Samenvatting Class notes - Inkoop

Vak
- Inkoop
- -
- 2015 - 2016
- Saxion
- FM
228 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Inkoop

 • 1441144800 Les 1

 • Wat is belangrijk bij inkoop?
  - Analytisch vermogen
  - Tact (interne service & belangen)
  - Commercieel gevoel
  - Onderhandelingsvaardigheden
 • Wat is de definitie van inkoop?
  Alle activiteiten die in een organisatie moeten worden vervuld om alle goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor het continueren v/d bedrijfsvoering van externe bronnen te betrekken tegen de voor de organisatie zo gunstig mogelijke voorwaarden.

  of

  Het geheel van alle activiteiten die in een organisatie worden vervuld op producten (goederen en diensten) van externe bronnen te betrekken.
 • Wat is een inkoopfunctie? En benoem 3 aspecten die je kunt benadrukken.
  Ervoor zorgen dat de juiste producten v/d juiste kwaliteit op de juiste tijd op de juiste plaats in de juiste hoeveelheid tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.

  In deze benadering kan je 3 aspecten benadrukken
  - Technisch aspect - juiste producten
  - Logistiek aspect - juiste tijd & plaats
  - Commercieel aspect - juiste prijs
 • Inkoop vereist het zoeken naar evenwicht tussen de wensen v/d interne klant en het belang v/d organisatie, Inkoopfunctie is een belangrijke schakel tussen de verschillende klanten.
 • Noem een aantal kenmerken van diensten (7)
  - vergankelijk
  - langdurige relatie
  - prosumerschap
  - persoonsgebonden
  - arbeidsintensief
  -interactie
  -ontastbaar
 • Wat is het verschil tussen een lijn en een staf organisatie?
  Lijn : zelfde als rest van bedrijf
  Staf: als ondersteuning

  (zie aantekeningen)
 • Redenen voor centraal of decentraal inkopen:
  - productverwantschap (centraal)
  - geografische afstand (decentraal)
  - kwetsbaarheid (centraal)
  - kostenbesparing (centraal)
  - inkoopexpertise (centraal)
  - grootte leveranciers (centraal)
  - als de invloed van klanten groot is (decentraal)
 • Leg het verschil tussen centraal, decentraal en gecoördineerd inkopen uit
  Centraal op 1 plek
  Decentraal, op verschillende plekken, niet perse hoofdkantoor, evt elke winkel koopt voor zichzelf in.
  Gecoördineerd: combinatie van centraal en decentraal.
 • Welke stappen zijn er in het inkoopproces?
  - initiatiefase/orienteren
  - specificeren
  - selecteren
  - contracteren
  - implementeren (belangrijk voor fm'er)
  - bestellen
  - bewaken
  - evaluatie
 • Noem een aantal stappen/delen uit het racewagenmodel
  - organisatiebeleid & - strategie
  - inkoopbeleid & - strategie

  Interne klanten (behoefte)
  Leveranciers (kwaliteit & beheer

  Organisatie & personeel
  Methoden & procedures
  Informatievoorziening
 • 1441404000 Par. 1.1 t/m 1.4

 • De inkoopfunctie heeft betrekking op het managen van transacties & relaties. Omdat producten ingekocht worden ten behoeve van andere afdelingen & medewerkers moet er een goede koppeling zijn met externe en interne organisatie.  Men spreekt van interne klanten & interne klantgerichtheid

  Prof. inkoop vereist evenwicht tussen de wensen van interne klanten & de eisen & het belang van de organisatie als geheel.
  De inkoopfunctie is een belangrijke schakel tussen interne klanten (gebruiker) & de externe leverancier.
 • Verschillen tussen het koopgedrag van organisatie & consumenten. Voorbereiding & uitvoering bij organisaties wordt gedaan door prof. inkopers i.v.m. kennis & kunnen onderhandelen.

  Organisaties hebben geen persoonlijke of emotionele koopmotieven.
 • Wat is inkoopaandeel?
  De kosten van ingekochte goederen & diensten ten opzichte v/d kostprijs v/d eindproducten
 • Iedere € die op inkoop wordt bespaard, vormt een directe bijdrage aan de winst

  Doordat bedrijven zich meer focussen tot hun kernactiviteit wordt er meer uitbesteed en dit leid ertoe dat het inkoopaandeel stijgt.

  De inkoopfunctie moet naadloos aansluiten op de ondernemingsstrategie.

  Door inkoop wordt ook de concurrentiepositie van de onderneming bepaald.
 • Wat zijn de primaire taken & verantwoordelijkheden v/d inkoopfunctie?
  - Zorgen voor continuïteit van het bedrijfsproces

  - Reduceren van de inkoopgebonden kosten
   
  - Verminderen v/d strategische kwetsbaarheid op inkoopmarkten

  - Leveren van bijdragen aan technische product- en procesvernieuwing (door inbreng van leveranciers)
 • Noem de 4 fasen van de inkoopfunctie
  1ste fase: administratieve functie
  2de fase: mechanische functie
  3de fase: pro-actieve functie
  4de fase: prof. strategische functie
 • Visie van de inkoopfunctie
  De fase waarin de inkoopfunctie zich bevindt, is mede verantwoordelijk van de visie van het topmanagement. Volgens van Weele kan er het onderscheid gemaakt worden tussen de volgende visie's:
  - Besteloriëntatie
  -Commerciële oriëntatie
  - Logistieke oriëntatie
  - Strategische oriëntatie  --> v.b. early supplier involvement
 • Wat is duurzaam inkopen?
  In alle fasen van het inkoopproces wordt rekening gehouden met milieu en sociale aspecten
 • Wat is CPO?
  Chief Procurement Officers.

  Streven naar het vastleggen van duurzaam ketenmanagement in het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen & Ondernemen ook wel MVIO
 • Wat is tactische verkoop?
  houdt zich bezig met alle activiteiten tot en met de totstandkoming van het contract
 • Wat is operationele inkoop?
  gaat uit van een bestaand contract en is gericht op het bestellen en verder afhandelen van orders
 • Welke verschillende factoren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een inkoopbehoefte (specificeren) (7)
  - functionele eisen
  - technische eisen
  - logistieke eisen
  - kwaliteit eisen
  - commerciële eisen
  - milieu aspecten
  - sociale aspecten
 • Wat is back-door-selling?
  Vertegenwoordigers die buiten het medeweten v/d inkoopafdeling contact hebben met de technische dienst, die in de toekomst met het te kopen product gaat werken, met de bedoeling de specificaties te beïnvloeden zodat ze een betere uitgangspositie hebben dan de concurrent.
 • Wat is concurrentie gerichte dialoog?
  De aanbieder komt samen met de leverancier tot de specificaties -> gezocht naar oplossing voor de behoefte v/d aanbesteder
 • Offreren en selecteren
  Pre-kwalificatie = 1ste selectie van leveranciers

  Aan de hand van gestelde criteria komen leverancier op de approved-vendor-list te staan.

  Deze leveranciers komen op de short-list v/d inkopende organisatie te staan.
 • Onderhandelen en contracteren
  Aan de hand van onderhandelingen maakt men een definitieve keuze uit leveranciers.
  Qua contract wordt de voorkeur gegeven aan resultaatverplichting.
 • Wat is maverick buying?
  Medewerkers of afdelingen kopen buiten de bestaande contracten om
 • Wat is participatiegraad of p-graad?
  Het percentage dat (per artikelgroep) onder contract wordt ingekocht
 • Orderbewaking kan op verschillende manieren worden ingericht, waar rekening wordt gehouden met het belang v/d aankoop bijv.
  - advance status check
  - routine status check
  - exception expediting
 • Wat is chasseren?
  Het benaderen van leveranciers voordat de levertijd verstreken is
 • Noem een aantal soorten orders
  Spoedorders, backorders & splitorders
 • Wat is kenmerkvendorrating?
  De prestaties van leveranciers zo objectief mogelijk proberen te meten
 • Volgens butler & van Weele zijn er algemene eisen te stellen aan het inkoopproces. Welke eisen zijn dit?
  - De gewenste uitkomst van iedere fase moet duidelijk worden vastgelegd.
  - Inkoop vraagt om regie & afstemming. Voornamelijk vanwege de verschillende betrokken. Duidelijk moet zijn wie eindverantwoordelijk is per fase.
  - Heldere, functionele specificaties zeker in het begin
  - Vooraf moeten de criteria op basis waarvan de leveranciers zijn geselecteerd duidelijk geformuleerd zijn
 • Welk onderscheid kan je maken in de verschillende koopsituaties?
  - New task situatie
  - Gewijzigde herhalingsaankoop
  - Rechtstreekse herhalings aankoop
 • Wat is het buy grid model?
  In het buy grid model wordt benadrukt dat het koopgedrag van een organisatie afhangt v/d fase waarin die organisatie zich binnen het koopproces bevindt.
 • Welke indeling wordt er gemaakt bij het inkopen van goederen?
  - Kapitaalgoederen
  - Materialen
  - Verbruiksgoederen
  - Diensten
 • Wat zijn turn-key producten?
  Producten die leiden tot de oplevering van een nieuw product of tot een nieuw product of tot een nieuw productieproces in opdracht van een klant. bijv. schepen, vliegtuigen, fabrieken of productiesystemen.
 • Wat is MRO?
  Maintenance , repair and operating supplies. Ook wel mro-artikelen.
  Dit zijn verbruksgoederen zoals schoonmaakmiddelen, verf, filters enz.
 • Wat is de definitie van primaire inkoop?
  Primaire inkoop heeft betrekking op goederen en diensten die direct voor primaire productprocessen worden ingekocht
 • Waarom koop je in op termijnmarkten?
  Door sterke prijsschommelingen in grondstoffen bijv metalen.
 • Wat is build to order?
  Produceren op bestelling
 • Wat is Kyoryku Kai?
  Netwerk van leveranciers, mede op basis van vetrouwen
 • Noem een ander woord voor uitbestedingsbeleid
  Make-or-buy
 • Wat is de definitie van facilitaire inkoop?
  Facilitaire inkoop heeft betrekking op alle goederen die niet direct voor het primaire proces worden ingekocht.

  Bijv. huisvesting, automatisering en telematica, kantoorbenodigdheden, prof. diensten.
 • Waar staat DMU voor en wat zijn de verschillende rollen
  DMU = Decision making unit.
  Leden afkomstig van verschillende afdelingen

  Rollen:
  - Gebruikers
  - Beinvloeders
  - Kopers
  - Beslissers
  - Gatekeepers
 • Wat is een PSU?
  PSU = Problem solving unit.
  De kopende partij die samenwerkt met een team specialisten.

  Zorgt voor nauwere samenwerking tussen de kopende partij en de verkopende partij en bij noodzaak voor leveranciers om beter tegemoet te komen aan individuele wensen van kopende organisaties
 • Wat is een lead buyer?
  Een inkoper die de verantwoordelijkheid krijgt om over alle business-units heen,. de inkoopstrategie te bepalen voor een bepaald product of groep.
 • Wat is de rol van een main buyer?
  Rol is het voorstellen van synergie en besparingsmogelijkheden in de eigen business-unit, maar ook tussen de verschillende business-units
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kan een mantelcontract de inkoopefficiency verhogen?
- werken met 1 leverancier
- minder administratieve handelingen
- standaard-artikelassortiment
- bundelen van inkoopkracht
Wat is een mantelcontract & wanneer wordt dit vooral gebruikt?
In een mantelcontract zijn de condities geregeld voor toekomstige orders, echter met uitzondering van de te leveren hoeveelheid.

Wordt vooral gebruikt bij:
- aankoop MRO-artikelen (indirecte goederen die in het productieproces wordt verbruikt)
- facilitaire inkoop: kantoorbenodigdheden, drukwerk, automatisering.
Wat is een voorovereenkomst?
Door middel van een vooroverkomst verplicht men zich om een nadere overeenkomst aan te gaan. Ook zijn de condities bepaald waaronder partijen nadere overeenkomst willen aangaan
Wat is een optiecontract?
In een optiecontract wordt een aanbod gedaan tot het aangaan van een overeenkomst.

De hoofdovereenkomst wordt afgesloten indien de andere partij het aanbod aanvaardt. In het contract worden de condities reeds vermeld
Wat is een raamcontract, wat kan je er over zeggen & wanneer wordt deze aangegaan?
Het raamcontract als overkoepelende aanduiding voor een verzameling contracten met een aantal gemeenschappelijke kenmerken.
- het bevat niet de volledige kern van de te sluiten overeenkomst
- gaat vooraf aan het tot stand komen van de beoogde overeenkomst
- betrekking op meerdere overeenkomsten en/of probeert de rechtsverhouding tussen partijen voor een langere periode te regelen.

Wordt aangegaan als 2 partijen nog niet alle details kunnen of willen regelen. Betekend nog niet dat er een koopovereenkomst is afgesloten.
Noem, naast prijs, kwaliteit en levertijd andere commerciële voorwaarden die van belang zijn bij het opstellen van een contract (7)
- Productspecificaties
- Kwaliteit en garantie
- Kwaliteitskeuring
- Levering en transport
- Betaling
- Eigendom en risico's
- Aansprakelijkheid
Wat is een cost-plus-contract?
Tegenhanger van fixed-price contract. Risico is volledig voor de inkoper. Deze betaald alle kosten die een leverancier maakt plus vaste of variabele opslag.
Wat is een PETS-contract?
Legt het risico nog meer bij de inkoper. Price in Effect at Time of Shipment.
Wat is een prijsescalatie-clausule & wat moet erin staan/onderdelen?
Hiermee wordt afgesproken welke kosten stijgingen in welke mate worden doorberekend in de prijs.


De hoogte en de duur van een escalatie zijn vaak gebonden aan de gewoonten en gebruiken van een bedrijfstak. Een contract met een prijsescalatieclausule moet verschillende onderdelen specificeren:
- Kostenelementen
- Indexcijfer
- Timing van de frequentie van prijsherzieningen
- Eventuele bovengrens aan de escalatie
Wat is fixed price contract?
Een contract met vastgelegde prijzen (legt alle risico's bij de leverancier)