Samenvatting Bestuursrecht in het awb-tijdperk

-
ISBN-10 9013087019 ISBN-13 9789013087017
465 Flashcards en notities
88 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bestuursrecht in het awb-tijdperk". De auteur(s) van het boek is/zijn T Barkhuysen C de Kruif. Het ISBN van dit boek is 9789013087017 of 9013087019. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bestuursrecht in het awb-tijdperk

 • 1 Inleiding tot het bestuursrecht en dit boek

 • De drie functies van bestuursrecht.
  Instrumentele functie 
  Waarborg functie
  Normerende functie
 • Wat is bestuursrecht?

  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid en burgers. Het bestuursrecht geeft regels voor de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbende, in het bijzonder voor de situatie waarin het bestuur handelt op grond van publiekrechtelijke bevoegdheid neemt een bijzondere positie in: het oefent macht uit. Op basis van een wet is het bestuur dan namelijk bevoegd tot juridische maatregelen die burgers en rechtspersonen niet ter beschikking staan. 
 • Wat is een discretionaire bevoegdheid?
  Een vrije bevoegdheid, het bestuur is vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken.
 • Op welke relaties heeft het bestuursrecht betrekking?
  Relaties tussen de bestuursorganen en burgers.
 • Het verschil tussen algemeen en bijzonder bestuursrecht
  Algemeen bestuursrecht zijn de algemene regels en bijzonder bestuursrecht gaat in op inhoudelijke gebieden
 • Wat is een gebonden bevoegdheid?
  De wet geeft aan hoe het bestuur moet handelen.
 • Wat is bijzonder aan de bevoegdheden van het bestuur?
  Het bestuur kan zonder instemming van de burger bepalen wat de rechten en plichten van die burger zijn (eenzijdige rechtshandelingen). Dat geeft het bestuursorgaan macht.
 • Wat zijn de doelstellingen van de Awb?
  1. Het bevorderen van eenheid
  2. Het systematiseren en vereenvoudigen
  3. Het codificeren van ontwikkeling die afspelen in jurisprudentie
  4. Het treffen van voorzieningen
 • Wat wordt verstaan onder de instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft de overheid door middel van wettelijke bepalingen de bevoegdheid om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat is een A - orgaan?
  Een A orgaan is een publiekrechtelijke rechtspersoon die taken uitvoert
 • Wat wordt verstaan onder de waarborgfunctie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft burgers bescherming tegen de overheid.
 • Wat is een B- orgaan?
  Een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed.
 • Wat wordt verstaan onder de normerende functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft regels waaraan het bestuur zich bij de uitoefening van bevoegdheden moet houden.
 • Wat is het verschil tussen een A - orgaan en een B - orgaan?
  Bij een A orgaan gelden ten alle tijden de regels van de Awb, en bij een B orgaan is dit niet het geval.
 • Wat wordt verstaan onder algemeen en bijzonder bestuursrecht?
  Algemeen bestuursrecht staat in de Awb, bijzonder bestuursrecht bestaat uit regels die speciaal voor een bepaald bestuursorgaan of onderwerp zijn gemaakt.
 • Wat is een belanghebbende?
  Degene wiens belang direct bij het besluit is betrokken.
 • Hoe kan het bestuursrecht worden onderscheiden van het staatsrecht?
  Staatsrecht gaat vooral over de Grondwet en de organieke wetten. Het ziet op de grondregels voor de organisatie van de Nederlandse staat. 
  Het bestuursrecht ziet primair op de verhouding tussen overheid en burger.
 • Benoem de verschillende toetsing criteria's om te bepalen of iemand derde belanghebbende is.
  - De opera criteria
 • Wat is de overeenkomst tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
  • Publiekrecht;
  • Handhaving van regels;
  • Het opleggen van bestuurlijke boeten.
 • Wat zijn de drie vormen van bevoegdheidsverdeling?
  - Attributie - het in leven roepen van een bevoegdheid
  - Delegatie  - Het overdragen van een bevoegdheid
  - Mandaat -  Namens een bestuursorgaan een besluit nemen
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestuursrecht en het privaatrecht?
  • Het privaatrecht bepaalt de rechtsbetrekking tussen burgers onderling, het publiekrecht tussen overheid en burger;
  • In het privaatrecht moet een particulier zelf naar de rechter stappen als hij zijn rechten gehandhaafd wilt zien, in het bestuursrecht regelt de overheid dit.
 • Op welke manieren kan de overheid handelen?
  1. Privaatrechtelijk -- De overheid kan iets kopen 
  2. Feitelijke handelingen -- Handelingen zonder rechtsgevolg
  3. Publiekrechtelijk -- Eenzijdige positie van een burger veranderen
 • Waarom is het bestuursrecht een relatief jong rechtsgebied?
  Op bijzondere deelgebieden was al veel wetgeving tot stand gekomen, maar pas in 1994 was er een algemene codificatie in de vorm van de Awb.
 • Wat betekent besluit?
  1. Schriftelijk -- Het moet op papier staan. 
  2. Beslissing --  Er dient een beslissing te zijn
  3. Afkomstig van een bestuursorgaan -- Er moet sprake zijn van een A- orgaan die het besluit neemt. 
  4. Publiekrechtelijke rechtshandeling -- Er moet sprake zijn van een bevoegdheid op grond van de wet.  
 • Wat zijn de verschillende besluiten?
  1.  Beschikking 
  2. Algemeen verbindende voorschriften 
  3. Beleidsregels 
  4. De overige B.A.S 
 • Noem twee verschillende beschikkingen op?
  1. Vrije beschikkingen --  Deze kunnen 
  2. Gebonden beschikkingen -- Deze moeten 
 • Wat zijn de algemene beginselen van bestuur? Zijn deze formeel of materieel?
  1. Zorgvuldigheidsbeginsel formeel + materieel 
  2. Motiveringsbeginsel formeel + materieel 
  3. Vooringenomenheid formeel
  4. Rechtszekerheid Materieel 
  5. Verbod van detournement de pouvoir materieel 
  6. Verbod van willekeur materieel 
  7. Evenredigheidsbeginsel Materieel
  8. Gelijkheidsbeginsel materieel 
  9. Vertrouwensbeginsel Materieel 
 • Wat houden ABBB's in?
  Het zijn gedragsnormen voor de overheid
 • Wat zijn twee verschillende soorten ABBB's?
  1. Formeel -- Spelregels voor het nemen van een besluit
  2. Materieel -- Spelregels die gelden voor de inhoud van een besluit 
 • Aan welke eisen moet een aanvraag voldoen?
  - Schriftelijk 
  - persoonsgegevens
  - de beschikking die de persoon wenst
 • Wat betekent de hersteltermijn?
  Als de aanvrager een aantal stukken mist bij zijn aanvraag dient hij de tijd te krijgen om deze aan te vullen.
 • Wat is de normale beslistermijn?
  Eerst dient er gekeken te worden in de wet, staat dit er niet bij dan is de redelijke termijn 8 weken.
 • Wat zijn de consequenties als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  De bestuursorgaan wordt in gebreke gesteld en er kan een dwangsom worden geëist.
 • Welke opties zijn er nog meer als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  Als het expliciet is bepaald in de wet wordt de aanvraag toegewezen.
 • Welke bestuurssancties zijn er?
  - Herstelsancties 
  - Bestraffende sanctie
 • Wat zijn de verschillende herstelsancties?
  1. Last onder bestuursdwang  -- het weghalen van de overtreding 
  2. Las onder dwangsom -- het moet weggehaald worden en er dient een dwangsom betaald te worden. 
 • Welke bestraffende functie is er?
  1. De bestuurlijke boete -- de verplichting tot het betalen van een geldsom
 • Wat is beginselplicht tot handhaving?
  Als er een overtreding heeft plaats gevonden dan dient er gehandhaafd te worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.