Samenvatting Bestuursrecht

-
ISBN-10 946290619X ISBN-13 9789462906198
101 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuursrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn W M B Elferink. Het ISBN van dit boek is 9789462906198 of 946290619X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Bestuursrecht

 • 1 Inleiding bestuursrecht

 • Wat is bestuursrecht?
  Bestuursrecht geeft regels die de overheid nodig heeft om te kunnen en mogen besturen en de regels die de burger nodig heeft om tegen dit besturen te kunnen optreden.
 • Bestuursrecht valt onder publiekrecht, welke rechtsgebieden vallen nog meer onder publiekrecht?
  Publiekrecht kan je onderverdelen in:
  1. strafrecht
  2. staatsrecht
  3. bestuursrecht 
 • Welk onderscheid valt er te maken binnen het bestuursrecht?
  1. Materieel bestuursrecht
  2. Formeel bestuursrecht
 • Materieel recht?
  Geschreven regels de rechtsnormen bevattende waarin voor de burgers en bestuursorganen aanspraken of verplichtingen zijn opgenomen.
 • Formeel recht?
  Bevat procesrechtelijke regels. Regels ten aanzien van de procesvoering.
 • Bronnen van bestuursrecht?
  Internationaal recht
  Nationale wetgeving
  jurisprudentie
  ongeschreven bestuursrecht (gewoonte recht)
 • Kenmerken van het bestuursrecht?
  1. legaliteitsbeginsel
  2. specialiteitsbeginsel
 • Legaliteitsbeginsel?
  Het legaliteitsbeginsel houdt in dat de bevoegdheid van de overheid om op te treden in de wet is terug te vinden.

  Kortom, de overheid mag pas optreden als de  bevoegdheid is terug terug te vinden in de wet.
 • De overheid heeft ook instrumenten om  de macht die zij heeft uit te oefenen. Leg uit.
  De instrumenten die de overheid heeft gekregen om  gebruik te maken van die macht staan beschreven in de wet, welke wet op democratische wijze tot stand is gekomen.

  De overheid kan burgers alleen verplichtingen opleggen als dit in de wet in formele zin is opgenomen.  Dus voortvloeiende uit de WET.

  Een lagere overheid mag een verbod of gebod opnemen maar alleen als deze zijn grondslag vindt in een wet in formele zin.
 • Specialiteitsbeginsel?
  De bevoegdheid van de overheid kan alleen worden aangewend voor het specifieke doel waarvoor de wet is bedoeld. 

  Dat doel is meteen ook de grens voor de bevoegdheidsuitoefening.
 • Hoe wordt het genoemd als de overheid zijn bevoegdheid gebruikt voor een ander doel?
  Détournement de pouvoir.
 • Gelede normstelling?
  Van gelede normstelling is sprake indien de toepasselijkheid van een rechtsregel niet zomaar in één wet is te vinden, maar in een combinatie van met elkaar samenhangende regelingen..
 • Openbare lichamen?
  1. De staat
  2. provincies
  3. waterschappen
  4. gemeenten
  5. lichamen waaraan krachtens de grondwet verordenende bevoegdheid is verleend (bijvoorbeeld SER artikel 134 Gw)
 • Bezitten openbare lichamen rechtspersoonlijkheid?
  Ja artikel 2:1 BW.
 • Waarin zijn deze openbare lichamen onderveredeeld?
  Bestuursorganen
 • Bestuursorgaan Staat?
  Minister
 • Bestuursorgaan Provincie
  1. Provinciale staten
  2. gedeputeerde saten
  3. commissaris van de koning 
  artikel 6 Provinciewet
 • Bestuursorgaan gemeente?
  1. Gemeenteraad
  2. burgemeester 
  3. het college van burgemeester en wethouders


  Artikel 6 Gemeentewet
 • De overheid bezit rechtspersoonlijkheid, wat wordt hier bedoeld en waar vind je dat terug?
  Artikel 2:5 BW
  De openbare lichamen bezitten rechtspersoonlijkheid en staan gelijk met een natuurlijk persoon. Kan dus overeenkomsten aangaan en eigenaar zijn van roerende en onroerende zaken.
 • Het kan voorkomen dat de overheid zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk kan handelen in een bepaalde casus. Hoe wordt dit genoemd?
  De tweewegenleer:
  als een publiekrechtelijke bevoegdheid bestaat, ook gebruik mag worden gemaakt van een privaatrechtelijke bevoegdheid.
 • Waar moet je aan denken bij de tweewegenleer in de zin van een arrest?
  Het Windmill-arrest.

  De HR heeft in dit arrest aangegeven in hoeverre de overheid kan kiezen voor de publiekrechtelijke dan wel de privaatrechtelijke weg.

  Wanneer de publiekrechtelijke regeling dit niet aangeeft kan de privaatrechtelijke bevoegdheden worden gebruikt tenzij deze de publiekrechtelijke regeling onaanvaardbaar doorkruist.
 • Hoe vindt communicatie met de overheid plaats?
  Kan schriftelijk, mondeling en digitaal.

  Direct of indirect laten bijstaan of door een gemachtigde of advocaat laten vertegenwoordigen (artikel 2:1 lid 1 Awb)
 • Mag de overheid bijstand of vertegenwoordiging weigeren?
  De overheid mag bijstand of vertegenwoordiging weigeren.
  Maar NIET als een ADVOCAAT bijstand verleend artikel 2:2 Awb.
 • Wat als je iets verkeerd adresseert aan de overheid?
  Het bestuursorgaan moet deze dan doorsturen naar het bevoegde orgaan. Artikel 2:3 Awb.

  Als het document niet kan worden doorgezonden moet het worden retour gezonden aan de afzender.
 • Wanneer kan de overheid elektronisch communiceren?
  Artikel 2:14 Awb.
  Een bestuursorgaan kan een bericht aan iemand elektronisch verzenden als die ander aangegeven heeft dat hij langs die weg voldoende bereikbaar is.

  Verzoek om toezending via e-mail is voldoende.  Als een verklaring ontbreekt mag een bestuursorgaan niet zonder meer, zonder verificatie e.e.a. Toezenden langs elektronische weg.
 • Geldt de voorwaarde voor elektronische communicatie alleen voor overheid aan burger?
  Nee geldt ook voor burger aan overheid. Overheid kan ook aanvullende eisen stellen.
 • Wat valt onder elektronisch verkeer?
  Theoretisch vallen ook whatsapp en sms onder elektronisch berichtenverkeer maar de overheid heeft dit uitgesloten.
 • Wat bepaalt artikel 2:16 Awb over de digitale handtekening?
  Een digitale handtekening is mogelijk als de methode die voor authentificatie gebruikt voldoende betrouwbaar is. 

  DIGID wordt gebruikt maar dat voldoet niet aan de eisen van een gekwalificeerde handtekening. Gekwalificeerde handtekening kan alleen worden gezet met een gekwalificeerd certificaat (PKI).
 • Het is belangrijk te weten wanneer een bericht verzonden is. Wat zijn de regels hiervoor van burger aan overheid?
  1. brieven - poststempel
  2. fax - faxbevestiging (registratie)
  3. elektornische berichten Artikel 2:17 Awb
   tijdstip waarop een bericht het systeem van gegevensverwerking bereikt waarover hetb estuursorgaan geen controle heeft.
   voor berichten verzonden aan/van het bestuursorgaan geldt dat een bericht is ontvangen/verzonden op het moment waarop het bericht het systeem van gegevensverwerking van het bestuursorgaan heeft bereikt/verlaten. Verzenden met een ontvangstbevestiging lijkt mij raadzaam. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Vier voorwaarden om te kunnen spreken van een Awb besluit?

 1. Schriftelijke beslissing
 2. van een bestuursorgaan
 3. inhoudende een publiekrechtelijke 
 4. rechtshandeling 
Waarom is van belang onderscheid te kunnen maken?
 1. Bepalingen uit de Awb zijn soms alleen van toepassing op een bepaald soort besluit
 2. om de vraag te kunnen beantwoorden of tegen een besluit bezwaar en/of beroep kan worden ingesteld.
Welke soorten besluiten zijn er?
 1. Besluiten van algemene strekking
  • algemeen verbindende voorschriften
  • plannen met rechtsgevolg
  • beleidsregels
  • het concretiserend besluit van algemene strekking
 2. Beschikkingen
Voorbeeld beslissing bestuursorgaan zonder rechtsgevolg?
B&W besluit, raad neemt motie en stemt voor. B&W had als besloten dus geen verandering in de situatie.
Rechtshandeling
Handeling die gericht is op een rechtsgevolg

Er ontstaat en recht/plicht
er gaat een recht/plicht teniet.
Wat houdt exclusieve bevoegdheid in?
Dat het bestuursorgaan van de wetgever een speciale bevoegdheid heeft gekregen om te beslissen.
Publiekrechtelijk?
Bestuursorgaan heeft exclusieve bevoegdheid te beslissen.

Bevoegdheid is toegekend door een publiekrechtelijke wettelijke regeling.
Privaatrechtelijk rechtspersoon die overheid ondersteund?
Dit is een b-orgaan. Kan besluiten.

bijv vervoer van mensen met een beperkingen besluiten nemen over een budget hiertoe.
Er zijn zelfstandige bestuursorganen let uit?
Dit kunnen a-organen of b-organen zijn.
Een mededeling van een bestuursorgaan dat het geen omgevingsvergunning wil verlenen voor het kappen van een boom. Is dat een beslissing?
Nee want willen is niet definitief.