Samenvatting Bijlage leukemie en lymfomen

-
112 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bijlage leukemie en lymfomen

 • 1.1 Ontwikkeling van de bloedvormende organen en bloedcellen

 • Waar vindt de vorming van de eerste hematopoietische cellen plaats in de 3e week van de zwangerschap?
  De vaten van het extra-embryonale mesenchym van de dooierzak, het chorion en de navelstreng.
 • Wat gebeurt er met de hematopoietische precursors als ze eenmaal gevormd zijn?
  Via de embryonale vaten migreren ze dan naar de lever.
 • Waar en wanneer begint de hematopoiese?
  In de lever, in de 5e en 6e week van de zwangerschap--> einde van de 2e maand uitzaaiing vanuit de lever naar de lymfoide organene (thymus, milt) en later naar de lymfeklieren.
  De hematopoiese begint min of meer gelijktijding en enkele beenmergholten. Binnendringen van mesenchymale cellen in botholten--> stroma van losmazig bindweeefsel--> kan na enkele weken de binnestromend ehematopoieitische cellen pvangen en laten uitgroeien.
 • Waar bevindt het beenmerg zich in normale volwassenen? En bij kinderen?
  In de mergholten van de wervels, ribben, borstbeen, bekken, schouderbladen, schedel en de meest proximale delen van de humeri en femora. De mergholten van het overige bot is gevuld met vetweefsel. Bij kinderen bevindt zich het beenmerg ook nog in de meer distale delen van de extremiteiten.
 • Hoe ziet het beenmerg eruit?
  De mergholten in het bot zijn gedeeltelijk gecompartimentaliseerd door de botbalkjes die in de holten uitsteken waardoor een labyrint van communicierende ruimten ontstaat.
  Het gehele binnenoppervlak van het bot is bedekt met het endosteum dat uit osteoblasten en clasten bestaat. Zuurstofrijk bloed bereikt d ebloedvormende cellen van het beenmerg via voedingsarterieen die het bot doorboren, zich vertakken in kleinere arterien en capillairen en aansluiten op het uitgebreide veneuze sinus systeem.
  Bloedvormende beenmergcellen bevinden zich als gelatineus materiaal ingebed in reticulair stroma weefsel tussen botbalkjes en de veneuze sinussen.
 • De plaats van de verschillende hematopoietische cellen in het beenmerg is van grote betekenis voor hun afgifte aan de bloedbaan. Hoe is dit te zien?
  De megakaryocyten en de erytropoietische eilandjes liggen dicht bij de veneuze sinussen. De myelopoiese vindt langs de de botbalkjes plaats; rijpe gegmentkernige granulocyten liggen ook vrij dicht rondom de veneuze sinussen. Door deze speciale ligging wordt de afgifte van rijpe bloedcellen aan de bloedstroom vergemakkelijkt.
 • 1.2 De normale hematopoiese

 • Waaruit ontwikkelen alle cellijnen zich, en wat is dit voor cel?
  Een pluripotente stamcel. Een cel die in staat is door deling zowel zichzelf in stand te houden (self-renewal) als uit te rijpen tot cellen van alle differentatielijnen (lymfatische en myeloid).
 • Wat is een CFU?
  Een colony forming unit. Een kolonie cellen die verondersteld zijn afkomstig te zijn van een voor die cellijn gecommiteerde stamcel.
  CFU-GM is dus een stamcel voo rde granulocytaire-monocytair ereeks en BFU-E en CFU-E die voor de erytrocyten.
 • Wat voor specifike voorwaarden zijn er nodig voor het kweken van een bepaald type voorlopercel?
  Bvb de aanwezigheid van hematopoietische groiefactoren.
  • BFU-E is de vroegste erytroide stamcel. Deze is niet van EPO afhankelijk, de verdere differentiatie in de erytrocytaire lijn echter wel;
  • Solony stimulating factors zijn noodzakelij voor de CFU-GM die geproduceerd kunnen worden door normale leukocyten, endohteelcellen, fibroblasten en andere accessoire cellen;
  • Thrombopoietine heeft invloed op de groei en differentiatie van megakaryocytaire voorlopercellen tot thrombocyten.
 • Wat zijn de technieken voor het bestuderen van beenmerg?
  Onder plaatselijke verdoving, met behulp van een beenmergaspiratie (punctie0 of een beenmergbiopsie (Yamshidi-naald). Dit dient altijd gepaard te gaan met morfologisch onderzoek va nperifeer bloed (uitstrijkje).
 • 3.1 Inleiding

 • Wat is een leukemie?
  Woekering primair in het beenmerg en maligne cellen verplaatsen zich secundair via de bloedbaan.
 • Wat is een maligne lymfoom?
  Wanneer de woekering primair in lymfoide weefsels (thymus, lymfeklieren, milt, ander lymfoide weefsels) plaatsvindt en het B-of T lymfocyten betreft.
 • 4.2 Acute myleoide leukemie (AML)

 • Hoe komt het dat een patient met AML vaak een anemie  en trombocytopenie in het bloed heeft?
  Het aantal leukemie cellen neemt toe, ze stapelen zich op, eerst in het beenmerg en later ook in het bloed--> Verdringing van de normale bloedcelaanmaak--> tromboyctopenie en anemie. Meestal is het leukocyten sterk toegenomen maar soms kan er sprake zijn van een leukopenie.
 • Wat zijn de meest voorkomende symptomen van een AML patient?
  anemie, bloedingsneiging en/of infecties. Lever en miltvergroting staan meestal niet op de voorgrond. Soms is er door verstopping van vaatjes door leukemische blasten in de longen en hersenen sprake van kortademigheid en sufheid (leukostase). Botpijnen kunnen optreden door beenmergnecrose of snelle expansie van leukemiecellen in het beenmerg.
  Ernstige, levensbedreigende, bloedingen ten gevolge van diffuse intravasal estolling komen veel voor bij de acute promyelocyten leukemie (APL).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn prognostische factoren voor NHL?
histiologische classificatie, stadium bij presentatie. Daarnaast zijn er ook algemene parameters als prognostische factor zoals: LDH, bulky disease (lymfomen>5cm), leeftijd, performance status en de hoeveelheid extranodale lokalisaties.
Wat gebeurt er met staium 2-4 patienten en patienten met een recidief na radiotherapie voor stadium I?
Ze krijgen in principe chemotherapie, gecombineerd met rituximab. De voorkeur wordt dit moment aan kuren gegeven die ten minste cyclofosamide, adriamycine, vincristine en prednison (CHOP) bevatten. Ten minste 6-8 kuren worden gegeven als remissie- inductie.
Vaak worden oorspronkelijk grote lokalisaties van het NHL nog nabestraald.
Wat is het bleid bij gelokaliseerde vormen/(=goed gedocumenteerd stadium I)
Er kan van beperkte chemo/radiotherapie gebruik gemaakt worden.
Wat zijn de criteria waartoe centra tot behandeling overgaan?
optreden van klachten, secundaire verschijnsleen (zoals anemie) of toenemende progressie van de ziekte.
Waarbij heeft chemotherapie de voorkeur?
Bij gedissemineerde ziekte. Het resultaat is voornamelijk palliatief. Sterfte van 15% per jaar ongeacht de aard van de behandeling
Wat is de eerste keur bij stadium I of beperkte II
Radiotherapie
Waar worden indolente lymfomen door gekarakteriseerd?
Door ene langdurig beloop met herhaalde recidieven na radiotherapie of chemotherapie en een geringe kans op curatie.
Wat is een voorbeeld van een indolent lymfoom?
Een folliculair lymfoom.
Wat is het natuurlijk beloop van NHL?
Deze is zeer divers en sterk afhankelijk van de mate van proliferatie of apoptoseremming. Zo hebben NHL met apoptoseremming een indolent beloop dat nauwelijks verandert oiv therapie.
Sterk prolifererend lymfoom--> natuurlijke verloop is agressief. Binnen enkele maanden-jaren zullen ze vrijwel allemaal overleden zijn. Anderzijds zijn deze lymfomen juist gevoelig voor therapie.
Wat wijst labonderzoek uit bij NHL?
De bevindingen zijn zeer divers, afhankelijk van de aard van het NHL, de manier van verspreiding, de uitbereiding etc. Zoals reeds opgemerkt kan een NHL zich leukemisch gedragen, met lymfocytose in het bloed en beenmerginfiltratie. Soms secerneren de tumorcellen monoklonaal immunoglobuline en is er een paraproteine. Een verhoogd LDH wordt vooral gezien bij grote cel-turnover en is een belangrijke prognostische parameter.