Samenvatting Boekhouden geboekstaafd 2 leerboek

-
ISBN-10 9001410073 ISBN-13 9789001410070
133 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Boekhouden geboekstaafd 2 leerboek". De auteur(s) van het boek is/zijn H Fuchs van Vlimmeren (S J M ). Het ISBN van dit boek is 9789001410070 of 9001410073. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Boekhouden geboekstaafd 2 leerboek

 • 1 Bedrijfsadministratie

 • Informatie als 'tool of management'
  Informatiesysteem dat door het management wordt gebruikt als instrument bij het sturen van de onderneming.
 • Control
  Het proces van toetsen van de werkelijkheid aan de norm en de daaruit volgende correctieve actie.
 • Bedrijfsadministratie
  Gedeelte van de administratie dat voornamelijk is gericht op de informatieverzorging m.b.t. het interne bedrijfsproces.
 • Analytisch Resultatenoverzicht
  Overzicht waarin het totale in een bepaalde periode behaalde resultaat is gesplitst naar oorzaken.
 • Decimale Rekeningenstelsel
  Rekeningenstelsel waarbij gelijksoortige rekeningen bij elkaar worden geplaatst in maximaal 10 rubrieken. Deze rubrieken worden genummerd 0 t/m 9. 
 • Zuivere Grootboekrekening
  Grootboekrekening die of het karakter van een balansrekening of het karakter van een resultaatrekening heeft. 
 • Waardenkringloopschema
  Schematische voorstelling van de relaties tussen geld- en goederenbeweging binnen een onderneming.
 • Controletechnische Functiescheiding
  Het zodanig indelen van functies naar de aard van de activiteiten in een onderneming dat belangentegenstellingen worden gecreëerd om daarmee te komen tot een betrouwbaar informatiesysteem. De te scheiden functies zijn:

  1 Beschikken
  2 Bewaren
  3 Registreren
  4 Controleren
 • Computer Aided Design (CAD)
  Werkwijze waarbij het productontwerp wordt vervaardigd m.b.v. een computerprogramma.
 • Computer Aided Manufacturing (CAM)
  Werkwijze waarbij de productiebesturing plaatsvindt m.b.v. een computerprogramma.
 • Electronic Data Interchange (EDI)
  Elektronische overdracht van gegevens op een gestandaardiseerde wijze, waarbij geen menselijke tussenkomst nodig is om de gegevens tussen twee geautomatiseerde informatiesystemen uit te wisselen. 
 • E-Commerce
  Het ontvangen van orders via internet (op elektronische wijze).
 • Automatische Reconciliatie
  Op basis van ontvangen geld/goederen worden diverse onderdelen van de administratie automatisch bijgewerkt. 
 • 2 De Kosten van Grond- en Hulpstoffen

 • Industriële Onderneming
  Onderneming die productiemiddelen opoffert om grondstoffen te transformeren in eindproducten.
 • Transformatieproces
  Omvormingsproces van grondstoffen naar eindproducten.
 • Kosten in een Industriële Onderneming
  Geldswaarde van de productiemiddelen die worden opgeofferd om eindproducten op de markt te kunnen aanbieden.
 • Werkelijke Kosten
  Kosten die worden berekend door de werkelijk verbruikte hoeveelheden van de verschillende opgeofferde productiemiddelen te vermenigvuldigen met de werkelijke inkoopprijzen.
 • Toegestane Kosten
  Kosten die worden berekend door de toegestane hoeveelheden van de verschillende opgeofferde productiemiddelen te vermenigvuldigen met de standaardprijzen. De toegestane kosten worden ook wel aangeduid met de termen:

  1 Voorgecalculeerde Kosten
  2 Standaardkosten
 • Toegestane Hoeveelheid
  Hoeveelheid die nodig is bij de meest efficiënte fabricagemethode.
 • Kostensoort (=kostencategorie)
  Het totaal van de kosten die verband houden met het aanwenden van een bepaald productiemiddel. 
 • Vaste Verrekenprijs (VVP)
  Administratieve prijs die wordt gehanteerd bij de registratie van grondstoffen. Voor elke soort grondstof wordt uitgegaan van de geschatte gemiddelde inkoopprijs voor de komende periode. 
  In de VVP kunnen tevens de geschatte directe inkoopkosten en opslagen voor indirecte inkoopkosten en magazijnkosten zijn opgenomen. 
 • Rekening Prijsverschillen bij Inkoop Grondstoffen
  Grootboekrekening waarop bij toepassing van de VVP voor grondstoffen de verschillen tussen de VVP enerzijds en het totaal van de werkelijk betaalde inkoopprijs, de directe inkoopkosten en de opslagen voor indirecte inkoopkosten en magazijnkosten anderzijds tot uitdrukking worden gebracht. 
 • Rekening Resultaat Prijsverschillen
  Grootboekrekening waarop bij toepassing van de VVP voor grondstoffen aan het einde van het boekjaar de resultaten op prijsverschillen worden geboekt. 
 • Directe Kosten (in relatie tot grondstoffen)
  Kosten waarvan eenvoudig en nauwkeurig kan worden vastgesteld voor welke grondstoffen ze worden gemaakt.
 • Indirecte Kosten (in relatie tot grondstoffen)
  Kosten die niet specifiek worden gemaakt voor bepaalde grondstoffen.
 • Berekende Indirecte Kosten (in relatie tot grondstoffen)
  Kosten die m.b.v. een opslagpercentage zijn doorberekend aan de grondstoffen.
 • Kostenresultaat
  Verschil tussen werkelijke en berekende indirecte kosten. Ook aangeduid als resultaat op indirecte kosten. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Schaduwprijs
Contributiemarge per eenheid van de knelpuntsfactor. 
Knelpuntsfactor
Het relatief meest schaarse productiemiddel in een situatie waarin één of meer productemiddelen - gegeven de afzetmogelijkheden van het product - in onvoldoende mate aanwezig zijn. 
Contributiemarge (CM)
De contributiemarge (of dekkingsbijdrage) per product bestaat uit de verkoopprijs min de variabele kosten van dat product. 

De totale contributiemarge per periode dient voor de dekking van de constante kosten in die periode; het restant (positief of negatief) is het nettoresultaat. 
Direct Costing (DC)
Calculatiemethode waarbij we uitsluitend de variabele kosten aan de producten doorberekenen. De constante kosten brengen we bij deze methode rechtstreeks ten laste van de winst- en verliesrekening. Voor deze calculatiemethode gebruiken we ook wel de term variabele-kostencalculatie. 
Absorption Costing (AC)
Calculatiemethode waarbij we zowel de constante als de variabele kosten aan de producten doorberekenen. Omdat we alle kosten opnemen in de kostprijs, spreken we over de integrale kostprijs.
Stornoboeking
Journaalpost waarmee we het tenietgaan van enerzijds een recht en anderzijds een verplichting tot uitdrukking brengen; meestal gaat het om het terugboeken van een obligoboeking. 
Obligoboeking
Journaalpost waarmee we het ontstaan van enerzijds een recht en anderzijds een verplichting tot uitdrukking brengen.
Voorverkopen
Afgesloten verkooporders waarvan de aflevering van de goederen pas over enige tijd plaatsvindt. 
Baisse-positie
Een positie waarin een prijsstijging op de inkoopmarkt voor een onderneming ongunstig is, een prijsdaling daarentegen ongunstig.
Hausse-positie
Een positie waarin een prijsstijging op de inkoopmarkt voor een onderneming gunstig is, een prijsdaling daarentegen ongunstig.