Samenvatting BuiteNLand.

-
ISBN-10 9011111052 ISBN-13 9789011111059
1062 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • BuiteNLand.
 • Moniek de Boer Geert van den Berg, Hub Stohr (ICT )
 • 9789011111059 of 9011111052
 • 2e ed.

Samenvatting - BuiteNLand.

 • 1 WERELD: Globalisering

 • Globalisering is het proces dat het wereldbeeld het allermeest verandert. In dit hoofdstuk gaan we dieper op globalisering in.
 • 1.1 Introductie: Op de grens

 • In deze introductie wordt het verhaal verteld van Pablo Montoya die met zijn vrienden vanuit Mexico naar de Verenigde Staten vlucht. Bij het grensplaatsje Ciudad Juárez gaat het bijna mis en wordt hun bus klemgereden door zwaarbewapende, gemaskerde mannen die op zoek zijn naar leden van een andere drugsbende. De drugsoorlog die in Mexico woedt heeft dit plaatsje tot een van de bloedigste ter wereld gemaakt. 

  Bij de grens brengt een mensensmokkelaar hen voor $50 per persoon naar een plek waar ze zwemmend de rivier kunnen oversteken, de grens met de VS over. Er overlijden wel eens mensen die de rivier overzwemmen. 

  Zijn thuisdorp in de hoogvlakte tussen de bergen van de Sierra Madre is hij ontvlucht omdat hij geen goed inkomen voor zijn gezin kon verdienen. Het leven is zwaar voor de boeren: de grond is stenig en onvruchtbaar en de streek wordt vaak getroffen door droogte. Ook met de mijnbouw gaat het slecht. Arbeiders staan op straat en krijgen geen uitkering. Het gebied is daarnaast overbevolkt, waardoor veel mensen migreren. 
 • Het leven als werkmigrant in de VS is zwaar: je moet eerst zien binnen te komen, daarna een baan zien te vinden wat in tijden van economische crisis niet makkelijk is. Je moet hard werken en bent illegaal waardoor je weinig rechten hebt. Boeren en ondernemers profiteren hiervan: je krijgt de rotste banen voor de laagste lonen. Alsnog is het dagloon ongeveer gelijk aan een weekloon in Mexico. 
 • Waarom heb je als Mexicaanse arbeidsmigrant weinig rechten in de VS?
  Omdat je illegaal bent. 
 • Waarom wagen toch veel Mexicanen de oversteek naar de VS?
  Omdat ze daar per dag verdienen wat ze in een week in Mexico verdienen.
 • 1.2 Krimpende wereld

 • Wat is globalisering of mondialisering?
  Is het meer met elkaar te maken hebben(verwevenheid) van gebieden en samenlevingen op de wereld.
 • Noem een gevolg van globalisering
  Het leven van mensen wordt beinvloed door gebeurtenissen aan de ander kan t van de wereld.
 • Wat is tijd-ruimtecompressie?
  tijd en ruimte worden in elkaar gedrukt, tegenwoordig gaat alles sneller en lijkt alles dichterbij.
 • Welke 3 processen spelen een rol bij tijd-ruimtecompressie?
  De ligging verandert. De afstand krimpt en grenzen verdwijnen.
 • Wat speelt er bij de verandering van de ligging?
  Absolute ligging blijft hetzelfde. relatieve ligging veranderd. De relatieve ligging veranderd de laatste tijd veel sneller. In korte tijd kan een gebied of stad in verval of juist opbloeien. Hier zijn verschillende redenen voor: De positie van een gebied ten opzichte van belangrijke economische centra. en als tweede De ligging van een belangrijke vervoersas(corridor). Of ze in belangrijke vervoersgebieden zitten. 
 • Waarom krimpt de afstand?
  De relatieve afstand daalt. Toch is er afstandsverval. Hoe verder weg het gebied hoe minder interactie we met hen aangaan. 
 • Waarom schrikt strenge grenscontroles MNO's af
  Strenge grenscontroles houdt de globalisering tegen. Ze moeten hun werk kunnen doen en voor weinig geld hun goederen het land in kunnen krijgen en verkopen. 
 • 1.3 Transporttechnologie

 • Wat is een van de belangrijkste factoren achter de Globalisering?
  De verbetering van de transporttechnologie.
 • Welke ontwikkelingen heeft het transport de afgelopen decennia meegemaakt?
  Reis- en vervoerskosten zijn in 20ste eeuw spectaculair gedaald. alles verloopt sneller
  Transport is goedkoper
  infrastructuur is verbeterd rondom transport
 • Wat is de interactietheorie?
  drie basisvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat er uitwiseling tussen gebieden tot stand kan komen.
 • Welke basisvoorwaarden zijn dat?
  1 complementariteit: het ene gebied moet iets kunnen leveren wat het andere gebied nodig heeft.
  2 transporteerbaarheid: De goederen moeten tegen een redelijke prijs binnen een redelijke tijd van het ene gebied naar het andere gebied vervoerd kunnen worden.
  3 Geen tussenliggende mogelijkheden: wanneer er tussen 2 gebieden een nieuw mogelijkheid ontstaat wordt de goederenstroom veranderd.
 • Hoe kan in de loop der tijd het vervoer van goederen van de ene plaats naar een andere plaats veranderen?
  als de infrastructuur verbeterd neemt de bereikbaarheid toe.
  De bereikbaarheid neemt toe doordat politieke barrieres worden opgeheven
  Door nieuwe dingen in het transport neemt de vervoersstroom tussen gebieden toe
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • buiteNLand
 • moniek de boer
 • 9789011759633 of 901175963X
 • 1st

Samenvatting - buiteNLand

 • 1 woordjes hoofdstuk 1

 • bevolkingsspreiding
  De manier waarop de bevolking over een gebied verdeeld is
 • bevolkingsdichtheid
  het gemiddelde aantal inwoner per vierkante kilometer in een gebied of land
 • bevolkingsgrafiek
  gekantelt staafdiagram waarop je per leeftijdsgroep het aantal mannen een vrouwen kunt aflezen
 • bevolkingsopbouw
  de manier waarop de mannen een vrouwen van een bevolking verdeeld zijn over verschillende leeftijdsgroepen 
 • natuurlijke bevolkingsgroei
  groei van de bevolking doordat er meer kinderen geboren worden dan er mensen sterven
 • gemiddelde levensverwachting 
  het gemiddelde aantal jaren dat iemand leeft
 • sterftecijfer
  het aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per jaar
 • geboortecijfer 
  het aantal geboorten per 1000 inwoners per jaar
 • migratie
  verandering van woonplaats
 • binnenlandse migratie
  verhuizen binnen een land
 • buitenlandse migratie
  naar het buitenland verhuizen
 • urbanisatie 
  verhuizen van het platteland naar de stad
 • emigrant 
  iemand die zijn land verlaat en zich in een ander land vestigt
 • immigrant
  iemand die een land binnen komt en zich daar vestigt
 • migratiesaldo
  het migratiesaldo is positief ALS er meer immigranten zijn dan emigranten het migratiesaldo is negatief als er meer migranten zijn als immigranten
 • economische migratie
  je wilt meer geld verdienen je bent een ARBEIDSMIGRRANT
 • arbeidsmigrant 
  iemand die verhuist om in een ander land te gaan werken
 • sociale migratie
  je gaat bij je familie wonen
 • ecologische migratie
  je vertrekt uit je land omdat er natuurrampen voorkomen of onvruchtbare grond is
 • politieke migratie
  je bent niet veilig in je eigen land
 • push and pull
  reden waarom mensen ergens weg willen en waarom ze ergens naartoe verhuizen     er zijn gebieden die afstoten een aantrekken 
 • vertrekgebieden
  gebied waar mensen wegtrekken
 • vestigingsgebied
  gebied waar mensen naartoe gaan
 • allochtoon
  iemand van wie minstens 1 van de ouders in het buitenland is geboren
 • autochtoon
  iemand van wie beide ouders in nederland zijn geboren
 • babyboom
  de golf tussen de jaren 1945 en 1955 na de 2e wereldoorlog
 • babyboomgeneratie
  de groep mensen die zijn geboren tijdens de babyboom
 • demograaf
  iemand die de grootte van de bevolking de bevolkingsopbouw en de bevolkingspreiding bestudeerd
 • geboorteoverschot
  er worden in een jaar meer mensen geboren als er mensen dood gaan
 • gezinshereneging 
  de partner van de migrant komt samen met alle kinderen naar het land waar die migrant nu woont zodat het gezin weer samenwoont
 • gezinsvorming
  een allochtoon kiest voor een partner uit het herkomstland van de ouders en vormt dan e=in nederland een gezin
 • multiculturele samenlevenig
  samenleving waarin groepen met verschillende culturen wonen
 • niet westerse allochtoon 
  iemand van wie minstens een an de ouders geboren is in een rijk land
 • ontgroening 
  het afname van de jonge mensen
 • remigratie 
  migranten keren terug naar hun herkomstland
 • segregatie
  als er verlschillende bevolkingsgroepen ieder in hun eigen buurt wonen en er weinig contact is met andere bevolkingsgroepen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zuidvleugel
Deel van de Randstad, binnen de provincie Zuid-Holland, bestaand uit de kernsteden Rotterdam en Den Haag en omgeving en zich uitstrekkend tot Leiden.
Zakelijke dienstverlening
Dienstverlening aan overheid en bedrijven (dus niet aan burgers).
Woningkenmerken
 1. Ouderdom van de woning
 2. Eigendom
 3. Woningtype
 4. Staat van onderhoud
Woningbehoefte
Het aantal woningen, gespecificeerd naar soort en locatie, dat nodig is om aan de vraag te voldoen.
Vixex-wijk
Plaats die vanaf 1993 door de overheid is aangewezen om suburbanisatie door middel van nieuwbouw op te vangen. Een Vinex-wijk ligt meestal aan de rand van een bestaande stad.
Verzorgingsgebied
Gebied waar de gebruikers van een voorziening, of van voorzieningen in een stad, wonen.
Verloedering
Achteruitgang van de fysieke omgeving door bijvoorbeeld vandalisme, graffiti, zwerfvuil en hondenpoep.
Verkeersknooppunt
Plaats waar meerdere (lucht-, spoor-, water- of auto)wegen bij elkaar komen.
Urban field
Een stedelijk gebied waarbinnen de bevolking op het verstedelijkte platteland door werken, winkelen en uitgaan op de stad is gericht en waarbij de ruimte op het platteland (mede) in dienst staat van de woon- en recreatiebehoefte van de grote steden.
Toezicht
Aanwezigheid van een aanspreekpersoon in de openbare ruimte.