Samenvatting Boekhouden geboekstaafd 1

-
ISBN-10 9001818986 ISBN-13 9789001818982
462 Flashcards en notities
225 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Boekhouden geboekstaafd 1
 • H Fuchs, S J M van Vlimmeren
 • 9789001818982 of 9001818986
 • 12e [gew.] dr.

Samenvatting - Boekhouden geboekstaafd 1

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 •  H1 Inleiding en algemene begrippen (Zie bijbehorende schema’s in het boek)

  Het informatieproces in de onderneming

  Bedrijfshouding: Economisch zelfstandige duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die zich richt op het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten.

  Onderneming: met als doel winst maken

   

  Informatieproces (de 4 v’s)

  • Het verzamelen van gegevens
  • Het vastleggen van deze gegevens
  • Het verwerken van de vastgelegde gegevens
  • Het verstrekken van de bewerkte gegevens aan de vragers ernaar.

   

  Er is een verschil tussen informatie en een gegeven. Informatie is een gegeven waarmee we de kennis van de vrager vergroten. Eerst weten wat voor info nodig is en dan gegevens verzamelen.

   

  Informatieanalyse: het onderzoek naar de informatiebehoeften van diverse medewerkers in een onderneming. Als het informatieproces op gang is gekomen is het van belang dat elke functionaris nagaat of de aangeboden informatie voldoet aan hetgeen dat hij/zij heeft gevraagd.

   Bestuurlijke informatievoorziening (BIV):

  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het laten functioneren en het beheersen van een bedrijf en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.

   

  Informatie in een onderneming is van groot belang bij:

  –        het voorbereiden en het nemen van beslissingen: in elke onderneming moeten de leidinggevende functionarissen  regelmatig beleidsbeslissingen nemen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken. Wanneer het informatiesysteem voldoet aan de informatiebehoeften van de verschillende functionarissen, doet het dienst al een instrument bij het bedrijfsbeleid : (a tool of management) Een belangrijk onderdeel van de hier bedoelde informatie is de berichtgeving over de grootte en de samenstelling van het resultaat dat de onderneming in een bepaalde periode heeft gehaald.

  –        het beheersen van de uitvoering van allerlei activiteiten: Voor functionarissen is het van groot belang informatie te ontvangen over de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt. Vooral wanneer voor bepaalde werkzaamheden van tevoren normen zijn gesteld is info over de werkelijkheid heel belangrijk.

  –        het afleggen van verantwoording:  De functionarissen binnen de onderneming moeten over de activiteiten die zij hebben verricht, regelmatig verantwoording afleggen aan hun managers. Om dit mogelijk te maken, moet in veel gevallen de administratie weer de nodige info verschaffen.

   

   

    Management Informatie Systeem (MIS):

  Wanneer informatiebehoeften van het management zijn “vertaald” in een systeem waarbij allerlei gegevens van binnen het bedrijf en daarbuiten worden omgezet in voor de bedrijfsleiding (bruikbare) informatie is er sprake van een MIS.

   Administratie en Boekhouding

  • Gegevens die we in de administratie vastleggen:
  •  financiële gegevens, die met geld te maken hebben
  •  overige gegevens, die niet met geld te maken hebben

   Boekhouding:  gaat altijd om de verandering in de bezittingen, schulden, en het eigen vermogen. Zijn meestal het gevolg van goederen en geldstromen.

   Handelsonderneming: koopt goederen in et de bedoeling deze goederen met winst te verkopen.

  Waardekringloop van handelsonderneming:

  Industriële onderneming: door middel van een technisch omvormingsproces worden grondstoffen omgezet in eindproducten.

   
     

   Administratieve organisatie, bestuurlijke informatieverzorging en interne controle

   

  Administratieve Organisatie (AO):

  Het geheel van organisatorische maatregelen die in een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatievoorziening op de juiste wijze te laten plaatsvinden.

   

  Bestuurlijke Informatiekunde (BIK):

  Voor het gehele terrein van het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening (BIV) gebruiken we vaak één term: bestuurlijke informatiekunde (BIK). De technologie die we hierbij inschakelen, noemen we informatie- en communicatietechnologie (ICT).

   

  Er moet controle zijn van de informatie om te weten of het betrouwbaar is. Er is interne controle (binnen de onderneming, meestal door directie) en externe controle (buiten de onderneming, meestal door externe accountant)

   

  Zie waardekringloop van de controletechnische functiescheiding

   

  Verbandscontrole: controleaanpak die gebaseerd is op toetsing van de onderlinge relatie tussen twee grootheden. (BV vrachtkosten en het aantal afgeleverde verkooporders)

   

  Verslaggeving

   Jaarrekening (Financial statements, annual accounts of annual report): jaarlijkse financiële verslag, dat bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op deze voerzichten. Jaarrekening wordt in de eerste plaats opgesteld voor de leiding van de onderneming (interne jaarrekening).

   

  Interne verslaggeving: alle informatie ten behoeve van het management

   

  Fiscale jaarrekening:  Jaarrekening die is opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten en die de bedoeling heeft de Belastingdienst te informeren over het belastbaar bedrag in een bepaald boekjaar.

   

  Externe jaarrekening: Jaarrekening die is opgesteld volgens wettelijke eisen (uit het BW) en andere regelgeving, bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders (bij NV en BV). Verder is van belang: de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de International Financial Reporting Standars van de International Accounting Standards Board.

  Samenvaljaarrekenig: Door kleine en niet-actieve BV’s en Nv’s op basis van fiscale waarderings en winstbepalingsgrondslagen samen te stellen jaarrekening, die als fiscale en als externe jaarrekening wordt gebruikt.

   

  Gepubliceerde jaarrekening: Jaarrekening waarmee financiële informatie wordt verstrekt aan geïnteresseerde derden in het algemeen. Deze jaarrekening moet er inzage worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

   Geïntegreerd informatiesysteem: informatiesysteem dat alle aspecten van een transactie in verschillende deelsystemen tegelijkertijd registreert.

   Externe integratie van informatiesystemen: integratie van het interne informatiesysteem met een of meer externe informatiesystemen.

   

 • Belangrijk voor tentamen:

  Journaalposten (60%)

  Bestuurlijke informatievoorzieningen H 1.3

  Functiescheidingen H 1.3

  Grootboekrekeningen openen en financiële feiten uitwerken H 3

  Reken het eigen vermogen uit op 2 manieren H 4

  Kolommenbalans H 4.2

 • Waar verzorgt een bedrijfshuishouding voor?

  Een bepaald gedeelte van de totale maatschappelijke productie. Bv. Computers, chocoladerepen.

 • bedrijfshuishouding
  economisch zelfstandige duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die zich richt op het leveren van goederen en het verlenen van diensten
 • Om welke veranderingen gaat het als we, de financiële gegevens van een bedrijf vastleggen?
  Veranderingen in
  • de bezittingen,
  • de schulden, en
  • het eigen vermogen.
 • wat is een onderneming?
  een bedrijf met het doel om winst te maken
 • drd
  e3d
 • Wanneer het doel is om winst te halen is het een onderneming

 • onderneming
  een bedrijfshuishouding die gericht is op het maken van winst
 • informatie

  gegevens waarmee de kennis van een bepaald persoon wordt vergroot

 • informatieanalyse
  een onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse functionarissen in een onderneming
 • bestuurlijke informatieverzorging (BIV) (=administatie)
  het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het vertrekken van informatie ten behoeve van het besturen, laten functioneren en het beheersen van een bedrijf en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Boekhouden geboekstaafd 1
 • H Fuchs, S J M van Vlimmeren
 • 9789001410063 of 9001410065
 • 10e druk.

Samenvatting - Boekhouden geboekstaafd 1

 • 1 Inleiding en algemene begrippen

 • Bedrijfshuishouding
  Economisch zelfstandige duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die zich richt op het leveren van goederen en/of het verlenen van diensten.
 • Onderneming
  Een bedrijfshuishouding die gericht is op het maken van winst.
 • Informatie
  Gegevens waarmee de kennis van een bepaalde persoon wordt vergroot.
 • Informatieanalyse 
  Een onderzoek naar de informatiebehoeften van de diverse functionarissen in een onderneming. 
 • Bestuurlijke Informatieverzorging
  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie t.b.v. het besturen, het doen functioneren en het beheersen van een bedrijf en t.b.v. de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Management Informatie Systeem (MIS)
  Systeem waarbij allerlei gegevens die zijn verzameld binnen het bedrijf en daarbuiten, worden omgezet in voor het management bruikbare informatie.
 • Financiële administratie
  Onderdeel van de administratie waarin de financiële gegevens worden vastgelegd.
 • Boekhouding 
  Gedeelte van de administratie waarin gegevens over financiële feiten worden vastgelegd, die leiden tot veranderingen in de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen.
 • Handelsonderneming
  Onderneming die goederen inkoopt met de bedoeling deze in onveranderde vorm met winst te verkopen.
 • Waardenkringloopschema
  Schematische voorstelling van de relaties tussen geld- en goederenstromen binnen een onderneming.
 • Transformatieproces
  Omvormingsproces van grondstoffen naar eindproducten binnen een industriële onderneming. Door dit transformatieproces onderscheidt de industriële onderneming zich van de handelsonderneming. Ook bij dienstverlenende ondernemingen zien we zo'n omvormingsproces.
 • Administratieve Organisatie (AO)
  Het geheel van organisatorische maatregelen die een onderneming worden genomen om de bestuurlijke informatieverzorging op de juiste wijze te laten plaatsvinden.
 • Bestuurlijke Informatiekunde (BIK)
  Studiegebied van de bestuurlijke informatieverzorging die zich richt op het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
 • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)
  Technologie die wordt ingeschakeld bij het opzetten van een geautomatiseerd informatiesysteem.
 • Verbandscontrole
  Controle-aanpak die gebaseerd is op toetsing van de onderlinge relatie tussen twee grootheden.
 • Jaarrekening
  Jaarlijks opgemaakt financieel verslag, dat bestaat uit de winst-en-verliesrekening, de balans en een toelichting op deze overzichten.
 • Interne Jaarrekening
  Jaarrekening die informatie bevat ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bijsturing van de uitvoering binnen de onderneming. Dit cijfermateriaal wordt overigens meestal vaker dan éénmaal per jaar samengesteld. 
 • Fiscale Jaarrekening
  Jaarrekening die is opgesteld volgens voorschriften die zijn vastgelegd in belastingwetten en die de bedoeling heeft de belastingdienst te informeren over het behaalde resultaat in een bepaald boekjaar. 
 • Externe Jaarrekening
  Jaarrekening die is opgesteld volgens wettelijke eisen (uit het BW) en andere regelgeving, bestemd voor het afleggen van verantwoording aan de aandeelhouders (bij een BV/NV).
 • Gepubliceerde Jaarrekening
  Jaarrekening waarmee financiële informatie wordt verstrekt aan geïnteresseerde derden in het algemeen. Deze jaarrekening moet ter inzage worden gelegd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Geïntegreerd Informatiesysteem
  Informatiesysteem dat alle aspecten van een transactie in verschillende deelsystemen tegelijkertijd registreert.
 • Externe Integratie van Informatiesystemen
  Integratie van het interne informatiesysteem met een of meer externe informatiesystemen.
 • Centrale Databasetechnologie
  Technologie waarbij een softwareprogramma gegevens niet opslaat in allerlei eigen bestandsformaten, maar gebruikmaakt van een centrale gegevensbank.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

JP verkoop dmv q-goederen
Q-goederen in omloop
LM
Aan Opbrengst verkopen
Aan Te betalen OB
JP verkopen q-goederen
Kas
Aan voorraad q-goederen
+
In omloop te brengen q-goederen
Aan q-goederen in omloop
JP ontvangen factuur aanmaakkosten q-goederen
Aanmaakkosten q-goederen
Te vorderen OB
Aan Crediteuren
JP ontvangen q-goederen
Voorraad q-goederen
Aan in omloop te brengen q-goederen
JP afdracht aan centrale kas
LM
Q-goederen in omloop
Aan Tussenrekening LM
JP terugontvangen goederen en uitschrijven q-goederen
Opbrengst verkopen
Te betalen OB
Aan Q-goederen in omloop
JP verkoop incl. q-goederen
Tussenrekening LM
Aan Opbrengst verkopen
Aan Te betalen OB
Aan Q-goederen in omloop
JP ontvangen factuur aanmaak q-goederen
Aanmaakkosten q-goederen
Te vorderen OB
Aan Crediteuren
Wat zijn quasigoederen?
Waardepapieren of voorwerpen die een onderneming afgeeft en die recht geven op een toekomstige prestatie.
Hoe worden de indirecte fabricagekosten bepaald?
Door naar het verschil te kijken tussen de werkelijke indirecte fabricagekosten (voorcalculatie) en de opslag indirecte fabricagekosten (nacalculatie).