Samenvatting Belastingrecht voor Bachelors en Masters

-
ISBN-13 9789463172073
800 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Belastingrecht voor Bachelors en Masters". De auteur(s) van het boek is/zijn G A C Aarts MFP. Het ISBN van dit boek is 9789463172073. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Belastingrecht voor Bachelors en Masters

 • 2.1 Inleiding

 • Loonheffing
  De gezamenlijke heffing van loonbelasting en premie volksverzekeringen.
 • Voorheffing
  De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting die hij verschuldigd is over zijn totale inkomen.
 • 2.2.1 Inleiding

 • Werknemer
  De werknemer is de belangrijkste belastingplichtige voor de loonbelasting.
 • 2.2.2 Privaatrechtelijke dienstbetrekking

 • Arbeidsovereenkomst
  De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
 • De omschrijving van het begrip arbeidsovereenkomst bevat drie essentiële voorwaarden:
  • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer; en
  • de werknemer is verplicht om gedurende zekere tijd persoonlijk arbeid te verrichten voor de werkgever; en
  • de werkgever is verplicht om de werknemer te belonen voor zijn arbeid.
 • Gezagsverhouding
  Er moet sprake zijn van ondergeschiktheid: de werknemer is verplicht om opdrachten en aanwijzingen van de werkgever uit te voeren. Het is daarbij niet van belang of de werkgever ook daadwerkelijk opdrachten en aanwijzingen geeft.
 • Persoonlijk verrichten van arbeid
  De werknemer is verplicht oom de arbeid zelf te verrichten. De werknemer mag zich niet zonder voorafgaande toestemming van de werkgever laten vervangen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden.
 • Loon
  Onder loon wordt een vergoeding voor de verrichte arbeid verstaan. Die vergoeding kan in allerlei vormen voorkomen:
  • geld
  • verstrekkingen
  • aanspraken. 
 • 2.2.3 Publiekrechtelijke dienstbetrekking

 • Publiekrechtelijke dienstbetrekking
  Deze dienstbetrekking berust niet op een arbeidsovereenkomst, maar op een aanstelling of benoeming.
 • 2.2.4 Fictieve dienstbetrekking

 • Fictieve dienstbetrekking
  Heeft een inhoudingsplichtige in een bepaalde situatie vastgesteld dat er geen sprake is van een echte dienstbetrekking, dan moet hij nagaan of er mogelijk wel sprake is van een fictieve dienstbetrekking.
 • Aanneming van werk
  Bij aanneming van werk komt de aannemer met de opdracht overeen dat hij een bepaald werk persoonlijk en tegen een bepaalde prijs tot stand zal brengen. Het moet hierbij gaan om een werk van stoffelijke aard, zoals het schilderen van een huis of het aanleggen van een tuin. Bij het verlenen van een dienst is er geen sprake van aanneming van werk.
 • Stagairs
  Leerlingen en studenten die werkzaam zijn bij een bedrijf met de bedoeling om vakbekwaamheid op te doen en die hiervoor een stagevergoeding ontvangen die niet uitsluitend bestaat uit het ontvangen van onderwijs, zijn in fictieve dienstbetrekking werkzaam bij hun stagebedrijf.
 • Meewerkende kinderen
  Als een kind van 15 jaar of ouder meewerkt in de onderneming van zijn ouders, is er altijd sprake van een dienstbetrekking. Is het kind werkzaam onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als het overige personeel, dan is er sprake van een echte dienstbetrekking. In andere gevallen gaat het om een fictieve dienstbetrekking.
 • Aanmerkelijkbelanghouder
  Degene die arbeid verricht voor een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, is voor de Wet LB altijd in een dienstbetrekking werkzaam. Dit kan een echte dienstbetrekking zijn, maar kan ook gaan om een fictieve dienstbetrekking.
 • Gelijkgesteldenregeling
  Onder een gelijkgestelde verstaan we iemand die in maatschappelijk opzicht gelijk kan worden gesteld met een echte werknemer.
 • Opting-in
  Als een arbeidsverhouding voor de loonbelasting niet als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt, bestaat toch de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen (opting-in) voor het toepasen van de Wet LB.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Bij welke belastingsoorten is formeel belastingrecht van belang?
Formeel belastingrecht is van belang bij alle belastingsoorten.
In welke box is het verlies van box 2 te verrekenen?
Het verlies is alleen te verrekenen in box 2, eventueel korting in box -> maatwerk.
Welke 3 toerekeningsregels zijn er zie artikel 2.14 IB?
 1. De boxen onderling;
 2. Ouders en hun minderjarige kinderen;
 3. Volwassen partners onderling.
Wat is een aanspraak, noem ook een voorbeeld?
Een aanspraak is een recht op toekomstige uitkeringen en behoort tot het loon in natura, vb. pensioen.
Wat is het verschil tussen loonbelasting en loonheffingen?
Loonheffingen is meer dan alleen loonbelasting.
Wat zijn kenmerkernen van de ICV art. 17a - 17h?
 • Interne markt;
 • Goederen uit andere lidstaat naar NL;
 • Is een overgangsstelsel;
 • Controlesysteem.
Welke regelingen in de nationale wetten zijn er opgenomen ter voorkoming van dubbele belasting?
 • Deelnemingsvrijstelling art. 13 Wet VPB;
 • Objectvrijstelling art. 15 Wet VPB;
 • Kostenaftrek in de IB en VPB voor in het buitenland betaalde belasting.
Wat is de reikwijdte van de BVDB (besluit ter voorkoming van dubbele belasting)?
IB, VPB, erf- en schenkbelasting en kansspelbelasting.
Wat houdt het verdrag in ter voorkoming dubbele belasting?
 • Overeenkomst tussen 2 of meer landen;
 • Bepaalt welk land de heffingsrechten krijgt toegewezen of welk land terugtreedt of korting geeft;
 • Creëert geen belastingheffing;
 • OESO-modelverdrag.
Wat houdt de verdragswoonplaats in?
Deze kan afwijken van woonplaats o.b.v. nationale wetgeving.
Tiebreakerrule - als je met bovenstaande niet eens ben moeten de 2 landen met elkaar in onderling overleg bepalen waar je woonplaats/vestigingsplaats is.