Samenvatting Beginselen van de democratische rechtsstaat

-
ISBN-10 9013106005 ISBN-13 9789013106008
3201 Flashcards en notities
53 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Beginselen van de democratische rechtsstaat". De auteur(s) van het boek is/zijn M C Burkens. Het ISBN van dit boek is 9789013106008 of 9013106005. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Beginselen van de democratische rechtsstaat

 • 1 Het onderwerp van het staats- en bestuursrecht

 • Opgave 1.1

   

  Wat is het essentiele onderscheid tussen publiek- en het privaatrecht?

  • Het verschil ligt in de rechtsnormen.

   

  PRIVAATRECHT

  • In het privaatrecht zijn de normen bedoeld om de verhouding tussen private (rechts)personen nader te bepalen; het particulier belang is voorwerp van regeling.

   

  • De regels van het  privaatrecht zijn bij tijd en wijle van toepassen op overheidsverbanden, indien de overheid optreedt in het privaatrechtelijk verkeer, als burgerlijk rechtspersoon.

   

  PUBLIEKRECHT

  • In het publiekrecht omvat die regels die betrekking hebben op de verhouding tussen 'de overheid' en de burgers, en die tussen (ambten van) overheden onderling; voorwerp van regeling is het algemeen belang.

   

  • Soms kan de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden onderworpen zijn aan regels uit het civiele recht, dus het privaatrecht.

   

   

   

   

   

 • Wat valt onder het terrein van staats en bestuursrecht?

  De verhouding tussen overheid en burgers en tussen overheidsinstanties onderling

 • wat is positief recht?
  Recht zoals het geldt (het geheel van geldend recht)
 • Wat zijn beginselen van de democratische rechtsstaat?
  • verantwoordingsplicht tov de volksvertegenwoordiging van regering      
  • alleen bevoegdheden uitoefenen waartoe regering gemachtigd is door wettelijke bepalingen.
 • Wat doet het materiële deel?
  De inhoudelijke normen.
 • Het staats- en bestuursrecht omvat de formele en materiële rechtsnormen inzake handelen van de overheid en de rechtsbetrekkingen van burgers ten opzichte van de overheid

 • Welk verschil bestaat er globaal gesproken tussen staats-en bestuursrecht?

  In staatsrechtelijke beschouwingen worden de volgende kenmerken beschreven:

  1) De instelling

  2) De werkwijze

  3) De bevoegdheden van de organen van de staat

  4) De bestudering van de grondrechten.

   

  Tot het bestuursrecht behoren:

  1) De regels die de wijze waarop overheidsorganen burgers concreet tegemoet treden, bepalen.

  2) Het gaat om de vraag HOE publiekrechtelijke bevoegdheden worden uitgeoefend.

   

   

   

 • waarmee houdt staatsrecht en bestuursrecht zich bezig?
  met de verhouding tussen overheid en burgers en de verhouding onderling tussen overheden
 • Wat houdt het vak staatsrecht in?
  De grondslagen voor het optreden van overheidsorganen worden geregeld.
  Ook de organisatie van de staat wordt geregeld.

  Staatsrecht is institutioneel van karakter;
  de instelling, werkwijze en bevoegdheden van de organen van de staat worden beschreven.  
 • De meeste publiekrechtelijke rechtshandelingen hebben de vorm van een eenzijdig bindend besluit

 • welke handelingen kan de overheid doen?
  - feitelijke handelingen (bijv opbreken van de weg)
  - rechtshandelingen (2 soorten :privaatrechtelijke en publiekrechtelijke)
 • Wat houdt het vak bestuursrecht in?
  De wijze waarop bevoegdheden door de overheid vooral in t.a.v. de burgers kunnen en mogen worden aangewend. 
 • wat is het onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen?
  De publiekrechtelijke zijn meestal eenzijdig bindend
 • Wat is het 'voorwerp van regeling' in privaatrecht?
  Het particulier belang: de verhouding tussen private (rechts)personen.

  Het publiekrecht omvat de regels die betrekking hebben op de verhouding tussen de overheid en de burgers.
  of overheden onderling; het algemeen belang.
 • wat voor soort publiekrechtelijke rechtshandeling is tweezijdig?
  gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten, verdragen die worden afgesloten, etc
 • wat is een organieke wet?
  een wet die tot stand komt in opdracht van de grondwet
 • wat is een bestuurswet?
  daarin wordt vaak bestuursrechtelijke bevoegdheden  opgedragen aan organen. Bijvoorbeeld : college B&W wordt belast met het  verlenen van bijstand ingevolge wet  Werk en bijstand. art 7 WWB is die opdracht
 • wat betekent eenzijdig bindend?
  dat de normgeadresseerde zich aan het besluit moet houden, of hij het er nu mee eens is of niet
 • bindende besluiten betekent ook dat het 'aanvaardbaar' moet zijn. wat houdt dat in?
  dat het door een instantie moet gebeuren die daartoe bevoegd is en dat het besluiten zijn die naar de maatstaven van de tijd aanvaard worden, redelijkerwijs.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat doet het formele deel?
procedurele voorschriften
Wat doet het materiële deel?
De inhoudelijke normen.
Vormen bindende overheidsbesluiten een oplossing voor een probleem?
Ja, zij beantwoorden aan een maatschappelijke behoefte aan dergelijke besluiten.
Wat is typerend voor een overheidsbesluit?
Dat het bindend is, in die zin dat de geadresseerden van die besluiten ergens toe verplicht worden of anderszins een verandering in hun rechtssituatie ondergaan, onafhankelijk van het antwoord op de vraag of zij daarmee instemmen.
Verschillende soorten overheidsbesluiten
1.  AVV
2.Beschikkingen
3.Beleidsregels
Wat wordt in Nederland tot het staatsrecht gerekend?
Decentralisatie
Voorbeeld van een privaatrechtelijke tweezijdige rechtshandeling
Uitgifte van bouwrijpe grond door een gemeente aan een burger die daarop een huis wil bouwen. 
Aanschaf  van auto's voor het vervoer van bewindspersonen .
Noem een voorbeeld van een tweezijdige publiekrechtelijke rechtshandeling
Gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten. Bijv op het gebied van de jeugdzorg.
Zijn alle publiekrechtelijke rechtshandelingen eenzijdig?
Neen, er bestaan namelijk ook tweezijdige publiekrechtelijke rechtshandelingen
wat zijn rechtshandelingen?
Rechtshandelingen zijn handelingen van de overheid die een verandering in de wereld van het recht tot gevolg hebben.