken van ingehouden winsten
 • Wat zijn de secundaire geldstromen?
  Van/naar de vermogensmarkt
 • Wat is een claim?
  een vrij overdraagbaar inschrijvingsrecht per bestaand aandeel
 • Definitie: emissieprijs
  de prijs voor een nieuw aandeel
 • Definitie: nominale waarde
  staat aangegeven in de statuten
 • Definitie: agio
  het verschil tussen de emissieprijs en de nominale waarde
 • Definitie: underwriter
  om te voorkomen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de claims, zijn er grootaandeelhouders die aandelen op kopen
 • Definitie: maatschappelijk kapitaal
  Maximale bedrag om aandelen uit te geven volgens de statuten
 • Geplaatst kapitaal
  Minstens 25%, minstens 45000
 • Welke drie soorten aandelen zijn er?
  K-stuk, CF-stuk, Global note
 • Definitie: dematerialisatie
  het omzetten van een tastbaar papier (aandeel) maar registratie m.b.v. computers
 • Berekening: Intrinsieke waarde van het EV
  marktwaarde activa -/- boekwaarde VV
 • Berekening: intrinsieke waarde een aandeel
  intrinsieke waarde EV / aantal geplaatste aandelen
 • Berekening: Rentabiliteitswaarde
  jaarlijkse, gelijkblijvende winst (eeuwigdurend) / vereiste rentabiliteit
 • Berekening: rentabiliteitswaarde een aandeel
  Verwachte dividenden per aandeel + geschatte toekomstige verkoopwaarde contant maken
 • Wanneer is sprake van goodwill
  Als de rentabiliteitswaarde hoger is dan de intrinsieke waarde
 • Berekening: Emissieprijs
  gewenste opbrengst emissie / aantal nieuwe aandelen
 • Berekening: verwachte beurswaarde na emissie
  Rentabiliteitswaarde onderneming direct na emissie / aantal uitstaande aandelen na de emissie
 • 3 soorten reserves:
  Agioreserve, Winstreserve, Herwaarderingsreserve
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
 • A W W Heezen
 • 9789001809492 of 9001809499

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1 Betekenis van de bedrijfseconomie

 • Bedrijfseconomie is een onderdeel van de economische wetenschappen.
  Wat is de economische wetenschappen?
  De economische wetenschappen proberen een verklaring te vinden voor de economische verschijnselen die in de economie plaatsvinden. 
 • begrip: abstracte markt
  het geheel van de vraag naar en het aanbod van een bepaald goed
 • Wat is schaarste economische wetenschap?

  De economische wetenschap bestudeerd het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste

 • sldfj
  lsidjf
 • Wat staat centraal in de bedrijfseconomie?
  In de bedrijfseconomie staat het economisch handelen binnen de bedrijfshuishouding (het bedrijf) centraal.
 • Wat is investeren
  heet aanschaffen van vaste of vlottende activa
 • Wat staat in de bedrijfseconomie binnen de bedrijfshuishouding centraaal?
  Het economisch handelen.
 • Wat is welvaart?
  dd
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid     
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing van goederen- en geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • Wat wordt er geprobeerd met de economische wetenschappen?
  Verklaringen te vinden voor economische verschijnselen die in de samenleving optreden.
 • Waarom kan een nv in het algemeen een groter aandelenkapitaal aantrekken dan een bv?
  Omdat de aandelen bij een nv niet op naam staan en er dus meer aandeelhouders aandelen kunnen kopen
 • Onder andere, wat houdt de economische wetenschappen  bezig?
  De economische wetenschappen proberen verklaringen te vinden voor economische verschijnselen die in de samenleven optreden.
 • voorbeelden van de  economische verschijnselen zijn er?
  1. omvang van de nationale productiemethode
  2. wijzigingen in de productie productiemethode,
  3. werkgelegenheid
  4. prijsstijgingen
  5. veranderingen in de internationale concurrentiepositie
  6. de hoogte van de wisselkoersen


  In de bedrijfseconomie staat het economische handel binnen de bedrijfshuishouding 
  ( het bedrijf) centraal.

  Wie wil inzicht hebben in de bedrijfshuishouding? en waarom
  • eigenaren van een bedrijf
  • vertegenwoordigers  van de werkgevers
  • de verschaffers van de vreemd vermogen
  • overheid      
  om als volwaardig gesprekspartner van een bedrijf kunnen optreden

  In de bedrijfseconomie wordt ook nog aandacht besteed aan de  beheersing va goederen- en 
  geldstromen van de productieorganisatie.
  De doelstelling van een organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen 
  van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de van de resultaten
  van het gevoerde beleid. • begrip: algemene econmie
  wetenschap die het economisch handelen van de volkshuisshouding (maatschappij) als geheel bestudeert
 • Externe verslaggeving
  Financial accounting
 • Wat wordt er mee bedoeld met economische verschijnselen?
  Omvang van de (nationale) productie
  Wijzigingen in de productiemethoden
  Werkgelegenheid
  Prijsstijgingen
  Hoogte van de wisselkoursen
  Veranderingen in de internationale concurrentie positie.
 • begrip: bedrijfadministratie
  Het vastleggen en verwerken van financiële en niet-financiële gegevens
 • De bedrijfseconomie kunnen we onderverdelen in de volgende vakgebieden:
  - Financial Accounting
  - Management Accounting
  - Financiering
 • In de bedrijfseconomie, welke onderwerp staat centraal?
  Het "economisch handelen" binnen de bedrijfshouding (het bedrijf).
 • begrip: bedrijfseconomie
  wetenschap die het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen bestudeert
 • Wat is de PMI?
  De Purchasing Managers Index (inkoopmanagersindex). Dit is een verzamelindex samengesteld uit de indexen van; nieuwe orders, productie, werkgelegenheid, levertijden en voorraad ingekocht materiaal.
 • Wat bepaalt de doelstelling van een organisatie?
  De doelstelling van de organisatie is het uitgangspunt bij het vaststellen van het beleid van de organisatie en bij de beoordeling van de resultaten van het gevoerde beleid.
 • begrip: bedrijfshuishouding
  financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie
 • Het vastleggen van financiële gegevens noemen we?
  Financiële administratie of boekhouden.
 • begrip: bedrijfskolom
  verzameling van alle bedrijfshuishoudingen die zich bezighouden met de productie van een bepaald product
 • Een bedrijfshuishouding is?
  Een financieel-economisch zelfstandige productorganisatie.
 • begrip: bedrijfstak
  verzameling van bedrijfshuishoudingen die eenzelfde of een overeenkomstig onderdeel van het totale producteproces van een bepaald product uitvoeren
 • Productie is?
  Het omzetten van productiemiddelen (input) in producten (output), zoals halffabrikaten, eindproducten en diensten, waardoor ze beter in de behoefte van de consument kunnen voorzien. Door het produceren komt het product steeds dichter bij de consument. Iedere handeling die het product dichter bij de consument brengt, voegt waarde toe aan het product en wordt dus als productie aangemerkt.
 • begrip: boekhouden
  het vastleggen en verwerken van financiële gegevens
 • Productie is?
  Het omzetten van productiemiddelen (input) in producten (output), zoals halffabrikaten, eindproducten en diensten, waardoor ze beter in de behoefte van de consument kunnen voorzien. Door het produceren komt het product steeds dichter bij de consument. Iedere handeling die het product dichter bij de consument brengt, voegt waarde toe aan het product en wordt dus als productie aangemerkt.
 • begrip: commerciële economie
  de economische wetenschap die zich bezighoudt met het handelen van consumenten
 • Productiemiddelen zijn?
  Nodig om producten voort te brengen (bv: arbeid, machines, grondstoffen, energie). Uiteindelijk is alle productie gericht op het voortbrengen van producten en/of diensten die bestemd zijn voor consumptie.
 • concrete markt
  (geografische) plaats waar de aanbieders van en de vragens naar een bepaald goed elkaar ontmoeten en transacties afsluiten
 • 8 ondernemingsvormen zijn;
  1 eenmanszaak
  2 maatschap
  3 vennootschap onder firma (vof)
  4 commanditaire vennootschap (cv)
  5 naamloze vennootschap (nv)
  6 besloten vennootschap (bv)
  7 vereniging
  8 stichting

  1 t/m 4 zijn persoonlijke ondernemingsvormen, 
  5 t/m 8 zijn onpersoonlijke ondernemingsvormen
 • consumptie
  het gebruik van goederen (door consument) voor bevrediging van zijn behoeften
 • Maatschap
  Een maatschap is een overeenkomst tussen twee of meer personen (maten) die zich verplichten iets in gemeenschap te brengen met het doel het daarmee verkregen voordeel met elkaar te delen. Geld, goederen en/of arbeid kunnen in gemeenschap worden gebracht.
  Veel voorkomend samenwerkingsverband bij groepen zoals artsen, fysiotherapeuten, accountants, advocaten en notarissen.
 • dynamisch ondernemen
  het reageren van de ondernemingleiding op veranderingen in de markt
 • economisch handelen
  het menselijk handelen dat gericht is op het vergroten van zijn welvaart
 • economisch principe
  een bepaald doel proberen te bereiken met opoffering van zo min mogelijk middelen, of; met een gegeven hoeveelheid middelen zo veel mogelijk behoeften proberen te bevredigen
 • economische wetenschap
  wetenschap die het menselijk handelen dat gericht is op het verminderen van de schaarste, bestudeert
 • financial accounting
  het verstrekken van informatie van belangstellenden buiten de eigen organisatie
 • financiering
  het vakgebied binnen de bedrijfseconomie dat zich bezig houdt met het aantrekken en verstrekken va nverschillende vormen van vermogens
 • goederenstroom
  stroom van productiemiddelen en producten binnen een onderneming
 • liquide middelen
  het totaal van het kassaldo en de positieve en negatieve saldi op de rekening-courant
 • management accounting
  het verstrekken van informatie aan leidinggevende medewerkers (managers) binnen de eigen organisatie
 • marktvorm
  specifieke kenmerken van een bepaalde markt die nauw samenhangen met het aantal aanbieders en het aantal vragers op die markt
 • marktwerking
  een situatie waarbij de vraag naar het aanbod van producten en diensten op elkaar worden afgestemd dmv het prijsmechanisme
 • monopolie
  een marktvorm waarbij er slechts één aanbieder van het product of de dienst is
 • monopolistische concurrentie
  een marktvorm waarbij veel aanbieders een min of meer vergelijkbaar product aanbieden
 • oligopolie
  een marktvorm waarbij er enkele (grote) aanbieders zijn die het overgrote gedeelte van de markt in handen hebben
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties
 • A W W Heezen
 • 9789001376314 of 9001376312
 • 3e dr.

Samenvatting - Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

 • 1.1 Economie en bedrijfseconomie

 • Economisch principe
  • Met de beschikbare middelen probeert men zo veel mogelijk behoeften te bevredigen
  • Men probeert een bepaald doel te realiseren door opoffering van zo min mogelijk middelen.
 • Welvaart
  De mate waarin de mens in staat is zijn behoeften te bevredigen met de beschikbare middelen.
  Welvaart is een relatief begrip.
 • De economie is de wetenschap die het keuzegedrag van de mens bestudeert. Het economisch handelen. De economische wetenschap bestudeert het handelen van mensen dat gericht is op het verminderen van de schaarste.
  Er wordt er vanuit gegaan dat mensen zich laten leiden door het economisch principe
 • De economische wetenschap bestudeert het handelen van de mens dat gericht is op een vergroting van zijn welvaart.
 • De bedrijfseconomie
  Het economisch handelen van individuen in bedrijfshuishoudingen.
 • De algemene economie
  Het economisch handelen van de volkshuishouding (maatschappij) als geheel.
 • 1.2 Bedrijfshuishouding

 • Bedrijfshuishouding
  Is een financieel-economisch zelfstandige productieorganisatie
 • 1.2.1 Productie

 • Productie
  Het omzetten van productiemiddelen (input) in producten (output), zoals halffabrikaten, eindproducten en diensten.
 • Door het produceren komt het product steeds dichter bij de consument. Iedere handeling voegt waarde toe aan het product.
 • Productiemiddelen
  Arbeid, machines, grondstoffen en energie
 • Consumptie
  Het rechtstreeks gebruik (door de consument) van goederen/diensten voor de bevrediging van zijn behoeften.
 • 1.2.2 Organisatie

 • Organisatie
  Samenwerkingsverband tussen personen met het doel hun persoonlijke belangen te bevorderen.
 • De bedrijfshuishouding en haar relaties.
  Leveranciers:
  In: Productiemiddelen
  Out: Aanschaffingskosten
  Werknemers:
  In: Arbeid
  Out: Loon
  Afnemers:
  In: Verkoopopbrengsten
  Out: Producten
  Overheid:
  In: Subsidies, Infrastructuur
  Out: Belasting
  Verschaffers van EV en VV:
  In: Beschikbaarstelling eigen en/of vreemd vermogen
  Out: Interest, aflossing, dividend
  Overige:
  In: Bijdrage
  Out: Prestaties
 • 1.2.3 Goederen- en geldstromen

 • In het omzettingsproces worden productiemiddelen omgevormd tot (eind)producten. Dit proces bestaat uit goederenstromen.
  Door tussen verschillende fasen in het omzettingsproces voorraden aan te houden, kan men stagnatie voorkomen.
 • Het omzettingsproces is de kern van de activiteiten van de organisatie.
 • Primaire geldstromen
  Vloeit rechtstreeks voort uit het primaire proces.
  • Betaling van grondstoffen
  • Uitbetalen van loon.
  • Betaalde belastingen
  • Ontvangen subsidies
 • Liquide middelen
  Kassaldo en de positieve tegoeden op de bank- en/of girorekening.
 • Secundaire geldstromen
  Geldstromen die naar en van de vermogensmarkt komen.
 • De goederen- en geldstromen die binnen een bedrijfshuishouding plaatsvinden, sluiten niet altijd precies op elkaar aan. Tussen de diverse schakels in het productieproces kunnen voorraden ontstaan, bijvoorbeeld een voorraad grondstoffen, halffabrikaten of liquide middelen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Directeur-grootaandeelhouder:
Een directeur van een bv die 5% of meer van de aandelen bezit van de bv waaraan hij/zij leiding geeft
Aanmerkelijk belang:
Het bezit (direct of indirect) van 5% van de aandelen van een nv of bv
MKB-winstvrijstelling:
Om het belastbaar inkomen vast te stellen, mag de fiscale winst na ondernemersaftrek met een bepaald % (voor 2018 is dat 14%) worden verlaagd
zelfstandigenaftrek:
Het bedrag dat (als aan bepaalde eisen is voldaan) van de winst mag worden afgetrokken om de belastbare winst vast te stellen.
Inkomstenbelasting:
Belastingen die belastingplichtigen (individuen) betalen over hun belastbare inkomen
Vennootschapsbelasting:
Belastingen die nv's, bv's en andere rechtspersonen betalen over de belastbare winst
Stichting:
Rechtspersoon die geen leden kent en meestal een ideëel doel nastreeft.
Mogelijkheden in aansprakelijkheid  coöperatie:
1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA): bij liquidatie zijn leden gelijke delen aansprakelijk, ook met privé vermogen
2. Beperkte aansprakelijkheid (BA): bij liquidatie zijn leden aansprakelijk voor schulden die de coöperatie niet kan voldoen, tot bedrag dat is vastgelegd.
3. Uitgesloten aansprakelijkheid (UA): Bij liquidatie van coöperatie zijn leden niet aansprakelijk
Coöperatie:
Vereniging van personen, die is opgericht om, door middel van een daartoe bestemd vermogen, de materiële belangen van de leden te behartigen.
Onderlinge waarborgmaatschappij:
Coöperatieve vereniging die het verzekeringsbedrijf uitoefent