Samenvatting Beginselen van de democratische rechtsstaat

ISBN-13 9789013113440
287 Flashcards en notities
12 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Beginselen van de democratische rechtsstaat". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789013113440. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Beginselen van de democratische rechtsstaat

 • 1.1 Inleiding

 • Besluiten zijn er in verschillende vromen, benoem deze
  • Er is de beschikking, dit is een besluit met betrekking tot een individueel geval
  • Er is een algemeen verbindend voorschrift, dit is een besluit gericht op een onbepaalde hoeveelheid personen
 • 1.2 De plaats van het staats- en bestuursrecht

 • Wat wordt bedoeld met de structuur van de 'rechtsorde'?
  Hiermee wordt bedoeld het geheel van het geldend (ofwel 'positief') recht
 • Wat is positief recht?
  Geldend recht
 • De rechtsorde wordt onderverdeeld in welke terreinen?
  Dit zijn privaatrecht, staats- en bestuursrecht en strafrecht
 • In welke drie elementen wordt de rechtsorde traditioneel ingedeeld?
  - Privaatrecht
  - Staats- en bestuursrecht
  - Strafrecht
 • Wat wordt bedoeld met het 'formele' en 'materiële' deel van het recht?
  Het formele deel bevat de procedurele normen en het materiële deel bevat de inhoudelijke normen.
 • Wat is formeel recht?
  Recht dat de procedurele normen omvat
 • Wat is het onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht?
  Privaatrecht houdt zich voornamelijk bezig met rechtsbetrekkingen tussen paticulieren onderling terwijl het publiekrecht zich bezig houdt met rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers en tussen overheidsorganen onderling.
 • Wat is materieel recht?
  Recht dat de inhoudelijke normen omvat
 • Waarmee houdt het privaatrecht zich voornamelijk bezig?
  Rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling
 • Waarmee houdt het publiekrecht zich voornamelijk bezig?
  De verhouding tussen overheid en burgers, en tussen overheidsinstanties onderling
 • Wat is een feitelijke handeling?
  Een handeling zonder rechtsgevolg (een leiding repareren, etc.)
 • Wat is een rechtshandeling?
  Een handeling die een verandering in de wereld van het recht ten gevolge heeft
 • Kunnen rechtshandelingen alleen van privaatrechtelijke aard zijn?
  Nee, rechtshandelingen kunnen van zowel publiek- als privaatrechtelijke aard zijn.
 • De meeste publiekrechtelijke rechtshandelingen hebben het karakter van een eenzijdig bindend besluit.
 • Wat zijn organieke wetten?
  Wetten die tot stand zijn gekomen in opdracht van de Grondwet
 • Wat is het verschil tussen staatsrecht en bestuursrecht?
  Niets specifieks; dit verschil is conventioneel en didactisch van aard.
 • 1.3 Het basismateriaal van het staats- en bestuursrecht: overheidsbesluiten

 • Overheidsbesluiten zijn het basismateriaal van het staats- en bestuursrecht, benoem de verschillende besluiten
  Het kunnen algemeen verbindende voorschriften zijn (wetten in materiële zin),
  Het kunnen beschikkingen zijn (die in één bepaald geval een rechtsgevolg heeft),
  Het kunnen beleidsregels zijn (geven aan hoe een orgaan beleid denkt te voeren)
  Het kunnen plannen zijn (bezitten op een bepaalde wijze een bindend effect),
  Het kunnen vonnissen, arresten of uitspraken zijn van geschillenbeslechters
 • Wat betekent 'eenzijdig bindend'?
  De gelding van het besluit is niet afhankelijk van de instemming van hen tot wie het besluit is gericht
 • Kan een overheidsbesluit meerzijdig zijn?
  Ja, bijvoorbeeld wanneer een gemeenschappelijke regeling tussen twee gemeenten wordt geregeld op grond van de WGR
 • Kan een besluit ook niet-bindend zijn?
  Ja, bijvoorbeeld een plan dat slechts indicatieve betekenis heeft
 • Wat zijn algemeen verbindende voorschriften?
  Besluiten die in beginsel voor een onbepaaldheid van gevallen gelding hebben en toegepast kunnen worden
 • Zijn algemene voorschriften wetten in materiële of formele zin?
  Wetten in materiële zin
 • Wat zijn beschikkingen?
  Besluiten die in één bepaald geval een rechtsgevolg tot stand brengen
 • Wat zijn beleidsregels?
  Besluiten die aangeven op welke wijze een orgaan zijn beleid denkt te voeren en waaraan het vervolgens zelf verbonden wordt geacht
 • Hoe werden beleidsregels vroeger ook wel genoemd?
  Pseudowetgeving
 • Kunnen plannen bindend zijn?
  Ja; sommige plannen bezitten op bepaalde wijze een bindend effect, zoals in bepaalde opzichten het bestemmingsplan in de ruimtelijke ordening
 • Zijn vonnissen, arresten of uitspraken ook besluiten?
  Ja
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het legaliteitsbeginsel?
Machtsuitoefening door de staat is slechts geoorloofd wanneer deze berust op een door de wet gegeven bevoegdheid
Welke principes zijn ontwikkeld om de individuele vrijheid in de staat te kunnen garanderen?
- Legaliteitsbeginsel
- Machtsverdeling
- Grondrechten
- Rechterlijke controle
Wat is het belangrijkste algemene principe van de klassiek-liberale rechtsstaat?
De individuele vrijheid
De staat is opgericht op basis van een maatschappelijk contract. Wat is hiervan het voordeel voor de burgers?
Wanneer de staat niet aan zijn opdracht doet, en hij bijvoorbeeld de vrijheid van de burgers buiten zijn bevoegdheden inperkt, pleegt hij contractbreuk. Hierdoor zijn de burgers van hun kant ook niet meer aan het maatschappelijk verdrag en hun daaruit voortvloeiende (gehoorzaamheids)plichten verbonden en ontstaat dus een recht op opstand.
Wat is het Plakkaat van Verlatinge?
De onafhankelijkheidsverklaring van de Noordelijke Nederlandse Provincies
Wat betekent droit divin?
Goddelijk recht
Waarom kreeg de vorst in de Hervorming van de zestiende eeuw zowel in aardse als in kerkelijke zaken macht?
Zodat hij een vreedzame politieke ordening kon waarborgen.
Wat is de res publica christiana?
De op de waarheid van de christelijke godsdienst gebaseerde eenheid van de West-Europese volkeren
Wat is de Investituurstrijd?
De onderlinge strijd van de paus en de keizer inzake het recht van bisschopsbenoeming
Wat is het primaire doel van charters als de Magna Carta en de Blijde Incomste?
Het codificeren en bestendigen van het gewoonterecht; de uitwerking van het natuurrecht.