Samenvatting Class notes - Inleiding Strafrecht

155 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Inleiding Strafrecht

 • 1450825200 Leereenheid 1 Straf- en strafprocesrecht

 • Accusatoire procedure
  Hierbij wordt een geschil voorgelegd, De rechter heeft een lijdelijke rol
 • Inquisitoire procedure
  Hierbij wordt een "zaak" onderzocht. De rechter heeft een actieve rol
 • Ons civiele proces is een zuiver accusatoire procedure. Er is een geschilbeslechting. Partijen leggen een geschil voor aan de rechter, die dit afweegt tegen de wet en de toepassing. 
  Ons strafproces is een inquisitoire procedure. De verdachte is object van onderzoek. In het hedendaagse strafproces is de verdachte ook procespartij, maar blijft er een actieve rol van de rechter.
 • Waarnaar werd gestreefd bij de codificatie van het straf(proces)recht?
  Uniform geldend voor heel Nederland, vastgesteld bij formele wet en in 1 boek systematisch geordend.
 • Wat was het belangrijkste jaar van de codificatie voor NL?
  In 1838 werden 1 wet en 3 wetboeken ingevoerd: Wet op de samenstelling van de rechterlijke macht (later Wet Rechterlijke Organisatie), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van Strafvordering en Burgerlijk Wetboek
 • Wat zijn de grondgedachten bij de codificatie?
  De behoefte aan rechtszekerheid (tot uitdrukking gebracht in de eis van geschreven recht: legaliteitsbeginsel) en de behoefte aan rechtseenheid (een strafproces vastgesteld bij formele wet)
 • Materieel Strafrecht
  Hierin is vastgelegd welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke sancties op die feiten zijn gesteld. Wetboek van Strafrecht.
 • Formeel Strafrecht
  Hierin worden de regels aangegeven hoe het materieel strafrecht procesrechterlijk moet worden gerealiseerd. De rechten en plichten van de bij strafvordering betrokken deelnemers. Wetboek van Strafprocesrecht.
 • Wetboek van Strafrecht: wat en wanneer?
  Wat kan worden bestraft? (strafbaarheid) en welke sanctie kan worden opgelegd?
  Wanneer kan er worden vervolgd?  (vervolgbaarheid)
 • Boek 1  Wetboek van Strafrecht kent 3 hoofdonderwerpen t.w.
  3 hoofdonderwerpen: Strafbaarheid, Straffen en Vervolgbaarheid
 • Wetboek van Strafvordering: door wie en hoe?
  Strafvordering (in eerste aanleg) en voorschriften over het verloop van een strafproces.
 • Wat zijn de in Art. 107 GW genoemde Algemene Wetboeken?
  Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering met de bijbehorende regelingen (invoeringswetten)
 • In Art 107 GW worden Afzonderlijke Wetten genoemd. Welke zijn dat?
  Opiumwet, Wet op Economische Delicten, Wet Wapens en Munitie, Wegenverkeerswet, Wet Administratieve Handhaving, APV's,  Wetboek Militair Strafrecht en Wet Militaire Rechtspraak, etc.
 • Wanneer ging het nu geldend Wetboek van Strafrecht in werking?
  1886
 • Wanneer ging het nu geldend Wetboek van Strafvordering in werking?
  1926
 • STRAFBAAR FEIT
  Een feit is strafbaar uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling
 • 1451343600 Leereenheid 2 Beginselen Nederlands straf(proces)recht

 • Wat zijn de twee functies van het Straf(proces)recht?
  1. Het legitimeren tot het nemen van dwangmaatregelen
  2. Het verzekeren van een humane behandeling van een verdachte
 • Wat zijn de beginselen van Straf(proces)recht?
  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Geen strafproces zonder verdenking
  3. Onschuldpresumptie (veronderstelling)
  4. Pressieverbod
        a. Zwijgrecht en Cautieplicht
        b. Nemo Tenetur beginsel
  5. Recht op rechtsbijstand
  6. Het Vervolgingsmonopolie en Opportuniteitsbeginsel
  7. Ne Bis In Idem
  8. Openbaarheid
  9. Onmiddellijkheidsbeginsel
  10. Hoor en Wederhoor
  11. In Dubio Pro Reo
  12. Het Draagkrachtbeginsel en het Resocialisatiebeginsel
 • Wat is het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel?
  Geen straf zonder wettelijke strafbepaling.
  Art. 1 Wet Sr: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
 • Wat is het formeelrechtelijk legaliteitsbeginsel?
  Geen strafproces zonder wet.
  Art. 1 Wet Sv: Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.
 • Waar is de Onschuldpresumptie vastgelegd?
  Art. 6 2e lid EVRM en art. 14 2e lid IVBPR (BUPO): "een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan."
 • Wat is de cautieplicht?
  Art. 29 Wet Sv: "Voor het verhoor wordt de verdachte meegedeeld, dat hij niet verplicht is tot antwoorden." Dit moet in het proces-verbaal worden opgenomen.
 • Wat is het Nemo Tenetur beginsel?
  Het verbod van zelfincriminatie. Een verdachte mag niet worden verplicht om (actief) mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
 • Wat is het opportuniteitsbeginsel?
  Het beginsel dat (in NL) het OM alleen behoeft te vervolgen, wanneer het meent dat het concrete geval daar reden toe heeft.
 • Op het opportuniteitsbeginsel (OM bepaalt of er vervolgt gaat worden) zijn 3 correcties mogelijk. Welke
  1. Bijzondere aanwijzingen van de Min.van Jus. & Veil. aan het OM (art. 127 RO)
  2. Mogelijkheid van beklag van belanghebbenden t.a.v. niet-vervolging door OM. (Toetsing door rechter) (art. 12 e.v. WSv)
  3. Bezwaar van de verdachte tegen wel vervolgen  (art. 262 WSv)
 • Wat houdt het vervolgingsmonopolie in?
  Alleen het OM is bevoegd om strafbare feiten te vervolgen. Het OM beheerst de vervolging: "Dominus Litis"
 • Wat is het onmiddellijkheidsbeginsel?
  De rechter beraadslaagt en beslist naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. (Art. 301 Wet Sv)

  2 implicaties:
  - Alleen een rechter die aan het gehele onderzoek ter terechtzitting deelneemt, mag beslissen.
  - Al het bewijsmateriaal moet ter zitting aan bod  zijn gekomen.
 • Wat betekent "IN DUBIO PRO REO" ?
  Geen straf zonder schuld. Letterlijk: Bij  (gerede) twijfel voor de aangeklaagde.
 • Wat is het draagkrachtbeginsel?
  Dit houdt in dat de rechter bij het opleggen van een geldboete rekening houdt met de draagkracht van de verdachte.
 • Wat is het resocialisatiebeginsel?
  Dit houdt in dat de rechter bij de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende sanctie, rekening moet houden met de voorbereiding van terugkeer van de betrokkene in de maatschappij.
 • Wat houdt uitwendige openbaarheid in?
  Openbaarheid tegenover het publiek. Belang: Mogelijkheid van publieke controle op de rechterlijke macht en de preventieve werking die van openbare terechtzitting uit kan gaan.
 • Wat houdt inwendige openbaarheid in?
  Openbaarheid tegenover de verdachte en diens raadsman. Belang: Is in belang van de verdachte dat de procespartij recht heeft op kennisneming van de processtukken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Accusatoire procedure
1
Inquisitoire procedure
1
Waarnaar werd gestreefd bij de codificatie van het straf(proces)recht?
1
Wat was het belangrijkste jaar van de codificatie voor NL?
1
Pagina 1 van 37