Samenvatting Class notes - Beheer

Vak
- Beheer
- 2021 - 2022
- Van Hall Larenstein
- bos en natuurbeheer
1043 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Beheer

 • 1612134000 natuurbeheer

 • Stuifzand is een aardkundig systeem van eolische zandafzettingen (door de wind)
 • Processen stuifzandgebied
  eolische processen(erosie en sedimentatie)
  pluviale processen (afspoeling van zand)
  pedologische processen (ophoping van organische stof)
  biotische processen (successie, algenfixatie, herbivorie)
 • Het is een systeem van planten en dieren in een milieu van stuivend zand (stuifzandgebied)
 • Er moet een bepaald aantal stormdagen zijn voor stuifzand ook heeft het gebied een bepaalde strijklengte nodig (je hebt dus minimaal 30 meter open grond hebben)
 • Je hebt zon 12-25 dagen in het jaar storm nodig
 • Je hebt genoeg erodibiliteit nodig , de zandkorrel grootte moet niet te groot en te klein zijn. Verder moet het zand geen organische stof bevatte, droog zijn en vrijwel geen leem bevatten
 • Regen zorgt voor eenbepaalde zand structuur
 • Bij pedologische processen worden organische stoffen opgehoopt er worden podzollagen gevormd en de organische stoffen worden afgebroken
 • De klimatologische processen zorgen voor verdamping en verdroging verder zorgt het voor temperatuur wisselingen
 • Planten zorgen voor een microklimaat
 • Geomorfologische voreenheden van stuifzanden
  uitstuif laagten
  plateaux
  heuvels, ruggen en welvingen
  hellingen
  depressies
  randwallen
  forten  
  desert pavement
 • Welke biotopen komen in het stuifzand voor
  open stuivend zand met algen en buntgras
  open stuivend zand met mosvegetaties
  open stuivend zand met gesloten mosvegetaties met algen
  korstmosvegetatie op dode mosvegetatie
  soortenrijk korstmosvegetatie
  mosvegetatie van grijs kronkelsteeltje
  mozaiek stuifzandvegetatie met gras en heidevegetatie
  mozaiek stuifzandvegetatie met boomopslag
  boomheide
 • Wat staat er centraal bij de autecologie
  De soort
 • Je kunt onderzoeken op welke manier en soort reageert op de omgeving je kan kijken naar een enkel organisme of een enkele soort of een populatie mbt hun natuurlijke habitat, 
  synecologie is de studie van een groep organismen behorend tot verschillende soorten en gemeenschappen mbt hun natuurlijke habitat
 • Je kijkt bij autecologie dus naar de relatie tussen 1 soort en millieu (aviotisch en biotisch)
 • Operationele factoren spelen direct in op de plant denk aan :
  bodem , licht, lchtvochtigheid, temperatuur, overstroming, begrazing en wind
 • Conditionele factoren zjin factoren in de nabije omgeving van de plant (oorzaak-gevolg)
  denk aan:
  zuurgraad bepaalt nutrienten en evt. Toxiciteit
  grondwater bepaalt zuurstof, basemverzadiging en zuurgraad
 • Positionele factoren is de positie van de standplaats in het landschap denk aan
  relief en daarmee samenhangende hydrologie
  stuifzand en zout door de wind
  atmosferische depositie
 • Sequentiele factoren zijn effect van ontwikkelingen, gebeurtenissen of ingrepen
  denk aan
  bodemvorming
  bemesting en bevloeiing
  beheer
 • Optimum curve is een grafiek die laat zien hoe de aanwezigheid van een soort kan varieren bij de aanwezigheid van de verschillende natuurvariabelen
 • De vorm geeft aan hoe breed / smal de aanwezigheid is.
  euryoeke soorten hebben een brede tolerantie
  en stenoeke soorten hebben een smalle tolerantie (grafiek)
 • Wat is een stenoeke soort
  Een soort met eenbeperkt aanpassingsvermogen, in specifieke ecosystemen
 • Wat is een euryoeke soort
  Een soort met een sterk aanpassingsvermogen, in veel ecosystemen
 • Stenotherm gaat over temperatuur
  stenohalien gaat over zoutgehalte
 • Wat is een ven
  Een meertje in een heide, klein en meestal ondiep
 • Wat zijn de kenmerken van vennen
  Ondiepe plassen op hogere zandgronden in Noord oost en Zuid Nederland
  soms in beekdal- / rivierenlandschap
  venachtige levensgemeenschappen in kalkarme duinplassen en hier en daar in sloten, zandafgravingen en wielen
  vennen hebben in meer of mindere mate wisselende waterstanden en zijn zelden groter dan enkele hectaren
 • Waardoor worden de soorten en maten van vennen bepaald?
  door waterdiepte, windwerking, waterkwaliteit, bodemopbouw en hydrologie.
 • Hoe vennen in het landschap liggen is bepalend voor de kenmerken van het ven.
  zure vennen liggen hoger en zijn niet verbonden met het grondwater

  zeer zwak gebufferde vennen  liggen lager en hebben enigzins contact met grondwater

  en zwak gebufferde vennen liggen nog lager en zijn nog meer onder invloed van het grondwater
 • Wat is buffering
  Het zuurneutraliserend vermogen door bicarbonaat en carbonaat. Hoe meer hoe langer in de grond
 • Zonder bicarbonaat in het water ligt de pH rond de 4,2
 • Wat is de pH waarde van een zuur ven
  Lager dan 5
 • Wat is de pH waarde van een zeer zwak gebufferd ven
  Tussen de 5 en 6
 • Wat is de pH waarde van een zwak gebufferd ven
  Tussen de 6 en 7
 • Welke planten en dieren komen voor in zure vennen
  Knolrus, veenmossen, vensikkelmos, libellen, waterkevers, muggenlarven en heikikkers
 • Welke planten en dieren komen voor in zeer zwak gebufferder vennen
  Waterlobelia, vlottende bies, duizendknoopfonteinkruid, salamanders en enkele vissoorten
 • Welke dieren en planten komen voor in een zwak gebufferd ven
  Stijve moerasweegbree, ongelijkbladig fonteinkruid, pilvaren, slakken, weekdieren en veel vissoorten
 • In zeer zwak zure vennen komt een bijzondere associatie voor van waterlobelia en oeverkruid,
 • Een kenmerkende plantengemeenschap in de zwak zure vennen is de associatie van de vlottende bies
 • Wat voor bedreigingen zijn er voor vennen
  Stikstofdepositie
  verzuring
  verdroging
  ontginning
  verbossing
  versnelde successie door achterstallig beheer
  exoten
 • Veel vennen verlanden naar mate de tijd vorderd.
 • Welke exoten komen in vennen voor
  watercrassula
  zonnebaars 
  hondsvis
 • Watercrassula bestrijden?
 • Stikstofdepositie ga je tegen door het gebied te verarmen
  verzuring ga je tegen door antiverzuring
  verdroging ga je tegen door verdrogingsbestrijding
  ontginning ga je tegen door uitdiepen of natuurontwikkeling
  verbossing ga je tegen door kap
  Successie g jtegen door begrazing of het plaggen van het land
 • Hoe pak je verarming aan 
   verwijderen slib
  plaggen van oevers
  verwijderen van bos op oevers
  beperking van de inlaat van gebiedsvreemd water
 • Hoe pak je antiverzuring aan
  het inlaten van gebufferd water 
  (grondwater en opppervlaktewater)
  bekalken opgeschoonde vennen
  bekalken van geplagde inzijggebieden
 • Hoe pak je verdrogingsbestrijding aan?
  meer water vasthouden
  (ven, omgeving)
  beperking verdamping inzijggebied:
  (kappen naaldbos)
 • Heide is een verzamelnaam voor vegetatie die bestaat uit dwergstruiken uit de heidefamilie
   
  beperkt areaal±
  -Nl en Belgie
  -kuststrook van west europa , grootbrittannie en Ierland
  -atlantisch klimaat

  Natuurlijke verspreiding:
  -ontkalkte delen van het duinlandschap
  -gebergtes boven de boomgrens en de randen van hoogvenen

  heide is een cultuurlandschap ontstaan door overbegrazing en afplaggen van zandige gronden
  -uit pollenanalytisch onderzoek blijkt dat ook in het buitenland altijd wel heidevegetaties voorkwamen, maar de grote boomloze heidevelden en de zandverstuivingen zijn ontstaan door de intensivering van de schapenteelt gedurende de Middeleeuwen
 • Waardoor is heide ontstaan
  Door het potstalsysteem
  heides werden ontgonnen
 • Heide liggen op zure arme zandgronden
  ze zijn ontstaan in het neolitichum 
  zonder beheer wordt droge heide eiken-berken bos
 • Natte heide is relatief soortenrijk arealen zijn behoorlijk verminderd

  de droge heide is relatief soorten arm
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het gevolg van begrazing op een grasland
Structuur, variatie in vraat, herverdeling van nutrienten en betreding
Wat is het gevolg van een afvlakking bij het maaien
Een verkleint microrelief
Bij welk grasland is begrazen een goede beheersoptie
Uiterwaardengrasland
Voor wat voor grasland is maaien een goede beheersoptie
Blauwgrasland
Wanneer wil je niet begrazen of maaien
In de kwetsbare periode
Wat zijn niet gewenste kruiden in een ruigte
Jacobskruiskruid
ridderzuring
akkerdistel
pitrus
Wat voor beheer heb je voor ruigten
Extensief beheren of maaien
Zorgt maaien of begrazen voor een betere mozaiek
Begrazen
Wat kun je zeggen over het verschil in verschralingseffect tussen maaien en begrazen
Maaien= veel verschralingseffect
begrazen= weinig verschralingseffect
Hoe reguleer je beweiding
Hoe meer grazers hoe meer grasland en hoe minder mozaiek