Samenvatting Class notes - Gedragswetenschappen

130 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Gedragswetenschappen

 • 1414623600 Samenvatting hoofdstuk 1 t/m 10

 • Motivatie
  Beweegredenen die je kunnen aanzetten tot bepaald gedrag
 • Behoeften
  Innerlijke krachten (zoals driften) die je kunnen aanzetten tot gedrag
 • Deficiëntiebehoeften
  Behoeften die voortkomen uit een tekort
 • Frustratieregressiehypothese
  Hoe meer de bevrediging van hogere behoeften wordt gefrustreerd, des te belangrijker de behoeften op lager niveau worden.
 • Behoefte profiel
  Beeld van de sterkte van behoeften bij een persoon
 • Trial and error
  Het proces van gissen en missen
 • Wet van het effect
  Gedrag dat wordt gevolgd door het gewenste effect, zal een volgende keer eerder worden vertoond dan gedrag dat niet wordt gevolgd door het gewenste effect
 • Positieve bekrachtiging
  Gewenst effect dat ervoor zorgt dat bepaald gedrag wordt herhaald
 • Negatieve bekrachtiging
  Ongewenst effect dat ervoor zorgt dat bepaalde gedrag niet wordt herhaald.
 • Verwachtingstheorie
  Mensen zijn geneigd zich in te spannen als ze verwachten dat hun inspanning aantrekkelijke opbrengsten met zich meebrengt.
 • Attributietheorie
  Deze theorie beschrijft hoe mensen de oorzaken van hun eigen gedrag en dat van anderen proberen te achterhalen
 • Interne attributie
  Oorzaken van het eigen slagen en falen worden toegeschreven aan de inspanningen en mogelijkheden
 • Externe attributie
  Oorzaken van het eigen slagen en falen worden toegeschreven aan de omstandigheden
 • Zelfbeeld
  De eigenschappen die mensen zichzelf toekennen
 • Zelfdienende vertekening
  Neiging van mensen om positieve zaken eerder zichzelf toe te schrijven en negatieve zaken eerder aan de omstandigheden.
 • Fundamentele attributiefout
  Neiging van mensen om de oorzaak van het gedrag van andere mensen eerder toe te schrijven aan hun kenmerken dan aan de omstandigheden
 • Intrinsieke motivatie
  Motivatie om een handeling uit te voeren, omdat die handeling leuk is om te doen, of omdat die handeling uitdaagt om te laten zien wat je kunt.
 • Extrinsieke motivatie
  Motivatie om een handeling uit te voeren, omdat daarna een aantrekkelijke beloning volgt
 • Persoonlijkheid
  Patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee een persoon zich onderscheidt van anderen en dat relatief stabiel blijft in de tijd en in verschillende situaties.
 • Attitude
  Houding t.a.v. andere mensen, gedragingen, objecten of ideeën. 
 • Cognitieve dissonantie
  Voelen van aangename spanning omdat er tegenstrijdigheden worden ervaren tussen feiten en attitude(s) of tussen attitude(s) en gedrag
 • Betrokkenheid
  Aard van de binding tussen een persoon en een organisatie
 • Arbeidsatisfactie
  Mate waarin iemand werk als plezier ervaart.
 • Billijkheid
  Mate waarin een persoon de verhouding tussen zijn inspanningen en de opbrengsten die daaruit worden verkregen, als billijk ('rechtvaardig') ervaart.
 • Algemeen vergelijkingsniveau
  Norm van billijkheid die tot stand komt door vergelijking met anderen.
 • Vergelijkingsniveau met alternatieven
  Norm van billijkheid die tot stand komt door vergelijking van de eigen kosten-batenverhouding met die van beschikbare alternatieven.
 • Rolonduidelijkheid
  Onduidelijkheid over de rol die een persoon moet vervullen.
 • Rolconflict
  Tegenstrijdige eisen aan of verwachtingen over te vervullen rol.
 • Rolanalysetechniek
  Methode om rollen te verduidelijken en rolconflicten op te heffen.
 • Groep
  Twee of meer mensen die regelmatig en zonder tussenkomst van anderen met elkaar omgaan, gemeenschappelijke doelen hebben, voor het bereiken van die doelen van elkaar afhankelijk zijn en het gevoel hebben een groep te zijn.
 • Bestuurlijke groep
  Groep waarin door overleg en besluitvorming wordt bepaalt hoe een organisatie moet functioneren
 • Uitvoerende groep
  Groep waarin uitvoerende werkzaamheden worden verricht
 • Zelfsturend team
  Groep met zowel uitvoerende als plannende en controlerende taken
 • Formele groep
  Groep die een vast onderdeel is van de organisatie
 • Evolutionaire verklaring
  Mensen leven in groepen omdat die hen bescherming bieden tegen onveilige situaties.
 • Psychologische verklaring
  Mensen maken deel uit van een groep omdat ze behoefte hebben aan contact met andere mensen en ergens bij willen horen.
 • Cognitieve verklaring
  Mensen maken deel uit van een groep omdat ze met elkaar meer kunnen bereiken
 • Sociale identiteit
  Gedeelte van identiteit die iemand ontleent aan zijn sociale omgeving
 • Conformeren
  Aanpassen aan de gedragingen en opvattingen van anderen
 • Deviantie
  Afwijken van de opvattingen en gedragingen van anderen
 • Dubbelinteractie
  Kleinste interactie-eenheid waarmee mensen hun samenwerking regelen.
 • Groepsstructuur
  Relatief stabiel patroon van relaties en gedragingen van een groep
 • Rol
  Specifieke bijdragen die van iemand worden verwacht
 • Rolonduidelijkheid
  Onduidelijkheid over de rol die een persoon moet vervullen.
 • Rolconflict
  Tegenstrijdige eisen aan of verwachtingen over te vervullen rol.
 • Taakgerichte rol
  Bijdragen die nodig zijn om de groepsleden doelmatig met elkaar te laten samenwerken aan een groepstaak
 • Groepgerichte rol
  Bijdragen die nodig zijn om de sfeer in de groep goed te houden
 • Zelfgerichte rol
  Bijdragen gericht op het eigenbelang en het frustreren van groepsbelang
 • Sociometrische methode
  Methode om vast te stellen wie graag met wie omgaat
 • Sociogram
  Grafische weergave van de affectieve relaties in een groep
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Relaxatietrainingen
Trainingen waarin mensen leren om zich te ontspannen.
Coachen
Ondersteunen bij hanteren van lastige of spanningsvolle situaties
Rationeel-emotieve therapie
Therapie die erop gericht is irrationele gedachten op te sporen die negatieve gevoelens veroorzaken, en die gedachten om te buigen in een richting die meer in overeenstemming is met de werkelijkheid en de eigen mogelijkheden
Cognitieve therapie
Therapie die erop gericht is mensen anders te leren omgaan met hun (negatieve) gedachten, gevoelens en wensen
Emotionele sociale steun
Tonen van medeleven, vertrouwen en/of betrokkenheid
Instrumentele sociale steun
Steun die bestaat uit tastbare hulp bij oplossen van werkproblemen
Passieve coping
Afdeling of compensatie zoeken in een situatie die men niet wil of kan veranderen
Actieve coping
Actief zoeken naar een oplossing voor de problemen die men ervaart door de situatie te veranderen.
Uitwisselingsoriëntatie
Houding die gericht is op wederkerigheid
Hulpverleningsoriëntatie
Onbaatzuchtige houding