Samenvatting Bestuursrecht

-
ISBN-10 9089741682 ISBN-13 9789089741684
1369 Flashcards en notities
96 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuursrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn L J A Damen. Het ISBN van dit boek is 9789089741684 of 9089741682. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bestuursrecht

 • 1.2 Centrale vragen van bestuursrecht

 • Waar gaat het bestuursrecht in essentie over?
  • het instrumentarium waarmee de overheid bestuurt
  • de normen die bij het besturen in acht moeten worden genomen
  • de mogelijkheden om zich tegen het overheidsbestuur te verzetten
 • Wat is kenmerkend voor de essentie van het bestuursrecht?
  Instrument en waarborg.
 • Hoe past de samenleving bij het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht gaat over de actieve bemoeienis van de overheid met de samenleving.
 • Welke vragen staan centraal bij bestuursrechtelijke thema's?
  1. Waarom is overheidsbestuur nodig?
  2. Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht in het leven genomen en voldeden reeds bestaande regels (straf-/privaatrecht) niet?
  3. Op welk terrein treedt de overheid op, en hoe?
  4. Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?
  5. Hoe wordt de kwaliteit van het overheidsbestuur gewaarborgd?
 • 1.2.1 Waarom is overheidsbestuur nodig?

 • Hoe werd de klassieke liberale rechtsstaat in de eerste helft van de negentiende eeuw aangeduid?
  Nachtwakerstaat; er was sprake van een minimale overheid.
 • 1.2.2 Waarom zijn er aparte regels van bestuursrecht?

 • Waarop is bestuursrecht gericht?
  Het bereiken of herstellen van de legale situatie.
 • Hoe zijn bestuursrechtelijke normen vaak geformuleerd?
  Voorwaardelijk: iets is verboden tenzij een vergunning of ontheffing wordt verleend.
 • Wat houdt het in dat bestuurlijke sancties veelal voorwaardelijk zijn?
  Zij kunnen pas worden geëffectueerd indien de overtreder binnen een gestelde termijn zijn overtreding niet ongedaan heeft gemaakt of heeft beëindigd.
 • 1.2.3 Op welke terreinen treedt de overheid op, en hoe?

 • Wat is de ordenende functie van de overheid?
  Met name handhaving van dwingende normen.
 • Wat is de presterende functie van de overheid?
  De zorg voor bestaanszekerheid.
 • Wat is de sturende functie van de overheid?
  Deze functie komt niet alleen tot uitdrukking in dwingende voorschriften, maar ook in selectievere, meer gerichte instrumenten, zoals voorschriften die aan vergunningen worden verbonden en subsidiëring.
 • Wat is de arbitrerende functie van de overheid?
  Deze functie komt vooral tot uitdrukking in planbevoegdheden ten aanzien van de verdeling van de beschikbare ruimte en in het verbinden van voorschriften aan vergunningen waarin de tegenstrijdige belangen zo veel mogelijk met elkaar worden verzoend.
 • 1.2.4 Hoe heeft de bestuursrechtelijke betrekking tussen bestuur en burger gestalte gekregen?

 • Hoe wordt de rechtspositie van burgers in veel gevallen vastgesteld?
  Eenzijdig door de overheid, met het oog op de behartiging van het algemeen belang.
 • Wat houdt het legaliteitsbeginsel in?
  Aan het overheidshandelen -voor zover dit gepaard gaat met inbreuken op de natuurlijke vrijheid of tot een beperking van het eigendomsrecht leidt-  moet een wet ten grondslag liggen.
 • Wat eist de rechtszekerheid?
  Dat vooraf duidelijk is waartoe overheidsorganen bevoegd zijn en hoever die bevoegdheden reiken.
 • Waarmee hangt het primaat van de wetgever nauw samen?
  Het feit dat de volksvertegenwoordiging deel uitmaakt van de wetgevende macht, zodat formeel kan worden volgehouden dat een machtiging van de wetgever impliceert dat de meerderheid van de burgers hiermee instemt.
 • Wat houdt de terugtred van de wetgever in?
  De wetgever formuleert niet zelf de rechtsnormen waaraan de burger zich heeft te houden, maar laat die normstelling steeds vaker aan bestuursorganen over.
 • Waar heeft de terugtred van de wetgever bij de inhoudelijke normering van het bestuursoptreden toe geleid?
  Dat bestuursorganen in veel gevallen min of meer zelfstandig bepalen wat rechtens is. Er is sprake van gelede normstelling.
 • Wat zijn discretionaire bevoegdheden?
  Beleidsvrijheid of beoordelingsvrijheid; de rechter kan wél toetsen of een bestuursorgaan binnen de grenzen van zijn bevoegdheden is gebleven.
 • Is er sprake van een rechtsvrije ruimte?
  Nee, in de jurisprudentie is aangenomen dat het bestaan van discretoinaire bevoegdheden er niet aan in de weg staat dat het bestuur zich aan algemene rechtsbeginselen dient te houden.
 • Waaraan kan het bestuurlijk handelen in ieder geval worden getoetst?
  Aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur gecodificeerd?
  Gedeeltelijk; beginselen die nog niet zijn gecodificeerd, gelden nog als ongeschreven beginselen.
 • Wat zijn beleidsregels?
  Bestuursorganen die over discretoinaire bevoegdheden beschikken, zijn er vaak toe overgegaan door de uitoefening van deze bevoegdheden zelf regels vast te stellen, waarin ze aangeven welk beleid ze ten aanzien van de uitoefening van een bepaalde bevoegdheid willen voeren.
 • Mogen bestuursorganen afwijken van beleidsregels?
  In de jurisprudentie is uitgemaakt dat bestuursorganen die beleidsregels hebben opgesteld, op grond van het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel er niet zonder gegronde reden van mogen afwijken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke beperkingen worden gesteld aan artikel 8:69 Awb?
De rechter dient de rechtsgronden aan te vullen binnen de grondslagen (argumenten) van het beroep. Daar mag hij niet buiten treden.
Wat wordt bedoeld met het aanvullen van de rechtsgronden?
De rechter moet de argumenten die een partij aanvoert omzetten/uitleggen naar juridische argumenten. Dit doet de rechter ook t.a.v. de toepasselijke rechtsregels. De rechter vult deze zelfstandig aan.
Wanneer toetst de rechter iets ambtshalve?
De rechter toetst kwesties van openbare orde ambtshalve. Dit zijn o.a. regels betreffende bevoegdheid en ontvankelijkheid.
Wat zijn de buitengrenzen van het geding?
De buitengrenzen worden gegeven met het bestreden besluit.
Hoe wordt de omvang van het geding bepaald en welke uitzondering bestaat hierop?
In beginsel bepalen de partijen de omvang van het geding d.m.v. de beroepsgronden t.a.v. het bestreden besluit. Art. 8:69 Awb bepaalt voorts dat de rechter uitspraak doe op de grondslag van het beroepschrift, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en het onderzoek ter zitting.
Wat wordt bedoel met “goede procesorde” en wanneer wordt deze geschonden?
Het is geen vastomlijnd begrip. Het ziet op de behoorlijkheid van het proces met respect voor hoor en wederhoor en voor andere beginselen van het procesrecht. Het verwijst naar de ordelijkheid van het proces.
Wat is het gevolg voor een partij als deze niet de gevraagde inlichtingen aan de rechter verschaft?
Art. 8:31 Awb, bepaalt dat de rechter daaruit gevolgtrekkingen kan maken die hem “geraden voorkomen.”
Welke onderzoeksbevoegdheden heeft de rechter? Noem er 3.
- Art. 8:46 Awb, getuigen oproepen
- Art. 8:47 Awb, deskundige benoemen
- Art. 8:44, 8:45 en 8:59 Awb, partijen verzoeken om inlichtingen te geven en stukken in te zenden
Vragen uitspraak: Raad van State, 13 juli 2005, LJN: AT9275Is er in deze vaak sprake van de hiervoor beschreven uitzonderingssituatie?
Appellanten hebben kennis genomen van het besluit op 19 augustus 2003 tot het verlenen van de uitritvergunning aan KAV-verhuur. Zij hadden een summier bezwaarschrift kunnen indienen met het verzoek om later de gronden van het bezwaar te mogen indienen of aanvullen. Nu zij dit niet hebben gedaan zijn zij alsnog te laat met de indiening en zijn ze niet-ontvankelijk. Het feit dat zij zich nog verder moesten verdiepen in de inhoud doet niet ter zake.
Vragen uitspraak: Raad van State, 13 juli 2005, LJN: AT9275Duidelijk is dat er veel meer dan 6 weken zijn verstreken tussen het besluit en het ingediende bezwaar. De Raad van State omschrijft in haar uitspraak een situatie waarin een dergelijke termijnoverschrijding gerechtvaardigd kan zijn. In welke situatie zou het bezwaar/beroep toch ontvankelijk geacht kunnen worden volgens de Raad?
Volgens vaste jurisprudentie in zaken waarbij een belanghebbende, niet zijnde de aanvrager, van het verlenen van een vergunning niet schriftelijk op de hoogte is gesteld en daarvan geen publicatie in een huis-aan-huisblad heeft plaatsgevonden, dient belanghebbende binnen twee weken nadat hij van het bestaan van het besluit op de hoogte is geraakt, zijn bezwaren kenbaar te maken en is dan alsnog ontvankelijk.