Samenvatting Class notes - Cariologie en harde tandweefsels

Vak
- Cariologie en harde tandweefsels
- M.D. Lagerweij
- 2015 - 2016
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Tandheelkunde
463 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Cariologie en harde tandweefsels

 • 1443996000 Radiologie

 • Aan welke zijde van de mandibula ligt de spina mentalis?
  Linguaal
 • Het maximale aantal parodontaalspleten dat aan één zijde van een wortel kan worden aangetroffen is:
  Drie
 • Het trabeculaire patroon op een röntgenopname van de onderkaak wordt gevormd in:
  De binnenzijde van het corticale bot
 • De halsschaduw is een verschijnsel dat wordt veroorzaakt door:
  De dikte van het glazuur en de vorm van het element
 • De röntgenologische begrenzing van een cariëslaesie is:
  Beperkter dan de begrenzing van de ontkalking
 • Één van de componenten van een composiet vulmateriaal is een radiopake stof zodat:
  Secundaire cariës gemakkelijker te herkennen is
 • U ziet een radiopake structuur in het periapicale gebied van de tweede premolaar van de onderkaak. Op een tweede opname, welke specifiek van de molaren is gemaakt, blijkt de structuur ten opzichte van de tweede premolaar naar mesiaal te zijn verplaatst. Dat betekent dat de opake structuur ten opzichte van de elementen gelegen is aan de:
  Buccale zijde van de kaak
 • Er worden twee opnamen van een geïmpacteerde cuspidaat in de bovenkaak gemaakt welke palatinaal van de incisieven ligt. Bij de tweede opname was het röntgentoestel minder steil gericht. Wat gebeurt er met de afbeelding van de cuspidaat?
  De cuspidaat wordt meer incisaal over de incisieven geprojecteerd.
 • De toegestane dosis voor patiënten is:
  Afhankelijk van ALARA en rechtvaardiging
 • Overlap van de contactvlakken op een bitewing kan worden gecorrigeerd door wijziging van:
  De horizontale instelling
 • Wanneer een geïmpacteerde premolaar naar linguaal ligt met de kroon, dan lijkt de kroon op de opname minder radiopaak dan wanneer de impactierichting naar buccaal is.
  Onjuist
 • Bij de beoordeling van het botniveau gebruikt men als referentie:
  De verbindingslijn van de glazuur-cementgrens van twee naburige elementen
 • Het trabekelpatroon dat op een röntgenopname te zien is, wordt grotendeels veroorzaakt door:
  Oneffenheden van de binnenzijde van de corticalis.
 • Sclerotisch bot in het periapicale gebied is kenmerkend voor:
  Een chronische periapicale ontsteking
 • Sclerotisch dentine en een cementonderlaag kunnen op een röntgenopname van elkaar worden onderscheiden aan de hand van de volgende kenmerken:
  De begrenzing en de vorm van het radiopake gebied
 • Het ontbreken van de lamina dura in het apicale gebied kan duiden op:
  Een beginnende periapicale ontsteking
 • Welke vorm van inspectie wordt het minst benadeeld door het aantal in de mond aanwezige restauraties?
  Röntgenonlogische inspectie
 • De linea mylohyoïdea en de linea obliqua externa kunnen röntgenologisch op een intraorale opname alsvolgt worden onderscheiden:
  De linea obliqua externa ligt distaal van de 2e en 3e molaar
 • Wat is de juiste volgorde waarin de principes van stralingsbescherming worden toegepast?
  Justification; ALARA; dosislimieten
 • Welke opnametechniek is het meest geschikt voor de diagnostiek van cariës?
  Bite-wing opname
 • Een periapicale radiolucentie is op de röntgenfoto zichtbaar als:
  De cortex bereikt is
 • De lamina dura is op de foto zichtbaar als een:
  Radiopake lijn
 • Gutta-percha is op een röntgenfoto opaker dan dentine vanwege:
  Het soort materiaal
 • De jaarlijkse dosislimiet voor patiënten
  Bestaat niet
 • De processus coronoïdeus wordt afgebeeld
  In de buurt van de 17 of 27
 • Cariës welke röntgenologisch is voortgeschreden tot meer dan halverwege de glazuurdikte wordt röntgenologisch genoemd:
  Cariës 2
 • De beste opnametechniek bij een patiënt met diepe pockets is:
  Een serie verticale bite-wings links en rechts
 • De eerste verschijnselen van een pariapicale ontsteking zijn röntgenologisch zichtbaar door
  Verbreding van de parodontaalspleet
 • De linea mylohyoïdea ligt ten opzichte van de linea obliqua externa
  Meer naar mesiaal
 • De verschuivingsregel houdt in dat structuren die dichter bij film of sensor liggen op de afbeelding
  Naar distaal verschuiven als de röntgenbron meer van distaal wordt gericht
 • De contrasten in een röntgenbeeld komen tot stand door
  Verschil in weglengte van de straling door het object
 • Het wortelkanaal is radiolucent op een röntgenopname omdat
  Het minder verkalkt is dan de omgeving
 • Als een gebitselement in de onderkaak te lang wordt afgebeeld dan is de bundelrichting 
  Te veel van bovenaf geweest
 • Als een opname te licht is dan is de belichtingstijd
  Te kort geweest
 • Vanwege het verschil in radio-opaciteit van amalgaam en goud kan op een foto onderscheid tussen deze materialen worden gemaakt
  Onjuist
 • De verschuivingsregel houdt in dat structuren die dichter bij film of sensor liggen op de afbeelding naar mesiaal verschuiven als de röntgenbron meer van mesiaal wordt gericht
  Juist
 • De contrasten in een röntgenbeeld kunnen tot stand komen door verschillen in concentratie van stoffen
  Juist
 • Indien er sprake is van drie parodontaalspleten per zijde van een element, heeft het element twee wortels
  Onjuist
 • Als een gebitselement in de bovenkaak te kort wordt afgebeeld dan is de bundelrichting te veel van bovenaf geweest
  Onjuist
 • De cervicale halsschaduw is op een bitewing direct onder het contactpunt te vinden
  Onjuist
 • Volgens een onderzoek van Barr en Gresham wordt ruim 10% meer glazuurcariës gevonden op basis van röntgenfoto's dan met spiegel en sonde
  Onjuist
 • Een panoramaopname is bijzonder geschikt voor de diagnostiek van cariës en parodontale afwijkingen omdat de gehele dentitie in kaart wordt gebracht
  Onjuist
 • Bitewing röntgenfoto's zijn niet geschikt voor het opsporen van secundaire cariës onder radiopake composietrestauraties vanwege een gebrek aan contrast
  Onjuist
 • Het ligamentum parodontale is op de foto zichtbaar als een radiopake lijn
  Onjuist
 • Op bitewings kan occlusale cariës goed worden opgespoord 
  Onjuist
 • De hoeveelheid geproduceerde straling in een röntgentoestel wordt bepaald door het kilovoltage en het miliampèrage
  Onjuist
 • Een geïmpacteerde cuspidaat heeft een beter contrast wanneer deze buccaal van de incisieven ligt dan wanneer deze palatinaal is gelocaliseerd
  Onjuist
 • Cariës welke is voortgeschreden tot minder dan halverwege de glazuurdikte is in stadium 
  1
 • Als de contour van een wortel drie parodontaalspleten vertoont, dan wijst dit op:
  Een wortel met een wortelgroef
 • De röntgenologische bothoogte wordt doorgaans gemeten ten opzichte van:
  De glazuur-cementgrens
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is cariësincidentie?
De hoeveelheid nieuwe gevallen die er per tijdseenheid bijkomen.
Wat is cariësprevalentie?
Het percentage van de bevolking dat aangedaan is
Wat houdt de SIC in?
De SIC is de severity index of cariës. Dit getal beschrijft de gebitstoestand van de slechtste 30%.
Wat houdt de verzorgingsgraad in en hoe kan deze worden berekend?
De verzorgingsgraad is het aantal tanden dat gevuld is, ten opzichte van het aantal tanden dat gevuld had moeten worden.

Dit getal wordt berekend door: {F:(D+F)}x100%.
Wat houdt het DMF-S (dmf-s) getal in?
Het aantal aangetaste, missende of gevulde vlakken ten gevolge van cariës, aangegeven per aantal vlakken.
Wat houdt het DMF-T (dmf-t) getal in?
Het aantal aangetaste, missende of gevulde elementen ten gevolge van cariës, aangegeven per aantal elementen. In hoofdletters betreft dit het blijvende gebit en in kleine letters gaat het om het melkgebit.
Wat is analytische epidemiologie?
Het trachten factoren en mechanismen te ontdekken, die een relatie hebben met de verspreiding en toe- en afname van ziekten of afwijkingen.
Wat is descriptieve epidemiologie?
Verzamelen van gegevens en verslag doen over de verspreiding en verdeling van ziekte of situatie in populaties
Wat is een syndemie?
Als twee endemiëen in een 
Wat is een epidemie?
De verspreiding van ziekten onder het volk