Samenvatting Class notes - Behandeling

101 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Behandeling

 • 1429567200 Hoorcollege 1

 • Een orthopedagoog als professional moet ...... en .....toepassen met als doel om dat wat gewenst is te realiseren: het normatieve gezichtspunt.
  kennis (van procedures en methodieken) en kunde (vaardig zijn in de rol van therapeut, veranderingsgericht zijn)
 • De indicatieanalyse is...
  een verantwoording voor de beste aanpak van het inidividuele probleem an de cliënt. Hieruit komt een indicerende diagnose; een lijst met een of meer aanbevelingen voor een type interventie. Deze interventie wordt in de therapiecyclus uitgevoerd.
 • De indicatieanalyse is...
  een verantwoording voor de beste aanpak van het inidividuele probleem an de cliënt. Hieruit komt een indicerende diagnose; een lijst met een of meer aanbevelingen voor een type interventie. Deze interventie wordt in de therapiecyclus uitgevoerd.
 • Er is sprake van een empirische subcycli als...
  je betrouwbare en valide informatie verzamelt (door hypothesetoetsing) doe je onderzoek.
 • Tijdens vijf onderzoeksmomenten komen de empirische subcycli voor in het regulatieve proces:
  1. Het intakegesprek
  2. Gericht onderzoek
  3. Monitoring
  4. Postmeting
  5. Lange termijn evaluatie
 • 3 punten van complexiteit van behandeling
  1. Integreren van gegevens wordt complexer naarmate de problematiek veelzijdiger is en er meer disciplines zijn betrokken.
  2. Veel factoren zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat
  3. De orthopedagoog is dialogisch gericht.
 • Bij welke invalshoek past de volgende visie: je kijkt naar het functioneren van het gezin
  Systemische invalshoek
 • Bij welke invalshoek past de volgende visie: persoonlijkheid is de uitkomst van een ontwikkelingsproces (interactie ID, EGO, SUPEREGO)
  Psychodynamisch
 • Bij welke invalshoek past de volgende visie client gericht benadering. Ontwikkeling 'self-concept', ieder individu heeft de intnerlijke behoefte om zichzelf te ontplooien + waardering ouders
  Humanistisch/Client-centered model
 • Bij welke invalshoek past de volgende visie: gedrag is een functie van omgevingsinvloeden of van ervaringen uit het verleden. Gedrag is de uitkomst van een leerproces.
  Behavioristisch model
 • Bij welke invalshoek past de volgende visie: cognities spelen een rol bij gedrag en staan onder controle van een individu
  Cognitief model
 • Regulatieve cyclus is...
  stapsgewijs bereiken van doelen bij het oplossen van een probleem. Om doelen te bereieken is een jusite inschatting van de werkelijkheid nodig en daarvoor is een wetenschappelijke werkwijze nodig; de EC is in deze visie een steeds terug krend, geintegreerd element.
 • In de fase van probleemdefiniering zijn er vier beslissingsregels bij het kiezen tussen verschillende theorieën:
  1. Relevantie (aanknopingspunten klachtgedrag)
  2. Doeltreffendheid en fficiëntie (aanknopingspunten doel te bereieken)
  3. Uitvoerbaarheid (aanwezige mankracht en aanwezige deskundigheid)
  4. Toetsbaarheid (theorei waarbij de evaluatie zo conctreet mogelijk kan worden uitgevoerd)
 • Adviesgesprekken hebben vier doelen:
  1. Verschaffen van informatie over de onderkennend een verklarende diagnose, de argumenten uit de indicatieanalyse en de uiteindelijke aanbeveling.
  2. Controleren van het werk van de diagnosticus aan de hand van de reacties van de cliënt
  3. Tot overeenstemming komen betreft de aanbevelingen en voorkeur van de client.
  4. Verzamelen van inforamtie met oog op de concrete invullen van het gekozen advies.
 • Een behandeling kan wel/niet slagen door:
  - Diagnostische cyclus is misgegaan
  - Doelen en instrumenten sluiten niet op elkaar aan
 • Routine outcome monitoring )(ROM) is...
  Wanneer via vaste procedures voor- en nameting van iedere behandeling plaats vindt
 • 1430172000 Hoorcollege 2 - cognitief gedragstherapeutisch denken en doen

 • Voorwaarden sociaal leren:
  1. Identificeerbaar
  2. Model moet van waarde zijn
 • Uitgangspunt cognitieve theorie:
  - Psychopathologie s een gevolg van sysematische vertekeningen in de wijze waarop informatie geslecteerd en vewerkt wordt tot betekenissen
  - Deze vertekeningen zijn het gevolg van eerdere in het geheugen opgslagen kennis. Hierdoor interpreteren mensen in het hier en nu situaties disfunctioneel
 • FA is
  hypothese over uitlokkers en instandhouding van probleemgedrag (operant conditionering, leertherei, sociaal leren)
 • BA is
  hypothese over de betkeenis van waaruit een persoon heeft geleerd om te reageren op een specifieke situatie of prikkel (klassieke conditionering, leertheorie)
 • CCC
  cognitieve casus conceptualisatie: hypothese over de itneractie tussen een specifieke prikkel en gedachte, gevoel en gedrag in deze situatie
 • Interventie op basis van FA richten zich op:
  -  Manipulatie van de (omgeving) uitlokkers van probleemgedrag
  - Het aanleren van gewenst gedrag/coping skills middels shaping, modeling
  - Het beïnvloeden van het bekrachtings-patroon
 • BA is
  een bepaalde neutrale prikkel, doet denken aan een gebeurtenis en heeft daardoor een andere betekenis gekregen en ontlokt automatisch een bepaald hierbij horende sensatie en hierbij horend reflexmatig gedrag.
 • Cognitieve theorie
  niet de situatie bepaalt wat we doen, maar de wijze waarop we een situatie interpreteren (onze betekenisgeving) bepaalt ons gedrag
 • Twee redenen waarom het opstellen van individu gerichte gedragsanalyses een vereist onderdeel van de gedragstherapeut blijven:
  1. Als professional dient ment qua kennis en vaardigheid boven een protocol te kunnen staan om individuele aanpassingen te kunnen doen.
  2. Bij het merendeel van de stoornissen si slechts 50% van de cliënten na het doorlopen van een protocol klachtenvrij (clienten weigeren mee te doen; of worden bij voorbaat uitgesloten van het onderzoek)
 • Casusconceptualisatie:
  het proces waarbij de tehrapeut + client samen werken aan het beschrijven, verkalren en kiezen van doelgedragingen
 • Topografische analyse
  maakt de therapeut samen met de oduers of de jongere een gedetailleerde beschrijving van het te bewerken doelgedrag en de sitautie waarin dat gedrag zich uit.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

De indicatieanalyse is...
3
De indicatieanalyse is...
3
Er is sprake van een empirische subcycli als...
3
3 punten van complexiteit van behandeling
3
Pagina 1 van 26