Samenvatting buitenland vwo 5

-
ISBN-10 9001878342 ISBN-13 9789001878344
237 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "buitenland vwo 5". De auteur(s) van het boek is/zijn geert van den berg. Het ISBN van dit boek is 9789001878344 of 9001878342. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - buitenland vwo 5

 • 1.1 Krimpen in de wereld

 • Wat is globalisering?
  Het proces waarbij de verwenheid tussen gebieden en samenlevingen toeneemt.
 • Wat is tijd-ruimte compressie?
  Tijd en ruimte worden als het ware in elkaar gedrukt.
 • Welke drie processen spelen een rol bij tijd-ruimte compressie?
  • Ligging verandert
  • De afstand krimpt.
  • De grenzen vervagen.
 • Verschillende liggingen?
  Absolute ligging: de unieke ligging van een plaats in het graadnet.

  Relatieve ligging:  De ligging van een plaats of gebied ten opzichte van andere plaatsen en gebieden vooral gelet op bereikbaarheid.
 • Wat is een mainport?
  Een internationaal knooppunt in een transportnetwerk. B.V. Zeehavens of luchthavens.
 • Verschillende soorten afstanden?
  Absolute afstand: de afstand hemelsbreed uitgedrukt in kilometers.

  Relatieve afstand: de afstand uitgedrukt in tijd, geld en moeite die het kost om deze te overbruggen.

  Afstandsverval: Het verschijnsel dat de interactie tussen gebieden afneemt naarmate de afstand toeneemt.
 • 1.2 Transport

 • Wat is transsporttechnologie?
  Technische voorzieningen die samenhangen met het vervoer van goederen en mensen.
 • Welke drie ontwikkelingen heeft het goederentransport doorgemaakt?
  1. Reis- en vervoerstijden zijn in de 20e eeuw spectaculair gedaald, alles loopt sneller.
  2. Transport is goedkoper geworden door de groei van de capaciteit van schepen en vliegtuigen en de economische crisis na 2008.
  3. De infrastructuur rond transport is enorm verbeterd.
 • Wat is de interactietheorie?
  Er moet aan drie basisvoorwaarden worden voldaan voordat er uitwisselingen van goederen tussen gebieden tot stand komt.
 • Wat zijn de drie voorwaarden van de interactietheorie?
  1. Complementariteit: het ene gebied moet iets kunnen leveren waar in het andere gebied vraag naar is.
  2. Transporteerbaarheid: goederen moeten tegen een redelijke prijs en binnen een redelijke tijd van het ene gebied naar het andere vervoerd kunnen worden.
  3. Geen tussenliggende mogelijkheden: wanneer er tussen twee gebieden een nieuwe mogelijkheid ontstaat verlegt de vervoersstroom zich.
 • Het veranderen van de transport voor goederen:
  • Het verbeteren van de infrastructuur van een gebied waardoor de bereikbaarheid toeneemt.
  • Het verdwijnen van politieke barrières tussen gebieden.
  • Innovaties op transportgebied.
 • Wat is een transportnetwerk?
  Het geheel van transportlijnen die zijn verbonden met knooppunten.
 • 1.3 De eeuw van de informatie

 • Wat is communicatie- en informatietechnologie?
  Alle technieken die het mogelijk maken op elektronische wijze te communiceren en informatie van het ene punt naar het andere punt te verspreiden.
 • Welke factoren beïnvloeden de richting en intensiteit van de internationale communicatie?
  1. Economische factoren, internationale informatie-uitwisseling vindt nu nog vooral plaats tussen de centrumlanden.
  2. Geografische factoren, Naarmate de afstand tussen landen toeneemt, daalt de intensiteit van het contact.
  3. Culturele factoren, Tussen landen die sterk verschillen in taal en cultuur is de informatie-uitwisseling veel geringer dan tussen landen die tot hetzelfde taal- en cultuurgebied behoren.
 • Waaraan worden miljarden dollars gebruikt die dagelijks over de wereld gaan?
  • Investerings- en handelskapitaal
  • Kapitaal van particulieren en bedrijven op zoek naar plaatsen waar het rendement het hoogst en de belastingdruk het laagste is.
  • Flitskapitaal; enorme geldstromen die samenhangen met de speculatie in valutakoersen.
 • Wat zijn netwerken?
  Verbindingen tussen gebieden en landen op economisch, politiek en sociaal-cultureel terrein. Het kan een netwerk zijn tussen twee landen of een wereldwijd netwerk.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de sociale en economische gevolgen van ontbossing?
 • Conflicten met inheemse bevolkingen door de aantasting van hun leefmilieu en doordat ze soms verjaagd worden.
 • De gemechaniseerde sojateelt biedt weinig werk, terwijl landarbeiders al geen werk hebben. 
 • Als buitenlandse bedrijven de grond of de mijnen exploiteren, verdwijnt een groot deel van de opbrengsten naar het buitenland.
Waarom is mijnbouw niet duurzaam?
 • Doordat er grootschalig gebruik gemaakt wordt van water en het grond- en oppervlakte water vervuilt raakt met zware metalen en vergif.
 • Dagbouwmijnen tasten het landschap aan.
Waarom is de opwekking van hydro-elektriciteit niet duurzaam?
 • De waterbalans wordt verstoord doordat gebieden benedenstrooms van de dam veel minder aanvoer van rivierwater krijgen en de aanwezigheid van het stuwmeer tot meer verdamping leidt.
Waarom is grootschalige (soja)landbouw niet duurzaam?
Door de monocultuur de grond uitgeput raakt en bodem en water vervuild worden met pesticiden en kunstmest.
Waarom is ontbossing niet duurzaam?
 1. Het draagt bij aan mondiale klimaatverandering, door het vrijkomen van CO2.
 2. Het ecosysteem van het regenwoud wordt aangetast met een groot verlies aan biodiversiteit.
 3. Er treedt landdegradatie op door bodemerosie en uitdroging.
 4. De waterhuishouding wordt verstoord doordat bodemwater niet meer vastgehouden wordt, rivieren sneller verzanden en er minder evapotranspiratie plaats vindt.
 5. Door landdegradatie en verstoring van de waterhuishouding de draagkracht van het gebied achteruit gaat.
 6. Er wel nieuwe bossen aangeplant worden.
Wat zijn de oorzaken van de grootschalige ontbossing in het Amazonegebied?
 1. Om tegemoet te komen aan de vraag naar hout.
 2. Voor het verbouwen van soja.
 3. Voor het bouwen van kleine centrales voor het opwekken van hydro-elektriciteit in Brazilië.
 4. Voor delfstoffen.
Wat zijn flex crops?
Gewassen die voor allerlei producten gebruikt kunnen worden, zoals suikerriet, soja en palmolie.
Wat zijn delfstoffen?
Voorradige in rijke ertsaders, ontstaan door het vulkanisme en het verweren eroderen van het oude schild waardoor waardevolle mineralen vlak aan de oppervlakte liggen.
Wat zijn remittances?
Als steden en dorpen groeien door de toestroom van migrantengeld.
Wat is verstedelijkt platteland?
Een groot deel van de rurale bevolking woont in verstedelijkte gebieden, en stedelijke kenmerken spreiden zich uit over het omringende platteland.