Samenvatting Class notes - Inleiding in de rechtswetenschap

Vak
- Inleiding in de rechtswetenschap
- Brian
- 2020 - 2021
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
183 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Inleiding in de rechtswetenschap

 • 1578265200 hoofdstuk 1 (recht begrijpen)

 • Recht bestaat uit rechtsregels. Regels verbinden voorwaarden met gevolgen. Wat zijn de gevolgen?
  Regels hebben altijd een 'als..dan'-structuur. Als aan de voorwaarde is voldaan, dan zegt de regel dat het gevolg intreedt. Voorbeeld: 'Als de huurder de huur opzegt, eindt de huurovereenkomst'.
 • Zijn bevelen en regels sustainable?
  Nee, alleen regels zijn dat.
 • Regels die gaan over inhoud (de wat-regels) noemen we...?
  Materiële regels. (het eindigen van een huurovereenkomst is een voorbeeld hiervan)
 • Regels die gaan over de procedure (de hoe-regels) noemen we...?
  Formele regels. (een regel die bepaalt dat opzegging bij aangetekende brief moet plaatsvinden is een voorbeeld hiervan)
 • Welke regels zijn geliefd bij het publiek van de fora, blogs, vlogs, website en tweets?
  Materieel
 • Wat bewaken de procesdualisten?
  Zij bewaken de formele regels, de procedure, en zijn ervan overtuigd dat als de procedure fair zijn en worden nageleefd, het materiële recht ook aan die eisen zal voldoen.
 • Neutralen (ofwel positivisten) houden zich bezig met het positief recht (geldend recht). Kunnen de positivisten kritiek verdragen en zo ja op welke wijze gebeurt dit dan?
  De positivisten kunnen kritiek op het recht hebben, maar de kritiek wordt altijd geleverd vanuit het recht zelf (de kritiek is intern-systematisch) of juridisch gezegd (hun kritiek is formeel)!!!
 • Wat zijn de rechtsbronnen:
  - regels van wetgevers;
  - Internationale verdragen
  - Rechterlijke uitspraken;
  - De gewoonte;
  - het ongeschreven recht. 
 • Wat verstaan we onder soft law?
  Regels die niet tot het recht behoren zijn de regels die geen verplichting hebben om die regels toe te passen, maar die toch een belangrijke rol spelen in de praktijk. (vaak gaat het daarbij om afspraken tussen rechters bijv. Ten aanzien van de hoogte van de alimentatie).
 • Hoe kunnen regelconflicten worden opgelost?
  Dit kan door af te spreken dat er een rangorde is in de bronnen. En het hangt ook af van het rechtsstelsel.
 • Wat is de primaire rechtsbron in common law-landen?
  Rechtspraak
 • Codificeren is het hetzelfde als wetgever.
  Dit is ONJUIST.
 • Welke benadering staat in de civil law-landen voorop?
  De wet en de rechtspraak komt later aanbod. (rechtspraak is  niet meer dan toepassing en uitleg van de wet, waarbij de wet steeds het laatste woord heeft).
 • Wat als een hogere regelgever voorgaat, wat gebeurt er dan met de lagere regelgever?
  Bij een regelconflict gaat de hogere regelgever voor. De regeling van de lagere regelgever is dan ONVERBINDEND!
 • Wetten in formele zin mogen worden getoetst aan internationale verdragen, maar niet aan de ... (art. 120 Gw).
  Grondwet
 • Wat zijn de rangordes tussen regels?
  - Lex superior derogat lege inferiori: de hogere regel gaat voor de lagere.


  - Lex posterior derogat lege anteriori: de nieuwere regel gaat voor de oudere.

  - LEx specialis derogat lege generalis: de bijzondere wet gaan voor de algemene.
 • Wat is een rechtssubject?
  Is een drager van rechten, bevoegdheden en plichten. Zij kunnen profiteren van de rechtsregels, maar hebben ook verplichtingen.
 • Kunnen dieren plichten krijgen?
  Nee, NOOIT!!
 • Welke twee categorieën kunnen we onderverdelen bij rechtssubjecten?
  - natuurlijke personen; en
  - rechtspersonen.
 • Wat rechtssubjecten aan het recht ontlenen worden wel ... Genoemd?
  Subjectieve rechten
 • Voorbeeld van subjectieve recht en objectieve recht.
  Subjectieve recht: de verkoper heeft recht op de koopprijs.

  objectieve recht: Iedereen wordt geacht het recht te kennen
 • Een feit waaraan het recht een rechtsgevolg verbind, wordt een ... Genoemd?
  Rechtsfeit (bereiken van de 16-jarige leeftijd is een rechtsfeit)
 • Een verbintenis zonder rechtsvordering is een ...?
  natuurlijke verbintenis.
 • Waar heeft vernietigbaarheid betrekking op?
  Rechtshandelingen. (bijv. OVK, beslissingen van de overheid of vonnissen van een rechter).
 • Wat als een rechtshandeling door een vernietiging wordt 'geannuleerd'?
  Dat betekent dat die rechtshandeling voor het recht nooit heeft bestaan. De vernietiging heeft terugwerkende kracht. (vernietigbaarheid)
 • Heeft een nietige rechtshandeling bestaan?
  Nee, een nietige rechtshandeling heeft nooit bestaan, ook niet tijdelijk. (nietigheid wordt vooral gebruikt als wie door de rechtshandeling benadeeld wordt)
 • Ontbinding is alleen mogelijk bij overeenkomsten.
  Juist
 • Heeft ontbinding terugwerkende kracht?
  Nee!
 • Wat als een hogere regelgeving in strijd komt met een regelgeving. Welke termen kunnen er niet gebruikt worden en welke wel?
  De termen vernietigbaarheid en nietigheid is hier niet van toepassing.

  De termen onverbindendheid is hier wel van toepassing. Onverbindendheid heeft terugwerkende kracht en kan ingrijpen wat er in het verleden is gebeurd. 
 • Welke type termijn kan worden gestuit (verjaringstermijnen of vervaltermijnen)?
  Verjaringstermijnen kunnen worden gestuit.
 • Wanneer is voldaan eisen van proportionaliteit?
  Er is voldaan aan de eisen, wanneer het bewuste handelen in een redelijk verhouding staat tot het te bereiken doel.
 • Wanneer is voldaan aan de eisen van subsidiariteit?
  Er is voldaan aan deze eisen, wanneer het doel niet ook op een andere manier kan worden bereikt dan door het type handelen waarvoor is gekozen.
 • Verhouding tussen burgers onderling hebben veel regels een aanvullend karakter. Juist of onjuist?
  Juist
 • Is een bepaling van dwingend recht?
  Juist
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.