Samenvatting Belastingrecht voor Bachelors en Masters

-
ISBN-13 9789463172073
633 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Belastingrecht voor Bachelors en Masters". De auteur(s) van het boek is/zijn G A C Aarts MFP. Het ISBN van dit boek is 9789463172073. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Belastingrecht voor Bachelors en Masters

 • 1 Algemene inleiding

 • Aanslagbelasting

  Bij een aanslagbelasting stelt de inspecteur zelf de verschuldigde belasting vast. De aangifte is slechts een hulpmiddel voor het vaststellen van de aanslag.

  Voorbeelden zijn de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
 • Aangiftebelasting

  Bij een aangiftebelasting moet de belastingplichtige aangifte doen, hij moet zelf de verschuldigde belasting berekenen en het verschuldigde bedrag voldoen aan de Belastingdienst.

  Voorbeelden zijn de loonbelasting en omzetbelasting.
 • Belastingen
  Verplichte bijdragen van de burgers aan de overheid zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat.
 • Belastingverdrag

  Een belastingverdrag is een overeenkomst tussen 2 of meer landen of gebieden. Het belangrijkste doel van deze overeenkomst is voorkomen dat over bepaalde inkomsten of bepaald vermogen dubbele belasting wordt betaald.

  In het verdrag is afgesproken wie belasting mag heffen over deze inkomsten.
 • Gelijkheidsbeginsel
  Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. De belastingplichtige kan een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als de Belastingdienst andere personen in dezelfde (fiscale) omstandigheden, gunstiger heeft behandeld.
 • Jurisprudentie
  Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.
 • 1.1 Doel van belastingheffting

 • Wat is de definitie van belasting?
  Verplichte bijdrage van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat.
 • Op welke 4 manieren dekt de overheid haar uitgaven?
  1. Belastingen (verplichte bijdragen van burgers, zonder dat daar een specifieke tegenprestatie tegenover staat: IB, VPB en OB)
  2. Retributies (vergoedingen die een burger moet betalen omdat hij bepaalde diensten van de overheid afneemt: rijbewijs, paspoort en bouwvergunning)
  3. Sociale premies
   1. Premie volksverzekeringen (worden geheven om uitkeringen te betalen: AOW-premie -> AOW-uitkeringen)
   2. Premies werknemersverzekeringen (WIA, ZW, ZvW en WW)
  4. Overige inkomsten (verkoop van gas)
 • Noem voorbeelden van belasting
  Inkomstenbelasting
  Vennootschapsbelasting
  Omzetbelasting
 • Wat is de definitie van retributies?
  Vergoedingen die een burger moet betalen omdat hij bepaalde diensten van de overheid afneemt.
 • Noem een voorbeeld van een retributie
  Afgeven Rijbewijs, Paspoort, bouwvergunning.
 • Wat word er betaald van premie volksverzekeringen?
  Uitkeringen
 • 1.2.1 publiekrecht - privaatrecht

 • Publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en haar burgers, noem 4 voorbeelden van publiekrecht
  1. Belastingrecht
  2. Staatsrecht (grondwet, provinciewet, gemeentewet)
  3. Bestuursrecht
  4. Strafrecht
 • Is het belastingrecht onderdeel van publiekrecht of privaatrecht?
  Publiekrecht
 • Wat houdt privaatrecht in?
  Het gaat voornamelijk om de verhouding tussen burgers onderling.
 • Wat houd publiekrecht in?
  Het publiekrecht regelt de verhouding tussen de overheid en haar burgers.
 • Wat houd privaatrecht in?
  Bij privaatrecht gaat het vooral om de verhouding tussen burgers onderling.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke reguliere voordelen uit AB zijn er?
 • Dividend;
 • Forfaitair rendement van aandelen in VBI (art. 6a VPB) buitenlandse beleggingsinstellingen;
 • Teruggaaf van wat op aandelen of winstbewijzen is gestort;
 • Bonusaandelen uitgereikt door FBI;
 • Verminder met de aftrekbare kosten art. 4.15 IB.
Uitgesloten transacties voor de investeringsaftrek, als ze plaatsvinden tussen:
Art. 3.46 Wet IB
 • De belastingplichtige zelf en personen die tot zijn/haar huishouden behoren (1a);
 • Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen uit zelfde huishouden (1b);
 • Gerechtigden tot een nalatenschap waartoe het bedrijfsmiddel hoort (1c);
 • Degene die minstens 1/3 gedeelte belang heeft in een lichaam, en dat lichaam (1d).
Investeringen die uitgezonderd zijn van de investeringsaftrek:
Art. 3.45 Wet IB
 • Grond (1b);
 • Woonhuizen en -schepen (1c);
 • Personenauto's (1d);
 • Vaartuigen (1e);
 • Goodwill, vergunningen, etc. (1f);
 • Dieren (1g).
Wat zijn voorbeelden van ondernemersfaciliteiten?
 • Energie-investeringsaftrek
 • Milieu-investeringsaftrek
 • Oudedagsreserve
 • Ondernemersaftrek bestaande uit: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek ivm speur- en ontwikkelingswerk en meewerkaftrek
 • Stakingsaftrek
Welke kosten t.b.v. de ondernemer komen beperkt in aanmerking voor aftrek?
Art. 3.17 lid 1 Wet IB
 • Verhuiskosten (niet meer dan overbrengkosten vermeerderd met € 7.750) (a);
 • Extra huisvestingskosten gedurende maximaal 2 jaar (b);
 • Kosten van vervoermiddel, maximaal € 0,19 per km (c).
Wanneer is er wel kostenaftrek mogelijk voor werkruimte in privéwoning?
Zelfstandigheid van de ruimte en inkomensverwerving (Art. 3.16 lid 1 Wet IB).
Welke kosten t.b.v. de ondernemer komen niet in aanmerking voor aftrek?
Art. 3.16 Wet IB
 • Kosten van een werkruimte in de privéwoning (1);
 • Telefoonabonnement voor aansluiting thuis (2a);
 • Literatuur m.u.v. vakliteratuur (2b);
 • Kleding m.u.v. werkkleding (2c-5-7);
 • Etc.
Wat houdt de beperkte aftrekbaarheid van de kosten in?
De eerste € 4.700 is niet fiscaal aftrekbaar (art. 3.15 lid 1 Wet IB), er kan ook gekozen worden voor een procentuele aftrekbaar van 80% van de kosten (art. 3.15 lid 5 Wet IB).
Welke kosten zijn beperkt aftrekbaar?
Art. 3.15 lid 1 Wet IB
 • Voedsel, drank en genotmiddelen (a);
 • Representatie, zoals recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak (b);
 • Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen etc. incl reis- en verblijfkosten (c2). 
Welke kosten komen niet in aanmerking voor aftrek?
Art. 3.14 lid a Wet IB
 • Standsuitgaven (a);
 • Vaartuigen die worden gebruikt voor representatieve doeleinden (b);
 • Geldboetes en fiscale boetes (c);
 • Criminele kosten (d/e);
 • Wapens en munitie (f);
 • Agressieve dieren (g);
 • Steekpenningen (h);
 • Dwangsommen (i).