Samenvatting Bestuursrecht

-
ISBN-10 946290619X ISBN-13 9789462906198
528 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuursrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn W M B Elferink. Het ISBN van dit boek is 9789462906198 of 946290619X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Bestuursrecht

 • 1.1 samenvatting

 • Het bestuursrecht geeft regels die de overheid nodig heeft om te kunnen en mogen besturen en de regels die de burger nodig heeft om tegen dit besturen te kunnen optreden.
 • 4 soorten bestuursrecht: algemeen bestuursrecht, bijzonder bestuursrecht, materieel bestuursrecht en formeel bestuursrecht
 • Wat is gelede normstelling?
  De toepasselijkheid van een rechtsregel is niet zomaar in 1 wet te vinden, maar in een combinatie van met elkaar samenhangende wetten.
 • Wat zijn openbare lichamen?
  De staat, de provincies, de waterschappen, de gemeenten en de lichamen waaraan krachtens de grondwet verordenende bevoegdheid is verleend. Bv de SER (sociaal-economische raad).
 • Waaruit bestaan de openbare lichamen?
  Uit bestuursorganen. Bv een minister, de commissaris van de koning of de provinciale staten.
 • De overheid heeft als rechtspersoon privaatrechtelijke bevoegdheden en rechten. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur spelen bij elk overheidsoptreden een rol.
 • Communicatie met de overheid kan plaatsvinden via de burger zelf, maar hij mag zich ook laten bijstaan door een derde of zich laten vertegenwoordigen.
 • Een advocaat mag nooit geweigerd worden. De overheid mag wel een bepaalde persoon die iemand bijstaat weigeren. Hiervoor zijn dan wel goede redenen voor nodig.
 • Communicatie met de overheid kan via de post of via een elektronische weg. Dit laatste is alleen mogelijk als de overheid de elektronische weg heeft opengesteld dan wel als de burger daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 • Wat zijn de bronnen van het bestuursrecht?
  Het internationale recht, de nationale wetgeving, jurisprudentie en het ongeschreven bestuursrecht.
 • Wat is het specialiteitsbeginsel?
  De bevoegdheid van de overheid kan alleen worden aangewend voor het specifieke doel waarvoor die wet is bedoeld. Dat doel is dan ook meteen de grens voor de bevoegdheidsuitoefening.
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  De bevoegdheid van de overheid om op te treden is in de wet terug te vinden. De bevoegdheid om als overheid te handelen mag slechts voor zover de wettelijke regels en rechtsbeginselen dit toestaan.
 • De overheid staat gelijk met een natuurlijk persoon.
 • Wat zijn doelen van de Awb?
  Meer eenheid brengen in de bestuursrechtelijke wetgeving, de bestuursrechtelijke wetgeving systematiseren en vereenvoudigen en ten lette normen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld codificeren.
 • Het bijzonder bestuursrecht richt zich op een bepaald onderdeel van het bestuursrecht. Bv vreemdelingenrecht, belastingrecht en milieurecht.
 • Materieel bestuursrecht: bevat rechtsnormen waarin voor burgers en bestuursorganen afspraken of verplichtingen zijn opgenomen.
 • Formeel bestuursrecht: de procesrechtelijke regels die de burger nodig heeft om tegen het optreden van de overheid iets te ondernemen.
 • 2.1 samenvatting

 • Wat is delegatie?
  Een bestuursorgaan draagt zijn bevoegdheid over aan een ander. Delegatie is slechts toegestaan indien dit bij wettelijk voorschrift mogelijk is gemaakt.
 • Wat is mandaat?
  De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. De verantwoordelijkheid blijft wel bij het bestuursorgaan. Mandaat kan worden verleend aan organen en personen.
 • Wat is attributie?
  Attributie is het toekennen van een nieuwe bevoegdheid. Bevoegdheden kunnen aan bestuursorganen en aan ambtenaren worden geattribueerd.
 • 3.1 samenvatting

 • Wat verstaan we onder belanghebbende?
  Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is.
 • Als een bestuursorgaan een besluit neemt dat juridische consequenties heeft voor degene tot wie het besluit is gericht, is die persoon belanghebbende
 • Je bent belanghebbende als je aan alle vijf voorwaarden voldoet:
  Het hebben van een:
  1: eigen belang
  2: objectief bepaalbaar belang
  3: actueel, voldoende zeker belang
  4: persoonlijk belang
  5: rechtstreeks betrokken belang
 • Rechtspersonen kunnen belanghebbende zijn voor hun eigen belang.
 • Rechtspersonen kunnen, onder voorwaarden, ook voor algemene of collectieve belangen opkomen.
 • Een bestuursorgaan kan belanghebbende zijn, bijvoorbeeld wanneer het bestuursorgaan tegen een besluit van een ander bestuursorgaan wil opkomen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Gedogen: geef definitie en twee soorten gedogen
Gedogen is het niet optreden tegen overtredingen door het daartoe bevoegde bestuursorgaan. Passief gedogen: het bestuursorgaan is wel op de hoogte van de overtreding, maar onderneemt niks. Actief gedogen: het bestuursorgaan laat weten niet over te gaan tot het nemen van handhavingsmaatregelen.
Voor het beoordelen of de privaatrechtelijke weg openstaat, moeten we de volgende vragen langsgaan:
1. Is de publiekrechtelijke regeling blijkens haar eigen tekst de exclusieve weg die bewandeld moet worden?
2. Biedt de publiekrechtelijke weg meer waarborgen voor de burger (met name met het oog op de rechtsbescherming)?
3. Levert de publiekrechtelijke weg voor de overheid hetzelfde  resultaat op als de privaatrechtelijke weg?
Tweewegenleer
De overheid moet eerst kijken of hij kan handhaven via de publiekrechtelijke weg en dan mag hij pas de privaatrechtelijke weg aanspreken.
Wat is het verschil tussen een bestuurlijke boete en een bestuurlijke strafbeschikking?
Bij een bestuurlijke boete kan je in beroep gaan bij de bestuursrechter en bij een bestuurlijke strafbeschikking kan je in verzet bij het OM
OM-afdoening houdt in..
De wet stelt gemeentes in staat om bij overtreding van de APV een bestuurlijke strafbeschikking op te leggen aan de overtreder.
Una via-beginsel
Als er aan iemand een bestuurlijke boete is opgelegd, dan mag deze niet nog eens voor dezelfde overtreding strafrechtelijk worden vervolgd.
Ne bis in idem-beginsel
Je mag voor dezelfde overtreding niet twee keer vervolgd worden.
De bestuurlijke boete
Deze sanctie is bedoeld om de overtreder leed toe te brengen. Deze is dus niet bedoeld om de overtreding te stoppen of de situatie te herstellen.
Beginselplicht tot handhaving
Een bestuursorgaan moet overgaan tot handhaving als deze ervan op de hoogte is dat een publiekrechtelijk voorschrift in de wet wordt overtreden.
Wanneer kan een begunstigende beschikking worden gewijzigd of ingetrokken?
Als een overtreder zich niet houdt aan de voorwaarden van een vergunning of bij het verkrijgen van een vergunning verkeerde gegevens heeft overlegd.