Samenvatting Burgerlijk procesrecht

-
100 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Burgerlijk procesrecht

 • 7 Casussen

 • De firma Dewulf heeft op 13 oktober een factuur opgesteld en verzonden naar de bvba Soete. De betalingstermijn is 30 dagen. Bij Dewulf komt men echter te weten dat de firma in betalingsproblemen zit en men laat prompt, op 25 oktober, een dagvaarding betekenen betreffende de factuur van oktober. Welke exceptie zou Soete kunnen opwerpen? Wat zijn de relevante wetsartikelen?
  De betalingstermijn is nog niet verstreken dus eigenlijk is er geen belang. Maar bvba Soete kan middel van ontoelaatbaarheid opwerpen en meer bepaald het middel van ratione temporis. 

  Art. 17-18 Ger.W.
 • In een geschil over huur wordt dhr. Jonckheere verkeerdelijk gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg. De verweerder verschijnt echter toch voor de correctionele rechtbank, namelijk de vrederechter. Op de inleidende zitting vraagt hij om de dagvaarding nietig te verklaren. Zal de rechter het verzoek tot nietigverklaring inwilligen? Motiveer en vermeld de relevante wetsartikelen.
  De belangen zijn niet geschaad. De partij is bij de juiste rechtbank komen opdagen. Art. 861 Ger.W.

  De dekking zal hier ook geen probleem zijn. Hij doet het in het begin van de procedure.
 • In een dagvaarding wordt de wachttermijn van 8 dagen niet gerespecteerd. Mag de gedaagde dit nog opwerpen nadat de zaak werd uitgesteld? Verklaar en vermeld de relevante wetsartikelen.
  Dagvaarding op de straffe van nietigheid. De nietigheid mag niet meer opgeworpen worden aangezien de nietigheid is gedekt. Art. 710 Ger.W.

  legaliteit=> kan in theorie nietigheid opwerpen
  Relativiteit => Er zijn belangen geschaad => recht van verdediging
  Dekking => nietigheid is gedekt en kan hier niet meer worden ingeroepen.
 • In een akte van hoger beroep vergeet de appellant zijn grieven te vermelden, hoewel dit volgens art. 1057 Ger.W. Verplicht is op straffe van nietigheid. Kan de geïntimeerde de nietigheid opwerpen? Verklaar en vermeld de relevante wetsartikelen.
  Legaliteit => ja want de akte moet voldoen aan bepaalde meldingen
  legitimiteit => de belangen zijn geschaad, wanneer er niet wordt gezegd waarom er wordt gedagvaard. 
  Regularisatie => Is niet van toepassing
  Dekking =>  Hij doet het in het begin van de zitting. Anders zou het nietigheid gedekt zijn.
 • Een dagvaarding wordt betekend op donderdag 22 oktober 2020. De dagvaardingstermijn wordt bepaald in artikel 707 Ger.W.
  • Wat is de dagvaardingstermijn?
  • Om welke soort termijn gaat het hier en waarom?
  • Op welke dag begint de termijn te lopen?  
  • 8 dagen
  • minstens 8 dagen tussen de inleidende zitting en de betekening
  • Op 26 oktober 2020 we gaan de dag erna beginnen tellen.
 • Een dagvaarding wordt betekend op vrijdag 23 oktober 2020 op welke datum kan de inleidende zitting ten vroegste plaatsvinden?
  De inleidende zitting op 24 oktober. De dagvaarding wordt betekend op 14 oktober. De vervaldag is zaterdag 21 oktober. Wanneer de vervaldag op zaterdag valt, dan wordt deze verplaatst naar de eerste volgende werkdag. 

  Art. 53, tweede lid.
 • Als je weet dat de beroepstermijn 1 maand bedraagt vanaf de betekening van het vonnis en het vonnis werd betekend op maandag 26 oktober 2020, wat is dan de vervaldag?
  Je kan het niet weten omdat de beroepstermijn verstreken is. Je moet rekenen van 17 oktober tot 17 november. Maar 17 november is verstreken = Tot en met 16 november.

  Art. 54 Ger.W.
 • Tijdens een geding voor de vrederechter van Gent omtrent een aantal facturen voor een bedrag van 4.800 euro wenst de eiser zijn vordering uit te breiden met twee bijkomende facturen voor 498,56 euro. De vrederechter meent dat de vordering niet meer onder zijn bevoegdheid valt. Is deze stelling correct?
  De rechter die de hoofdvordering heeft ingevoerd blijft bevoegd. Ook al gaat het bedrag door de bijvorderingen over de 2500 euro. Men baseert zich op het bedrag van de inleidende zitting. 

  Art. 557 Ger.W.
 • De huurder van de heer Vandenberghe, wonende te Antwerpen, blijft reeds enige maanden in gebreke zin huur te betalen voor het appartement gelegen te Gent. Vandenberghe wenst dan ook over te gaan tot invordering van dit bedrag. De vordering beloopt ondertussen reeds 2.107 euro. Tot welke rechtscollege (materieel of territoriaal) dient de heer Vandenberghe zich te wenden?
  Materieel: De vredegerecht is bevoegd
  Territoriaal: Het zal plaatsvinden in Gent. 
  Art. 591 eerste puntje Ger.W.
  Art. 629, eerste puntje Ger.W. 

  Dit is dwingend recht. De exceptie zal moeten worden opgeworpen in de inleidende zitting.

  Kan de rechter ambtshalve optreden?
  neen! Tenzij bij verstek van de verwerende partij, dan moet de rechter dit sowieso onderzoeken. 
  Art. 630, tweede lid, Ger.W.  

  Vredegerecht huur:
  Bijzondere bevoegdheid van het vredegerecht => ongeacht het bedrag komt tot de vrederechter.
 • Op een factuur van een bedrijf staat in de algemene voorwaarden: 'In geval van betwisting is de ondernemingsrechtbank te Brussel en desbetreffend de vrederechter van het zesde kanton te Brussel bevoegd.' Is deze clausule rechtsgeldig?
  Ja, op voorwaarde dat het niet gaat om 1 van de zaken die onder de territoriale of materiële bevoegdheid vallen van openbare orde. Het zal dus om aanvullend recht moeten gaan. 

  Art. 624 Ger.W. 

  En ondernemingsrechtbank en vrederechter, waarom?
  Heeft te maken met het bedrag. Lager dan 5000 euro is vredegerecht. 

  Materiële bevoegdheid
 • William Desmet heeft een winkel in een winkelcentrum in Brussel, hoewel hij in Hasselt woont. Op een bepaald ogenblik kan hij zijn schulden niet betalen en één van zijn schuldeisers wil hem dagvaarden in faillissement. Voor welke rechtbank dient deze vordering te worden ingesteld (materieel en territoriaal)?
  Materieel: Ondernemingsrechtbank, exclusieve bevoegdheid 
  Art. 574, tweede lid, Ger.W.
  Territoriaal: Ondernemingsrecht te Brussel XX puntje 12 economisch recht
 • Mevr. Velghe dagvaardt mevr. Merlier voor de vrederechter n.a.v. Een verkeersongeval. Mevr. Merlier betwist echter de bevoegdheid. Wat kan mevr. Velghe doen?
  De verweerder werpt een exceptie van onbevoegdheid op. Art. 854 Ger.W.

  Ofwel reageert de eiser daar niet op en zal de rechter zelf moeten uitspreken wie bevoegd is. Ofwel zal de eiser er wel zelf op reageren en vraagt hij een verwijzing naar de arrondissementsrechtbank. Art. 639 Ger.W. 

  Wie vraagt de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank?
  De eisende partij zal reageren en die verwijzing vragen.
 • Dhr. Jans verhuurt een appartement aan dhr. Verdickt. Die laatste blijft echter in gebreke om de huur te betalen, dit reeds een jaar lang. Dhr. Jans besluit om dhr. Verdickt te dagvaarden en doet dit voor de rechtbank van eerste aanleg, hoewel huur een bijzondere bevoegdheid is van de vrederechter. Dhr. Verdickt werpt echter geen exceptie van onbevoegdheid op. Kan de rechter in de rechtbank van eerste aanleg iets doen?
  De verweerder mag geen exceptie hebben opgeworpen. De rechter kan dit zelf oproepen als de openbare orde geschonden is. De zaak zal moeten verwezen worden naar arrondissementsrechtbank.

  Rechter kan zelf een bevoegdheid opwerpen in 2 gevallen:
  • Als de bevoegdheid de openbare orde raakt
  • Als de verweerder partij verstek laat.

  Algemene bevoegdheid: algemene wijze: alle burgerlijke zaken lager dan 5000 euro is voor de vrederechter.
  Bijzondere bevoegdheid: gaat over bepaalde thema's bv. Huur, verkeerszaken,...   
 • De heer Mulders verhuurt een appartement aan de heer De Graeve. Nadat vastgesteld werd dat De Graeve geen huur meer betaalde, gaat de verhuurder even kijken op het appartement. Daar blijkt dat de heer De Graeve weg is en dat hij zelfs niet is ingeschreven in de bevolkingsregister op het adres van het gehuurde appartement. Er is zelfs geen enkele inschrijving in de bevolkingsregister bekend en de heer De Graeve is met de noorderzon vertrokken. De heer Mulders wenst echter wel een procedure in te stellen, al was het maar om de huurovereenkomst verbroken te zien. Op welke wijze dient de heer Multers deze vordering in te stellen?
  Dit gaat over huur. Normaal zou het via een verzoekschrift voldoende zijn maar daarvoor heb je een adres nodig dus daarom best dagvaarden. 
  Art. 40 Ger.W.: wanneer er geen gekende woon of verblijfplaats is, dan kan je vorderen in handen van de procureur des Konings. De kans dat je dan de huur zal krijgen is wel klein.  

  Je hebt ook nog een eenzijdige verzoekschrift. Dit is voor als er geen tegenpartij is of als de tegenpartij het niet mag weten. Maar dat is hier niet het geval.
 • De gerechtsdeurwaarder betekent een dagvaarding in kort geding op vrijdag 24 april 2020. Wat is de eerste nuttige zitting waarvoor hij kan dagvaarden?
  Dagvaarding in kortgeding is minstens 2 dagen. Art. 1035, tweede lid, Ger.W. 
  Vrijdag 24 april = Betekening dagvaarding
  Dinsdag 28 april = Inleidende zitting

  Eerste dag is zaterdag 25 april en tweede zondag 26 april maar dat is in het weekend. Omdat het op een weekend valt moet je een extra verval dag nemen dus maandag kan ook niet daarom dinsdag.
 • Mevrouw Vandam en mevrouw Hendrinckx zijn in een oeverloze discussie omtrent een overeenkomst die zij sloten betreffende een koop-verkoop van een tweedehands zonnebank. De ene partij stelt dat zij bedrogen is wat de prijs betreft en de andere klaagt over laattijdige betaling. Zij gaan akkoord om een en andere aan de rechter voor te leggen. Op welke wijze kunnen zij dit doen in onderling akkoord?
  Dat zal een vrijwillige verschijning zijn. Bij een minnelijke schikking is de zaak al ingeleid.
  Art. 706 Ger.W.
 • Herman De Coster is gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank te Hasselt op 5 april. Hij wil dat de zaak naar de bijzondere rol wordt verzonden om de stukken uitvoerig te kunnen bestuderen en conclusies te maken. De eisende partij is het daar helemaal niet mee eens. Kan de zaak nu naar de rol verzonden worden? Hoe gaat de verdere instaatstelling gebeuren?
  Geen antw
 • Dhr. Veys heeft letterlijk geen cent en zit tot over zijn oren in de schulden. De minnelijk aanzuiveringsregeling wordt door zijn schuldeisers niet aanvaard en ook de gerechtelijke aanzuiveringenregeling blijkt niet mogelijk te zijn. Wat moet er nu gebeuren?
  Indien je de schulden niet kan betalen dan zullen ze dit innen van zodra je inkomen hebt. Art. 1675/13 Ger.W.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Dhr. Veys heeft letterlijk geen cent en zit tot over zijn oren in de schulden. De minnelijk aanzuiveringsregeling wordt door zijn schuldeisers niet aanvaard en ook de gerechtelijke aanzuiveringenregeling blijkt niet mogelijk te zijn. Wat moet er nu gebeuren?
Indien je de schulden niet kan betalen dan zullen ze dit innen van zodra je inkomen hebt. Art. 1675/13 Ger.W.
Herman De Coster is gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank te Hasselt op 5 april. Hij wil dat de zaak naar de bijzondere rol wordt verzonden om de stukken uitvoerig te kunnen bestuderen en conclusies te maken. De eisende partij is het daar helemaal niet mee eens. Kan de zaak nu naar de rol verzonden worden? Hoe gaat de verdere instaatstelling gebeuren?
Geen antw
Mevrouw Vandam en mevrouw Hendrinckx zijn in een oeverloze discussie omtrent een overeenkomst die zij sloten betreffende een koop-verkoop van een tweedehands zonnebank. De ene partij stelt dat zij bedrogen is wat de prijs betreft en de andere klaagt over laattijdige betaling. Zij gaan akkoord om een en andere aan de rechter voor te leggen. Op welke wijze kunnen zij dit doen in onderling akkoord?
Dat zal een vrijwillige verschijning zijn. Bij een minnelijke schikking is de zaak al ingeleid.
Art. 706 Ger.W.
De gerechtsdeurwaarder betekent een dagvaarding in kort geding op vrijdag 24 april 2020. Wat is de eerste nuttige zitting waarvoor hij kan dagvaarden?
Dagvaarding in kortgeding is minstens 2 dagen. Art. 1035, tweede lid, Ger.W. 
Vrijdag 24 april = Betekening dagvaarding
Dinsdag 28 april = Inleidende zitting

Eerste dag is zaterdag 25 april en tweede zondag 26 april maar dat is in het weekend. Omdat het op een weekend valt moet je een extra verval dag nemen dus maandag kan ook niet daarom dinsdag.
De heer Mulders verhuurt een appartement aan de heer De Graeve. Nadat vastgesteld werd dat De Graeve geen huur meer betaalde, gaat de verhuurder even kijken op het appartement. Daar blijkt dat de heer De Graeve weg is en dat hij zelfs niet is ingeschreven in de bevolkingsregister op het adres van het gehuurde appartement. Er is zelfs geen enkele inschrijving in de bevolkingsregister bekend en de heer De Graeve is met de noorderzon vertrokken. De heer Mulders wenst echter wel een procedure in te stellen, al was het maar om de huurovereenkomst verbroken te zien. Op welke wijze dient de heer Multers deze vordering in te stellen?
Dit gaat over huur. Normaal zou het via een verzoekschrift voldoende zijn maar daarvoor heb je een adres nodig dus daarom best dagvaarden. 
Art. 40 Ger.W.: wanneer er geen gekende woon of verblijfplaats is, dan kan je vorderen in handen van de procureur des Konings. De kans dat je dan de huur zal krijgen is wel klein.  

Je hebt ook nog een eenzijdige verzoekschrift. Dit is voor als er geen tegenpartij is of als de tegenpartij het niet mag weten. Maar dat is hier niet het geval.
Dhr. Jans verhuurt een appartement aan dhr. Verdickt. Die laatste blijft echter in gebreke om de huur te betalen, dit reeds een jaar lang. Dhr. Jans besluit om dhr. Verdickt te dagvaarden en doet dit voor de rechtbank van eerste aanleg, hoewel huur een bijzondere bevoegdheid is van de vrederechter. Dhr. Verdickt werpt echter geen exceptie van onbevoegdheid op. Kan de rechter in de rechtbank van eerste aanleg iets doen?
De verweerder mag geen exceptie hebben opgeworpen. De rechter kan dit zelf oproepen als de openbare orde geschonden is. De zaak zal moeten verwezen worden naar arrondissementsrechtbank.

Rechter kan zelf een bevoegdheid opwerpen in 2 gevallen:
 • Als de bevoegdheid de openbare orde raakt
 • Als de verweerder partij verstek laat.

Algemene bevoegdheid: algemene wijze: alle burgerlijke zaken lager dan 5000 euro is voor de vrederechter.
Bijzondere bevoegdheid: gaat over bepaalde thema's bv. Huur, verkeerszaken,...   
Mevr. Velghe dagvaardt mevr. Merlier voor de vrederechter n.a.v. Een verkeersongeval. Mevr. Merlier betwist echter de bevoegdheid. Wat kan mevr. Velghe doen?
De verweerder werpt een exceptie van onbevoegdheid op. Art. 854 Ger.W.

Ofwel reageert de eiser daar niet op en zal de rechter zelf moeten uitspreken wie bevoegd is. Ofwel zal de eiser er wel zelf op reageren en vraagt hij een verwijzing naar de arrondissementsrechtbank. Art. 639 Ger.W. 

Wie vraagt de verwijzing naar de arrondissementsrechtbank?
De eisende partij zal reageren en die verwijzing vragen.
William Desmet heeft een winkel in een winkelcentrum in Brussel, hoewel hij in Hasselt woont. Op een bepaald ogenblik kan hij zijn schulden niet betalen en één van zijn schuldeisers wil hem dagvaarden in faillissement. Voor welke rechtbank dient deze vordering te worden ingesteld (materieel en territoriaal)?
Materieel: Ondernemingsrechtbank, exclusieve bevoegdheid 
Art. 574, tweede lid, Ger.W.
Territoriaal: Ondernemingsrecht te Brussel XX puntje 12 economisch recht
Op een factuur van een bedrijf staat in de algemene voorwaarden: 'In geval van betwisting is de ondernemingsrechtbank te Brussel en desbetreffend de vrederechter van het zesde kanton te Brussel bevoegd.' Is deze clausule rechtsgeldig?
Ja, op voorwaarde dat het niet gaat om 1 van de zaken die onder de territoriale of materiële bevoegdheid vallen van openbare orde. Het zal dus om aanvullend recht moeten gaan. 

Art. 624 Ger.W. 

En ondernemingsrechtbank en vrederechter, waarom?
Heeft te maken met het bedrag. Lager dan 5000 euro is vredegerecht. 

Materiële bevoegdheid
De huurder van de heer Vandenberghe, wonende te Antwerpen, blijft reeds enige maanden in gebreke zin huur te betalen voor het appartement gelegen te Gent. Vandenberghe wenst dan ook over te gaan tot invordering van dit bedrag. De vordering beloopt ondertussen reeds 2.107 euro. Tot welke rechtscollege (materieel of territoriaal) dient de heer Vandenberghe zich te wenden?
Materieel: De vredegerecht is bevoegd
Territoriaal: Het zal plaatsvinden in Gent. 
Art. 591 eerste puntje Ger.W.
Art. 629, eerste puntje Ger.W. 

Dit is dwingend recht. De exceptie zal moeten worden opgeworpen in de inleidende zitting.

Kan de rechter ambtshalve optreden?
neen! Tenzij bij verstek van de verwerende partij, dan moet de rechter dit sowieso onderzoeken. 
Art. 630, tweede lid, Ger.W.  

Vredegerecht huur:
Bijzondere bevoegdheid van het vredegerecht => ongeacht het bedrag komt tot de vrederechter.