Samenvatting Class notes - Comparative IP Law

147 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Comparative IP Law

 • 1421103600 History of IP Law

 • Waarin werd voor het eerst de definitie vastgelegd van een patent?
  Venetian Patent Act in 1474.
 • Wat stond er in de Venetian Patent Act (slide I)?
  Kort gezegd: er zijn slimme mensen onder ons, die in het belang van de stad iedere dag met goede ideeen komen. Als deze uitvindingen niet makkelijk na te maken zijn zouden meer mensen hun ideeen delen. Dit zou ten goede komen voor de welvaart en het welzijn van iedereen. Oftewel: er is baat bij om uitvindingen te beschermen.
 • Wat stond er in de Venetian Patent Act (slide 2)?
  Iedereen die iets nieuws maakt, dat nooit eerder is gemaakt moet dit aangeven wanneer deze uitvinding tot in hoogste mate van perfectie is gemaakt, zodat het gemaakt en gebruikt kan worden. 'It being forbidden to every other person in any of our territories and towns to make any further device conforming with and similar to said one, without the consent and license of the author, for the term of 10 years.'
 • Wat stond er in het vervolg (slide 3)?
  Als iemand iets bouwt en dus een overtreding begaat, kan de originele uitvinder hem dagen voor de rechtbank. Dit kan hem 100 dukaten kosten en dient hij zijn bouwsel te vernietigen.
  De overheid mag de uitvinding wel altijd gebruiken of maken maar 'that no one but the author shall operate it.'
 • Uit welk jaar stamt de Paris Convention?
  1883.
 • Wat staat er in Artikel 1.3 van de Paris Convention?
  Industrial property shall be understood in the broades sense and apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products, for example, wines, grain, tobacco leaf, fruit, minerals, beer, flowers, and flour.
 • Wat staat er in Artikel 2.1 van de Paris Convention?
  Vertaald: De onderdanen van elk van de landen der Unie zullen in alle andere landen der Unie, wat betreft de bescherming van de industriële eigendom, de voordelen genieten, welke de onderscheidene wetten op dit ogenblik aan de nationalen toekennen, dit alles onverminderd de rechten, welke door dit Verdrag in het bijzonder worden toegekend.

  Nederland met patent in Belgie mag voordelen genieten van Belgisch recht, bijvoorbeeld.
 • Wat staat er in Artikel 3 van de Paris Convention?
  Met de onderdanen van de landen der Unie worden gelijkgesteld de onderdanen van de landen, welke niet deel uitmaken der Unie, die op het grondgebied van een der landen van de Unie woonplaats hebben of aldaar daadwerkelijke en wezenlijke inrichtingen van nijverheid of handel bezitten.
 • Waar gaat het lange Artikel 4 van de Paris Convention over?
  Dit gaat over aanvragen in verschillende landen, termijnen(4c) en voorrang(4d). Hiervoor zijn een aantal specifieke regels die duidelijk zijn opgenomen in dit artikel. Als er dus een vraag gaat over termijnen en voorrang van een vroeger depot(aanvraag): artikel 4.  4c= termijnen. 4d=voorrang. 4e=voorrang. 4f=weigeren. 4g=meerdere aanvragen. 4h=onvolledige aanvragen.

  Ieder persoon dat een behoorlijke patentaanvraag heeft gedaan in een van de landen van de Unie, mag met als doel aanvraag doen in andere landen, een recht van prioriteit hebben voor hoelang is bepaald in de rest van het artikel.

  voor patenten is het 12 maanden.
 • Wat zegt artikel 5.1 van de Paris Convention?
  De invoer, door de octrooihouder, in het land, waar het octrooi werd verleend, van voorwerpen, vervaardigd in een of ander land der Unie, zal het octrooi niet doen vervallen.
 • Wat zegt artikel 5quater Paris Convention?
  vertaald: Indien een voortbrengsel wordt ingevoerd in een land der Unie, waar een octrooi bestaat, dat de werkwijze om dit voortbrengsel te vervaardigen beschermt, zal de octrooihouder ten opzichte van het ingevoerde voortbrengsel alle rechten kunnen uitoefenen, welke de wetgeving van het land van invoer hem, op grond van het octrooi voor de werkwijze, ten opzichte van in het betrokken land vervaardigde voortbrengselen toekent.
 • The European Challenge-Brinkhof (2010).
  Brinkhof: 'Europe offers oppurtunities to improve the quality of legislation, administration, administration of justice, research and education in its Member States.' p. 130
 • Wat concludeerde Brinkhof over de Nederlandse houding ten opzichte van ' European Patent Law' ?
  ' It would not be far from the truth to summarise the situation by saying that we, in the Netherlands, were in denial for quite a long time where the correct assessment(beoordeling) of the impact of European Law on our own law was concerned.'
 • Wat was de eerste fout die Brinkhof zelf maakte bij een stuk dat hij schreef aangaande European Patent Law?
  Hij zei dat de scope of patent protection 'virtually consistent' is 'with the opinion held in the kingdom' , en deze mening was dat de bescherming van een patent bepaald werd door de kern van de uitvinding, terwijl in de Strasbourg Convention en de European Patent Convention duidelijk was gemaakt dat de scope van patent protection wordt bepaald door de 'terms of the claims'(de omschrijving?). p. 132
 • Wat was het gevolg van het inwerkingtreden van The European Patent Convention(1977) en de opening van het European Patent Office in Munich(1978)?
  Als je je werk wilde beschermen in een of meer van de contracterende staten hoefde je niet langer in elke staat apart patent aan te vragen, maar een enkele aanvraag bij de European Patent Office in Munchen volstond. If your patent was granted, you would get a European patent(bundle patent). A bundle patent means that you would obtain patents for all the signatory states you had designated in the application. p.132
 • Wat is de levensloop van een Europees patent?(3 fasen)
  registratie en publicatie van de patentaanvraag(1), de opstelling van een onderzoeksrapport(2), onderzoek van de patentmogelijkheid(3).

  Op deze basis verleent het EPO al dan niet het patent.
 • Hoe lang blijft een Europees patent geldig?
  Als de jaartaksen worden betaald 20 jaar vanaf de dag waarop de aanvraag werd ingediend.
 • Waar komt het woord 'patent' eigenlijk vandaan?
  Van het Latijnse woord 'patens' wat 'open' of 'zichtbaar' betekent. In Nederland gebruikt men vooral het woord 'octrooi', ook afkomstig uit het Latijn van het woord 'auctorizare'(geautoriseerd of gewaarborgd).
 • Wat zijn de voorwaarden voor een Europees Patent?

  Het patent is geldig in verschillende Europese landen. Het
  wordt gemiddeld voor negen landen aangevraagd. Een
  patentaanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  Niet alle zaken komen voor een patent in aanmerking.
  Er worden strenge voorwaarden gesteld: de uitvinding moetnieuw zijn, een inventief karakter hebben en geschikt zijn voor industriele toepassing.

  wikipedia voorwaarden:

  het moet een UITVINDING zijn;
  het moet NIEUW; dus niet iets dat al bestond
  het moet een INVENTIEF KARAKTER hebben; uitvindingshoogte bepaald door een expert op het betreffende gebied
  het moet INDUSTRIEEL TOEPASBAAR zijn. oftewel, realiseerbaar.
 • Wat is 'nieuwheid' ?

  Didier Pollet: “Nieuwheid betekent dat de
  uitvinding geen deel mag uitmaken van de
  stand van de techniek. Onder 'stand van
  de techniek' verstaat men het geheel van
  de technische kennis die gepubliceerd is
  of toegankelijk is voor het publiek. Dat
  laatste moet men ruim opvatten. Het
  begrip 'publiek' kan zich beperken tot één
  persoon die niet aan geheimhouding is
  gebonden. Een idee dat bijvoorbeeld
  publiek is gemaakt in een tijdschrift, krant
  of op openbare voordrachten en discus-
  sies kan niet als nieuw worden
  beschouwd. Uitvindingen zijn niet altijdwereldschokkende zaken. Soms zijn het verbeteringen van wat al bestond.
 • Wat is een 'inventief karakter' en 'toepasbaarheid' ?

  Een uitvinding heeft een inventief karak-
  ter, als ze niet vanzelfsprekend voortvloeit
  uit de stand van de techniek. Dat betekent
  dat de uitvinding voor een vakman niet
  voor de hand mag liggen. De snelle evolu-
  tie van de techniek maakt het de patent-
  onderzoekers niet gemakkelijk om uit de
  enorme verzameling van wat in de wereld
  bekend is na te gaan of de uitvinding voor
  een patent in aanmerking komt. Bij twijfel
  gaat de onderzoeker de uitvinding beoor-
  delen door zich op te stellen als een
  gekwalificeerd vakman. Een belangrijke
  eis om voor een patent in aanmerking te
  kunnen komen is de industriële toepas-
  baarheid van de uitvinding. De uitvindingmoet gerealiseerd kunnen worden in de industrie.
 • Wat zijn de vormvereisten voor een Europees patent?

  Patentaanvragen dienen te voldoen aan
  bepaalde vormvereisten: een beschrijving
  van de uitvinding, eventuele illustratie
  met tekeningen of met een uitvoerings-
  voorbeeld en de opsomming van een aan-
  tal conclusies (
  claims
  ) die de juridische
  draagwijdte van het patent toelichten.
 • Wat is het effect van een Europees Patent dat in Munchen is aangevraagd en verleend voor de landen die werden genoemd in de aanvraag?
  In each state for which it is granted, the European patent has the same legal effects and is subject to the same conditions as a national patent by that state, unless otherwise provided in the Convention. The last part is important. In practice, the national courts that must rule on European patents after they have been granted are basically required to apply the uniform provisions of the EPC with regard to the main issues of patent law: validity and infringement. Obviously, the European patent system as created by the EPC would be shipwrecked if the national courts on the one hand and the bodies within the EPO on the other hand interpreted and applied the same provisions of the Convention in different ways. It would be equally fatal if the national courts in the contracting states were to interpret and apply these provisions differently. There is no hightes court in Europe that has the final say and ensures unity in patent law. So it is up to national courts and EPO to make sure there is uniformity in interpretation and application as intended by the EPC. -> regular meetings(every 2 years). This helps reduce the risk of dissimilar interpretations and results. National traditions could no longer be uphold. p. 133. CONCLUSION : You might say that all the national patent courts had, as it were, become part of one virtual European court for the resolution of patent disputes. Collectively, their task is to interpret and apply the Conventino in a uniform manner.
 • Wat is hier een gevolg/probleem?
  How should a national court decide if it believes that its own hightes court has interpreted a provision of uniform law in a manner that is not consistent with the generally accepted interpretation in the other Contracting States? So, what must come first? the obligation under the Convention to achieve the purpose of the Convention or the national practice that the lower court conforms with the highest national court? -> Brinkman: Convention prevails.
 • Wat werd duidelijk uit de zaak John Wyeth's Application?
  De wetgever in Engeland had veel duidelijker dan de eerder genoemde Nederlandse Memorie van Toelichting tot uitdrukking gebracht dat het Europese Octrooiverdrag de leidraad diende te zijn...?
 • Wat is de conclusie aangaande het Duitse en Engelse gebruik van de Convention?
  Both the lower and the higher courts in Germany and England alike have looked 'sideways' and have been open from the very start. They have always used the Conventions as a guideline and have showed themselves prepared to put their own, traditional views up for discussion and, if necessary, to relinquish those views. In Germany and England it is accepted that the Conventions as well as the decisions of foreign courts, the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal are relevant to their own judgments.
 • Hoe is dit in Nederland?
  Contrary to the decisions of German and English courts, its judgments demonstrate no desire for harmonisation whatsoever. p.134
 • Wat zijn voordelen en nadelen van het niet hebben van een hoogste Europese instantie die beslist op het gebied van patent law?
  Nadeel: het bereiken van 'uniformity' duurt langer.
  Voordeel: advocaten worden nu geforced om zich te verdiepen in buitenlandse zaken. Ze kunnen niet volstaan met het verwijzen naar het 'juiste' antwoord van een hoogste instantie.
  Dit verdiepen in goede Duitse en Engelse uitspraken kan bijdragen aan het gebruik van goede argumenten in Nederlandse zaken. -> So we can raise the quality of Dutch judgments.
  Voordeel: 'Clearly, paying attention to the decisions of foreign courts and boards of appeal will further the uniform interpretation and application of European patent law.' p.135
 • Zijn er meer voordelen?
  Ja, ook procesrechtelijke aspecten zoals het tijdsbestek van een zaak, verhoringen, rechtsgangen etc. -> ' At the end of the day, we simply must face the question of whether foreign procedural law, foreign litigation(procesvoering) and the quality of judicial reasoning aren't better in a number of respects than in the Netherlands. If and when that question should be answered in the affirmative, the door will be open to improvement. p. 135
 • Wat is de reden van de magere betekenis van Nederlandse uitspraken op het gebied van Patent Law?
  In Nederland worden er in vergelijking met Duitsland en Engeland veel zaken gewezen. Dit gaat ten koste van de kwaliteit en dat is de reden dat de Nederlandse uitspraken weinig hebben bijgedragen aan de veranderingen binnen het Europese patent law, met name in de zestiger en zeventiger jaren waarin veel uniform recht is gecreëerd. 
 • Wat is hier nog meer het gevolg van?
  Vergeleken met Duitse en Engelse uitspraken is er bij Nederlandse uitspraken veel ruimte voor verbetering. De onderbouwingen zijn vaak mager, wat een logisch gevolg is aan het grote aantal zaken dat Nederlandse instanties per jaar behandelen. Vaak blijkt niet dat in Nederland kennis is opgedaan uit uitspraken in andere landen. Dit gaat ten koste van uniforme interpretatie en bovendien is het onlogisch om te denken dat buitenlandse instanties iets van inspiratie uit Nederlandse uitspraken kunnen halen.
 • What is the difference between Intellectual Property and Industrial Property?
  Intellectual Property: deals with copyright and related areas.

  Industrial Property: deals with the law of patents, trade marks and designs.
 • Waarom bestaan er patenten?
  Praktische voordelen:

  1. Monopoly is an incentive for investments in innovative technologies.(Abraham Lincoln: The patent system adds the fuel of interest to the spark of the genius)
  2. Enabling disclosure of the invention advances the 'state of the art' and progress.(Isaac Newton: If i have seen further it is only by standing on the shoulders of giants)

  Natuurrrecht argument:

  De uitvinder heeft recht op de vruchten van zijn uitvinding. -> artikel 27.2 Universal Declaration of Human Rights(UN 1948).
 • Wat staat er in artikel 15 van het 'International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, NY, 16 december 1966?
  The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone...(c) to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
 • Wat zegt artikel 27.1 Uni Declaration Human Rights(UN 1948) waardoor 27.2 nodig is om de uitvinder te beschermen?
  27.1 zegt dat iedereen recht heeft om te participeren in het sociale en culturele leven en 'to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits', oftewel: iedereen heeft recht op hetgene dat is uitgevonden. Bescherming van de uitvinder is daarom nodig om het uitvinden an sich nog lonend te maken, en dit is op zijn beurt weer wenselijk om vooruitgang in de maatschappij te boeken(welvaart+welzijn).
 • Waar staat bovengenoemde nog meer?
  Wederom in de Int. Covenant on Economic, Social and Cultural rights, maar dan in artikel 15(b).
 • Waar staat TRIPS voor?
  Agreement on Trade-Related Aspects of IP Rights(1994).
 • Wat staat er in artikel 7 van TRIPS 1994?
  Het doel(objective), namelijk:

  -contribute to the promotion of technological innovation;
  -to the transfer and dissemination(verspreiding) of technology;
  -to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge;
  -in a manner conducive(bevorderlijk) to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.
 • Wat staat er in artikel 8 van TRIPS 1994?
  1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisioins of this agreement.

  2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this agreement, may be needed to prevent the abuse of IP rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.
 • Wat staat er in  Article 1, Secton 8, Clause 8, US Constitution? (Patent law is to promote progress)
  The congress shall have the power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.
 • VANAF HIERONDER IS WEEK 2!
  Oke.
 • Wat is de Strasbourg Convention van 1963?
  Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention.
 • Wat is de relevantie van de Strasbourg Convention van 1963?
  De contracterende partijen bij het niet-geratificeerde Community Patent Convention(1975) hebben een besluit geaccepteerd om principes te implementeren van : - Strasbourg Convention(1963) en de Community Patent Convention(1975), 'into their national patent laws'.
 • Wat nog meer?
  'Considering that the unification of certain points of substantive law on patents for invention is likely to assist industry and inventors, to promote technical progress and contribute to the creation of an internation patent.'
 • Wat zegt artikel 1 van de Strasbourg Convention?(!!)
  Wat is patenteerbaar???

  'Patent shall be granted for any inventions which are susceptible(vatbaar) of industrial application, which are new and involve an inventive step...

  A patent declared invalid because the invention does not comply with these conditions shall be considered invalid ab initio(from the beginning, oftewel met terugwerkende kracht).
 • Wat staat er in artikel 2 Strasbourg Convention?
  De contracterende staten zijn niet verplicht octrooi af te geven bij a) uitvindingen die ingaan tegen publieke orde of moraliteit, of b) 'plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals...
 • Wat zegt artikel 3 Strasbourg Convention?
  Dit gaat over de 'industrial applicability', oftewel, kunnen wij het maken?

  Wanneer is iets 'industrial applicable' ?

  artikel 3: 'An invention shall be considered susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry including agriculture(!)
 • Wat zegt artikel 4 Strasbourg Convention?
  Dit gaat over de 'novelty', oftewel, is het nieuw?

  Wanneer is iets 'nieuw' ?

  artikel 4: 1) it is new when it does not form part of the state of the art,
                  2) something is state of the art when...everything made available to public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of the patent application or of a foreign application, the priority which is validly claimed.
 • Wat staat er in artikel 5 Strasbourg Convention?
  Dit gaat over de 'inventive step', oftewel, is het inventief? en dat is te meten aan de vraag: heeft het niet een duidelijk verband met het reeds bestaande(state of the art)?  uitleg: Een uitvinding is inventief als het een oplossing biedt voor een probleem in de techniek, welke oplossing niet voor de vakman voor de hand lag.
 • Wat dient een patentaanvraag allemaal te bevatten(artikel 8 Strasbourg Convention)?
  TThe patent application shall contain a description of the invention with the necessary drawingsreferred to therein and one or more claimsdefining the protection applied for
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What can be said about the TTBE(block exemption)?
Article 101 of the EU Treaty prohibits agreements or practices that prevent, restrict or distort competition within the EU. But this prohibition is subject to certain exemptions.
The TTBE is one of several so-called "block" exemptions. Each block exemption is a legal instrument that identifies a category of agreements to which Article 101 will not apply provided that the agreement meets certain specified conditions.
The TTBE is the relevant block exemption for most technology licensing agreements under which the licensee uses the technology for the production of goods, including many patent licences. The outgoing TTBE has been in force for 10 years and had become a familiar part of the licensing landscape. So what are the three key changes?
Lex protectionis, who is entitled to the invention?
When the inventor is an employee? The employee. Unless he is an employee who needs to do this kind of findings in order to fulfill his job.

At internship? Employee.

Researcher at the university? University.


Invented by more than one person? joint ownership.
en 74 EPC?
Tenzij dit Verdrag anders bepaalt, is de Europese octrooiaanvrage als deel van het vermogen in elke aangewezen Verdragsluitende Staat en met werking in die Staat, onderworpen aan het recht dat in die Staat geldt voor nationale octrooiaanvragen.
en 73 EPC?
Een Europese octrooiaanvrage kan, geheel of gedeeltelijk, het onderwerp zijn van licenties voor alle of een deel van de grondgebieden van de aangewezen Verdragsluitende Staten.
Hoe dient dit te geschieden(artikel 72 EPC)?
De overdracht van een Europese octrooiaanvrage geschiedt schriftelijk en dient te worden ondertekend door de partijen bij de overeenkomst.
Waarover gaat artikel 71 EPC?
Over het overdragen van een octrooiaanvraag!

Een Europese octrooiaanvrage kan overgaan of voorwerp zijn van vestiging van rechten voor één of meer aangewezen Verdragsluitende Staten.
En artikel 61 EPC?
Als er besloten is dat een ander dan de aanvrager gerechtigd is tot hebben van het patent, deze persoon mag:

- zeggen dat het zijn aanvraag is nu ipv de aanvrager
- een nieuw patent aanvragen voor dezelfde uitvinding
- aanvragen dat het patent wordt geweigerd.
En artikel 62 EPC?
The inventor shall have the right to be mentioned as such before the EPC.
En artikel 60 EPC?
(1)The right to a European patent shall belong to the inventor or his successor in title.

(2) Twee mensen zelfde uitvinding? Degene met de vroegste filing date, op voorwaarde dat deze aanvraag gepubliceerd is.
Wat zegt artikel 59 EPC?
'A European patent apaplication may also be file either by joint applicants or by two or more applicants designating different Contracting States.'