Samenvatting Biologie voor jou tweede fase handboek vwo 5

-
ISBN-10 902087330X ISBN-13 9789020873306
697 Flashcards en notities
43 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Biologie voor jou tweede fase handboek vwo 5". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerard Smits Jolanda te Lindert Frank Dam ' s Alfred Pasieka. Het ISBN van dit boek is 9789020873306 of 902087330X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Biologie voor jou tweede fase handboek vwo 5

 • 1 Ordening

 • Wat is een taxon?

  Groepen waarin de organismen worden verdeeld

 • Wat is een taxon?
  Een kleine of grote groep organismen die bij elkaar zijn ingedeeld
 • Wat betekent Taxonomie?
  Houdt zich bezig met de regels van het ordeningssysteem van het indelen van organismen in kleine of grote groepen.
 • Noem drie organische stoffen
  Vetten, koolhydraten en eiwitten
 • Hoe zijn levende organismen geordend?
  In vier rijken.
 • Wanneer is een organisme Autotroof?
  Wanneer het zelfvoldane is dat wil zeggen dat her zelf organinische stoffen kan vormen uit anorganische stoffen
 • Wat zijn diploide cellen?
  Eicellen mer 2n
 • Waar bestaat de binaire naamgeving uit?
  Geslachtsnaam en soortaanduiding
 • Wat zijn plasmiden?
  Kleine circulaire chromosomen
 • Wanneer is een bacterie pathogeen?
  Als hij ziekteverwekkend is bij zijn gastheer
 • Welk verschijnsel wordt conjugatie genoemd?
  Wanneer een plasmide DNA-replicatie ondergaat en daarna een kopie van het DNA doorgeeft aan een andere bacterie via een holle buis
 • Door welke stof is een bacterie grampositief
  Peptidoglycaan
 • 1.1 Ordening in rijken

 • Taxon=groepen dat onderverdeeld is

  Taxonomie= de regels die te maken hebben met het onderverdelen van de organismen

  Systematiek=houdt zich bezig met het indelen van de organismen

  Indelingscriteria=kenmerken die gebruikt worden bij het indelen.

   

  Eerst waren er maar twee rijken: de planten en dieren

  Maar toen de micro-organismen werden ontdekt bleken deeze  vaak kenmerken van de planten als de dieren te hebben.

   

  Onderstaande kenmerken werden later gebruikt

  morfologisch= uiterlijke kenmerken

  anatomisch=  lichaamsbouw

  biochemie= onderdelen als ddna en rna

   

  Het ordeningsysteem:

  PLANTEN, DIEREN, SCHIMMELS EN BACTERIËN

   

   

 • Taxon is een groep.

  Taxonomie houdt zich bezig met de regels van dit ordeningssysteem.

   

  Indelingscriteria:

  • aantal cellen.
  • celgrootte.
  • het bezit van organellen.
  • celkern? (prokaryoten/eukaryoten)
  • het bezit van celwanden.
  • voedingswijze (autotroof/heterotroof)

   

  Organische Stoffen:

   

  • koolhydraten.
  • eiwitten
  • vetten
  • de stoffen bevatten een C en een H.

   

  Anorganische stoffen:

  • missen een C
  • missen een H
  • of missen beide
 • Organismen worden ingedeeld in groepen: een taxon. De taxonomie houdt zich bezig met de regels van dit ordeningssysteem, zoals naamgeving. 

 • Wat is een taxon?

  Groep waar een organisme in is ingedeeld

 • waarom worden organismen geordend

  om alle soorten en vormen goed te kunnen bestuderen

 • Wat is een taxon?

  Een groep waarin organismen worden ingedeeld

 • Wat is een taxon?
  een taxon is een groep waarin organismen worden ingedeeld

 • Wat is conjugatie?
  Conjugatie is het overbrengen van stoffen door een holle buis tussen twee bacteriën.
 • Wat wordt er met ordening bedoeld?
  Ordening is het indelen van voorwerpen in groepen op basis van gemeenschappelijke kenmerken
 • Indelingscriteria:

  1. Aantal cellen: eencellig of veelcellig

  2. Celgrootte: bacterien tussen 0-10um en planten bijv. 10-100

  3. organellen: vacuole, endoplastische reticulum

  1. prokaryoten= geen celkern en kernmembraan
  2. eukaryoten= wel duidelijke verschijnselen

  4. celwanden

  5. organische stoffen

   

 • Systematiek houdt zich bezig met indelen van organismen volgens het ordeningssysteem. Een systematicus bestudeert de kenmerken van groepen organismen, de kenmerken die worden gebruikt om ze in te delen wordt indelingscriteria genoemd. Tot halverwege vorige eeuw waren er twee rijken: planten en dieren. 

 • Wat is Autotroof?

  Zelfvoedend->uit anorganische organische stoffen maken.

  Chlorofyl: fotosynthese: glucose

 • Waar houdt taxonomie zich mee bezig?

  Met de regels van een ordeningssysteem. De wijze waarop groepen worden ingedeeld.

 • Waar houdt de taxonomie zich mee bezig?
  de taxonomie houdt zich bezig met de regels van dit ordeningssysteem, zoals de wijze waarop groepen organismen worden ingedeeld zoals de naamgeving

 • Welke vier rijken zijn er?
  1. Bacteriën
  2. Schimmels
  3. Planten
  4. Dieren
 • De ordening van organismen begon met een tweerijkensysteem: dieren en planten. Waarom is er gekozen voor een vierrijkensysteem?
  Er werden steeds meer micro-organismen ontdekt die niet volledig voldeden aan de indelingscriteria van noch het plantenrijk noch het dierenrijk. Om deze micro-organismen in te delen is er gekozen om er 2 rijken bij te maken.
 • Gebaseerd op morfologische anatomische en biochemische kenmerken worden groepen organismen ingedeeld. 

   

 • Wat is Heterotroof
  Ander organisme nodig voor voeding
 • Waar houdt de systematiek zich mee bezig?

  Met het indelen van de organismen volgens het ordeningssysteem.

 • Waar houdt de systematiek zich mee bezig?
  de systematiek houd zich bezig met het indelen van de organismen volgens dit ordeningssysteem 
 • Waarom worden organismen over het algemeen ingedeeld volgens het vierrijkensysteem?
  Omdat de indelingscriteria voor ieder rijk een redelijke goede grens trekken tussen de rijken
 • Afdeling->Klasse->Orde->Familie->Geslacht->Soort
 • Wat zijn indelingscriteria?

  Kenmerken die worden gebruikt bij het indelen in groepen.

 • Welke vier rijken zijn er?

  Bacteriën, schimmels, planten en dieren

 • Wat kan een systematicus?
  een systematicus kan uit overeenkomstige kenmerken conclusies trekken over de verwantschap van verschillende soorten
 • Wat wordt bedoeld met 'morfologische kenmerken'?
  De uitwendige bouw en vorm van organismen en hun organen
 • Op welke kenmerken worden organismen ingedeeld?

  Morfologische, anatomische, biochemische kenmerken.

 • Tot welke 2 rijken werden de organismen tot halverwege vorige eeuw in verdeeld door systematici?
  de organismen werden verdeeld in de rijken planten en dieren
 • Wat wordt bedoeld met 'anatomische kenmerken'?
  De inwendige bouw en organisatie van organismen.
 • Wat zijn morfologische kenmerken?

  Uiterlijke kenmerken.

 • Waarom voldeed de indeling in twee rijken niet meer?
  Omdat de micro-organismen werden ontdekt, die zowel kenmerken van planten als van dieren bleken te hebben
 • Wat wordt bedoeld met 'biochemische kenmerken'?
  De chemische reacties die op en in een organisme plaatsvinden of plaats kunnen vinden.
 • Wat zijn anatomische kenmerken?

  Kenmerken in de bouw van een organisme

 • Uit welke rijken bestaat het vierrijkensysteem?
  deze bestaat uit de rijken bacteriën, schimmels, planten en dieren
 • Noem de vijf indelingscriteria die gebruikt worden in het vierrijkensysteem.
  1. Aantal cellen
  2. Celgrootte
  3. Organellen
  4. Celwanden
  5. Voedingswijze
 • Wat zijn biochemische kenmerken?

  Kenmerken m.b.t. dna en rna

 • Waarom rekenen we virussen niet tot de organismen?
  Doordat virussen niet uit cellen bestaan en omdat geïsoleerde virussen geen levensverschijnselen tonen. 
 • Wat is het verschil tussen een eukaryoot en een prokaryoot?
  Een eukaryoot heeft een celkern (eu = goed, karyoot = kern). Een prokaryoot heeft geen celkern (pro = voor, karyoot = kern).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Uit welke twee delen is de binaire naamgeving opgebouwd?
Uit een geslachtsnaam en een soortaanduiding.
Twee populaties muizen leven naast elkaar, maar zijn gescheiden door een rivier. De muizen komen niet met elkaar in contact totdat de rivier na droogte droogvalt. Kunnen er nieuwe populaties ontstaan?
Dat kan, maar alleen als beide populaties muizen tot dezelfde soort behoren. De nieuwe soort heeft genen die tot stand zijn gekomen door recombinatie van genen van beide soorten.
Hoe noem je een ion of molecuul die de werking van een enzym mogelijk maakt?
co-enzymen
In het speeksel van de mens komt een enzym voor; maltase. Welk substraat heeft dit enzym?
maltose
Hoe wordt het verband tussen de temperatuur en de enzymactiviteit weergegeven?
Met een optimumkromme (blz 81 afb. 14)
Wat gebeurt er als de temperatuur beneden de minimumtemperatuur van een bepaald enzym komt?
Dan vindt er geen enzymactiviteit meer plaats omdat de moleculen te langzaam bewegen.
De temperatuur heeft een sterke invloed op de werking van enzymen. Hoe noem je het als een enzym zo sterk verwarmd is dat het niet meer werkzaam is?
Het enzym is dan gedenatureerd.
Noem een voorbeeld van een co-enzym.
Vitamine C
Waarom heb je maar kleine hoeveelheden enzymen nodig om een reactie te katalyseren?
Omdat enzymen redelijk bestand zijn tegen het ondergaan van een reactie die zij katalyseren. Ze worden gebruikt en niet verbruikt.
Leg uit wat er in dit plaatje gebeurt.
Een enzym gaat een binding aan met twee substraten óf een co-enzym en een substraat. Vervolgens worden de twee stoffen samengevoegd door het enzym en laat ze vervolgens los. Het enzym is weer bruikbaar voor het volgende substraat.