Samenvatting Class notes - Inleiding Privaatrecht

163 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Inleiding Privaatrecht

 • 1452985200 Inleiding privaatrecht

 • Op welke verschillende manieren kun je recht onderverdelen?
  Internationaal vs nationaal
  Privaatrecht vs publiekrecht
  Dwingend vs aanvullend
  Objectief vs subjectief
  Materieel vs formeel
 • Wat is privaatrecht?
  Het deel van het recht waarin de overheid geen specifieke taak/rol heeft.
 • Wat is publiekrecht?
  De delen van het recht waarin de overheid een specifieke taak/rol heeft. De overheid heeft hierbij de taak om het algemeen belang te bewaken.
 • Wat is dwingend recht?
  Afwijken van deze rechtsregel is niet mogelijk. Inhoud raakt de openbare orde.
  Aan regels van dwingend recht zijn de partijen die een Ovk sluiten, in ieder geval gebonden. De regels zijn voor de partijen niet op zij te zetten, zelfs  wanneer zij andere afspraken geldt het dwingend recht.
 • Wat is aanvullend recht?
  Afwijken van deze rechtsregels is mogelijk. Begrensd door goede zeden en openbare orde.
  De partijen mogen zelf afspraken maken. (Vooral boek 6)
 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
  Objectief is het geheel aan rechtsregels (law) en subjectief is een recht dat een individu bezit (right)
 • Wat is materieel recht?
  Inhoudt van rechten / plichten
 • Wat is formeel recht?
  Handhavingsregels, procedure regels, waar, hoe etc je moet procederen
 • Welke 4 soorten rechtsbronnen zijn er?
  wet
  jurisprudentie
  verdrag
  gewoonte
 • Wat is een wet?
  Voorafgaande algemene en voor herhaalde toepassing vatbare regel. Een algemeen bindend voorschrift
 • Waardoor zou er een nieuwe rechtsregel ontstaan?
  - Er is geen rechtsregel van toepassing  op het concrete geval
  - De wet bevat een open norm
  - Het is onduidelijk of het concrete geval onder die regel valt
 • Wat is een verdrag?
  Een overeenkomst tussen 2< staten / internationale organisaties
 • Welke voorwaarden zijn er voor iets een gewoonte te noemen is?
  - usus (vaste gedragslijn)
  - opinio iuris ecessestatis (rechtsplicht)
 • 1453071600 Systeem van het recht

 • Wat is contractsvrijheid?
  Een ieder is vrij om een overeenkomst al dan niet aan te gaan, te kiezen met welke wederpartij hij of zij handelt en wat de inhoud is van de overeenkomst
 • Wat is vorm vrijheid?
  Vormvrijheid is gericht op de totstandkoming van de overeenkomst. Het uitgangspunt is dat de overeenkomst geen speciale vorm heeft waarin de handelingen moeten worden verricht. Kan dus ook mondeling worden gesloten.
 • Wat is pacta sunt servanda
  Belofte maakt schuld
 • Wat zijn feiten / handelingen?
  gebeurtenissen, omstandigheden, handelingen en verloop van tijd.
 • Wat is een feit zonder rechtsgevolg?
  Aan feiten zonder rechtsgevolg is geen juridische consequentie gekoppeld. Bijv. tv kijken of een gesprek met een medestudent.
 • Wat is een rechtsfeit?
  Een rechtsfeit heeft wel een rechtsgevolg, met als gevolg dat er wettelijke regels van toepassing worden gesteld.
 • In welke 2 soorten zijn rechtsfeiten te verdelen?
  - Blote rechtsfeiten
  - Menselijke handelingen
 • Wat is een bloot rechtsfeit?
  op een bepaald moment ontstaan, maar er is geen sprake geweest van een echte handeling. bijv. geboren worden / overlijden
 • Wat is een menselijke handeling?
  Zijn ook op een bepaald moment ontstaan, maar in tegenstelling tot de blote rechtsfeiten ligt er een menselijke handeling ten grondslag. Zo heeft het sluiten van een overeenkomst het gevolg dat er een leverings- en betalingsverbintenis ontstaat.
 • Menselijke handelingen zijn onder te verdelen in rechtshandelingen en feitelijke handelingen, wat is het verschil?
  Bij een rechtshandeling is het rechtsgevolg beoogd. De handeling wordt gedaan om bepaalde juridische handelingen in het leven te roepen.
  Terwijl bij feitelijke handelingen de gevolgen van het menselijk handelen niet beoogd zijn.
 • Rechtshandelingen is weer in 2 soorten te verdelen, eenzijdige- en meerzijdige rechtshandelingen. Wat houden deze 2 soorten in?
  - Eenzijdig = 1 partij nodig om deze rechtshandeling uit te voeren. bijv. een schenking, opzeggen arbeidsovereenkomst etc.
  - Meerzijdig = 2< partijen nodig voor het uitvoeren van de rechtshandeling. bijv. koop-, huurovereenkomst, trouwen etc.
 • Wat is een rechtshandeling?
  Een menselijke handeling met een  beoogd rechtsgevolg. Het idee van deze rechtshandeling is om bepaalde juridische gevolgen in het leven te roepen.
 • Wat is een feitelijke handeling?
  Bij feitelijke handelingen zijn gevolgen van het menselijk handelen niet beoogd. Ze zijn niet ontstaan door een afspraak maar uit de wet.
 • Een feitelijke handeling is in 3 soorten onder te verdelen, welke zijn dit?
  - onrechtmatige daad
  - rechtmatige daad
  - wanprestatie
 • Wat is een rechtmatige daad?
  Zaakwaarneming, onverschuldigde betaling of een ongerechtvaardigde verrijking
 • Wat is een wanprestatie?
  Toerekenbare tekortkoming in de nakoming
 • Wat zijn de 2 voorwaarden van gewoonterecht?
  - Herhaling van gedrag = een bepaald gedrag moet ononderbroken gedurende een lange tijd zijn gevolgd en herhaald bij een bepaalde groep mensen
  - Rechtsnorm = een bepaald gedrag moet geaccepteerd worden als ijne een gewoonterechtelijke regel
 • Wat is een arrest?
  Een uitspraak van het gerechtshof
 • Wat zijn grieven?
  Redenen waarom men het niet eens is met de beslissing van de rechter
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Op welke verschillende manieren kun je recht onderverdelen?
1
Wat is privaatrecht?
1
Wat is publiekrecht?
1
Wat is dwingend recht?
1
Pagina 1 van 41