Samenvatting Blok 1.2 Patiënt met acne

-
905 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Blok 1.2 Patiënt met acne

 • 1 Week 1

 • Ziekte
  Medisch-biologische afwijking/ verstoring van de gezondheid
 • Definitie van gezondheid WHO
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden.
 • Nieuwe definitie van gezondheid
  Vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
 • Mensen kunnen met nieuwe definitie gezond zijn, naast het hebben van een ziekte.
 • Geen ziekte-indeling in geestesziekte, gebaseerd op oorzaak of onderliggend mechanisme.
  Psychiatrie hanteert een ziekte-indeling van psychiatrie stoornissen die uitgaan van een groep symptomen.
 • DSM
  Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders; ziekte-indeling in psychiatrie.
 • Gezondheid en ziekte worden ook beïnvloed door sociale en fysieke omgeving.
 • Determinanten van gezondheid en het gezondheidsbeleid
  Preventieve ziektemodel, stel gezondheid centraal. Biedt aangrijpingspunten om ziekte in de bevolking te voorkomen d.m.v. Overheidsbeleid. 
  Definieert de factoren die van invloed zijn op gezondheid; biologische factoren, omgeving, leefstijl/risicogedrag en zorgvoorzieningen
 • Zorgbeleid
  Beleid van de overheid voor de gezondheidszorg.
 • 3 Dimensies gezondheid
  1. Lichamelijke gezondheid
  2. Psychische gezondheid
  3. Sociale gezondheid
 • 6 Hoofddimensies van positieve gezondheid
  1. Lichaamsfuncties
  2. Mentale functie en -beleving
  3. Spirituele dimensie
  4. KvL
  5. Sociaal-maatschappelijke participatie
  6. Dagelijks functioneren

  Mens met al zijn behoeftes staan centraal. NIET de beperking! 

  Men name patiënten vinden deze dimensies belangrijk.
  Wetenschappers zien zingeving en dagelijks functioneren niet als indicator voor gezondheid. --> Nu dimensies van positieve gezondheid.
 • Herstellen
  Proberen de draad weer op te pakken, de regie te hervinden en hun leven opnieuw inhoud en richting te geven.
 • Zelfmanagement
  Vermogen van mensen om zo goed mogelijk om te gaan met een chronische aandoening.

  Is belangrijk om kwaliteit van zorg te waarborgen.
 • Disease
  Aantoonbare medisch-biologische afwijking --> Objectief
 • Illness
  Ziekte-ervaring: het zich niet wel voelen --> Subjectief
 • Sickness
  Zich gedragen als patiënt, erkenning door omgeving.
 • Sector 1 ziektemodel
  Onopgemerkte ziekte, die wel medisch-biologisch aanwezig is.
 • Sector 2 ziektemodel
  Ervaren klachten waaraan geen consequenties worden gebonden in de zin van ziekte gedrag --> Gedraagt zich als 'gezonde'
 • Sector 3 ziektemodel
  Stimulerende patiënt. Gedraagt zich naar zijn ziekte, maar heeft geen klachten of vastgesteld medisch-biologische afwijking.
 • Sector 4 ziektemodel
  Gedrag+ ervaring. Patiënt heeft klachten, maar kan geen medisch-biologisch afwijkingen worden vastgesteld.
 • Sector 5 ziektemodel
  Patiënt heeft een ziekte, gedraagt zich ernaar, maar ervaart deze ziekte niet in klachten.
 • Sector 6 ziektemodel
  Iemand die zich ziekt voelt en ziek is (medisch-biologisch), maar zich niet naar gedraagt. --> Laat niets blijken en loopt er te lang meer door.
 • Sector 7 ziektemodel
  Modelpatiënt. Hij ervaart klachten, gedraagt zich ernaar en heeft een medische diagnose.
 • Aggraveren
  Overdrijven van een klacht
 • Dissimuleren
  Het verzwijgen van een klacht
 • Simuleren
  Het doen voorkomen van ziekte
 • CAM
  Complementary and alternative medicine; maakt geen deel uit van de reguliere gezondheidszorg.
 • Complementaire geneeswijzen
  Geneeswijzen die aanvullend zijn op de reguliere geneeskunde.
 • Alternatieve geneeswijzen
  Geneeswijzen die volgens het eigen oordeel en handelen geacht worden vervangend te zijn voor de regulier-westerse geneeskunde.
 • Reguliere geneeskunde
  • Omvat de zorg waarvoor zoveel mogelijk wetenschappelijk bewijs is geleverd. 
  • Richt zich op concrete, zichtbare verschijnselen. 
  • Objectieve meetprocedures zijn belangrijk. 
  • Patiënt en arts willen gezamenlijk een passend diagnose en oplossing (therapie) tot stand brengen. 


  - Tegenvoer alternatieve geneeskunde.
 • Alternatieve geneeskunde
  • Ziekteverschijnselen ontlenen veelal hun betekenis aan het grotere voor ieder individu unieke verband waarbinnen zij optreden. 
  • Ziekteverschijnselen hebben een signalerende functie.
  • De hele mens staat centraal, niet de ziekte. 


  - Tegenover reguliere geneeskunde.
 • De levensverwachting neemt toe in NL. 
  Vrouwen langere levensverwachting dan mannen. 
  Toename van vindt niet in volledige gezondheid plaats --> Levensverwachting zonder chronische ziekten is veel lager.
 • Waarom neemt de vraag naar zorg toe?
  Vergrijzing
  • Naarmate mensen ouder worden --> Vaker beroep op gezondheidszorg. 
 • Wat is het verschil tussen de gezondheidstoestanden?
  • Mannen sterven eerder dan vrouwen; hebben wel groter deel van hun leven te maken met minder goede gezondheid.
  • Toestand minder goed bij allochtonen dan die van autochtonen Nederlanders.
  • Naarmate het inkomen hoger is, is ook de (gezonde) levensverwachting hoger.
 • KvL
  Algemene maat voor kwaliteit van leven --> Subjectief.
  • Ziekten en aandoeningen hebben gevolgen voor het lichamelijk, psychologisch en sociaal functioneren van mensen, oftewel KvL. 
 • Chronisch ziek
  • Langdurige of periodiek terugkerende gezondheidsklachten.
  • Meestal onomkeerbaar zonder vooruitzicht op herstel.
  • Betekent niet zal de zich altijd ziek voelen.
  • Onderscheiden worden van chronisch-psychiatrische patiënten.
   • Lijden aan somatische chronische ziekten
  • Grootste gebruikers binnen Nederlandse gezondheidszorg.
  • Lijn tussen chronisch zieken en gehandicapten is moeilijk vast te stellen. 
   • Veel chronisch zieken zijn gehandicapt, maar niet alle gehandicapten zijn chronisch ziek. 
 • Wet BIG
  Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (1997)
 • Doel van Wet BIG
  1. De kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. 
  2. Patiënten bescherming tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners bieden. 
 • Welke 3 wetten waren eerst wet BIG?
  1. Wet op de uitoefening van de geneeskunst (WUG) (1865)
  2. Medische Tuchtweg (1928)
  3. Wet op de paramedische beroepen (1963)
 • Artikel 3-beroepen
  • Titelbescherming van beroepen vanwege BIG.
  • BIG-register
  • Tuchtrecht 
  • Je moet aan het werk blijven en bijscholing volgen om niet uit het register geschrapt te worden. 
 • Artikel 34-beroepen
  • Wettelijk beschermde opleidingstitel
  • Niet BIG-registratie --> Kwaliteitsregister inschrijven. 
  • Vallen niet onder het tuchtrecht.
   • Wel verenigingstuchtrecht
 • Professies
  Beroepen in de gezondheidszorg.
  Enkelvoud: proffessional.
 • Kenmerken voor een professie
  • Zelf je diensten en dienstverlening mogen bepalen. 
  • Eigen standaarden mogen bepalen op het gebied van onderwijs en training.
  • Registratie in beroepsregister.
   • Artikel 3-beroepen wettelijk vereiste registratie. 
 • Bejegening
  Manier waarop een zorgverlener en cliënt met elkaar omgaan.
 • Beroepscode
  • Staan waarden en normen in m.b.t. Patiënten, collega's en samenleving.
  • Tijdsgebonden
 • Beroepsethiek
  Het geheel van normen en waarden dat het handelen van de beroepsgroep stuurt of zou moeten sturen. --> Staan omgeschreven eisen in van professie qua beroepsinhoud en -uitoefening.
 • Beroepsverenigingen
  Zorgen dat beroepen in de gezondheidzorg als professies functioneren, en patiënten dus weten dat zij in overeenstemming met de regels worden behandeld --> Juiste bejegening.
 • Wat doet een beroepsorganisatie?
  • Omschreven behandelwijzen
  • Duidelijke opleidingseisen
  • Regelingen voor bij- en nascholing.
  • Een beroepsregister
  • Beroepscode/ gedragregels
  • Tuchtrecht/ klachtenopvang
  • Regeling kwaliteitsbewaking en -verbetering
 • Diplomaregister
  Dat paramedicus alleen heeft aangetoond dat hij in het bezit is van het juiste diploma.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Fase 6 levenstaak
Intimiteit vs isolement
Da
D
Stenosering
Dwangstand in holle organen
Conctractuur
Dwangstand van lichaamsdeel --> litteken
Hematogene besmetting
Via bloed
Seksuele besmetting
Door onbeschermde seksuele contact
Faeco-orale besmetting
Inname ontlasting in mond
Cutane besmetting
Via de huid
Aerogene besmetting
Via de lucht
Soorten besmetting
 • Aerogeen 
 • Cutaan
 • Faeco-oraal
 • Seksueel 
 • Hematogeen