Samenvatting Biologie

235 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Biologie

 • 1 cellen, organen en orgaanstelsel

 • Noem de functies op van 
  1.  Mitochondrium
  2. kern met poriën
  3. endoplasmatsich reticulum met Ribosomen
  4. golgisysteem
  1. Mitochondrium: boonvormige organellen met dubbele membraan, waarvan het binnenste sterk is geplooid
  Functie: ATP PRODUCTIE DMV AEROBE DISSIMILATIE, vrijmaken energie\verbanding

  2. Kern met poriën: regeling van celprocessen (transcriptie voor eiwitsynthese)

  3. Endoplasmastich rectulum met ribosomen: eiwitsynthese door translatie(vorming van eiwitten uit aminozuren)

  4. Golgisysteem: opslag en vorming van stoffen oa voor transport naar buiten de cel( stoffen worden opgeslagen en klaargemaakt voor transport)

  lysomen worden gevormd door de golgysysteem, functie: vertering bij fagocytose van afgestorven cel onderdelen
 • Wat is turgor?
  Celspanning
  druk vd celmembraan op de celwand voorkomt dat celmembraan uitgerekt word geeft stevigheid aan plantencel
 • Wat word er bedoelt met passie transport
  Door het celmembraan: geen energieverbruik

  diffusie:
  verplaatsing door eigen beweging

  kleine moleculen en ionen gaan ongehinderd door het celmembraan
  osmose: verplaatsing van water
  ontstaan als de opgeloste stoffen niet door het membraan kunnen en de concentratie aan beide zijden verschillend is  
  BIJ osmose gaat alleen het oplosmiddel door het semipermeabel membraan van A naar B de opgeloste deeltjes kunnen niet door de poriën van het membraan
 • Waardoor ontstaan osmotische verschillen?
  Door ionpompen in membranen 
  bij dierlijke cellen klein en bij planten groter, waardoor turgor ontstaat
 • Leg uit endocytose en exocytose
  Exotyose: afgeven van stoffen door een cel via het samensmelten van blaasjes gevormd door het golgisysteem

  endocytose: de opname van deeltjes doordat de celmembraan zich insnoert om deze deeltjes en daarbij blaasjes vormt
  FAGOCYTOSEN IS ENDOCYTOSE VAN VASTE DEELTJES
 • Wat is het verschil tussen hout en bast vaten?
  Bastvaten: organische stoffen dus wel met zuurstof
  houvaten anorganisch: dus zonder zuurstof
 • Zijn celwanden doorlaatbaar voor zouten
  Celwanden zijn volledig doorlaatbaar voor zouten, hierdoor verandert de doorlaatbaarheid tijdens het koken niet
 • Wanneer kunnen de membranen vd cellen stuk gaan
  Door de bladeren te verhitten tot 100graden en hierdoor komt de kleurstof id vloeistof vrij
 • Leg de vrie rijken uit
  Bacterien : keen kernmembraan, wel celwand , hetero\autotroof MEETAL HETERO

  schimmels wel kernembraan, wel celwand heterotroof

  planten : wel kernmembraan, wel celwand, autotroof
  dieren wel kernmembraan, geen celwand, heterotroof
 • Wat zijn denitrificerende bacteriën?
  Aneroob(onder zuurstof)
  zet nitraat om in stikstofgas
 • Wat die blauwwieren?
  Fotosynthese, zuurstof afgeven aan omgeving
 • Wat doen nitriet en nitraat bacteriën
  Heeft zuurstof nodig
  oxideren ammonium tot nitriet en ontstaat tot nitraat
 • Via welke vaten worden de stiksotfverbindingen naar de bladeren vervoerd? En via welke vaten worden de de voor de bacterie benodigde suikers vanuit de bloombladeren naar de wortelknolletjes vervoerd?
  Stikstofverbindingen via houtvaten
  Suikers via de bast vaten

  (Grond) water net daarin opgeloste anorganische stoffen (mineralen/voedingszouten) worden vanuit de wortel naar de bladeren getransporteerd via de houtvaten


  De in bladeren gevormde organische stoffen worden door de bastvaten naar alle delen vd plant(VOORAL WORTEL) vervoerd
 • Door het onderploegen van planten komen STIKSTOFVERBINDINGEN in de bodem, deze worden door bacterien omgezet in voor planten opneembare stikstofverbindingen.
  Welke bacterien zijn verantwoordelijk voor deze omzetting?
  Rottingsbacterien en nitrificerende bacterien

  Door onderploegen sterven de planten en rotten weg. Rottingsbacterien breken de daarin aanwezige eiwitten af tot ammoniak.
  Nitrificerende bacterien zetten de ammoniumionen om in nitriet en vervolgens nitraat 
 • De panamaziekte wordt veroorzaakt door een bodemschimmel die de plant via de wortels binnendringt, daar belemmeren de schimmeldraden het vochttransport , waardoor de bladeren vergelen en de plant verwelkt
  welke van vaten id bananenplant zijn verstopt door schimmeldraden waardoor deze verwerking optreedt?
  HOUTVATEN


  de plant verwelkt en de bladeren vergelen doordat vochtaanvoer vanuit de wortel wordt belemmerd. Door houtvaten stroomt water met mineralen vanuit de wortel naar alle delen van de plant, door bastvaten stroomt vocht met opgeloste suikers van de balderen naar de wortel
    
 • 2 erfelijkheid

 • Word een dominant allel aangeduid met klein of hoofdletter?
  en bij welke individu komt dit tot uiting
  Hoofdletter
  heterozygoot komt tot uiting in het fenotype
 • Met wat duid je een recessief allel aan ? Met hoofdletter of klein letter?
  Kleine letter
 • Onvolledig dominant allel draagt bij tot een .....
  .. Intermediair fenotype --> genotype waarbij bij een heterozygoot individu beide allelen tot uiting komt
 • Wat is het verschil tussen hetero en homozygoot
  Hetero: allelen van 1 paar zijn ongelijk
  homozygoot: TWEE allelen van 1 paar zijn gelijk
 • Wat is fenotype?
  Verzameling van waarneembare eigenschappen van een individu
  (buitenkant, hoe je eruit ziet)
 • Wat zijn homologe chromosomen?
  (zelfde chromosomen)
  Bij meiose vormen deze chromosomen paren en gaan weer uit elkaar waardoor uit diploïde celen haploïde geslachtscellen ontstaan
  (komen overeen in lengten)
 • Wat word autosomen genoemd?
  Niet-geslachtschromosomen
 • Wat is allen?
  Gen(concreet stukje DNA)
 • Als je een zoon krijgt, welke chromosomen krijg je van de moeder? En welke van de vader? En welke bij een dochter
  ZOON: X moeder 
               Y vader 

  DOCHTER: X moeder
                        X vader
 • Wat word er bedoelt met intermediar?
  Fenotypische kenmerk is mengvorm van beide allelen--> mix DUS NIET DOMINANT
 • Wat is monohybride kruising? En dihybride kruising
  MONOHYBIRDE: Geslachtelijke voortplanting waarbij word gelet op de overerving van 1 eigenschap, dus op 1 genenpaar

  DIHYBRIDE: Geslachtelijke voortplanting waarbij word gelet op de overerving van 2 eigenschappen , dus op 2 genenpaar
 • Wat is trisomie?
  Aanwezigheid van drie chromosomen nr 21 x-x-x --> syndroom van down
 • Wat is het verschil met Eukaryoten en Prokarytone
  Eukaryoten hebben een celkern waar DNA bevindt

  prokaryoten BACTERIEN hebben geen celkern DNA ligt los id cel
 • Wat zijn lethale allelen?
  Leiden bij embryo's tot de dood waardoor afwijkende verhouding en ontstaan
 • Wat kan er gebeuren door epi genetica?
  Fenotype verandert, doordat er genen ''aan of uitgezet'' worden maar de nucleotidenvolgorde  van DNA blijft onveranderd
  oorzaken en gevolgen hiervan:
  onvoldoende voeding
  stress tijdens zwangerschap hierdoor krijgen kinderen blijvend een hoger cortisol gehalte in hun bloed
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - biologie

 • 1 inleiding

 • Leg uit: het bio-psycho-sociaal model
  Het model laat toe ieder symptoom te analyseren en of aan te pakken door de drie luiken van het model en de relatie ertussen in beschouwing te nemen
 • Geef voorbeelden bij het bio psycho sociaal model
  Biologie: aanleg, erfelijkheid, ziekte, medicijnen, drugs en alcohol
  psychologie: persoonlijkheid, karaktertrekken, eigenschappen
  sociologie: gezin, vrienden, werk
 • 2 algemene kennis

 • Wat is anatomie
  - Grieks woord
  - letterlijke betekenis: 'opensnijden'
  - bestudeerd hoe het lichaam en alle verschillende onderdelen eruit zien
 • Wat is fysiologie?
  - Grieks woord
  - bestudeerd hoe het lichaam en de verschillende onderdelen ervan functioneren
  - het kan op verschillende manier bestudeerd worden: in rust of in actie
 • Wat is pathologie?
  - Grieks woord
  - wordt nagegaan wat het effect is van een ziekte op het functioneren van organen en stelsels
 • 2.1 de mens als biologisch organisme

 • Tot welke biologische soort behoren mensen?
  Homo sapiens
 • Hoe zijn mensen opgebouwd? En de orgaanstelsels?
  Alle mensen zijn op een heel gelijkaardige manier opgebouwd. Met het blote oog en stel dat we in het inwendige van de mens kunnen kijken kunnen we verschillende orgaanstelsels zien die elk opgebouwd zijn uit minstens 2 organen
 • Wat zijn organen?
  Organen vervullen een bepaalde functie en zijn opgebouwd uit twee of meer types weefsels die samenwerken om een specifieke functie uit te voeren
 • Wat zijn weefsels?
  Bij het weefsels bestuderen onder de microscoop blijken deze opgebouwd uit cellen van dezelfde soort. De cellen zijn zodanig gerangschikt dat het weefsel zijn functie kan uitoefenen.
 • Geef een voorbeeld van weefsels?
  In het skeletspierweefsel zijn alle skeletspiercellen parallel gerangschikt zodat de cellen bij contractie inkorten in dezelfde richting
 • Wat is contractie?
  Samentrekken
 • Wat wordt in celbiologie bestudeerd?
  - structuur
  - werking
 • Geef de kenmerken van cellen
  - heel gelijkaardig van samenstelling en werking
  - afkomstig van 1 en dezelfde cel = de bevruchte eicel
  - verschillen in bouw (morfologie)
  - 200 verschillende celtypes in het menselijke lichaam
  - hebben specifieke functies
 • Geef voorbeelden van celtypes
  Spiercel
  bindweefselcel
  zenuwcel
  levercel
 • Uit wat zijn cellen opgebouwd?
  - water
  - moleculen
 • In welke verbindingen bestaan moleculen?
  -organische verbindingen
  -anorganische verbindingen
 • Leg uit: organische verbindingen
  Liggen aan de basis van het leven: nucleïnezuren, eiwitten, koolhydraten en vetten
 • Leg uit: anorganische verbindingen
  Komen voor in het lichaam in opgeloste vorm of in vaste vorm
 • 2.2.1 anatomische gebieden

 • Wat is anterieur?
  De voorkant, voor
 • Wat is ventraal? Voorbeeld
  De buikzijde (synoniem voor anterieur)
  voorbeeld: de navel bevindt zich ventraal
 • Posterieur
  De achterzijde, achter
 • Dorsaal
  Meer naar de rug gelegen (synoniem voor posterieur)
  voorbeeld: de schouderbladen bevinden zich dorsaal ten opzichte van de ribbenkast
 • Craniaal
  In de richting van het hoofd/schedel
 • Superieur
  Boven, hoger
 • Caudaal
  In de richting van de staart/stuit
 • Inferieur
  Onder / lager
 • Mediaal
  (naar) het midden van het lichaam (lengteas)
 • Lateraal
  (naar) de zijkant van het lichaam
 • Proximaal
  Dichtbij de romp, in de richting van het aanhechtingspunt
 • Distaal
  Weg van de romp, weg van een aanhechtingspunt
 • Geef de 3 termen waarmee de oriëntatie in het vlak evenwijdig met de lengteas wordt benoemd
  1. Sagittaal
  2. midsagittaal of mediaan
  3. frontaal (of coronaal bij hersenen)
 • Leg uit: sagittaal
  Een sagittale doorsnede scheidt het lichaam in een linker en een rechtergedeelte
 • Leg uit: midsagittaal of mediaan
  Bij een sagittale doorsnede loopt het vlak door de middellijn waar door het lichaam door het midden wordt gedeeld in een evenwaardige linker en rechterzijde worden gescheiden
 • Leg uit: frontaal
  Een frontale of coronale doorsnede scheidt een ventraal en dorsaal gedeelte van het lichaam. Coronaal heeft meestal betrekking op doorsneden door het hoofd
 • Benoem de term waarmee de oriëntatie van het vlak loodrecht op de lengteas
  Transversaal of horizontaal
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat gebeurt er bij kamer samentrekking?welke kleppen staan open en dicht?
Pompt bloed in slagaders, boezems ontspannen en vullen zich vanuit aders
-slagader kleppen open(hartkleppen dicht)
-bloed stroomt kamers uit  naar aorta en longslagaders
Wat gebeurt er bij boezem samentrekking?welke kleppen staan open en dicht?
Extra vulling vd kamers
-hartkleppen blijven open(slagaders kleppen dicht)
-bloed stroomt van boezems naar kamer
Wat is bloedstolling en waardoor word het op gang gebracht?treed alleen op in aanwezigheid van...
Reeks van reacties die vloeibaar plasma omvormt tot een gel: treed alleen op in aanwezigheid van calciumionen
word
op gang gebracht door:
stollingsfactoren, eiwitten uit geactiveerde bloedplaatjes en of eiwitten uit beschadigde weefsel brengen samen met calciumionen een keten van reacties op gang. Dit word op gang gebracht door:
stollingsfactoren
zie blz 146
wat is de functie vd Lymfevatenstelsel:
Blind beginnend lymfehaarvaten in weefsel
functie: transport van vetten vanuit darmvlokken
-afvoer van overtollige weefselvloeistof uit alle lichaamsweefsel
Wat gebeurt er bij een hoge concentratie rode bloedcellen met het bloed en bloeddruk?
Het bloed is te stroperig, waardoor de bloeddruk toeneemt (bloeddruk loopt altijd op!)
Wat zal erg gebeuren bij een lage zuurstofdruk met het hartslagfrequentie?
Hartagfrequentie zal toenemen, hierdoor wordt er een snellere aanvoer vd longen verkregen
Waar bestaat het perifeer zenuwstelsel uit?En wat is de functie van die zenuwstelsel?
Animaal --> bewuste activiteiten en reflexen
Autonoom --> onbewust
Welke stoffen in cellen kunnen beschadigen bij koorts 41 gradenwat kan hierdoor gebeuren?
Eiwitten en enzymen
Hierdoor verloopt de stofwisseling niet goed
Door welke zenuwstelsel word de bijniermerg gestimuleerd?En welke processen stimuleert dit t.b.v. dissimilatie
(ortho) Sympathisch zenuwstelsel
Hartslagfrequentie
Verwijding bronchiën
Afgifte van glucose aan bloed - door omzetting van glycogeen in lever
Vrijmaking van glucose door energie- door omzetting glycogeen in spieren
Verwijding slagaders
Wat zijn antigenen?en waar zijn ze aanwezig op?
Organische deeltjes die specifiek zijn voor iedere ziekteverwekker; ze brengen de vorming van specifieke antistoffen op gang
AANWEZIG OP:
lichaamsvreemde cellen en stoffen
bacteriën en schimmels
virussen
word ook gedood door antibiotica