Samenvatting Bijzondere overeenkomsten begrepen

-
ISBN-10 9089743502 ISBN-13 9789089743503
719 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bijzondere overeenkomsten begrepen". De auteur(s) van het boek is/zijn I Timmer. Het ISBN van dit boek is 9789089743503 of 9089743502. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bijzondere overeenkomsten begrepen

 • 1 Bijzondere overeenkomsten: algemeen

 • Wat zijn de hoofdredenen dat de wetgever in boek 7 regels heeft opgesteld voor bijzondere overeenkomsten?

  Het beschermen van de zwakkere partij en het bevorderen van een goed verloop van het rechtsverkeer

 • noem 5 verschillende aspecten rond bijzonderenovereenkomsten

  1. post contractuele 

  2. totstandkoming overeenkomst

  3. inhoud ovk 

  4. einde ovk

  5.postcontractuele ovk

  omtrent ontbinding en schadevergoeding

 • hoe worden bijzondere overeenkomsten ook wel genoemd?
  benoemde overeenkomsten
 • Welk land was met zijn burgerlijk recht de belangrijkste inspiratiebron voor het oude Nederlandse Burgerlijk Wetboek van 1838? En welk land was dat voor het vernieuwde Nederlandse Burgerlijk Wetboek van na 1970?
  Voor BW 1838: Frankrijk. Voor NBW van na 1970: Duitsland.
 • Wat is een precontractuele verbintenis?

  Dat zijn bepalingen over verplichtingen die al kunnen ontstaan voordat er sprake is van een overeenkomst. De verbintenis vloeit dan niet door uit een overeenkomst, maar uit de wet. (art. 6:1 BW)

 • Wat verstaat de Hoge Raad onder het zogeheten 'Haviltex-criterium' (voortvloeiende uit het arrest Ermes-Haviltex, HR 13 maart 181, NJ 1981, 635)?
  Dat in geval van leemte voor de uitleg van (een bepaling uit) een overeenkomst:
  - niet alleen moet worden gekeken naar de letterlijke, taalkundige (grammaticale) betekenis, maar ook naar:
  - de bedoeling(/verwachtingen) van partijen
  - de rechtskennis van partijen.
 • Wanneer heeft een consument pas recht op ontbinding (bedenk ook het artikel dat hierbij hoort)

  Wanneer herstel of vervanging niet mogelijk is (art. 7:21 BW)

 • Wat is de rechtsgrond voor aftersaleservices in verband met de koop van bijvoorbeeld een nieuwe auto? Noem ook het relevante wetsartikel.
  - De koopovereenkomst, art. 7:1 BW
  OF
  - De aanvullende werking van de redelijkheid & billijkheid tussen verkoper en koper, art. 6:2 lid 1 / 6:248 lid 1 BW.
 • Wat is een postcontractuele verbintenis?

  Verbintenissen die na tenietgaan van een overeenkomst nog kunnen ontstaan

 • Is de aannemer altijd aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen? Noem ook het relevante wetsartikel.
  De aannemer is niet aansprakelijk als de materialen van de opdrachtgever afkomstig zijn, tenzij hij wist of behoorde te weten dat de materialen ondeugdelijk waren, art. 7:760 lid 2 BW.
 • Welk artikel geeft uitleg wanneer er sprake is van meerdere bijzondere overeenkomsten? (bij koop)

  Artikel 6:215 BW   Als een ovk trekken heeft van twee ovk's vertoont, in beginsel alle regels gezamenlijk van toepassing zijn

 • Geef twee voorbeelden van een bemiddelaar.
  - de makelaar die bemiddelt bij de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand
  - de onafhankelijke hypotheekadviseur die bemiddelt bij de vestiging van een hypotheek
  - de onafhankelijke verzekeringsadviseur die bemiddelt bij het sluiten van een verzekering
  - het wervings- en selectiebureau dat voor opdrachtgevers kandidaten zoekt voor vacatures en zo bemiddelt bij het tot stand komen van arbeidsovereenkomsten.
 • Welke artikel geeft uitleg wanneer er sprake is van meerdere bijzondere overeenkomsten( consumentenkoop)

  Artikel 7:5 lid 4 bepaalt in dit geval dat de regels van consumentenkoop voor aanneming van werk gaan

 • Mag een vaststellingsovereenkomst mondeling worden gesloten?
  Een vaststellingsovereenkomst mag mondeling worden gesloten, want de wet stelt geen schriftelijkheidsvereiste.
 • Wat is een gemengde overeenkomst?

  Dan is er sprake van meerdere bijzondere overeenkomsten binnen een overeenkomst

 • Waarom kan een verzekeraar zich, volgens art. 7:931 BW, niet beroepen op art. 3:44 en 6:228 BW? Noem ook (het) relevante wetsartikel(en).
  De verzekeraar kan zich, volgens art. 7:931 BW, niet beroepen op art. 3:44 en 6:228 BW, omdat er een eigen regeling is in de art. 7:928-930 BW.
 • Wat is een samengestelde overeenkomst?

  Een overeenkomst die in meerdere, afzonderlijke bijzondere overeenkomsten uiteenvalt? (De hoofdverplichtingen van de ovk kunnen duidelijk los van elkaar worden gezien)

 • Wat is het onderscheid tussen een gemengde overeenkomst en een samengestelde overeenkomst?
  Het onderscheid tussen een gemengde overeenkomst en een samengestelde overeenkomst is of er al dan niet sprake is van vermenging van de hoofdverplichtingen uit de overeenkomst.
 • Wat houdt een franchiseovereenkomst in?

  Dan kan een franchiseondernemer tegen vergoeding gebruik maken van een bedrijfsformule van een franchisegever. Denk hierbij aan het recht op het voeren van de handelsnaam en het gebruikmaken van knowhow van de gever.

 • Hans schaft een nieuwe leesbril aan bij Purl. Hans betaalt Purl door drie oude brillen bij Purl in te leveren. Welke overeenkomst is tussen Purl en Hans tot stand gekomen? Noem ook het relevante wetsartikel.
  Er is een ruilovereenkomst tot stand gekomen, art. 7:49 BW.
 • Welke vorm van gedeeltelijke ontbinding komt voor in art. 7:22 BW?
  De prijsvermindering (is een vorm van gedeeltelijke ontbinding).
 • Karim verricht ICT-diensten voor bedrijven. Met XS B.V, gaat Karim een overeenkomst van opdracht aan voor de duur van drie maanden. Karim is eigenlijk niet tevreden en hij wil opzeggen. Waarom zou Karim wel/niet kunnen opzeggen?
  Karim kan in beginsel niet opzeggen, omdat er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, behoudens gewichtige redenen.
 • Wat wordt verstaan onder de term 'Selbsteintritt' en waar is dit in de wet geregeld?
  De situatie waarin de lasthebber bijvoorbeeld iets moet verkopen voor de lastgever en zelf koper wenst te worden, zie art. 7:416 BW.
 • Waarvoor hebben de in Nederland werkzame verzekeraars gezamenlijk de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in het leven geroepen?
  Ter registratie van alle schademeldingen die gedurende een bepaalde periode in het kader van verzekeringen zijn gedaan.
 • Welke drie begrippen/momenten onderscheiden we binnen de vaststellingsovereenkomst?
  Vaststellingsovereenkomst, beslissing en vaststelling.
 • Welke categorieën kunnen worden onderscheiden bij de bijzondere overeenkomsten van Boek 7 BW?
  Overeenkomsten tot:
  - overdracht van goed
  - gebruik van een goed
  - verrichten van werkzaamheden
  - met een financieel karakter
  - restcategorie
 • Wat wordt verstaan onder de term 'samengestelde overeenkomst'?
  Een overeenkomst die in meerdere, afzonderlijke bijzondere overeenkomsten uiteenvalt.
 • De studentes Jasmijn en Wilma hebben de volgende overeenkomst gesloten. Jasmijn draagt al haar oude studieboeken over aan Wilma. Wilma betaalt Jasmijn hiervoor met een zelfgebakken appeltaart en het symbolische bedrag van 15,- euro. Om wat voor overeenkomsten gaat het hier precies? Geef hierbij tevens de relevante wetsartikelen.
  - Gemengde overeenkomst, art. 6:215 BW, van:
  - (gewone) koop, art. 7:1 BW, en ruil, art. 7:49 BW.
 • Wat is het kenmerkende verschil tussen enerzijds een overeenkomst van opdracht en anderzijds een arbeidsovereenkomst?
  Het kenmerkende verschil ligt in de ondergeschiktheid.
 • Een vaststellingsovereenkomst is een hulpovereenkomst. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Er kan geen vaststellingsovereenkomst worden gesloten als er niet een andere rechtsverhouding tussen partijen is waarover onzekerheid bestaat.
 • Marc, 11 jaar, schopt een bal door het raam van de buurman. De ouders van Marc zijn aansprakelijk voor de schade. De buurman heeft een glasverzekering die de schade vergoedt. De vordering van de buurman op de ouders van Marc gaat over op de verzekeraar. Hoe wordt dit genoemd? Noem ook het wetsartikel.
  Subrogatie, art. 7:962 BW.
 • Noem twee redenen waarom de wetgever aparte regels heeft opgesteld voor bepaalde soorten overeenkomsten.
  - ter bevordering van een goed verloop van het rechtsverkeer
  - ter bescherming van zwakkere partijen tegen sterkere partijen bij bepaalde overeenkomsten.
 • Naast de mogelijkheid tot vernietiging van overeenkomsten kent het Burgerlijk Wetboek nog andere uitzonderingen op het beginsel dat overeenkomsten moeten worden nagekomen (pacta sunt servanda). Geef drie van deze uitzonderingen en benoem daarbij steeds het relevante wetsartikel.
  - overmacht, art. 6:75 BW
  - beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, art. 6:248 lid 2 BW
  - onvoorziene omstandigheden, art. 6:258 BW
  - verjaring, art. 3:306 BW.
 • Wat wordt verstaan onder 'recht van reclame'? Geef bij het antwoord het relevante wetsartikel en de door de wet gestelde criteria aan.
  Dit houdt in dat de verkoper de zaak terug kan eisen, ook al zou er sprake zijn van een faillissement. 

  art. 7:39 BW
  - verkoper kan van koper
  - een roerend, niet-registergoed (schriftelijk) terugvorderen
  - indien prijs niet is betaald en
  - aan vereisten als bedoeld in art. 6:265 BW is voldaan
  art. 7:41 BW
  - afgeleverde bevindt zich nog in dezelfde staat
  art. 7:44 BW
  - recht binnen 60 dagen of 6 weken uitoefenen.
 • Wat wordt verstaan onder 'meerwerk'?
  Als de opdrachtgever verzoekt om toevoegingen of veranderingen die extra kosten met zich meebrengen nadat de aannemingsovereenkomst al tot stand is gekomen.
 • Wat is het verschil tussen een bemiddelingsovereenkomst enerzijds en een agentuurovereenkomst anderzijds?
  Het verschil is de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

  Een gewone bemiddelaar sluit een overeenkomst om te bemiddelen bij de totstandkoming van een of meer overeenkomsten.
  De handelsagent spreekt met de principaal af dat deze voor de principaal gedurende bepaalde of onbepaalde tijd zal bemiddelen, tegen beloning en zonder dat er sprake is van ondergeschiktheid.
 • Bij de vaststellingsovereenkomst wordt uitgegaan van het dispositieve stelsel. Wat houdt dit stelsel in?
  Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst leggen partijen de gewenste rechtstoestand vast, soms moeten daarvoor nog rechtshandelingen worden verricht en kan niet met de vaststellingsovereenkomst zelf worden volstaan.
 • Wat is het indemniteitsbeginsel en waar is dit in de wet geregeld?
  Dit houdt in dat de verzekerde niet in een voordeliger positie mag geraken dan zonder het schade toebrengende feit, art. 7:960 BW.
 • De Nederlandse leer ten aanzien van de uitleg van overeenkomsten is gemengd objectief-subjectief. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Hiermee wordt bedoeld dat de uitleg van overeenkomsten in Nederland geschiedt aan de hand van een combinatie van een taalkundige uitleg (objectief) en de aandacht voor de bedoeling van partijen (subjectief).
 • Noem de koop die wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de zaak de koper voldoet. Vermeld hierbij ook het relevante wetsartikel.
  Het gaat hier om de koop op proef, art. 7:45 BW.
 • Noem twee voordelen van een garantie.
  - een garantie garandeert als hoofdregel dat een zaak gedurende een bepaalde periode in goede staat blijft
  - een garantie versterkt de bewijspositie (van de consument).
 • Noem drie gekwalificeerde vormen van opdracht.
  De lastgevings-, bemiddelings- en agentuurovereenkomst.
 • Wat is het verschil tussen de volmacht en de lastgeving?
  Het verschil is of er al dan niet sprake is van een eenzijdige dan wel meerzijdige rechtshandeling. 
  OF
  Het verschil is of er al dan niet een verplicht karakter bestaat tot het verrichten van een rechtshandeling.
 • Wat verstaan we onder het verschoonbaarheidsvereiste bij een verzekeringsovereenkomst?
  De verzekeraar moet het niet aan zichzelf te wijten hebben dat hij niet op de hoogte is van gegevens die van invloed zijn op het risico.
 • Noem drie voorbeelden van overeenkomsten sui generis (zonder wettelijke regeling).
  - franchiseovereenkomst
  - stageovereenkomst
  - sponsorovereenkomst
  (- overeenkomst tot het verrichten van vrijwilligerswerk).
 • Welke rechtsregel volgt uit het arrest Multi Vastgoed/Nethou, HR 5 januari 2001, NJ 2001, 79?
  De hoofdregel is dat de schuldeiser vrijelijk mag kiezen tussen de verschillende remedies (nakoming, ontbinding, en/of schadevergoeding), maar dat deze keuzevrijheid van de schuldeiser in uitzonderingsgevallen (redelijkheid & billijkheid) beperkt kan worden.
 • Wat was het doel tot afkondiging van de Richtlijn 99/44/EG van het Europese Parlement en de Raad van 25 mei 1999 'betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garantie voor consumptiegoederen (Richtlijn consumentenkoop)', welke op 1 mei 2003 in Titel 7.1 BW is geïmplementeerd?
  Creatie van een gemeenschappelijk minimumniveau aan consumentenbescherming binnen alle EU-lidstaten.
 • Voor welke instantie worden geschillen met betrekking tot de aanneming van werk in de bouwsector in Nederland over het algemeen beslecht? Geef hierbij de rechtsgrond aan.
  - de Raad van Arbitrage voor de Bouw
  - doordat de aannemer en de opdrachtgever dit in Nederland min of meer standaard overeenkomen in hun aannemingsovereenkomsten.
 • Noem een kenmerkend verschil tussen de agentuur- en bemiddelingsovereenkomst.
  Het aantal overeenkomsten dat tot stand komt: bij bemiddeling gaat het om een of meer bepaalde overeenkomsten, bij agentuur kunnen in beginsel ontelbare overeenkomsten betrokken zijn.
 • Heeft een vaststellingsovereenkomst terugwerkende kracht? Licht je antwoord toe.
  Nee, de rechtstoestand geldt pas vanaf het moment van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst en het verrichten van de -eventueel- benodigde rechtshandelingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke regels zijn van toepassing bij een gemengde overeenkomst? Waar wordt dit in de wet geregeld?
8
Wat houdt de gelaagde structuur van het BW in?
7
Wat houdt het Haviltex criterium in?
6
Wat is timesharing?
6
Pagina 1 van 56