Samenvatting Class notes - inleiding data-analyse

Vak
- inleiding data-analyse
- ntb
- 2016 - 2017
- Open Universiteit
- Onderwijswetenschappen
308 Flashcards en notities
36 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - inleiding data-analyse

 • 1510959600 Thema 1: Inleiding

 • Is deze van mij?
  Ja
 • 1511132400 Thema 1: Inleiding

 • Waarom wordt wetenschap beoefend?
  Wetenschap is een methode om te leren over de realiteit. Leren over de realiteit is vooral wenselijk omdat we deze naar onze hand kunnen zetten als we haar begrijpen. Naast directe toepassingen levert wetenschappelijk onderzoek informatie waar beleid op gebaseerd kan worden. Door deze systematische werkwijze toe te passen wordt de kans dat richtlijnen en adviezen worden gebaseerd op anekdotes en subjectieve informatie zoveel mogelijk verlaagd.
 • In het systematische proces van wetenschappelijk onderzoek zijn vijf fasen te onderscheiden, die samen de empirische onderzoekscyclus vormen. Welke vijf fasen zijn dit?
  1. Onderzoeksvraag formuleren
  2. Studie ontwerpen
  3. Data verzamelen
  4. Data analyseren
  5. Rapporteren
 • Ethiek en integriteit zijn heel belangrijk in wetenschappelijk onderzoek en in de psychologie in het bijzonder. Hiervoor zijn twee redenen. Welke twee?
  1. Objecten van onderzoek zijn vaak mensen. Deelnemers steken moeite en tijd in deelname, maar kunnen ook schade ondervinden door deelname aan een studie. Investering en risico's moeten in verhouding staan tot de opbrengsten.
  2. Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal gedaan met publieksgeld. Dat geeft onderzoekers de zware verantwoordelijkheid om hun uiterste best te doen te zorgen dat het onderzoek de moeite van de investering en kosten waard is, repliceerbaar is, en dat alle stappen transparant en herleidbaar zijn.
 • Door welk orgaan wordt al het mensgebonden onderzoek bij de Open Universiteit getoetst?
  Door de cETO (commissie Ethische Toetsing Onderzoek)
 • Wat is het belang, de rol en aard van een 'Informed Consent'? en welke onderdelen bevat het?
  Het Informed Consent is een overeenkomst tussen de onderzoekers en de deelnemers aan de studie. Dit is een garantie dat deelnemers volledig vrijwillig meedoen en niets doen dat ze niet willen. In zo'n overeenkomst geven de deelnemers aan dat ze:
  • de gelegenheid hebben gehad om de achtergrond-informatie te lezen;
  • de gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen;
  • de gelegenheid hebben gehad om over hun deelname na te denken;
  • begrijpen dat ze op elk moment met het onderzoek kunnen stoppen zonder consequenties en zonder opgave van reden.


  De onderzoeker verplicht zich bovendien tot het volledig anonimiseren van data. Dit laatste is belangrijk omdat data bij wetenschappelijk onderzoek openbaar gemaakt moeten worden.
 • Wat is een 'Full Disclosure' en waarom is dit zo belangrijk?
  Dit houdt in dat volledige openheid wordt gegeven over het onderzoeksproces.
 • Wat is Datamanagement en waarom is dit zo belangrijk?
  Onderzoek moet vergezeld gaan met een datamanagement plan. In dit plan wordt o.a. beschreven hoe data tijdens het onderzoek worden opgeslagen; hoe deze worden geanonimiseerd; wie toegang houden tot de niet-geanonimiseerde (versleutelde) data; en hoe deze na afloop van het project langdurig worden opgeslagen. Daarnaast beschrijft het plan ook hoe er met de metadata (data over de data) wordt omgegaan.
 • Hoe worden uitkomsten van onderzoek verspreid onder wetenschappers?
  Wetenschappers communiceren in de vorm van artikelen, dia naar een journal worden gestuurd. Deze worden vervolgens door andere wetenschappers (peer reviewers) beoordeeld voordat ze worden geaccepteerd en gepubliceerd.
 • Wat wordt bedoeld met 'betrouwbaarheid'?
  De mate waarin een meting bij herhaling hetzelfde resultaat oplevert.
 • Wat is een 'meetfout' en hoe verhoudt dit zich tot betrouwbaarheid?
  Allerlei zaken die een verstorende invloed hebben op datgene wat je wil meten. Ook wel ruis genoemd. Een meetfout is het complement van betrouwbaarheid. Hoe kleiner de meetfout hoe groter de betrouwbaarheid. Hoe groter de meetfout hoe kleiner de betrouwbaarheid.
 • Wat is 'validiteit' en hoe verhoudt dit zich tot betrouwbaarheid?
  De mate waarin een meetinstrument meet wat het moet meten. 


  Om valide te zijn moet een meetinstrument de verschillen die in het echt bestaan reproduceren in de data die in een onderzoek worden verzameld. Deze vereiste gevoeligheid voor variaties kan haaks lijken te staan op de behoefte betrouwbaar te zijn: immers, hoe gevoeliger een meetinstrument is voor subtiele verschillen, hoe eerder ook niet-ter-zake-doende verschillen worden opgepikt, waardoor het meetinstrument minder betrouwbaar wordt.
 • Wat zijn populaties?
  Een bepaalde doelgroep zoals 'de Nederlandse bevolking', 'middelbare scholieren', 'ziekenhuizen' of 'gezinnen in grote steden'.
 • Waarom zijn populaties niet rechtstreeks te onderzoeken? Geef hiervoor twee redenen.
  Een populatie is niet rechtstreeks te onderzoeken, omdat:

  1. er teveel onderzoekseenheden zijn binnen een populatie;
  2. de populatie is zodanig gedefineerd dat deze ook mensen in het verleden en de toekomst bevat.
 • Wat zijn steekproeven en welke functie vullen deze?
  Een steekproef is een groep mensen (of andere onderzoekseenheden) die minder groot is dan de volledige populatie. Een steekproef zorgt ervoor dat we niet oneindig lang bezig zouden zijn iedereen in de populatie te onderzoeken.
 • Wat is een steekproeftoeval?
  Er kunnen puur door toeval een of meer uitzonderlijke mensen in een steekproef belanden. Daardoor is de steekproef minder representatief, zonder dat de onderzoekers zich dat realiseren. De steekproeftoeval wordt kleiner naarmate de steekproef groter wordt.
 • Wat is generalisatie?
  Als deelnemers willekeurig worden gekozen, zoals dat wordt gedaan bij een aselecte steekproef, geldt dat de date uit die steekproef iets zeggen over de populatie. Dit heet generalisatie van de steekproef naar de populatie.
 • Hoe verschillen selecte en aselecte steekproeven van elkaar?
  Bij een aselecte steekproef heeft elk lid van de populatie evenveel kans om in de steekproef te belanden. Deze steekproef is representatief voor de gehele populatie.

  Bij een selecte steekproef worden deelnemers weloverwogen geselecteerd op basis van hun kenmerken, zoals leeftijd en geslacht. Dit is gangbaar is zogenaamd kwalitatief onderzoek. Voordeel is dat met relatief weinig deelnemers een gebalanceerde samenstelling verkregen kan worden.
 • Beschrijf drie manieren hoe aselecte steekproeven genomen kunnen worden?
  • Aselecte steekproef: dit is een steekproef-methode waarbij elke onderzoekseenheid in de populatie evenveel kans heeft om in de steekproef te belanden.
  • Gestratificeerde steekproef: bij deze steekproef-methode wordt de populatie eerst opgedeeld aan de hand van kenmerken zoals geslacht, waarna uit elk deel een aselecte steekproef genomen wordt.
  • Multilevel-steekproef: als de onderzoekseenheden in de populatie georganiseerd zijn in grotere groepen, zoals scholieren in klassen en scholen, wordt soms eerst een aselecte steekproef van scholen genomen, waarna per school een aselecte steekproef van klassen worden genomen. In elke klas worden dan ofwel alle scholieren onderzocht, of er wordt een derde aselecte steekproef genomen.
 • Beschrijf twee manieren hoe selecte steekproeven genomen kunnen worden?
  • Convenience sampling: bij deze steekproef-methode worden deelnemers gekozen omdat ze makkelijk toegankelijk zijn, zonder dat veel aandacht wordt besteed aan representativiteit.
  • Snowball sampling: deze steekproef-methode start met een klein aantal weloverwogen gekozen 'seeds'. Deze eerste deelnemers wordt vervolgens gevraagd om vrienden en kennissen uit te nodigen die voldoen aan bepaalde eisen. Deze methode wordt veel gebruikt bij moeilijk te bereiken groepen.
 • Wat zijn variabelen en welke functie kunnen ze hebben?
  Een variabele is iets dat varieert, of zou kunnen variëren.
 • Wat zijn constructen?
  Dit zijn psychologische variabelen, zoals ze door een theorie zijn gedefinieerd.
 • Wat is het verschil tussen variabelen en constructen?
  Van variabelen weten we dat ze bestaan. Van constructen weten we dit niet. Deze zijn gedefinieerd door een theorie. Depressie kan door de een anders worden omschreven dan een ander.
 • Wat zijn operanionalisaties?
  Operationalisaties zijn de link tussen theoretische constructen en de realiteit.
 • Wat zijn meetinstrumenten?
  De bedoeling van een meetinstrument is om een bepaald aspect van de realiteit te kwantificeren (te representeren in een getal). Het is hierbij uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er ook iets wordt beïnvloed.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Inleiding data analyse

 • 1546729200 1.1 inleiding en ethiek

 • Waarom wordt wetenschap beoefend?
  Wetenschap is een methode om te leren over de realiteit. Hoewel mensen van nature de realiteit om zich heen al in kaart brengen, geldt dat mensen slachtoffer zijn van dermate veel verstoringen in ons geheugen en onze informatieverwerking dat onze ideeën over de realiteit niet zomaar te vertrouwen zijn. Daarom zijn systematische methoden van informatieverzameling en -verwerking nodig om de realiteit in kaart te brengen, en de wetenschap biedt die.
  Leren over de realiteit is vooral wenselijk omdat we deze naar onze hand kunnen zetten als we haar begrijpen. Wetenschappelijk onderzoek levert directe toepassingen waarop beleid gebaseerd wordt. Daarnaastlevert de wetenschappelijke methode bruikbare adviezen voor het dagelijks leven.
 • Wat is de empirische onderzoek cyclus?
  Empirisch onderzoek is onderzoek waarbij data worden verzameld:in de praktijk is bijna al het onderzoek als empirisch onderzoek te beschouwen.
 • Uit welke fasen bestaan de empirische onderzoek cyclus?
  1.Onderzoeksvraag formuleren
  2.Studie ontwerpen
  3.Data verzamelen
  4.Data analyseren
  5.Rapporteren
  Noot: Het is een iteratief proces. In de praktijk lopen de fasen fasen een beetje door elkaar heen.
 • Wat is de achtergrond en rol van ethiek bij wetenschappelijk onderzoek bij mensen?
  Deelnemers steken tijd en moeite in deelname, maar kunnen bovendien schade ondervinden door deelname aan een studie. Het is belangrijk dat geen onderzoek uit te voeren als waarbij de investering en risico’s niet in verhouding staan tot de mogelijke opbrengsten.
  Wetenschappelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd met publieksgeld. Hierdoor moet onderzoek gedaan worden wat de kosten waard is, repliceerbaar is en dat alle stappen transparant en herleidbaar zijn.
 • Beschrijf hoe ethische toetsing in Nederland en bij de OU in zijn werk gaat?
  In Nederland zijn de principes van de Declaratie van Helsinki geïmplementeerd in de Wet Medisch Onderzoek (WMO). Dit heeft betrekking op: Medisch-wetenschappelijk onderzoek waarvan deel uitmaakt het onderwerpen van personen aan handelingen of het opleggen aan personen van een bepaalde gedragswijze.
  Deze wet bepaalt dat onderzoek onder de wMO niet uitgevoerd mag worden als de Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) het onderzoek niet eerst heeft getoetst en goedgekeurd.
  Bij de OU wordt deze gedragscode toegepast door de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO). Al het mensgebonden onderzoek wordt bij de OU getoetst door de cETO
 • Wat is het belang, de rol en de aard van een Informed Consent?
  Het Informed Consent is een overeenkomst tussen de onderzoekers en de deelnemers aan een studie. Het is een garantie dat deelnemers volledig vrijwillig meedoen en niets doen dat ze niet willen. Daarnaast verplicht het de onderzoeker tot het volledig anonimiseren van de data. Dit is belangrijk omdat data bij wetenschappelijk onderwijs openbaar gemaakt moeten worden.
 • Welke vier onderdelen bevat de Informed Consent?
  De deelnemers geven aan dat ze:
  ·De gelegenheid hebben gehad om de achtergrondinformatie te lezen.
  ·De gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen.
  ·De gelegenheid hebben gehad om over hun deelname na te denken.
  Begrijpen dat ze op elk moment met het onderzoek kunnen stoppen zonder consequenties en zonder opgave van reden.
 • Beschrijf wat Full disclosure is en waarom is het belangrijk?
  Full disclosure is dat er volledige openheid wordt gegeven over het onderzoeksproces. (Dit is nu ook mogelijk door het internet)
 • Beschrijf wat Datamangement is en waarom is het belangrijk?
  Datamangement is het plan waarin onderzoekers uitleggen hoe ze met de ingezamelde data omgaan en hoe zij dit opslaan. Dit is belangrijk omdat de meeste van de producten die opgeslagen zijn belangrijk zijn om de gegenereerde data goed te kunnen begrijpen.
 • Welke 5 punten bevat een datamanagement plan?
  Een datamanagement plan bevat:
  ·Hoe de data tijdens onderzoek worden opgeslagen.
  ·Hoe data worden geanonimiseerd
  ·Wie toegang houden tot de niet-geanonimiseerde data
  ·Hoe data na afloop van het project langdurig worden opgeslagen.
  ·Het beschrijft hoe er met metadata wordt omgegaan.
 • Hoe worden uitkomsten van onderzoek verspreid onder wetenschappers?
  Wetenschappers communiceren in vorm van artikelen, die naar een journal worden gestuurd en dan worden beoordeeld door andere wetenschappers, zogenaamde peer reviewsers, voordat ze worden geaccepteerd en gepubliceerd.
  Tegenwoordig zijn er meer en meer journals open accces. Steeds meer journals eissen dat wetenschappers data en metadata meesturen.
  Artikelen zijn Engelstalig, omdat dit de taal van de wetenschap is.
 • 1546815600 1.2 validiteit en betrouwbaarheid

 • Wat is betrouwbaarheid binnen wetenschap?
  Betrouwbaarheid is gedefinieerd als de stabiliteit van een meetinstrument over herhaalde metingen.
  Een belangrijk aspect van deze definitie van betrouwbaarheid is dat die gebaseerd is op de aanname dat datgene dat wordt gemeten stabiel is.
 • Wat is een meetfout?
  Een meetfout is het complement van betrouwbaarheid. Meetfouten worden veroorzaakt door: humeur, stress, weer, emoties enz..
  De invloed van externe, niet beïnvloedbare factoren, op de meting.
 • Hoe wordt een meetfout ook wel genoemd? Engels en nl
  Measurement error en ruis
 • Hoe verhouden de meetfout zicht tot betrouwbaarheid?
  Naarmate er minder meetfout is, is een meting betrouwbaarder en vice versa.
 • Wat is validiteit?
  De mate waarin een meetinstrument meet wat het moet weten.
  Validiteit heeft betrekking op de vraag of de representatie van een stukje realiteit binnen een onderzoek wel overeenkomt met het stukje realiteit in de echte wereld.
 • Waar moet een meetinstrument aan voldoen om valide te zijn?
  Het meetinstrument moet de verschillen die in het echt bestaat reproduceren in de data die in een onderzoek worden verzameld.
 • Hoe verhoudt validiteit zich tot betrouwbaarheid?
  De vereiste gevoeligheid voor variaties kan haaks lijken te staan op de behoefte betrouwbaar te zijn”: immers, hoe gevoeliger, hoe eerder ook niet-ter-zake-doende verschillen worden opgepikt, waardoor het meetinstrument minder betrouwbaar wordt.
 • Hoe wordt validiteit tegenwoordig gezien?
  Validiteit wordt tegenwoordig als een unitair construct gezien. Er zijn geen verschillende soorten validiteit te onderscheiden. Een meetinstrument heeft een bepaalde validiteit.
 • Welke perspectieven (benaderingen) 4 op validiteit zijn er?
  1.Gezichtsvaliditeit / face validity
  2.Criterium validiteit / criteria validity
  3.Externe validiteit
  4.      Contentvaliditeit / inhoudsvaliditeit
 • Wat is gezichtsvaliditeit / face validity?
  De indruk van de validiteit na bestudering van het meetinstrument. Praktische benadering, vereist geen nader onderzoek, de onderzoeker hoeft het meetinstrument alleen nauwkeurig te bekijken
 • Wat is criterium validiteit/ criteria validity?
  De mate waarin de uitkomsten van een meetinstrument samenhangen met een ander meetinstrument waarvan bekend is dat het wel valide is. (intelligentietest in overeenkomst met schoolcijfers)
 • Wat is externe validiteit?
  De mate waarin de uitkomsten ook gelden ‘in de echte wereld’.
  Wetenschappelijk onderzoek vindt vaak plaats in kunstmatige omstandigheden, zoals een laboratorium. Patronen die in die omstandigheden worden gevonden, bestaan misschien niet buiten die context.
 • Wat is content validiteit / inhoudsvaliditeit?
  De mate waarin het instrument de concepten afdekt die het volgens de betreffende theorie zou moeten afdekken. (een meetinstrument voor extraversie moet in kaart brengen hoe mensen omgaat met sociale situaties)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zuivere schatter
Een zuivere schatter is een schatter waarvan de verwachtingswaarde gelijk is aan de waarde van de betreffende maat in de populatie. Als een valide meetinstrument wordt gebruikt, is het steekproefgemiddelde bijvoorbeeld een zuivere schatter voor het populatiegemiddelde.
z-verdeling
Standaardnormale verdeling
z-score
z-score: Een datapunt uitgedrukt in het aantal standaarddeviaties dat dat datapunt van het gemiddelde af ligt. Als een deelnemer bijvoorbeeld een score van 8 heeft op extraversie, en de gemiddelde extraversie is 5, en de standaarddeviatie is 2, dan is de z-score van die deelnemer:

z= (8−5)/2 = 3/2=1.5

Als een variabele wordt gestandaardiseerd, betekent dat dat elke score wordt omgezet naar de corresponderende z-score.
y-as
De verticale as in een plot
y
De letter waarmee in formules meestal de afhankelijke variabele wordt aangeduid
x-as
De horizontale as in een plot
x
De letter waarmee in formules meestal de onafhankelijk variabele wordt aangeduid
Wet Medisch Onderzoek (WMO)
De wet die bepaalt onder welke voorwaarden medisch wetenschappelijk onderzoek mag worden uitgevoerd. Een van deze voorwaarden in ethische toetsing door een METC, en of die nodig is, wordt bij de Open Universiteit bepaald door de cETO.
Vrijheidsgraden
Het aantal vrijheidsgraden van een datareeks is het aantal datapunten    -1 (n−1). Vrijheidsgraden drukken uit hoeveel van de datapunten ‘vrij’ kunnen veranderen zonder het gemiddelde van de datareeks te veranderen. De datareeks 1, 2, 3, en 4 heeft 3 vrijheidsgraden, omdat als er drie datapunten worden veranderd, daardoor het vierde datapunt noodzakelijkerwijs vast ligt, omdat het gemiddelde anders zou veranderen. Het gemiddelde van deze datareeks is:

/x=(1+2+3+4)/4 =2.5

Stel dat we de eerste drie getallen veranderen. We zetten ze bijvoorbeeld alle drie op 0. De datareeks wordt dan 0, 0, 0, ? - want dat laatste datapunt moeten we nog kiezen. Als we nu een ander datapunt kiezen dan 4∗(2.5+0+0+0)=10, verandert ons gemiddelde, en verandert onze hele datareeks dus in essentie. De individuele datapunten in een datareeks zijn meestal immers niet van belang: die variëren sowieso door steekproeffout en meetfout. De vrijheidsgraden geven aan hoeveel van deze datapunten we ook echt vrij kunnen veranderen zonder de essentie van de datareeks aan te tasten.
Voorspeller
De term ‘voorspeller’ wordt vaak gebruikt als synoniem voor een onafhankelijke variabele, vooral in de context van regressieanalyse. Voorspeller wordt soms echter ook iets breder gebruikt, namelijk voor een variabele waaruit een andere variabele voorspeld kan worden. Een afhankelijke variabele kan dus ook een voorspeller zijn van een onafhankelijke variabele, en in een studie waarin de onafhankelijke variabele niet is gemanipuleerd is er geen implicatie dat een voorspeller ook een causaal effect heeft op de afhankelijke variabele.