Samenvatting Class notes - Inleiding in de Archeologie

Vak
- Inleiding in de Archeologie
- Wouter Vos en Kim Pollman
- 2015 - 2016
- Saxion (Saxion Deventer, Deventer)
- Archeologie
227 Flashcards en notities
59 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Inleiding in de Archeologie

 • 1443909600 onder onze voeten BLZ 144-213 HFST 12

 • Wie schreef in het boek 'de Gallische oorlog' zijn ervaring met de bewoners van Nederland?
  Gaius Julius Caesar
 • Gebeurde er dingen in Nederland die belangrijk waren om over te schrijven?
  soms, alleen bij een oorlog of opstand
 • Wanneer toonden de schrijvers weer belangstelling?
  eind 3de en 4de eeuw
 • Zijn de bronnen van de romeinen een beetje betrouwbaar?
  Vaak niet aangezien ze zeggen dat de germanen barbaren zijn terwijl ze er wel handel mee dreven en ze in hun leger dienden
 • Was er verschil tussen theorie en praktijk qua besturing in het romeinse rijk?
  Ja, in theorie waren de romeinen een vreedzame staat en wou het senaat geen oorlog tenzij er een goede reden was.
  In de praktijk verzonnen ze wel een goede reden om een land binnen te vallen.
 • Hoe groot was het romeinse rijk halverwege de eerste 1ste eeuw V.Chr?
  Spanje tot klein Azië en het grootste deel van de Middellandse-Zeekust.
 • Wanneer was Caesar benoem tot stadhouder van Noord-Italië en Zuid-
  Frankrijk?
  59 voor Christus
 • Tot hoever had Caesar Gallië veroverd?
  Hijzelf zij tot aan de Rijn
 • Waar bestond een stam uit?
  Waarschijnlijk bestond een stam uit diverse kleinere groepen die zich in tijden van crisis onder een overkoepelende leiding plaatsten.
 • Welke 2 stammen waren het bekendst met Caesar?
  De Eburonen (werden van de kaart geveegd door Caesar) en de Menapiërs (gaven zich over)
 • Is er hier bewijs van gevonden (op de bronnen van Caesar na)?
  Er is bijna geen archeologisch bewijs dat er een volken zijn uitgeroeid. (geen massagraven, romeinse legerkampen etc.)
 • Welke vondsten zijn er van de eerste romeinse legers in Nederland?
  De enige vondsten van het eerste optreden zijn gouden munten die zijn gevonden in Noord-Brabant en Limburg.
 • Wat gebeurde er toen Caesar Galië weer verliet
  Caesar schreef zelf aan het senaat dat Galië gepacificeerd was maar eigenlijk was het land gewoon ontwricht, er bleven ook geen soldaten meer achter.
  Ook gingen de germanen aan de andere kant van de rijn expedities houden naar Galië.
 • Wat gebeurde er toen Caesar Galië weer verliet
  Caesar schreef zelf aan het senaat dat Galië gepacificeerd was maar eigenlijk was het land gewoon ontwricht, er bleven ook geen soldaten meer achter.
  Ook gingen de germanen aan de andere kant van de rijn expedities houden naar Galië.
 • Hoe hebben de romeinen hun invloed gehouden in Galië
  Ze wezen plaatselijke zetbazen aan.
 • Hoe onstonden de eerste bataven.
  De eerste bataven waren rond 50 voor christus in de betuwe gaan wonen.
  Het waren mensen die zich hadden afgesplitst van de Chatten in Duitsland, dit weten we omdat ze munten hadden die erg lijken op elkaar.
 • Hoe hebben de bataven macht gekregen in de betuwe.
  We weten van archeologische resten dat er meerdere kleine stammen leefden op de betuwe.
  De romeinen waren hier zeer waarschijnlijk bij betrokken en hadden een oud bondgenootschap met de bataven.
 • Hoe onstond de eerst romeinse keizer?
  Caesar keerden terug naar Italië, gevolg hiervan was een burgeroorlog met als gevolg Caesars dictatuur en dood.
  Daarna volgden nog een burgeroorlog die gewonnen werdt door Caesars adoptiezoon, deze werdt tot keizer verkozen onder de naam Augustus.
 • Hoe eindigde Augustus de invallen van de Gallische volken?
  Augustus liet zijn stiefzoon Drusus het germaanse gebied binnen rukken en leiden iedere zomer het leger over de rijn.
 • Wat was een van de belanrijkste basis van Drusus?
  Een van de bases waaruit Drusus opereerde lag op een stuwwal bij Nijmegen.
  Rond 10 of 9 voor christus hebben de troepen het kamp met onbekende reden verlaten.
  wel bleef er een kleine elite eenheid achter die een kamp stichten op het nabij gelegen Kops-plateau.
 • Waar is het noordlijkste romeinse castellum gebouwd?
  In een grote veldtoch naar germanië in het jaar 15/16 is er een castellum gebouwd zo rond de hoogte van Velsen.
  De naam was: Castellum Flevum en had verbindingen met de noorzee, het flevomeer, de vecht en de rijn.
 • Wanneer ging het castellum flevum ten onder?
  In 28 kwamen er noordelijke stammen (de Frissii) in opstand en bestormden het castellum.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - inleiding in de archeologie

 • 1413324000 inleiding in de archeologie

 • Wat is de betekenis van het woord Paleolithicum?
  oude steentijd
 • In welke periode was het paleolithicum?
  van 500.000-8800 voor Christus.
 • Wat is de betekenis van het woord Mesolithicum?
  midden steentijd
 • In welkeperiode was het mesolithicum?
  van 8800-4900 voor Christus.
 • Wat is de betekenis van het woord Neolithicum?
  nieuwe steentijd
 • In welke periode was het neolithicum?
  van 5300-2000 voor Christus.
 • In welke periode was de Bronstijd?
  van 2000-800 voor Christus.
 • In welke periode was de IJzertijd?
  van 800-12 voor Christus.
 • In welke periode was de Romeinse tijd?
  van 12 v.Chr. - 450 n.Chr.
 • In welke periode waren de Middeleeuwen?
  van 450-1500 na Christus.
 • In welke periode was de Nieuwe tijd?
  vanaf 1500 na Christus tot vandaag.
 • In welke periode was het Vroeg Paleolithicum?
  van 1.000.000- 350.000 BP
 • In welke periode was het Midden Paleolithicum?
  van 350.000-35.000 BP
 • In welke periode was het Laat Paleolithicum?
  van 35.000 BP - 8800 voor Christus
 • Welke dateer-methodes zijn er voor het Paleolithicum?
  C14-methode
  Kalium/Argon-methode
  TL-methode (thermo-luminiscentie)
 • In welke periode was het Vroeg Mesolithicum?
  van 8800-7100 vC
 • In welke periode was het Midden Mesolithicum?
  van 7100-6450 vC
 • In welke periode was het Laat Mesolithicum?
  van 6450-4900 vC
 • In welke periode was het Vroeg Neolithicum?
  van 5300-4200 vC
 • In welke periode was het Midden Neolithicum?
  van 4200-2850 vC
 • In welke periode was het Laat Neolithicum?
  van 2850-2000 vC
 • In welke periode was de Vroege Bronstijd?
  van 2000-1800 vC
 • In welke periode was de Midden Bronstijd?
  van 1800-1100 vC
 • In welke periode was de Late Bronstijd?
  van 1100-800 vC
 • In welke periode was de Vroege IJzertijd?
  van 800-500 vC
 • In welke periode was de Midden IJzertijd?
  van 500-250 vC
 • In welke periode was de Late IJzertijd?
  van 250-12 vC
 • wat betekent antropogeen?
  van menselijke invloed/oorsprong
 • Waaneer leefde Johan Picardt 
  van 1600 tot 1670 a.D.
 • Waaneer leefde Caspar Reuvens?
  van 1793 tot 1835 a.D.
 • Wat heeft Caspar Reuvens in zijn leven allemaal behalt?
  Hij werd de eerste hoogleraar voor archeologie ter wereld in 1818
  Hij gaf opdracht tot het oprichten van het RMO op in 1818
 • wat is het uniformitarianisme?
  processen, zoals die vandaag plaatsvinden, vonden in het verleden op dezelfde wijze plaats
 • wat is het Stratigrafisch principe?
  wat onder ligt is ouder dan wat boven ligt (in de grond)
 • wie was Charles Lyell
  hij was een brits geoloog die de Principles of geology opstelde
 • Waaneer leefde Charles Lyell?
  hij werd in 1797 geboren, en stierf in 1875
 • Wie was Charles Darwin?
  Brits bioloog die de evolutietheorie opstelde.
 • waaneer leefde Charles Darwin?
  van 1809 tot 1882 a.D.
 • wat is het principe van seriatie?
  in het begin is er nog weinig van, dan komt het in de mode en er wordt steeds meer gemakt, tenslotte raakt het uit de mode en het wordt steeds minder gemaakt
 • wat is Childe's definitie van het begriparcheologische cultuur?
  bepaalde typen van overblijfselen - potten, versieringen, graven, huisvormen - die voortdurend in samenhang voorkomen. We nemen aan dat zo'n materiaalcomplex de materiële uitdrukking is van wat we tegenwoordig een volk zouden noemen
 • welke uitgangspunten kennt de New Archaeology?
  1: Cultuur ≠ verzameling voorwerpen maar: Sociaal, technisch en economisch systeem dat de aanpassing van de mens aan zijn omgeving reguleert
  2: Verzamelen, beschrijven en dateren ≠ doel maar: Onderdeel van wetenschappelijk proces waarin opstellen en toetsen van hypothesen centraal staat
  3: Archeologische vondsten bieden inzicht in de prehistorische gemeenschap als geheel (antropologie)
 • wat is het RAAP en waaneer werd het opgericht?
  Regionaal Archeologisch Archiverings Project
  Stichting voor werkloze archeologen
  opgericht in 1985
 • wat zijn de hoofdpunten van het Verdrag van Valetta (malta)?
  1. streven naar behoud in situ
  2. rekening houden met archeologie in RO
  3. verstoorder betaalt
  4. communicatie met publiek
  5. uitwisseling kennis tussen landen
 • beschrijf de AMZ-cyclus
  plaatje
 • Wat is het Inductief model?
  het uitgaan van een dataset inclusief bias en baseert daarop conclusies.
  ( bias: afwijking ten opzichte van de verwachte waarde)
 • wat is het deductief model?
  het uitgaan van een theoretische benadering
 • Waar en waaneer leefde de Australopithicus Afarensis
  Noord-Ethiopie 
  4.500.000 BP
 • waaneer leefde Homo Habilis? 
  2.500.000 BP
 • waardoor is Homo Habilis bekent?
  hij heeft als eerste mens steen bewerkt en als werktuig gebruikt
 • Waaneer leefde Homo Erectus?
  van 1.000.000 tot 350.000 BP
 • Waardoor is Homo Erectus bekent geraakt?
  hij is de eerste mens die rechtop ging staan en lopen. 
  hij maakte het vuur. 
  hij verliet afrika 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waneer was de Michelsberg cultuur en wat kenmerkt hun ?
4400-3500 v.Chr
Boeren op de hogen zandgronden langs de maas in limburg,
Ze hadden georganiseerde vuursteen winning
Waneer verdwenen de LBK en wie waren de opvolgers van ze ?
4900 v.Chr en de opvolgers waren de Rossen cultuur van 4500-4000 v.Chr
Wat is een keysite voor de LBK
Sittard-Geleen , hier zijn de eerste lbk vondsten gedaan
Wat is de eerste boeren cultuur die we kennen in NL en waar zaten ze ?
De bandkeramiekcultuur (Linearbandkeramiek/LBK)
vanaf 5500 v. Chr op de Loss plateaus in zuid limburg
Wat is de Neolithische revolutie en wie heeft hem bedacht ?
Gordon Childe ,
Het is het principe van jager verzamelaar naar boer transformeren
Wat gebeurd er in het leven van de mens in het Neolithicum ?
De eerste boeren : introductie landbouw ,veeteelt
 de overgang van jager verzamelaar naar boer , wel heel geleidelijk
Wat betekend Neolithicum ? En waneer is dit ?
De nieuwe steentijd , 5300-2000 v. Chr
Wat is een keysite van de rendierjagers met menselijke resten?
Hardinxveld-Giessendam in ZH 
5500 v. Chr
Hier is trijntje het oudste complete skelet gevonden
Wat is een keysite van De rendierjagers ?
Bergumermeer , hier is voor het eerst meerdere hutten tegelijkertijd gevonden
Wat zou je kun vinden op een opgraving van extractie kamp/basiskamp?
Haardkuilen, vuursteenstrooiiingen, verkoold botanisch materiaal , visresten en dierlijk bot, soms aanwijzingen hutten en graven