Samenvatting Bouwplanning

-
ISBN-10 900695005X ISBN-13 9789006950052
174 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Bouwplanning". De auteur(s) van het boek is/zijn H A J Flapper Gerard Voshaar. Het ISBN van dit boek is 9789006950052 of 900695005X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Bouwplanning

 • 1 Inleiding

 • Wat is management?

  Management is het beheersen van een proces door vooraf te weten wat er door wie gedaan moet worden en ervoor zorgen dat dit ook gebeurt. Basisbegrippen zijn:


  -Vooruitzien; --> 

  -Vaststellen;   -->           Plannen (productieproces)

  -Verdelen; -->

  -Overleggen;

  -Bewaken -->   beheersaspect tijd (niet kosten)

   

  Als een project gepland is dan loopt het nog niet vanzelf.

 • Welke is de structuur van beheersen bouwprocessen?

  Fasering, faseresultaten en taken.

 • Welke zijn de beheersaspecten?

  -Doelen & Uitgangspunten (Kwaliteit) (welke eisen stelt     je en aan welke doelen voldoet zijn);

  -Financiën (Geld);

  -Tijd (T) (je wil iets verzinnen waar je niet zoveel tijd         moet besteden);

  -Communicatie (I);

  -Organisatie (O).

  GOTIK

   

 • 1.      Wat is het invloedsfactor samengesteld?


  -Behoefte versus Offers:

    Behoeften onderling uitwisselbaar.                      Alternatieve aanwending van offers.

   

  -Kostensoorten:              

   Investeringskosten en exploitatiekosten.

   

  -Differentiatie;

   

  -Convergentie.

 • Wat zijn beheersaspecten?

  Onderdelen benoemen waarop het proces gestuurd kan worden. Sturen op kwaliteit.

   

  (object & document)

 • 1.      Welke zijn de instrumenten voor beheersaspecten? (basistechnieken tijdschema's)

   

  -Strokenschema;

  -Netwerkplanning.

 • Wat is een netwerkplanning?

  Dit is gericht op het zichtbaar maken van de onderlinge samenhang tussen procesactiviteiten.

  Gaat over welke activiteit heeft met andere activiteit te maken.

 • Welke netwerkplanningen kennen we?

  -PERT  1955  -->  Activity on the arrow

  (Program Evaluation & Review Techniek)

  -CPM 1957     -->   Activity on the arrow

  (Critical Path Method)

  -MPM 1958     --> Activity on the node

  -PM     1692     --> Activity on the node

   

  Hoe kan men slim plannen zodat men tijd kan winnen!!

 • Wat is het CPM?

  Het zichtbaar maken van de onderlinge samenhang.

  Relatie bouw je door knooppunten te combineren.

  Hulplijk, nullijn (techniek v/d noodzaak) en afstemlijn (economisch wens) zijn dezelfde type lijnen, maar met verschillende achtergrond.

  Bekijk slide's  HC1 slide 13 t/m 36.

 • Welke zijn de CPM rekenformules?

  Max. speling: LMEc - VMEc (=VMSc+d)

  Uitloopspeling E: VMSf - VMEe

  Aanloopspeling B: LMSb - LME a (=LMEb-d)

  Voorwaardelijke speling E: MAXe - UITLOOPe

  Minimale speling E: VMSf - LMEa - dE

   

  (Bekijk slides HC1 slides 13 t/m 36

 • Op wat is tijdsduur gebaseerd?

  Dit is gebaseerd op LME (hoogstwaarde).

  Als je terugrekent dan moet je de laatste nemen.

 • 4 Bouwtijdberekening

 • Voor wie zijn de volgende schema's bedoeld? 

  Taakinstructie, Ploegenschema, productieschema, contractschema.

  Taakinstructie       --> Ploeg, Uitvoerder

  Ploegenschema     --> Uitvoerder, Projectleider

  Productieschema --> Projectleider

  Contractschema   --> Directie

   

 • Wat zijn de schaalniveaus?

  -Activiteiten;

  -Tijdsduur;

  -Volgorde;

  -Tijdschaal.

 • Wat verstaat men onder bouwproces (uitvoeringsproces) en onder welke schaalniveau valt dit?

  Bouwproces valt onder het schaalniveau: Activiteiten.

  -Bouwproces: 

      Bouwfasen (directie):                                      

          Productiedelen (projectleider):

                Ploegtaken (uitvoerder):

                    Mantaken (ploeg)

 • Welke zijn de bouwfasen?

  -Aanloop (grondwerk heiwerk)

  -Onderbouw (fundering bg-vloer)

  -Bovenbouw

  -Gevels/dak

  -Afbouw

 • Onder welke schaalniveau valt bouwtijd en door wat wordt bouwtijd bepaald?

  Bouwtijd valt onder de schaalniveaus: Tijdsduur, Volgorde.

  Dit wordt bepaald door intervallen en productietempo x aantallen.

  Alleen afhankelijk van bouwmethode. (blz. 130 t/m 136)

   

 • Hoe kan men bouwtijd berekenen?

  Men kan bouwtijd berekenen door de volgende formule te gebruiken:

  Bouwtijd = Hoeveelheid : Productietempo

   

  Bekijk HC 2 slide's 8 t/m 19.

   

 • Welke zijn de uitgangspunten van flapper?

  -Contractschema;

  -Productieschema;

  -Ploegenschema;

  -Taakinstructie

 • Wat is een contractschema?

  Dit is een samenvatting van het productieschema waarin het bouwproces zichtbaar wordt gemaakt voor de opdrachtgever en alle partners binnen het bouwproject. Het contractschema is het instrument voor het maken van tijdafspraken met de opdrachtgever en alle partners rondom de bouwplaats.

  Functie: Tijdschema voor partners in de uitvoering.

  Doel: Contractueel vastleggen van wederzijdse verplichtingen.

  Dit is directie bedienend --> Informatief voor de directie b.v. als het project vertraging loopt enz.

 • Wat is een productieschema?

  Dit is een tijdschema in productiedelen waarin de taakstelling wordt aangegeven voor de projectleiders van de uitvoerende bedrijven. In het productieschema wordt gepland welke productiecapaciteiten op welk tijdstip nodig is om het uitvoeringsproces binnen de geplande bouwtijd te realiseren.

  Dit is bedoeld voor de projectleider b.v. hetzelfde proces op een andere manier beschreven. Taakstellend voor de uitvoerder.

 • Wat is een ploegenschema?

  Dit is een uitwerking van het productieschema in de vorm van een kortetermijnplanning. Het ploegenschema kan het productieproces bijsturen door de beschikbare vakploegen zodanig in te plannen dat het geplande productieproces binnen de beschikbare tijd kan worden gerealiseerd.

  Dit is bedoeld voor de projectleider en uitvoerder.

 • Hoe wordt de bouwtijd bepaald?
  De bouwtijd wordt bepaald door het totaal van de intervallen plus de maatgevende productietijden. Met de methode van bouwtijdberekening is het mogelijk om al in de ontwerpfase de optimale bouwtijde te berekenen.

  Alleen door het maken van een gedetailleerde planning kan de bouwtijd worden bepaald.
 • Uit welke factoren bestaat de berekening van de bouwtijd?
  Deze bestaat uit 2 factoren: Totaal intervaltijd en productietijd..
 • Wat is het totaal interval?
  Dit is de tijdsduur tussen de start van de eerste en de start van de laatste activiteit (som interval).
 • Wat is de productietijd?
  Dit is de tijdsduur voor het uitvoeren van de maatgevende activiteit. Dit is bij seriematige productie en langste activiteit.
 • Bij een woningbouwproject moet voor het bouwen van elke woning een groot aantal activiteiten (werkzaamheden) worden verricht. Van wat zijn deze activiteiten afhankelijk en wanneer kan elke beginnen?
  De meeste werkzaamheden zijn van elkaar afhankelijk en moeten na elkaar worden uitgevoerd.
 • Wanneer kan elke volgende activiteiten starten?
  Deze kunnen pas starten nadat de voorgaande activiteit voor het grootste deel gereed is. 
 • Hoe noemen we het tijdverschil tussen de start van twee opeenvolgende activiteiten?
  Dit noemen we een interval.
 • Hoe wordt de totale bouwtijd voor een (1) woning bepaald?
  Dit wordt bepaald door de intervallen van alle opeenvolgende activiteiten.
  Het totaal van al deze intervallen bepaalt de bouwtijd van een woning. Over het algemeen ligt dit totaal tussen de 10 en 150 dagen.
 • Door wat wordt ook de bouwtijd bepaald anders dan de intervallen?
  Dit wordt ook bepaald door de tijdsduur van de maatgevende activiteit van een woning. Dat kan zowel de ruwbouw als de afbouw zijn. Als bij deze maatgevende activiteit de productie 1 woning per dag, dan is de productietijd van de maatgevende activiteit 100 dagen.

  B.v.
  150 dagen     totaal interval      start tot oplevering eerste woning
  100 dagen     productietijd       100 woningen met dagproductie 1 woning
  250 dagen     bouwtijd              totaal interval plus producietijd
 • Wat wordt in een tijdschema gegeven?
  In een tijdschema worden allen werkzaamheden opgesomd die uitgevoerd moeten worden om het bouwwerk tot stand te brengen. Deze lijst van werkzaamheden is voor elk bouwwerk verschillend. 
 • Wat wordt gedaan om een gedetailleerde kostprijsbegroting te maken van een bouwwerk?
  Hier moeten alle materialen en werkzaamheden omgeschreven en geprijsd worden.
 • Wat is voor het maken van vereenvoudigde begrotingen ontwikkeld?
  Hier is er een elementenmethode ontwikkeld.
  Hierbij zijn de begrotingsregels in elementen gegroepeerd waarbij de kostprijs per element is vermeld.
 • Wat is ook mogelijk voor het maken van bouwtijdberekeningen?
  Hier is het ook mogelijk om werkzaamheden te groeperen tot bouwfasen.
 • Hoe werd de werkzaamhedenlijst gegroepeerd in bouwfasen? 
  Van een groot aantal tijdschema's van verschillende bouwbedrijven en van een groot aantal verschillende projecten werd de werkzaamhedelijkst gegroepeerd in bouwfasen.
 • Wat bleek uit het onderzoek van werkzaamhedenlijst te groeperen in bouwfasen? 
  Dat het totale bouwproces bij nagenoeg alle projecten in vijf bouwfasen kan worden verdeeld. De grondslag van een ordeningsprincipe is een verticale structuur. Het bouwproces kan van boven naar beneden opgesplitst in steeds kleinere onderdelen. Hiermee wordt de relatie vastgelegd tussen het bouwproces en de onderdelen van het proces. 
 • Welke zijn de niveaus in het bouwproces?
  Bouwproces;
  Bouwfase;
  Productiedeel;
  Ploegtaak;
  Mantaak.
 • Wat is het bouwproces?
  Dit is de uitvoering van een gebouw in haar voortgang beschouwd; van start bouw tot en met oplevering.
 • Wat is de bouwfase?
  Dit is een naar uitvoeringstechniek herkenbaar deel van het bouwproces (onderbouw, bovenbouw, gevel/dak, afbouw).
 • Wat is de productiedeel?
  Dit is een naar werksoort en uitvoeringstechniek herkenbaar deel van een bouwfase (grondwerk, bekistingswerk, metselwerk).
 • Wat is een ploegtaak?
  Dit is een organisatorisch samenhagende hoeveelheid productie die in zijn geheel door een ploeg is uit te voeren, te plannen en te bewaken.
 • Wat is een mantaak?
  Dit zijn werkzaamheden als deel van een ploegtaak die door één man moet worden uitgevoerd.

 • Wat is voor het berekenen van de bouwtijd nodig?
  Hier is het totaal interval nodig. Deze informatie is te verkrijgen door per project het interval per bouwfase te bepalen.
 • Wat is de theoretische verdeling van het bouwproces in bouwfasen?
  Dit is het volgende:
  -Aanloop;
  -Onderbouw;
  -Bovenbouw;
  -Gevel;
  -Dak;
  -Inbouw;
  -Afwerking;
  -Afloop.
 • Wat blijkt bij het maken van een bouwtijdberekening bij enkele bouwfasen?
  Hier blijkt dat enkele bouwfasen elkaar teveel overlappen om ze afzonderlijk te berekenen en dat de laatste fase niet bepalend is voor de bouwtijd.
  Het figuur geeft een overzicht van de bouwfasen voor de bouwtijdberekening.

 • Welke fasen overlappen zich teveel?
  De bouwfasen gevels en daken overlappen elkaar meestal en zijn in de planning niet in tijd te splitsen. Voor de bouwtijdberekening zijn ze gecombineerd tot de bouwfase gevel/dak.

  Ook de bouwfasen inbouw en afwerking overlappen elkaar zo vaak dat ze samengevoegd nauwkeuriger zijn voor de bouwtijdberekening dan apart. De combinatie van inbouw en afwerking wordt de bouwfase afbouw genoemd.
 • Wat is er dan met de afloopfase?
  De afloopfase van het bouwproces (terreininrichting en aansluitingen) is meestal niet van invloed op de bouwtijd omdat het gelijkloopt met de afbouwfase. De afloop wordt daarom niet in de bouwtijdberekening opgenomen.
 • Welke bouwmethode zijn van elke bouwfase geselecteerd?
  Hier zijn de meest voorkomende bouwmethoden geselecteerd. Van al deze bouwmethoden is een deelplanning gemaakt waaruit het interval per bouwfase afgelezen kan worden. 
 • Keuzes uit wat kan er gemaakt worden voor de bouwtijdberekening van een project?
  Keuze uit de deelschema's. De intervallen per gekozen deelschema geven samen het totaal van alle intervallen in het project.
  Fig -> Voorbeeld berekening totaal interval
 • Wat houdt het aanloopfase in en wanneer eindigt dit? 
  De aanloop omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor het inrichten van het bouwterrein, inclusief het ontgraven, de bronbemaling en het heiwerk. Het faseinterval voor de aanloop eindigt bij de start van de onderbouwfase. 

  Dit is het meetpunt start bouw. Dit begint met bv. het uitzetten van de bouwplanken, het plaatsen van de afrastering en de reclameborden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een productieschema?
Dit is het plannen van de benodigde productiemiddelen om de productiedelen op het geplande tijdstip te kunnen uitvoeren.
Er blijkt uit dat het productieschema de basis vormt voor alle volgende schema's. Die schema's zijn of een samenvatting van het productieschema, of een uitwerking ervan.
Welke is de algemene tijdschema volgens de U.A.V.?

-Werkwijze;

-Volgorde;

-Materieel;

-Tijdsduur per onderdeel;

-Verplichtingen opdrachtgever.

Hoe kan men bouwtijd berekenen?

Men kan bouwtijd berekenen door de volgende formule te gebruiken:

Bouwtijd = Hoeveelheid : Productietempo

 

Bekijk HC 2 slide's 8 t/m 19.

 

Voor wie zijn de volgende schema's bedoeld?  Taakinstructie, Ploegenschema, productieschema, contractschema.

Taakinstructie       --> Ploeg, Uitvoerder

Ploegenschema     --> Uitvoerder, Projectleider

Productieschema --> Projectleider

Contractschema   --> Directie

 

Wat is het CPM?

Het zichtbaar maken van de onderlinge samenhang.

Relatie bouw je door knooppunten te combineren.

Hulplijk, nullijn (techniek v/d noodzaak) en afstemlijn (economisch wens) zijn dezelfde type lijnen, maar met verschillende achtergrond.

Bekijk slide's  HC1 slide 13 t/m 36.

Welke zijn de dagproducties voor utiliteitsverdiepingsbouw?
30-60 m2                Vloeroppervlakte bij torenbouw
70-100 m2               Vloeroppervlakte bij hoogbouw tot 10.000m2
100-140 m2             Vloeroppervlakte bij hoogbouw tot 20.000m2
140-200 m2             Vloeroppervlakte bij hoogbouw tot 40.000m2
Welke zijn de dagproducties voor utiliteitslaagbouw?
100-200 m2            Vloeroppervlakte bij bedrijfs- en sporthallen
50-100 m2               Vloeroppervlakte bij kleine utiliteitsbouw
100-200 m2             Vloeroppervlakte bij grotere paviljoenbouw
Welke zijn de dagproducties voor woninghoogbouw?
-0,5-1,5 woningen       Klein project en gevarieerd
-1-2 woningen              Middelgroot en gevarieerd
-2-4 woningen            Grootschalig en seriematig
Welke zijn de dagproducties voor woninglaagbouw?
Dagproductie woninglaagbouw:
-0,4-0,6 woningen       Met dragend metselwerk
-0,9-1,6 woningen        Met kleine elementenbouw
-0,9-1,8 woningen        In gietbouw met wand- en vloerkist
-1,1-2,2 woningen         In gietbouw tunnelkist
-2-3 woningen              In prefab betonelementen
In wat zijn de ploegtaken voor de bovenbouwfase opgedeeld?
De bovenbouwfase wordt voor elke verdieping afzonderlijk gepland. Per verdieping zijn de ploegtaken opgedeeld in de productiedelen:
-Verticale constructie: wanden, kolommen en balken.
-Horizontale constructie: de betonvloer.