Samenvatting Bestuurlijke informatievoorziening

ISBN-13 9789001846046
438 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuurlijke informatievoorziening". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001846046. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bestuurlijke informatievoorziening

 • 1 organisatie en informatie

 • Wat is bestuurlijke informatievoorziening?
  Het verzamelen, vastleggen en bewerken van gegevens,
  ter verkrijging van informatie,
  ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van een organisatie,
  en ten behoeve van de verantwoording
 • 1.2 Bestuurlijke informatievoorziening in relatie met organisatie en informatie

 • Noem een aantal andere benamingen voor Bestuurlijke Informatievoorziening?
  • Administratieve organisatie
  • Accounting Information System
  • Informatie en control
  • Interne beheersing (Internal control) 
 • Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren als in een onderneming de informatievoorziening tekort schiet?
  • het optreden van doublures in administratieve werkzaamheden
  • het uitvoeren van overbodige werkzaamheden
  • het optreden van vertragingen 
  • het nemen van verkeerde beslissingen door gebrekkige informatie
 • Wat is bestuurlijke informatievoorziening?
  BIV omvat alle werkzaamheden m.b.t. het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens 
  met als doel, het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen, doen functioneren van een organisatie alsmede t.b.v. het afleggen van verantwoording. 
 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie bestaat uit een groep mensen die probeert om met gebruik van bepaalde middelen, in onderlinge samenwerking doelstellingen te realiseren.
 • Waar heeft het doen functioneren en beheersen betrekking op?
  Doen functioneren en beheersen heeft betrekking op datgene wat nodig is in een bedrijf, nadat de beslissing is genomen. 
  - Meedelen van de beslissing aan belanghebbenden
  - Beoordelen en bijsturen
 • Noem de verschillende processen (activiteiten) in een onderneming?
  Primaire processen (kernactiviteiten) -> inkopen, produceren, verkopen 
  Secundaire (ondersteunende) processen -> administratie
 • Wat is besturen?
  Besturen heeft betrekking op het nemen van beslissingen op verschillende leidinggevende niveaus in een onderneming.
 • Benoem de definitie informatie?
  Informatie bestaat uit gegevens die een bijdrage leveren aan de kennis van de mensen die werkzaam zijn in de organisatie.
 • Omschrijf het begrip Bestuurlijke Informatievoorziening?
  Bestuurlijke informatievoorziening omvat alle activiteiten met betrekking tot het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, doen functioneren en het beheersen van een organisatie alsmede ten behoeve van het afleggen van verantwoording.
 • Noem de verschillende bedrijfsprocessen (activiteiten) die voor het besturen van belang zijn in een onderneming?
  Primaire processen (kernactiviteiten) -> inkoop, productie, verkoop 
  Secundaire (ondersteunende/beheers) processen -> financieel management, magazijnbeheer, personeelsbeleid
 • Waar heeft het besturen betrekking op?
  Besturen heeft betrekking op het nemen van beslissingen op de verschillende leidinggevende niveaus in een onderneming.
 • Waar heeft het doen functioneren en beheersen betrekking op?
  Doen functioneren en beheersen heeft betrekking op datgene wat nodig is in een bedrijf, nadat de beslissing is genomen. (meedelen van de beslissing aan belanghebbenden, beoordelen van de uitvoering en zo nodig bijsturen)
 • Wat wordt er normaal gesproken vastgelegd in een handboek BIV?
  Schriftelijke antwoorden op de wat, wie, hoe en wanneer vragen voor alle processen in het in het bedrijf.
 • Wat geeft een ISO-9000 certificering aan?
  Een ISO-9000 certificering geeft aan dat een onderneming zijn bedrijfsprocessen (inkopen, voorraden, verkopen, productie etc) schriftelijk heeft beschreven in een Kwaliteitshandboek en ook daadwerkelijk op deze wijze werkt.
 • 1.3 Organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie bestaat uit een groep mensen die probeert met behulp van bepaalde middelen, in onderlinge samenwerking doelstellingen te realiseren
 • Benoem de indelingen (typologieën) van organisaties?
  - profit
  - non-profit

  - formeel 
  - informeel 

  - centraal
  - decentraal (lokaal)
 • Wat is een typologie?
  Kenmerk van een organisatie a.d.h. van specifieke kenmerken.
 • Waaruit bestaat de doelstelling van de organisatie?

  Onderneming (Profit):
  Kernactiviteit/hoofddoelstelling: het maken van winst t.b.v. de continuïteit van de onderneming
  Nevenactiviteit: behouden werkgelegenheid

  Overheidsorganisaties (Non-profit):
  Het dienen van het maatschappelijk belang, maatschappelijke behoeften (energievoorziening/culturele waarden)
 • Wat moet er worden vastgelegd door de organisatie om de doelstellingen te bepalen?
  1. Strategie (welke koers heeft de onderneming bepaald)
  2. Missie (kernwaarde waar de organisatie voor staat)
  3. Visie ( alg. voorstelling van de toekomst)
 • Wat is een formele organisatie?
  Hierbij is de structuur van de organisatie vastgelegd in o.m.
  - Statuten
  - Procedurebeschrijvingen
  - Taak-en functiebeschrijvingen
 • Wat is een informele organisatie?
  Een informele organisatie wordt gevormd door ongeschreven regels en wetten. Dit wordt ook wel bedrijfscultuur genoemd. Deze informele regels zijn nergens schriftelijk vastgelegd maar zijn vaak erg belangrijk. Niet naleving kan grote problemen geven.
 • Hoe kan de beslissingsbevoegdheid van een organisatie zijn geregeld?
  1. Centraal: 
  • Afhankelijk vd cultuur vd organisatie - bedrijven met eenhoofdige leiding worden centraal bestuurd

  2. Decentraal:
  • Betrokkenheid personeel - medezeggenschapsraad pos.invloed op decentralisatie
  • Maatschappelijke ontwikkelingen - door fusie en overname ontstaan zeer grote ondernemingen die de leiding dwingt tot decentralisatie om de boel beheersbaar te houden.
  • Kosten en baten - gevolg decentralisatie is meestal hogere kosten voor hard-en software en leidt tot grotere problemen voor de beheersbaarheid van de informatieverwerking. 
 • Welke niveaus van leidinggeven zijn er in een organisatie?
  1. Strategisch
  2. Tactisch
  3. Operationeel
 • Wat wordt verstaan onder strategisch leidinggeven?
  Dit is het niveau van de hoogste leiding (directie) in een onderneming. Op dit niveau worden langetermijnbeslissingen genomen over de doelstellingen van een bedrijf. Deze beslissingen hebben vaak een eenmalig karakter.
  Voorbeeld: Fusie, reorganisatie, internationaliseren.
 • Wat wordt verstaan onder tactisch leidinggeven?
  Dit is het niveau direct onder de directie, hier worden beslissingen genomen in verband met de uitwerking van de strategische besluiten = de middelen om het doel te bereiken.
  Voorbeeld: vaststellen budgetten, toewijzen van middelen (mensen en materialen) vaststellen v procedures, beoordeling v prestaties
 • Wat wordt verstaan onder operationeel leidinggeven?
  Dit niveau is het laagste niveau van leidinggeven (afdelingshoofden) en is verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden in een bedrijf. 
  Voorbeeld: kortetermijnaspecten bij uitvoering vd werkzaamheden conform vastgestelde procedures en budgetten.
 • Wat is de scope van informatie ?
  Van organisatiebreed  en MBE (management op uitzondering/by exeption) naar afdeling en MBO (management op projectbasis/by objectives)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke gegevens zijn van belang in een personeelsinformatiesysteem?
- NAW gegevens
- Burgerlijke staat
- BSN
- Geboortedatum
- Nationaliteit
- Opleiding, cursussen, ervaring
- Datum indiensttreding
- Deelname pensioenfonds, bedrijfssparen
- Functies in het bedrijf
- Beoordelingen 
- Salaris en emolumenten
- Afwezigheidsregistratie
- Carriereplanning binnen de organisatie
Wat is verschuivingsgevaar?
Bij het werken aan verschillende projecten in de loop van een dag of als er in een bedrijf verschillende projecten tegelijkertijd onder handen zijn moet worden voorkomen dat de gewerkte uren op verkeerde projecten worden verantwoord.

Hiervoor zijn interne controlemaatregelen belangrijk. 
Wat is een standenregister?
Een standenregister is een controleregister waarin totaalstanden van aantallen werknemers en brutosalarissen zijn vastgelegd. Door deze verbandscontrole zullen medewerkers die ten onrechte op de loonlijst staan, worden gesignaleerd.


Het register wordt gebruikt als beheers-planning-en budgettering
sinstrument 
Welke taken vallen onder de personeelsfunctie?
 1. Werving & selectie
 2. Beoordeling
 3. Ontwikkeling
 4. Beloning
 5. Registratie & controle 
Wie regelt personeelsbeleid?
- Vaststelling beleid door de directie 
- Uitvoering beleid door personeelszaken 
Welke functies vallen onder HMR?
 1. Personeelsfunctie (aanwezigheid adequaat personeel)
 2. Aanwezigheidsregistratie (inzet & aanwezigheid)
 3. Salarisadministratie (lonen en samenh.verplichtingen)


Voor de interne controle is het van belang deze 3 functies te scheiden en gebruik te maken van verbandscontroles.
Wat is Human resource management? (HMR)
Dit is personeelsbeleid.
Wat wordt verstaan onder personeelsbeleid?
Personeelsbeleid omvat het geheel van maatregelen die nodig zijn om het gebruik van de factor arbeid in een bedrijf optimaal af te stemmen op de andere productiefactoren (kapitaal, machines, grond-en hulpstoffen, informatie)
Wat zijn de belangrijkste taken van de controller?

Het voorzien in en uitvoeren van procedures van:
 1. Formuleren van financiële doelstellingendie afgestemd zijn op het algemene beleid (commercieel, organisatorisch en technisch), zoals rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit. 
 2. Opstellen van bedrijfseconomische analyses
 3. Inrichten van de gegevensverwerkende processen
 4. Opzetten van een sluitend systeem van interne beheersing-maatregelen incl. toetsen v.d. werking vh systeem
 5. Verstrekken van betrouwbare info aan belanghebbende.  
Welke functies spelen in het geldmiddelenverkeer (treasury-management) een rol?
 1. Treasurer
 2. Controller