Samenvatting Bestuursrecht begrepen. 2de, herz. dr

-
ISBN-10 9462900736 ISBN-13 9789462900738
862 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuursrecht begrepen. 2de, herz. dr". De auteur(s) van het boek is/zijn Catharina Leonora Gertruda Francisca Hendrika Albers. Het ISBN van dit boek is 9789462900738 of 9462900736. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bestuursrecht begrepen. 2de, herz. dr

 • 1.1 Het verband tussen besturen en bestuursrecht

 • Wat is het verschil tussen de overheid en het begrip openbaar bestuur?
  De overheid bestaat uit verschillende onderdelen. Zo is er bijvoorbeeld de gemeentelijke overheid, de provinciale overheid en de rijksoverheid. Het begrip overheid is ruimer dan het begrip openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is dat deel van de overheid dat zich bezighoudt met besturen. Daarnaast maken er andere instanties deel uit van de overheid, bijv. de rechterlijke instanties (rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad).
 • 1.1.1 Verschillende bestuursniveaus

 • Nederland wordt bestuurd op verschillende niveaus. Noem er drie.
  Openbare besturen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
 • Wie is op gemeentelijk niveau verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur?
  Het college van burgemeester en wethouders (art. 34 lid 1 Gemeentewet). Dit college is belast met het dagelijks bestuur (art. 160 lid 1 en onder a Gemeentewet).
 • Door wie wordt het college van burgemeester en wethouders gecontroleerd?
  Door de gemeenteraad (art. 169 Gemeentewet).
 • Door wie wordt de Gemeenteraad gekozen?
  De Gemeenteraad wordt eens in de vier jaar door inwoners van de desbetreffende gemeente gekozen. De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente (art. 7 Gemeentewet).
 • Hoe worden de onderdelen van de bestuursorganisatie ook wel genoemd?
  Bestuursorganen.
 • Wie vormt op rijksniveau het dagelijks bestuur?
  De regering
 • Uit wie bestaat de regering, noem het juiste wetsartikel?
  De regering bestaat uit de Koning en de ministers (art. 42 Gw).
 • Door wie worden de ministers gecontroleerd?
  De ministers worden door het democratisch gekozen parlement ( de Eerste en Tweede kamer) gecontroleerd.
 • Uit welke bestuursorganen bestaat het bestuur van een waterschap en in welk artikel en welke wet staat dit?
  Artikel 10 van de Waterschapswet bepaalt dat het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.
 • Welk bestuursorgaan van een waterschap heeft de bevoegdheid om verordeningen te maken en in welk artikel staat dit?
  Artikel 78 van de Waterschapswet kent aan het algemeen bestuur de bevoegdheid toe om verordeningen te maken die het nodig oordeelt voor de taken die aan het waterschap zijn opgedragen.
 • 1.1.2 Het openbaar bestuur behartigt het algemeen belang

 • Wat is het verschil tussen het Nederlandse openbaar bestuur en het bestuur van een sport- of studentenvereniging?
  Een sport of studentenvereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het bestuur van deze privaatrechtelijke rechtspersoon behartigt het privaatrechtelijke belang van deze rechtspersoon. Het openbaar bestuur van Nederland mag geen eigenbelang behartigen maar alleen het algemeen belang.
 • 1.2 Wat doet het openbaar bestuur ter behartiging van het algemeen belang?

 • Wat doet het openbaar bestuur ter behartiging van het algemeen belang?
  1. Een waterschapsbestuur concentreert zich vooral op waterstaatkundige belangen, en belangen die daarmee nauw samenhangen (bijv. het onderhouden van dijken, beken en riviertjes.
  2. Een gemeentebestuur behartigt verschillende soorten belangen o.a. in de sfeer van het milieu en de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting, welzijn, recreatie, cultuur en sociale zaken.
 • 1.2.1 Reguleren en sturen van activiteiten van burgers en het verrichten van publieke taken

 • Op welke manieren behartigt het openbaar bestuur het algemeen belang?
  • het openbaar bestuur reguleert en stuurt met het oog op een bepaald algemeen belang onder meer activiteiten van burgers. Van reguleren en sturen is bijv. sprake als het gemeentebestuur aan een sportvereniging subsidie toekent met het oog op de volksgezondheid.
  • daarnaast verricht het bestuur publieke taken. Dit zijn taken die niet aan burgers kunnen worden overgelaten zoals bijv. de defensietaak.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In welke gevallen is de hoogste nationale rechter niet verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof?
 • Het Hof zich al over dezelfde vraag heeft uitgesproken of als het antwoord op de vraag aan de hand van vaste rechtspraak over andere soortgelijke vragen kan worden gevonden (acte eclaire), of
 • Het antwoord op de opgeworpen vraag zo duidelijk is dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan over de beantwoording daarvan (acte claire).
In welk artikel is aangegeven in welke gevallen de nationale rechter bevoegd is een prejudiciële vraag te stellen en in welke gevallen hij daartoe verplicht is?
Artikel 267 VWEU.
Het Hof kan in de vorm van een prejudiciële beslissing uitspraak doen over:
 • De uitlegging van Verdragen
 • De geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen, de organen of de instanties van de EU.
Uit welk artikel blijkt dat het Hof in de vorm van een prejudiciële beslissing uitspraak kan doen?
Artikel 267 VWEU.
Het Hof heeft verschillende geschilbeschlechtende functies vervuld:
 • Het Hof biedt als Europese rechter allereerst direct rechtsbescherming tegen handelingen van instellingen van de EU. Artikel 263 VWEU is in dit verband de centrale bepaling. Het Hof is in dit verband bevoegd een uitspraak te doen inzake elk door een lidstaat, het Europees Parlement, de Raad of de Commissie ingesteld beroep wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van de Verdragen of van enige uitvoeringsregeling daarvan, dan wel wegens misbruik van bevoegdheid. Ook natuurlijke en rechtspersonen kunnen beroep instellen tegen handelingen die tot hen zijn gericht of die hen rechtstreeks en individueel raken en tegen regelgevingshandelingen die hen rechtstreeks raken en die geen uitvoeringshandelingen zijn (art. 263 VWEU). De beroepstermijn is twee maanden. Het Hof bepaalt als dat nodig is welke gevolgen van de vernietigde handeling als definitief moeten worden beschouwd (art. 264 VWEU).
 • Het Hof is verder bevoegd om overeenkomstig de artikelen 258 en 259 VWEU te oordelen over een verdragsschending van een lidstaat. Als het Hof vaststelt dat een lidstaat een, uit een van de Europese verdragen voortvloeiende verplichting niet is nagekomen is deze staat gehouden die maatregelen te nemen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof (art. 260 lid 1 VWEU). Denk daar bij bijv. aan het maken van nationale wetgeving waarmee een Europese richtlijn alsnog juist wordt geimplementeerd. Op grond van artikel 206 lid 2 VWEU kan het Hof een lidstaat die geen of onvoldoende maatregelen heeft getroffen n.a.v. een arrest een forfaitaire som of een dwangsom opleggen om de naleving alsnog af te dwingen.
 • De derde functie houdt verband met het beschermen van de rechtseenheid. Nationale rechters kunnen vragen stellen aan het HvJ over de uitleg en toepassing van Europese regelgeving, als hij die uitleg nodig heeft om in een nationaal geschil uitspraak te doen (prejudiciële beslissingen nemen). De prejudiciële procedure is geregeld in art. 267 VWEU.
Wat is de taak van de advocaat-generaal?
Hij heeft tot taak in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin dat overeenkomstig het statuut van het HvJ van de EU is vereist (art. 252 VWEU).
Voor hoe lang en door wie worden de rechters en de advocaten-generaal benoemd?
Zij worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten voor zes jaar benoemd (art. 253 VWEU).
Uit welke personen bestaat het HvJ?
Rechters, een rechter per lidstaat (art. 19 lid 2 VEU) en acht advocaten-generaal (art. 19 lid 2 VEU en art. 252 VWEU).
In welk wetsartikel is bepaald dat het HvJ bepaalt hoe de Europese regelgeving moet worden uitgelegd en toegepast?
In artikel 19 lid 1 VEU.
Wat doet het HvJ precies?
Het HvJ oefent de supervisie uit en bepaalt uiteindelijk hoe Europese regelgeving moet worden uitgelegd en toegepast.