Samenvatting Class notes - Burgerproces- en insolventierecht

Vak
- Burgerproces- en insolventierecht
- idk
- 2021 - 2022
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Rechtsgeleerdheid
172 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Burgerproces- en insolventierecht

 • 1613170800 BPI: random notes

 • Procesvertegenwoordiging advocaat
  In advocaatzaak, kanton en kort geding
  > Arrest Airey/Ierland: art. 6 lid 1 EVRM.
 • Procesvertegenwoordiging in persoon
  Kantonzaak en kort geding
 • Procesvertegenwoordiging gemachtigde
  Kanton
 • Minimum eisen (3B)
  - hoor en wederhoor, 19 Rv
  - onafhankelijkheid en onpartijdigheid rechter (117-118 Gw, jo 36-41 Rv)
  - openbaarheid (121 Gw, 27-28 Gw)
  - motiveringsbeginsel (121 Gw, 30, 230 en 287 Rv)
  - partij autonomie  (24, 26,27, 149 Rv)
 • Dagvaarding: mini stappen
  >Eiser vordert in dagvaardingsexploot
  > gedaagde reageert hierop in conclusie van antwoord
  > eiser reageert op verweer/concl. Van antw. = repliek
  > gedaagde reageert op repliek = dupliek
 • Arrest toegang rechter
  Airey/Ierland
 • Arrest redelijke termijn/ doorlooptermijn
  Capuano italy, 20 rv
  = staat is aansprakelijk als een zaak onnodig lang duurt, art. 6 lid 1 EVRM. 
  > kijken naar
  1. Complexiteit van geding
  2. Gedrag van partijen
 • Gezag van Gewijsde?
  De bindende kracht van een oud vonnis die dezelfde partijen hebben gevoerd. 

  twee eisen: 
  - zelfde partijen
  - vonnis in kracht van gewijsde
 • Kracht van gewijsde ?
  Er staat geen gewoon rechtsmiddel (verzet, hoger beroep, revisie/cassatie) meer open voor een vonnis.
 • Incidenteel appel
  Gedaagde gaat in hoger beroep, ingesteld in de memorie van antwoord in al de aanhangige hoger beroep. 
  > mini zaak in een hoofdzaak
 • 801 Rv
  Zaken levensonderhoud > geen mondelinge behandeling.  ALS geen verweer op tijd is ingediend door verweerder. Dan ziet rechter af van een mondelinge behandeling
 • Bewijs (149-207 rv)
  Wel:
  -Dagv;
  - in beginsel in verzoekschriftprocedure. Tenzij aard..

  Niet:
  - in beginsel niet in kort geding
  - arbitrage
  > rechter heeft wel bewijsrecht.
 • Grievenstelsel
  Alleen bezwaren van appellant tijdens cassatie
 • Devolutieve werking
  Zaak gaat in zijn geheel over naar hoger beroep
  > Arrest Niekoop Ago: in beginsel geldt grievenstelsel. Dus rechter HB behandelt alleen wat de appellant heeft gegeven. Maar door devolutieve werking; behandelt rechter toch stellingen en verweren van de wp die in 1ste aanleg zijn verworpen/niet behandeld. Al is er geen grief of incidenteel appel hierover. 


  > = uitz.  grievenstelsel
 • Petitum?
  Eis in appel
 • Herroepen?
  Terugdraaien/ongedaanmaken van een vonnis bij vb. Bedrog.
  Vonnis moet wel kracht van gewijsde hebben. 38 lid 2 Rv
 • Declaratoir vonnis
  Verklarend voor rechter
  > in kort geding
 • Constitutief vonnis
  Grijpt in rechtstoestand
 • Condemnatoir vonnis
  Veroordeling
 • Deelvonnis
  Eindvonnis + tussenvonnis
 • Domiciliekeuze 79 lid 2
  Kiezen van woonplaats van een (kantoor van een) advocaat en procespartij in processtukken
 • Fundamentum petendi
  grondslag(en) van de eis in de dagvaarding voor een burgerlijk proces

  Gronden van een vordering hoeven niet in appel @memorie van griezen @ HB
 • Waarheidsplicht
  Wat je deelt moet kloppen, 21 Rv

  > hoeft niet alles te delen, maar ook niet te weinig
 • Forum acti
  In een kort geding --> relatieve bevoegdheid --> plaats waar de voorziening wordt getroffenn
 • Kort geding
  - spoedeisende zaken
  - voorzieningsrechter altijd bevoegd
  - kanton, alleen als hij ook bevoegd is in een bodemprocedure
 • Provisioneel vonnis
  Vonnis + voorlopig voorziening
 • Alimentatie-uitspraken
  Nooit gezag van gewijsde
 • Berusten , 334 Rv
  Afstand doen van rechtsmiddelen/ zich neerleggen bij de uitspraak
 • Principaal verweer
  Gedaagde voert verweer door inhoudelijke te reageren op de eis in de dagvaarding
 • Objectieve cumulatie
  1 eiser én 2+ vorderingen optellen
 • Subjectieve cumulatie
  2+ eisers > niet optellen. Je kijkt per vordering
 • Bevrijdend verweer
  'ja, maar..' argument. 

  = erkenning + rechtsgevolg
 • Zuivere betwisting
  'Nee, want ... '

  alleen laten twijfelen is voldoende
 • Paritas creditorum
  Gelijkheid schuldeisers @failliet (FW) én schuldsanering
 • Probandum
  De zin wat beschrijft wat bewezen moet worden
 • Lijdelijkheid
  Rechter toetst alleen over de geschilpunten die partijen naar voren brengen

  arrest: Aanv. Feit..: rechter mag niet aanvullen
 • Collectieve actie
  Actie samen ondernomen door een groep mensen met als doel hun toestand te verbeteren en gemeenschappelijke doel te bereiken
 • Drietrapsraket
  Stellen > betwisten > bewijzen
 • Verlichting van de bewijslast
  X = aan omkering van de bewijslast
 • Royement
  Beëindiging van een rechterlijke procedure op verzoek van partijen
 • Civiele procedure/alternatief
  - dagvaarding
  - verzoekschriftprocedure
  - arbitrage
  - collectieve actie
  - mediation
  - deelgeschilprocedure
  - bindend advies
 • Rechtbank deuren
  Deur 1: civiele zaken
  Deur 2: kantonzaken 

  beide dagvaardingen.
 • Interlocutoir
  Tussentijdse vonnis 

  arrest: 'Aan feitelijke grondslag'
 • Incidenteel vordering
  Mini proces over processueel punt @hoofdproces
 • Referte
  = een vorm van niet-betwisten

  > bewijs: vaststaande feiten: andere manier
 • Kort geding
  -Voldoende aannemelijk
  - onverwijlde spoedeisend (motiverend)

  > arrest M. Barek:
  1. Spoedeisendheid moet vezwaarde motiveringseisen hebben
  2.  terughoudendheid hoeft niet heel ver te gaan; financiele noodsituatie van eiser is niet nodig.
 • Restitutierisico
  Risico onmogelijkheid terugbetaling (schulden)
 • Hoofdbeginselen BPR
  - art. 6 EVRM > fair trial
  - 19 rv algemene beginselen
  - HR/ EHRM
  - minimumeisen & hoofdkenmerken
 • Geen verwijzing open tegen:
  1. Verwijzing naar nieuwe rechter (absolute bev). Art. 71 ldi 5
  2. Verzuim inlichten rechterswissel, 155 lid 2
 • Rechter kiezen
  1. Absolute rechter 42 RO
  2. Kanton of niet, 93 Rv
  3. Relatief comp..: > dagv. 99 rv
                                    > verzoeks. 262 Rv
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Gerechtsdeurwaarder
Openbare ambtenaar.

- betekenen van dagvaarding
- ontruimingen
- beslag leggen
- executoriale verkopen
Formele partij
Degene op wiens naam geprocedeerd wordt
Materiële partij
Degene wie de zaak aangaat
Collectieve actie, 3:305a Bw
Actie instellen door een persoon/rp die de belangen behartigd van een groter groep mensen
Mediator heeft GEEN verschoningsrecht
True
Verschoningsrecht
Recht om te zwijgen wanneer je wordt opgeroepen als getuige.
Geldt bij mediation een waarheidsplicht
Ja, 21 Rv 

rechter maakt belangenafweging: waarheidsvinding vs belang vertrouwelijkheid in mediation
Bindend advies
Particuliere rechters geven een uitspraak
- partijen gebonden aan uitspraak
- laagdrempelig en goedkoper
- vb. Derde stelt uitleg van een begrip in een ovk vast 
- grondslag van advies is in ovk
- uitkomst advies = vaststellingsovk 
- partijen eens dat ze naar de particuliere rechter gaan
Arbiters
Deskundigen uit een veld. & onpartijdig.
Arbitrage
Rechters = arbiters & colleges scheidsgerechten 
- behandelen geschil tussen A en B
- 1020 Rv e.v.
- op grond van arbitraal beding in ovk van partijen 
- onderling afgesproken naar arbiter te gaan
- partijen betalen salaris arbiters