Samenvatting Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

-
ISBN-10 9013147518 ISBN-13 9789013147513
212 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Bestuursrecht in het Awb-tijdperk
 • Thomas Barkhuysen Jacobine Elisabeth Brink Christien de Kruif Willemiena Ouden Ymre Esther Schuurmans Michiel Kees Gerard Tjepkema
 • 9789013147513 of 9013147518
 • 2018

Samenvatting - Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • 1 1.1 De definitie en de functies van het bestuursrecht beschrijven;

 • Op wie heeft het bestuursrecht betrekking?
  Het bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid (bestuursorganen) en de burgers (belanghebbenden).
 • Wie kunnen er  nog meer vallen onder belanghebbende?
  Bedrijven, stichtingen en verenigingen.
 • Wat voor regels geeft het bestuursorgaan?
  Het bestuursorgaan geeft regels voor de verhouding tussen de bestuursorganen en de belanghebbende.
 • Wat doet het bestuur dat handelt op grond van een publiekrechtelijke bevoegdheid?
  Het oefent macht uit.
 • Wat is eenzijdige rechtshandeling?
  Het bestuur kan zonder instemming van de burger bepalen wat de rechten en plichten van die burger zijn.
 • Wat zijn de drie functies van het bestuursrecht?
  1. Instrumentele functie 
  2. Waarborgfunctie 
  3. Normerende functie
 • Wat houdt de instrumentele functie in?
  Het bestuursrecht geeft de overheid de bevoegdheden (instrumenten) om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat houdt de waarborgfunctie in?
  Het bestuursrecht geeft aan de burger de middelen om het beleid van het bestuur te beïnvloeden en zich daartegen teweer te stellen, zoals het geven van inspraakmogelijkheden en regelen wie tegen welke overheidsbesluiten mag opkomen bij de bestuursrechter. Kortom, het bestuursrecht geeft burgers bescherming tegen de overheid en haar besluiten.
 • Wat houdt de normerende functie in?
  De burgers kunnen zich beroepen op normen (regels) waar het bestuur zich bij de uitoefening van zijn bevoegdheid aan moet houden.
 • Wat is een rechtshandeling?
  Het kenmerk van een rechtshandeling is dat ze bedoelt zijn om een rechtsgevolg te hebben. Dit wil zeggen dat een rechtshandeling tot doel heeft om nieuwe rechten en plichten te scheppen.
 • Wat is een privaatrechtelijke rechtshandeling?
  Dit is een handeling waar je geen specifieke bevoegdheid voor nodig hebt. Om te bepalen of het een privaatrechtelijke rechtshandeling is, zou je de volgende vraag kunnen stellen: Zou ik de handeling kunnen uitvoeren? Bijvoorbeeld: koopovereenkomsten of huurovereenkomsten.
 • Wat is een publiekrechtelijke rechtshandeling?
  Een rechtshandeling die alleen door bestuursorganen kan worden verricht. Bijvoorbeeld: een vergunning afgeven en een bestemmingsplan vaststellen.
 • Wat is een feitelijke handeling?
  Feitelijke handelingen zijn niet gericht op een rechtsgevolg, hebben niet de bedoeling om rechten en plichten te scheppen. Feitelijke handelingen worden uitgevoerd omdat er een klus moet worden geklaard. Bijvoorbeeld: Onderhoud van een plantsoen, gemeentelijk zwembad schoonmaken en vuilnis ophalen.
 • 1.1 Wat is bestuursrecht?

 • Wat is bestuursrecht?
  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid (bestuursorganen) en burgers (belanghebbenden). Het geeft regels voor de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden, in het bijzonder voor de situatie waarin het bestuur handelt op basis van publiekrechtelijke bevoegdheden.
 • Wat is bestuursrecht?
  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid (bestuursorganen) en burgers (belanghebbenden)
 • Wat is  de waarborgfunctie van het bestuursrecht?
  De waarborgfunctie van het bestuursrecht geeft burgers bescherming tegen de overheid en haar besluiten.
 • Wat is bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft regels voor de verhoudingen tussen bestuursorganen en belanghebbenden.
  dit heeft een een verticale werking omdat bestuursorganen een hogere machtspositie hebben.
 • Wat zijn eenzijdige rechtshandelingen binnen het bestuursrecht
  Het bestuur dat handelt op grond van een publiekrechtelijke bevoegdheid neemt een bijzondere positie in: het oefent macht uit. Bevoegdheden van het bestuur dat zonder instemming van de burger kan bepalen wat zijn rechten en plichten zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld het geven van omgevingsvergunningen, subsidiebeschikkingen of evenementenvergunningen zijn.
 • Wat voor regels geeft het bestuursrecht?
  Regels voor de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbenden, in het bijzonder voor de situatie waarin het bestuur handelt op basis van publiekrechtelijke bevoegdheden
 • Wat is de normerende functie van het bestuursrecht?
  De normerende functie geeft regels waaraan het bestuur zich moet houden bij de uitoefening van hun bevoegdheden
 • Het bestuur heeft de macht om ... uit te voeren.
  eenzijdige rechtshandelingen.
  het bestuur kan zonder instemming van de burger zelf de rechten en plichten van een burger bepalen.
 • Wat is de instrumentele functie binnen het bestuursrecht
  Op basis van een wet is het bestuur bevoegd tot juridische maatregelen die burgers en rechtspersonen niet ter beschikking staan.
 • Welke functies heeft het bestuursrecht?
  Een waarborg en een normerende functie
 • Wat is de instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft de overheid de bevoegdheden (instrumenten) om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat betekend bevoegdheden?
  De macht hebben om iets te doen.
 • Kan het bestuur altijd eenzijdige rechtshandelingen verrichten binnen het bestuursrecht
  Het bestuur kan alleen eenzijdige rechtshandelingen verrichten als de wetgever hem die bevoegdheid heeft toegekend in een wettelijk voorschrift. Door zo'n wettelijke bepaling verkrijgt het bestuursorgaan een publiekrechtelijke bevoegdheid. Dat vormt een van de functies van het bestuursrecht, namelijk de instrumentele functie.
 • Wat zijn eenzijdige rechtshandelingen?

  Eenzijdige rechtshandelingen bepalen zonder instemming van de burger wat diens rechten en plichten zijn.
 • De wet geeft het bestuur bevoegdheden die burgers en rechtspersonen niet hebben.

  wat voor functie heeft de wet hier?
  Instrumentele functie
 • Onder welke voorwaarden wordt macht gezag?
  Wanneer bestuur alleen mag handelen wanneer het daartoe door de wetgever bevoegd is gemaakt en democratie en rechtsmiddelen de uitgangspunten zijn.
 • Wat betekend een instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft de overheid bevoegdheden (instrumenten), om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat betekent codificeren?
  In re­gels vast­leg­gen en/of tot een wet­boek ma­ken, in één wet­boek sa­men­vat­ten
 • Wat betekend het dat het bestuursrecht een waarborgende functie heeft?
  Het bestuursrecht beschermd de burgers tegen de overheid en haar besluiten.
  het waarborgen dat de overheid de rechten  van de burgers respecteert.
 • Wat is een rechtshandeling?
  Een ju­ri­dische han­de­ling met be­oogd rechts­ge­volg.
 •  Wat betekend het dat het bestuursrecht een normerende functie heeft?
  Het bestuursrecht geeft de regels waaraan het bestuur zich bij de uitvoering van zijn bevoegdheden aan moet houden.
 • Wat is een rechtspersoon?
  De rechtspersoon kan drager zijn van rechten en plichten,  die zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer.

  publiekrechtelijke rechtspersonen:
  • De Staat;
  • Provincies;
  • Waterschappen;
  • Gemeenten.
  De privaatrechtelijke rechtspersonen:
  • Bv (besloten vennootschap);
  • Nv (naamloze vennootschap);
  • Stichting;
  • Vereniging;
  • Vereniging van Eigenaren;
  • Coöperatie;
  • Kerkgenootschappen (kerkgenootschappen hebben wel rechtspersoonlijkheid, maar de wet behandelt ze wel afwijkend).
 • Wat zijn organieke wetten?
  Wetten die betrekking hebben op de organisatie van de staat en waarvan de basis in de grondwet is geregeld. Bijv. Gemeentewet, Provinciewet, Kieswet.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Bestuursrecht in het awb-tijdperk
 • T Barkhuysen C de Kruif
 • 9789013087017 of 9013087019
 • 2012

Samenvatting - Bestuursrecht in het awb-tijdperk

 • 1 Inleiding tot het bestuursrecht en dit boek

 • De drie functies van bestuursrecht.
  Instrumentele functie 
  Waarborg functie
  Normerende functie
 • Wat is bestuursrecht?

  Bestuursrecht heeft betrekking op relaties tussen de overheid en burgers. Het bestuursrecht geeft regels voor de verhouding tussen bestuursorganen en belanghebbende, in het bijzonder voor de situatie waarin het bestuur handelt op grond van publiekrechtelijke bevoegdheid neemt een bijzondere positie in: het oefent macht uit. Op basis van een wet is het bestuur dan namelijk bevoegd tot juridische maatregelen die burgers en rechtspersonen niet ter beschikking staan. 
 • Wat is een discretionaire bevoegdheid?
  Een vrije bevoegdheid, het bestuur is vrij om van de bevoegdheid gebruik te maken.
 • Op welke relaties heeft het bestuursrecht betrekking?
  Relaties tussen de bestuursorganen en burgers.
 • Het verschil tussen algemeen en bijzonder bestuursrecht
  Algemeen bestuursrecht zijn de algemene regels en bijzonder bestuursrecht gaat in op inhoudelijke gebieden
 • Wat is een gebonden bevoegdheid?
  De wet geeft aan hoe het bestuur moet handelen.
 • Wat is bijzonder aan de bevoegdheden van het bestuur?
  Het bestuur kan zonder instemming van de burger bepalen wat de rechten en plichten van die burger zijn (eenzijdige rechtshandelingen). Dat geeft het bestuursorgaan macht.
 • Wat zijn de doelstellingen van de Awb?
  1. Het bevorderen van eenheid
  2. Het systematiseren en vereenvoudigen
  3. Het codificeren van ontwikkeling die afspelen in jurisprudentie
  4. Het treffen van voorzieningen
 • Wat wordt verstaan onder de instrumentele functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft de overheid door middel van wettelijke bepalingen de bevoegdheid om het algemeen belang te behartigen en zijn publieke taak te vervullen.
 • Wat is een A - orgaan?
  Een A orgaan is een publiekrechtelijke rechtspersoon die taken uitvoert
 • Wat wordt verstaan onder de waarborgfunctie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft burgers bescherming tegen de overheid.
 • Wat is een B- orgaan?
  Een ander persoon of college met openbaar gezag bekleed.
 • Wat wordt verstaan onder de normerende functie van het bestuursrecht?
  Het bestuursrecht geeft regels waaraan het bestuur zich bij de uitoefening van bevoegdheden moet houden.
 • Wat is het verschil tussen een A - orgaan en een B - orgaan?
  Bij een A orgaan gelden ten alle tijden de regels van de Awb, en bij een B orgaan is dit niet het geval.
 • Wat wordt verstaan onder algemeen en bijzonder bestuursrecht?
  Algemeen bestuursrecht staat in de Awb, bijzonder bestuursrecht bestaat uit regels die speciaal voor een bepaald bestuursorgaan of onderwerp zijn gemaakt.
 • Wat is een belanghebbende?
  Degene wiens belang direct bij het besluit is betrokken.
 • Hoe kan het bestuursrecht worden onderscheiden van het staatsrecht?
  Staatsrecht gaat vooral over de Grondwet en de organieke wetten. Het ziet op de grondregels voor de organisatie van de Nederlandse staat. 
  Het bestuursrecht ziet primair op de verhouding tussen overheid en burger.
 • Benoem de verschillende toetsing criteria's om te bepalen of iemand derde belanghebbende is.
  - De opera criteria
 • Wat is de overeenkomst tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
  • Publiekrecht;
  • Handhaving van regels;
  • Het opleggen van bestuurlijke boeten.
 • Wat zijn de drie vormen van bevoegdheidsverdeling?
  - Attributie - het in leven roepen van een bevoegdheid
  - Delegatie  - Het overdragen van een bevoegdheid
  - Mandaat -  Namens een bestuursorgaan een besluit nemen
 • Wat zijn de verschillen tussen het bestuursrecht en het privaatrecht?
  • Het privaatrecht bepaalt de rechtsbetrekking tussen burgers onderling, het publiekrecht tussen overheid en burger;
  • In het privaatrecht moet een particulier zelf naar de rechter stappen als hij zijn rechten gehandhaafd wilt zien, in het bestuursrecht regelt de overheid dit.
 • Op welke manieren kan de overheid handelen?
  1. Privaatrechtelijk -- De overheid kan iets kopen 
  2. Feitelijke handelingen -- Handelingen zonder rechtsgevolg
  3. Publiekrechtelijk -- Eenzijdige positie van een burger veranderen
 • Waarom is het bestuursrecht een relatief jong rechtsgebied?
  Op bijzondere deelgebieden was al veel wetgeving tot stand gekomen, maar pas in 1994 was er een algemene codificatie in de vorm van de Awb.
 • Wat betekent besluit?
  1. Schriftelijk -- Het moet op papier staan. 
  2. Beslissing --  Er dient een beslissing te zijn
  3. Afkomstig van een bestuursorgaan -- Er moet sprake zijn van een A- orgaan die het besluit neemt. 
  4. Publiekrechtelijke rechtshandeling -- Er moet sprake zijn van een bevoegdheid op grond van de wet.  
 • Wat zijn de verschillende besluiten?
  1.  Beschikking 
  2. Algemeen verbindende voorschriften 
  3. Beleidsregels 
  4. De overige B.A.S 
 • Noem twee verschillende beschikkingen op?
  1. Vrije beschikkingen --  Deze kunnen 
  2. Gebonden beschikkingen -- Deze moeten 
 • Wat zijn de algemene beginselen van bestuur? Zijn deze formeel of materieel?
  1. Zorgvuldigheidsbeginsel formeel + materieel 
  2. Motiveringsbeginsel formeel + materieel 
  3. Vooringenomenheid formeel
  4. Rechtszekerheid Materieel 
  5. Verbod van detournement de pouvoir materieel 
  6. Verbod van willekeur materieel 
  7. Evenredigheidsbeginsel Materieel
  8. Gelijkheidsbeginsel materieel 
  9. Vertrouwensbeginsel Materieel 
 • Wat houden ABBB's in?
  Het zijn gedragsnormen voor de overheid
 • Wat zijn twee verschillende soorten ABBB's?
  1. Formeel -- Spelregels voor het nemen van een besluit
  2. Materieel -- Spelregels die gelden voor de inhoud van een besluit 
 • Aan welke eisen moet een aanvraag voldoen?
  - Schriftelijk 
  - persoonsgegevens
  - de beschikking die de persoon wenst
 • Wat betekent de hersteltermijn?
  Als de aanvrager een aantal stukken mist bij zijn aanvraag dient hij de tijd te krijgen om deze aan te vullen.
 • Wat is de normale beslistermijn?
  Eerst dient er gekeken te worden in de wet, staat dit er niet bij dan is de redelijke termijn 8 weken.
 • Wat zijn de consequenties als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  De bestuursorgaan wordt in gebreke gesteld en er kan een dwangsom worden geëist.
 • Welke opties zijn er nog meer als de beslistermijn niet wordt na geleefd?
  Als het expliciet is bepaald in de wet wordt de aanvraag toegewezen.
 • Welke bestuurssancties zijn er?
  - Herstelsancties 
  - Bestraffende sanctie
 • Wat zijn de verschillende herstelsancties?
  1. Last onder bestuursdwang  -- het weghalen van de overtreding 
  2. Las onder dwangsom -- het moet weggehaald worden en er dient een dwangsom betaald te worden. 
 • Welke bestraffende functie is er?
  1. De bestuurlijke boete -- de verplichting tot het betalen van een geldsom
 • Wat is beginselplicht tot handhaving?
  Als er een overtreding heeft plaats gevonden dan dient er gehandhaafd te worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een redelijke beslistermijn volgens de Awb?
8 weken.
Wat is een beschikking?
Een overheidsbeslissing in een concreet geval, bijvoorbeeld een beslissing op de aanvraag van een vergunning.
Geen besluiten zijn:
 • Privaatrechtelijke rechtshandelingen.
 • Handelingen zonder beoogd rechtsgevolg > feitelijke handelingen.
Welke rechtshandeling t.a.v. gedogen is appellabel?
Alleen de afgifte van een gedoogverklaring. 

Er wordt dan verklaard dat er niet handhavend zal worden opgetreden, de rechtspositie van de uitvoerder van de gedoogde gedraging verandert dan.
Wanneer kan de feitelijke handeling; een bestuurlijke mededeling, gelijk worden gesteld aan een besluit en zelfstandig appellabel zijn?
Wanneer het onevenredig bezwarend is voor iemand om een 'echt' besluit aan te vragen.
Wanneer kan de feitelijke handeling; een mededeling dat er geen vergunning nodig is, gelijk worden gesteld aan een besluit en zelfstandig appellabel zijn?
Wanneer de daarmee bevestigde bevoegdheid grote nadelige gevolgen heeft voor een belanghebbende.
Waardoor wordt de toepasselijkheid van de normen van de Awb in het beginsel door bepaald?
Door het besluitbegrip.
Hoe kun je je als 3e belanghebbende kwalificeren wanneer je niet de geadresseerde bent?
D.m.v. de opera criteria;
 • Objectief
 • Persoonlijk
 • Eigen
 • Rechtstreeks
 • Actueel
Hoe kunnen personen t.a.v. een een besluit opkomen voor een collectief belang?
Door zich te bundelen in een rechtspersoon gericht op het te behartigen belang, zoals; het gezinsleven, natuurbehoud, recht op leven, goed onderwijs, etc. art 1:2 lid 3 Awb
Welke 4 soorten belanghebbenden worden onderscheiden in de awb?
 1. De directe belanghebbende; de aanvrager
 2. De directe belanghebbende; de geadresseerde.
 3. De derde belanghebbende; opera criterium
 4. De 'belanghebbende' met afgeleid belang; besluit raakt hem door een contract of relatie met de directe belanghebbende.