Samenvatting Class notes - Ethiek begrippen

123 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Ethiek begrippen

 • 1459033200 Begrippen 1

 • Algemeen belang houdt in?
  Belang voor de samenleving als geheel.
 • Algemene wil, betekent?
  De individuele burgers geven hun eigenbelang op en kiezen voor het belang van de gemeenschap waarbij ze horen (Rousseau).
 • Wat is een argumentatieve discussie?
  Discussie waarbij alle gespreksdeelnemers open en gelijkwaardig willen overleggen wat de beste manier is om met een ethisch probleem om te gaan.
 • Wat betekent "autonomie" ?
  Zelfbeschikking, het vermogen om zelf na te denken en zelf te bepalen wat je wilt met je leven. Volgens Kant: een situatie waarin de mens als regelijk wezen zelf zijn wetten stelt.
 • Wat houdt de beginselethiek in?
  Een deontologische ethiek. Normatieve ethiek waarin wordt beoordeeld welke handeling moreel juist is, door te kijken of de handeling juist is, ongeacht de feitelijke gevolgen.
 • "Belang van anderen" betekent?
  Belangen van personen, groepen mensen of dieren, buiten degene die het belang behartigt.
 • "Beroep op autoriteit" houdt in:
  Drogreden waarbij een onterecht beroep wordt gedaan op de autoriteit van een persoon, een instantie of vakliteratuur om te onderbouwen dat een standpunt juist is.
 • Wat is een beroepscode?
  Vastgelegde waarden en normen van een beroep die als leidraad dienen voor een goede beroepsuitoefening.
 • Wat is beroepsethiek?
  Specifieke morele regels voor een bepaalde beroepsgroep.
 • Wat is "care giving"?
  Derde fase van zorg in de zorgethiek: zorg verlenen. De zorgverlener voert praktische zorg uit.
 • Wat is "care receiving"?
  Vierde fase van zorg in de zorgethiek: zorg ontvangen. De zorgontvanger moet aangeven welke hulp hij nodig heeft.
 • Wat is "caring about"?
  Eerste fase van zorg in de zorgethiek: aandachtige betrokkenheid. Je signaleert dat iemand zorg nodig heeft en dat er iets moet gebeuren.
 • Wat is "caring for"?
  Tweede fase van zorg in de zorgethiek: zorg op zich nemen. De zorgverlener neemt de verantwoordelijkheid om in te grijpen.
 • Wat is een "categorisch imperatief"?    (kant)
  Handel alsof de maxime van je handeling door jouw wil tot een algemene natuurwet wordt.
 • Cirkelredenering is:
  Een drogreden waarbij het standpunt dat de spreker wil bewijzen gelijk is aan het argument dat dit standpunt moet onderbouwen.
 • Communicatief handelen houdt in:
  Handelen waarbij de gesprekspartners symmetrisch zijn en streven naar consensus op basis van argumenten (Habermas).
 • Communicatief handelen met strategische middelen, houdt in:
  Handelen waarbij de actor strategische middelen gebruikt met de bedoeling om consensus te bereiken op basis van argumenten (Habermas).
 • Wat is "communitarisme" ?
  Politieke stroming die kritiek uit op het liberalisme omdat het weinig oog heeft voor het belang van sociale relaties en tradities.
 • Wat is "consequentalisme" ?
  Een variant van het utilisme, waarin alle voorzienbare consequenties meegenomen worden in de afweging welke handeling tot het grootste geluk leidt.
 • Wat houdt het "conventioneel niveau"  van Gilligan in?
  Tweede niveau in de morele ontwikkeling, waarin zelfopoffering het doel is. De actor handelt vanuit altruïsme.
 • Wat houdt het "conventioneel niveau"  van Kohlberg in?
  Tweede niveau in de morele ontwikkeling waarin de morele actor rekening houdt met zijn omgeving. Hierbij zijn achtereenvolgens de volgende stadia te onderscheiden: 'brave jongen/braaf meisje' en 'wet en orde'.
 • Wat is "cultureel relativisme" ?
  Het standpunt dat wat moreel juist of onjuist is, volledig bepaald wordt door de culturele context.
 • Wat is deontologische ethiek?
  Beginselethiek. Normatieve ethiek waarin wordt beoordeeld welke handeling moreel juist is, door te kijken of de handeling juist is, ongeacht de feitelijke gevolgen.
 • Wat is 'descriptieve ethiek' ?
  Beschrijvende ethiek.
 • Deskundigheid houdt in:
  Beschikken over de professionele competentie, zowel wat betreft kennis als het vermogen tot empathie en assertiviteit.
 • Wat is een deugd?
  Een deugd is een goede eigenschap die de handelwijze van de mens bepaalt.
 • Deugdenethiek houdt in:
  Normatieve ethiek waarin wordt beoordeeld welke handeling moreel juist is door naar de persoonlijkheid van de actor te kijken.
 • Wat houdt 'difference principle' in?
  Het principe dat ongelijkheid is gerechtvaardigd als het ten goede komt aan de minst bedeelde (Rawls).
 • Wat is drang?
  Een situatie waarin de persoon zodanig wordt beïnvloed dat hij minder keuzemogelijkheden heeft.
 • Wat zijn drogredenen?
  Verkeerde zetten in de discussie.
 • Dwang is:
  Een situatie waarin iemand tegen zijn wil iets moet doen of laten.
 • Economisch-culturele gelijkheid houdt in:
  De mate waarin mensen gelijk zijn wat betreft inkomen en maatschappelijke mogelijkheden.
 • Eigenbelang als egoïsme, houdt in:
  Belang waarbij debetrokken alleen kijkt wat goed voor hemzelf is. Hij houdt geen rekening met belangen van anderen.
 • Empowerment is:
  Werkwijze waarbij social workers de cliënten ondersteunen om meer zeggenschap over hun eigen leven te krijgen. De hulpvrager praat actief mee en hij krijgt zo veel mogelijk de regie.
 • Wat is ethiek?
  Een systematische reflectie op morele vragen, op basis van rationele argumenten.
 • Wat is een ethisch dilemma?
  Een probleem waarbij je uit twee alternatieven moet kiezen, die beide te maken hebben met waarden en normen. Je moet dus handelen en kan het probleem niet laten rusten, maar er zijn goede redenen voor beide alternatieven te geven.
 • Wat zijn fatsoensnormen?
  Omgangsregels, conventies, 'goede manieren', die vastleggen wat hoort en wat niet hoort Dit noemt men ook wel 'kleine ethiek' of etiquette.
 • Een gesloten maatschappij houdt in:
  Een samenleving waarin informatie van buitenaf wordt tegengehouden (Propper).
 • Gevolgenethiek is?
  Teleologische ethiek. Normatieve ethiek waarin wordt beoordeeld welke handeling moreel juist is door naar het doel of de gevolgen van die handeling te kijken.
 • Wat is 'handelingsutilisme' ?
  Variant op het utilisme waarbij men zich bij iedere handeling op zichzelf afvraagt wat de gevolgen zijn.
 • 'Hellendvlakredenering' (slippy slope) houdt in:
  Drogreden waarbij wordt gesuggereerd dat iets altijd van kwaad tot erger leidt.
 • Herrschaftsfreie Diskussion (Habermas) betekent:
  Machtsvrije discussie.
 • Heteronomie, houdt in:
  Een situatie waarin een ander de wet stelt (Kant).
 • Wat is een individueel probleem?
  Een probleem dat vooral de persoonlijke levenssfeer betreft.
 • Wat betekent 'informed consent' ?
  Proefpersonen bij een onderzoek/cliënten gaan op basis van juiste informatie akkoord met hun deelname aan het onderzoek/met de voorgenomen aanpak van de social worker.
 • Wat is integriteit?
  Zorgvuldig handelen.
 • Wat zijn juridische normen?
  Wettelijke regels.
 • Wat houdt 'latent strategisch handelen' in?
  Handelen waarbij de actor het doet voorkomen alsof hij communicatief handelt, maar waarbij hij in het verborgen probeert om gedragseffecten te bereiken (Habermas).
 • Legitimeren betekent:
  De principieel bereidheid om zijn handelen te verantwoorden (Van der Laan). Verantwoordelijkheid nemen en het vertegenwoordigen van de eigen ethiek en identiteit (beroepscodes).
 • Wat is een methodische vraag?
  De vraag hoe iets aangepakt moet worden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Algemeen belang houdt in?
2
Algemene wil, betekent?
2
Wat is een argumentatieve discussie?
2
Wat betekent "autonomie" ?
2
Pagina 1 van 31