Samenvatting Burgerlijk recht : bronnenboek

-
ISBN-10 9089746188 ISBN-13 9789089746184
990 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Burgerlijk recht : bronnenboek
 • Lydia Janssen
 • 9789089746184 of 9089746188
 • 4e [gew.] dr.

Samenvatting - Burgerlijk recht : bronnenboek

 • 1 Personen- en familierecht

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 2.2 Plaats van het personen- en familierecht binnen het burgerlijk recht

 • Uit welke drie onderdelen bestaat het burgerlijk recht?
  • vermogensrecht (zakelijke relaties tussen personen: koop, huur, arbeid, eigendom, hypotheek, enz.) Boek 3-8 BW
  • rechtspersonenrecht (er wordt beschreven hoe een instelling of bedrijf zelfstandig deel kan nemen aan het recht) Boek 2 BW
  • personen- en familierecht (juridische positie van natuurlijke personen en familierechtelijke relaties tussen personen) Boek 1 BW
 • 2.3 Geboorte en overlijden

 • Wanneer moet aangifte van geboorte gedaan worden?
  Binnen 3 dagen na geboorte, vader is verplicht, moeder bevoegd. Geen vader, dan een aanwezige bij de bevalling.
 • Hoe wordt aangifte van overlijden gedaan?
  Bij burgerlijke stand, iedereen die van het overlijden weet is bevoegd om aangifte te doen, er moet wel een verklaring van overlijden worden overhandigd, waarin staat dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat. Wanneer het om niet natuurlijke doodsoorzaak gaat moet er een verklaring van geen bezwaar overlegd worden.
 • 2.4 Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • Welke gegevens bevat het GBA onder andere?
  • Naam, geboorteplaats, geboortedatum
  • Administratienummer GBA
  • Burgerservicenummer
  • Adres en datum inschrijving
  • Burgerlijke staat
 • 2.5 Burgerlijke stand

 • Welke registers burgerlijke stand noemt art 1:17 BW?
  • Geboorteregister
  • Huwelijksregister
  • Register geregistreerde partnerschappen
  • Register van overlijden
 • Registers burgerlijke stand worden in het gemeentehuis bewaard en na 50 tot 100 jaar overgebracht naar het gemeentelijk archief.
 • Wat staat er in het besluit burgerlijke stand?
  Voorschriften over de manier waarop de akten moeten worden opgemaakt, welke akten in een register moeten worden opgenomen en welke informatie een uittreksel moet bevatten.
 • 2.6 Achternaam

 • Welke achternaam krijgt een kind bij geboorte?
  • Binnen het huwelijk: Ouders mogen kiezen, de keuze moet voor de geboorte of bij aangifte van de geboorte gemaakt worden. Alle kinderen van beide ouders krijgen dezelfde achternaam. Bij geen keuze krijgt het kind de achternaam van de vader.
  • Buiten het huwelijk: Als het kind voor de geboorte door de man erkend is geleden dezelfde regels als binnen het huwelijk. Bij geen erkenning krijgt het kind de achternaam van de moeder. Als het kind later in zijn leven erkend wordt door een man, dan blijft het de achternaam van de moeder houden, tenzij beide ouders verklaren dat hij de naam van de vader zal houden.
 • 2.7 Wijziging achternaam

 • Hoe kan een achternaam gewijzigd worden?
  Via een verzoek tot naamswijziging aan de Koning, per adres het ministerie van  Justitie. (minister van justitie neemt beslissing)
 • Wanneer kan een naam gewijzigd worden?
  • De naam is bespottelijk
  • De naam komt zo vaak voor dat hij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft
  • De naam is niet-Nederlands en behoort toe aan een vreemdeling die de Nederlandse identiteit krijgt
  • Een minderjarige draagt niet de naam van degene die hem opvoedt, of heeft een naam die afwijkt van die van de andere gezinsleden.
 • Wat zijn de regels voor naamwijziging voor een minderjarig kind?
  De achternaam van een jongere kan tijdens minderjarigheid maar 1 x worden gewijzigd
  • Het kind is jonger dan twaalf jaar:
   1. De verzorger wiens naam het kind gaat dragen verzorgt hem minstens 5 jaar.
   2. Beide ouders stemmen in met het verzoek
  • Het kind is ouder dan twaalf jaar:
   1. Degene wiens naam het kind gaat krijgen verzorgt hem al minstens drie jaar.
   2. De jongere wil zelf de naamswijziging
 • 3.1 inleiding ondernemingsvormen en rechtspersonen

 • Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid hebben meer of minder zekerheid?
  Meer
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Burgerlijk recht bronnenboek
 • Lydia Janssen
 • of
 • 4th

Samenvatting - Burgerlijk recht bronnenboek

 • 1 Inleiding goederenrecht

 • Vermogen
  Geheel van op geld waardeerbare rechten (activa) en plichten (passiva) van een persoon.
 • Goederen
  Alle zaken en rechten waaruit een vermogen kan zijn opgebouwd.
 • Zaken
  Alle tastbare zaken waarvan een persoon eigenaar kan zijn.
 • Onroerende zaak
  De grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verbonden beplantingen en de gebouwen en werken die duurzaam met de grond verbonden zijn.
 • Roerende zaak
  Iedere zaak die niet onroerend is.
 • Bestanddeel
  Zaak die geen zelfstandig leven leidt in het recht omdat deze zaak naar maatschappelijke opvatting of vanwege fysieke verbondenheid onderdeel uitmaakt van en andere zaak die als hoofdzaak wordt aangemerkt.
 • Vermogensrecht
  Ieder recht dat op geld waardeerbaar is en zich leent voor overdracht aan een ander.
 • Registergoed
  Ieder goed, dit wil zeggen ieder vermogensrecht of iedere zaak die alleen aan een ander kan worden overgedragen door inschrijving van de overdracht in een openbaar register.
 • Niet-registergoed
  Goed, dat geen registergoed is.
 • Eigendom
  Meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
 • Erfdienstbaarheid
  Recht van de eigenaar van een onroerende zaak (het heersend erf) op een dulden of een niet-doen met betrekking tot een andere onroerende zaak (het dienend erf).
 • Erfpacht
  Recht om een onroerende zaak van een ander langdurig te gebruiken.
 • Opstal
  Recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, beplantingen of werken in eigendom te hebben of te verkrijgen.
 • Appartementsrecht
  Recht van gebruik van een flat of appartement en de mede-eigendom van het gehele gebouw.
 • Vruchtgebruik
  Recht om en goed van een ander te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten.
 • Hypotheek
  Zekerheidsrecht gekoppeld aan een lening, gevestigd op een registergoed, waardoor de hypotheekhouder in geval van niet aflossen van de lening, bevoegd is het registergoed te verkopen.
 • Pand
  Zekerheidsrecht gekoppeld aan een lening, gevestigd op een niet-registergoed, waardoor de pandhouder in geval van niet aflossen van de lening, bevoegd is het niet-registergoed te verkopen.
 • 2 Verkrijgen van goederen

 • Verkrijging onder algemene titel
  Verkrijging van goederen waarbij de verkrijger de rechtspositie (rechten en plichten) van zijn voorganger overneemt.
 • Verkrijging onder bijzondere titel
  Verkrijging waarbij één afzonderlijk goed overgaat naar het vermogen van de verkrijger.
 • Overdracht
  Door beide partijen gewilde overgang van een goed van het vermogen van de vervreemder in dat van de verkrijger.
 • Verkrijger
  Persoon in wiens vermogen het goed wordt opgenomen.
 • Vervreemder
  Persoon die zijn goed overhevelt naar het vermogen van een ander.
 • Titel
  Juridische basis voor de overdracht.
 • Beschikkingsbevoegdheid
  Bevoegdheid van de vervreemder om zijn goed over te dragen aan de verkrijger.
 • Leveringshandeling
  Handeling die noodzakelijk is voor de overdracht van het goed.
 • Vordering
  Recht van de schuldeiser op een prestatie van de schuldenaar.
 • Causaal stelsel
  Als er geen sprake is van een geldige titel, of als deze achteraf wordt vernietigd, dan heeft dit direct gevolgen voor de overeenkomst en komt deze niet tot stand.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke manieren kan een surseance eindigen?
 1. De termijn loopt af en er volgt geen verlenging
 2. door homologatie van een akkoord
 3. Door intrekking op verzoek van r-c, bewindvoerder of schuldeisers
 4. Door intrekking op verzoek van schuldenaar
Wat zijn de gevolgen van een surseance van betaling?
 1. Geen dwang om schulden te betalen, eventuele beslagleggingen worden opgeheven. Schuldeisers betalen mag wel, maar dan naar evenredigheid van hun vorderingen.
 2. Schuldenaar verliest het vrij beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen. Hij moet overleggen met bewindvoerder.
 3. Benoeming bewindvoerder (niet beheers- en beschikkingsbevoegd, moet wel medewerking verlenen rechtshandelingen schuldenaar)
 4. Benoeming rechter-commissaris (geeft advies aan bewindvoerder)
Wat is de procedure bij surseance van betaling?
 1. Aanvraag alleen voor ondernemers
 2. Voorlopige surseance, er wordt een bewindvoerder en vaak ook een r-c benoemd
 3. Publicatie voorlopige surseance
 4. Beslissing over de definitieve surseance (concurrente schuldeisers worden uitgenodigd voor zitting en krijgen brief om vordering in te dienen bij bewindvoerder, besloten zitting raadkamer)
 5. Stemming onder de concurrente schuldeisers, het gaat niet door als meer dan eenderde van aanwezige schuldeisers tegen is, of als tegen wordt gestemd door schuldeisers die samen meer dan een kwart van de waarde van de concurrente vorderingen in bezit hebben. Ook wordt er afgewezen als er vrees is dat de schuldenaar tijdens de surseance de schuldeisers zal benadelen, of als het niet waarschijnlijk is dat de ondernemer zijn problemen kan oplossen.
Wat is verrekening?
Als iemand een vordering heeft op een failliet, maar ook nog geld moet betalen aan de failliet kan dit verrekend worden (6:127)
Wat is retentierecht?
Het recht een roerende zaak onder zich te houden als de schuldenaar niet betaalt
Welke 5 soorten schuldeisers zijn er?
 1. Separatisten (kunnen rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is, absoluut recht op een goed, eigenaar van een goed)
 2. Boedelschuldeisers (kosten van het faillissement)
 3. Bevoorrechte schuldeiser (bevoorrecht voor een bepaald goed of het gehele vermogen
 4. Feitelijk preferente schuldeisers (retentierecht, verrekening, recht van reclame)
 5. Concurrente schuldeisers
Wat is actio paulania?
De mogelijkheid om 'schenkingen' van vlak voor het faillissement achteraf te vernietigen. De voorwaarden hiervoor zijn:
 1. De rechtshandeling vond plaat voor de faillietverklaring
 2. De rechtshandeling was onverplicht
 3. De failliete boedel is door de rechtshandeling benadeeld
 4. De schuldenaar en schuldeiser wisten allebei dat de boedel benadeeld werd door de rechtshandeling.
Wat gebeurt er met overeenkomsten die nog niet of maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd?
Curator geeft een redelijke termijn waarin hij laat weten wat hij wil , nakomen of ontbinden. Als hij binnen de gestelde termijn niets laat horen beslist de wederpartij.
Wat voor invloed heeft faillissement op andere overeenkomsten?
De overeenkomst loopt gewoon door, maar curator treedt op namens failliet.
Wat voor invloed heeft faillissement op arbeidsovereenkomst?
Als de werkgever failliet gaat hebben werknemer en curator het recht op korte termijn op te zeggen. De curator heeft wel machtiging nodig van de r-c (40 fw). Bij een failliete werknemer is er geen gevolg voor de arbeidsovereenkomst.