Samenvatting Class notes - 2 - De Praktijk van de jeugdhulpverlening

122 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - 2 - De Praktijk van de jeugdhulpverlening

 • 1443650400 2.1 De praktijk van de jeugdhulpverlening

 • Ped. medewerker is werkzaam in de jeugdhulpverlening, welke 3 categorieën zijn er?
  1. Dagverblijven (kinderen van 3-18 jaar alleen overdag)
  2. Residentiële voorzieningen (kinderen die continu opgenomen zijn)
  3. Overige hulpverleningsvormen (crisisopvang, ambulant hulpverlening, online hulpverlening)
 • Hoe word in de cao de functie van pedagogisch medewerker omschreven?
  Het zorgdragen voor een verantwoord leef en behandelklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jeugdige(n), zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht komen.
 • 1443736800 2.2 Algemene aspecten van de functies en de organisatie

 • Wat betekend werken in een organische verband?
  Je werkt met allemaal verschillende functionarissen die allemaal hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Een goede afstemming is van belang voor een goede samenwerking en dienstverlening.
 • Wat zijn de algemene aspecten van een organisatie?
  - Openstelling
  - De functie
  - Positie van de organisatie
  - Taken en verantwoordelijkheden ped. werker B.
  - Overige taken en functies jeugdhulpverlening
  - Overlegvormen
  - Financiën
  - Werktijden
  - Personeelsformatie
 • De functie
  Zorg dragen voor een verantwoord leef,- en behandelklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste jongere. Zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal tot zijn recht komt. Al de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het cao.
 • Positie van de organisatie.
  De ped. werker B. valt onder een leidinggevende functie, hij/zij geeft functionele aanwijzingen aan de gastvrouw/heer. Wanneer nodig zal hij/zij een stagiaire begeleiden maar geeft geen leiding aan anderen.
 • Taken en verantwoordelijkheden ped. werker B.
  1. introduceren van jongere in de voorziening
  2. verzorgen eerste opvang ouders tijdens de opnamen
  3. ontwikkelen van een basis voor de samenwerking met de ouders.
  4. leiden en begeleiden van een groep jongeren
  5. onderkennen, interveniëren van het groepsdynamische proces.
  6. opstellen hulpverleningsplan
  7. samenwerken in een team onder de verantwoordelijkheid van de inhoudelijke behandelcoördinator/gedragswetenschapper.
  8. observeren, behandelen, opvoeden, begeleiden, verzorgen, stimuleren, activeren en ondersteunen van de behandeling van de jongere.
  9. volgen van de ontwikkeling van de jongere, en eventuele knelpunten signaleren.
  10. organiseren van therapeutische & recreatieve opdrachten.
  11. onderhouden functionele oudercontacten
  12. bieden van praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen in de leefomgeving van het kind
  13. bespreken met ouders/verzorgers wat de mogelijkheden & onmogelijkheden zijn bij de opvoeding
  14. onderhouden van contacten met scholen en instanties
  15. verzorgen van mondelinge en schriftelijke overdracht naar collega's in het team
  16. verrichten van administratieve werkzaamheden op gebied van financiën en ordenen van rapporten
  17. uitvoeren huishoudelijke taken
  18. deelnemen aan diverse overleggen
 • Waar moet je als ped. werker kennis en inzicht in hebben?
  - Groepsdynamische processen
  - Opvoedingstheorieën
  - Gedragstherapeutische processen
  - Gangbare beïnvloedingsinstrumenten
 • Met welke functionarissen werk je als ped. werker?
  - manager
  - behandelcoördinator
  - ambulant hulpverlener B.
  - begeleider pleegzorg
 • Wat is een ambulant hulpverlener B. ?
  Ook wel ambulant begeleider/systeembegeleider. Werkt direct met de ouders van het kind. Als een kind op de dagopvang/residentiële opvang zit is er een indicatie jeugdzorg, alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien worden gedaan door een ambulant werker. Ook kan er thuis worden gewerkt met een kind in de thuissituatie.
 • Wat doet een begeleider pleegzorg?
  Het begeleiden en ondersteunen van de pleegouders en de in het pleeggezin opgenomen jongere om de pleeggezinplaatsing te bevorderen.
 • Welke overlegvormen zijn er?
  1. Teamvergadering
  2. Hulpverleningsplan bespreking
  3. Vergadering rondom beleidsnotities.
  4. Diverse overlegvormen met school
 • Omschrijf een teamvergadering.
  1x in de 14 dagen.
  - dagelijkse gang van zaken
  - kindgerichte bespreking, voortgangsbespreking
  - teambegeleiding
  - afstemming

  Aanwezigen:
  - ped. werkers
  - behandelcoördinator
  - manager
  - Ambulant begeleider
 • Omschrijf een hulpverleningsplanbespreking
  Ieder kind 1x per half jaar.
  Agenda:
  1. Welkom
  2. bespreking evaluatie verslag
  3. informatie vanuit de thuissituatie
  4. vaststellen leerdoelen van het kind
  - welke zijn behaald?
  - welke worden voortgezet?
  - Nieuwe leerdoelen formuleren?
  5. afspraken vastleggen
  6. C-toets bespreken (tevredenheidsonderzoek)
  7. doelstelling
  8. rondvraag en afsluiting

  Aanwezigen:
  - ped. werkers
  - ouders
  - behandelcoördinator
  - ambulant begeleider
  - voogd/gezinsvoogd/plaatsende instantie
 • Vergadering beleidsnotities
  Medewerkers worden geïnformeerd over beleidsontwikkelingen,- plannen en hun meningen worden gevraagd. Er worden ideeën vanaf de basis geïnvesteerd.
 • Financiën
  De groep vangt maandelijks een budget per kind. Voor dag en nachthulp worden alle kosten betaald, waar maandelijks verantwoording voor afgelegd moet worden.

  Verdeling kosten jeugdhulpverlening.
  1. personele kosten
  salariskosten
  deskundigheidsbevordering
  vrijwilligersvergoedingen
  kerstpakketten
  reiskosten

  2. huisvestingskosten
  huur van de gebouwen
  verbouwingen
  inventaris
  onderhoud
  verzekeringen
  schoonmaakkosten

  3. verzorgingskosten
  voeding
  vervoer
  vergoedingen pleeggezinnen
  zak,-kleedgeld
  onderwijs
  activiteiten
  spelmateriaal

  4. apparaatskosten
  abonnementen
  ondernemingsraad
  salarisverwerking
  automatisering
  autokosten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Ped. medewerker is werkzaam in de jeugdhulpverlening, welke 3 categorieën zijn er?
1
Wat betekend werken in een organische verband?
1
Wat zijn de algemene aspecten van een organisatie?
1
De functie
1
Pagina 1 van 31