Samenvatting Chemie overal 6v

-
ISBN-13 9789011113831
196 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Chemie overal 6v". De auteur(s) van het boek is/zijn Juleke van Rijn. Het ISBN van dit boek is 9789011113831. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Chemie overal 6v

 • 15.2 Principes van de groene Chemie

 • Wat is de invulling van het begrip duurzame ontwikkelingen in de chemische industrie?
  Groene Energie
 • Wat zijn de 4 basisprincipes van groene energie?
  Veiliger zijn
  Minder grondstoffen en energie verbruiken
  Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energie en grondstoffen
  Minder vervuiling
 • 16.1 pH en enzymen

 • Wat zijn enzymen?
  Eiwitten. Enzymen hebben een bepaalde ruimtelijke structuur die noodzakelijk is voor zijn werking.
 • In eiwitten komen atoomgroepen voor die bij een lage pH in staat zijn om H+ ionen op te nemen en atoomgroepen die bij een hoge pH juist H+ ionen af kunnen staan. --> structuur van de eiwitketen kan hierdoor veranderen. 

  Voor elk enzym is er een pH waarbij dat enzym het beste werkt.
 • 16.2 Amfolyten

 • Wat is een zuur?
  Een zuur is een deeltje dat een of meer H+ kan afstaan. 
  Een zure oplossing bevat H3O+ ionen. --> hoe meer H3O+ deeltjes, hoe zuurder de oplossing.
 • Wat is een base?
  Een base is een deeltje dat een of meer H+ kan opnemen. 
  Een basische oplossing bevat OH- ionen. --> hoe meer OH- deeltjes, hoe basischer de oplossing.
 • Als een uur een H+ ion afstaat --> geconjugeerde base ontstaat van dit zuur.
  De sterke van een zuur en base kun je afleiden uit de waarde van de Kz en de Kb. Hoe groter de Kz --> hoe meer zuurdeeltjes geïoniseerd worden.
  Alle zuren onder H3O+ zijn zwak!
 • Een sterk zuur splitst in water volledig in ionen: aflopende reactie.
  Een zwak zuur splitst in water gedeeltelijk in ionen: evenwichtsreactie.

  Een sterke base reageert aflopend met water.
  Een zwakke base met water levert een evenwichtsreactie op.
 • Een zuur en base kunnen met elkaar reageren. Het zuur draagt een proton over aan de base. Het sterkst aanwezige zuur reageert met de sterkst aanwezige base.
 • Wat is zoutzuur?
  H3O+ (aq) + Cl- (aq)
 • Wat is natronloog?
  Na+ (aq) + OH- (aq)
 • Wat is een amfolyt?
  Een deeltje dat als zuur én als base kan reageren.
 • Wat zijn meerwaardige zuren en basen?
  Zuren en basen die meerdere H+ kunnen afstaan of opnemen. pH wordt voornamelijk bepaald door de eerste ionisatiestap.
 • Welke twee zuren zijn instabiele zuren?
  1. koolzuur: H2CO3(aq) --> CO2(g) + H20(l)
  2. zwaveligzuur: H2SO3(aq) --> SO2(g) + H20(l)
 • Als een amfolyt in aanraking komt met een zure oplossing --> reageert het als base. 
  Als een amfolyt in aanraking komt met een basischse oplossing --> reageert het als zuur.
 • Gedraagt een amfolyt zich als zuur of als base in water?
  Zoek de Kz/ Kb van het betreffende deeltje op in binas tabel 49.
  Hoe groter de Kz/Kb hoe makkelijker het deeltje een H+ afstaat/ opneemt.

  Als de Kz groter is --> de amfolyt gedraagt zich als een zuur in water.
  Als de Kb groter is --> de amfolyt gedraagt zich als een base in water.
 • Aminozuren bestaan uit dubbelionen. Deze ionen zijn ontstaan door de reactie van carbonzuurgroepen met aminogroepen van het aminozuur. Hierbij ontstaat een deeltje met een positieve lading op het N-atoom en een negatieve lading bij de zuurrest. 

  Aminozuren zijn amfolyten
 • [H3O+] = 10-pH
  
  pH = - log [H3O+]
  pOH = - log [OH-]
  pH + pOH = 14
 • significante cijfers van de concentratie = aantal decimalen van de pH
 • Stappenplan zuur/base-reactie
  1. reactievergelijking
  2. BOE-schema
  3. evenwichtsvoorwaarde
  4. x berekenen
  5. bereken wat is gevraagd
 • Zwitterion (opdr. 8)
  ISO-elektrisch punt: de pH waarde waarbij het aminozuur geen netto lading heeft. De NH2 groep is NH3+ en de COOH groep is COO-. De lading van het aminozuur is afhankelijk van de pH van de omgeving: 
  • Bij het iso-elektrisch punt, hierbij zijn bij de zuur- en aminegroep het H+ afgestaan en opgenomen.
  • pH onder het iso-elektrisch punt, hier heeft de aminegroep een H+ opgenomen. --> aminozuur draagt een netto positieve lading.
  • pH boven het iso-elektrisch punt, hier heeft de zuurgroep een H+ afgestaan. --> aminozuur draagt een netto negatieve lading.
 • Opstellen van een zuur-base-reactie
  1. Maak een deeltjes inventarisatie:
   - noteer de ionen van de zouten
   - noteer oplossingen van sterke zuren en basen geioniseerd
   - noteer een oplossing van een zwak zuur of base niet geioniseerd
  2. Inventariseer: wat is het zuur en wat is de base?
  3. Stel de reactievergelijking op:
   - overmaat (eventueel)
   - meerwaardige zuren en basen
   - instabiele zuren
   - vorming van neerslag tussen gevormde ionen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke vier bronnen van groene stroom zijn er?
 • windenergie
 • biomassa
 • zonne-energie
 • energie uit water
Aan welke 3 voorwaarden moeten duurzame energiebronnen voldoen?
 • de energiebron moet onuitputtelijk zijn
 • niet schadelijk voor mens en milieu
 • economisch haalbaar
energietransitie
Overgang van fossiele energiebronnen --> duurzame energiebronnen
Milieueffectrapportage: MER
Brengt de gevolgen van de bouw van een elektriciteitscentrale in kaart en er worden alternatieven in doorgerekend.. Aan de hand van deze rapportage verleent de overheid al dan niet toestemming voor de bouw en de ingebruikname van een bepaald soort centrale.
veiligheid
Grootste gevaren zijn in de centrale --> gewerkt bij hoge temperaturen, hoge druk en met brandbare stoffen --> strenge eisen gesteld aan de materialen en constructies in de centrale. 
In elektriciteitscentrale zijn soms grote hoeveelheden chemicaliën aanwezig, wanneer deze stof bij een ongeluk vrijkomt kan er een wolk van dat gas naar buiten gaan en dan kan de grenswaarde worden overschreden. In een MER moet worden beschreven hoe groot de kans is dat zo'n incident plaatsvindt en welke gevolgen dit heeft voor oa omwonenden.
Milieu gevolgen door elektriciteitscentrales
 • de hoeveelheid fijnstof zal toenemen
 • meer uitstoot -> smog + zure regen. Dit kan een groot probleem zijn in een dichtbevolkt gebied waar al veel uitstoot van verkeer en industrie is. 
 • inname en lozing van koelwater --> effect op waterleven
 • aanvoer steenkool door zeeschepen --> vaargeul door de Waddenzee moet worden uitgebaggerd worden om voldoende diepgang te garanderen
 • bij lossen van schepen en opslag steenkool --> fijnstof en kolengruis komt vrij

 
Opslag van koolstofdioxide
In de toekomst wil men CO2 gaan opslaan in lege olie- en gasvelden. Bv. in de buurt van Eemshaven, maar vanuit de samenleving is hier weerstand tegen omdat ze bang zijn dat het opgeslagen CO2 kan ontsnappen en zich dan als een stikkende deken over de omgeving verspreidt.
warmtekrachtkoppeling
combinatie van warmte- en elektriciteitsproductie
Afname van warmte
De warmte die vrijkomt kan via het koelwater ook nuttig worden gebruikt, bv. stadsverwarming --> warme koelwater wordt via ondergrondse leidingen naar woningen in de omgeving geleid --> worden verwarmd.
Afname van elektriciteit
Een nieuwe centrale moet gemakkelijk kunnen worden aangesloten op het landelijk netwerk. Bij het transport van centrale naar consument gaat er een deel van de energie verloren door de weerstand van de kabels: hoe langer de kabel --> hoe groter het verlies --> daarom liever elektriciteit produceren in de buurt van de gebruiker.