Samenvatting Class notes - Inleiding Strafrecht

Vak
- Inleiding Strafrecht
- Mw Schuyt
- 2017 - 2018
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden locatie Den Haag, Den Haag)
- Rechtsgeleerdheid
175 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Inleiding Strafrecht

 • 1510009200 Strafrecht als publiekrecht

 • Wat is het verschil tussen materieel en formeel strafrecht?
  Formeel strafrecht gaat over het Wetboek van Strafvordering. Dit gaat over de procedure waarlangs het materieel strafrecht wordt verwezenlijkt. Het materieel strafrecht gaat over het geheel van strafbare feiten en straffen die kunnen worden opgelegd (Wetboek van Strafrecht).
 • Wat is het verschil tussen absolute en relatieve competentie?
  Absolute competentie gaat over welke rechter bevoegd is, relatieve competentie bepaalt waar de zaak behandeld zal worden.
 • Ook voorfases van gedragingen zijn strafbaar --> poging.
 • Een strafbaarstelling bestaat uit:
  • Een wettelijke delictsomschrijving
  • Een sanctienorm
  • SOMS wettelijke kwalificatie
 • Wat zijn omissiedelicten?
  Je wordt bij omissiedelicten veroordeeld voor iets wat je niet had gedaan, maar wat je wel had moeten doen; of voor het gevolg van het nalaten (oneigenlijk omissiedelict).
 • Wat zijn bestanddelen en elementen?
  Bestanddelen zijn voorwaarden voor strafbaarheid die in de delictsomschrijving zijn opgenomen. Elementen zijn de voorwaarden voor strafbaarheid die niet in de delictsomschrijving zijn opgenomen: wederrechtelijkheid en schuld. Elementen worden verondersteld vervuld te zijn tenzij er aanwijzingen zijn voor het tegendeel.
 • Wat is het opportuniteitsbeginsel?
  De Officier van Justitie bepaalt wat wel of niet voor de rechter komt.
 • Objectieve & subjectieve zijde.
  Objectieve zijde: gaat over de daad zelf; wederrechtlijkheid en causaliteit. 
  Subjectieve zijde: gaat over de dader; intentie en innerlijke gesteldheid van de dader; opzet en culpa. 
 • Culpa:
  • Anders horen te handelen (wederrechtelijk)
  • Anders kunnen handelen (verwijtbaar)
 • Ondeugdelijke poging
  • absoluut; zal nooit tot misdrijf leiden
  • middel/objecten niet werken niet door omstandigheden --> slechte gezindheid wel bestraft. 
 • 1604358000 W1: Introductie Strafrecht

 • Er is een onderscheid te maken tussen welke drie soort gedragingen?
  1. Strafbaar gedrag
  2. Onwenselijk gedrag
  3. Immoreel gedrag
 • Vier aspecten legaliteitsbeginsel;
  1. Lex Carta
  2. Lex Scipta/ geen gewoonterecht
  3. Verbod van terugwerkende kracht
  4. Verbod van analogie 
 • Wat is Lex Certa?
  Rechtszekerheid/rechtsduidelijkheidsbeginsel; Je moet de wet duidelijk kunnen lezen (en dit moet ook voor iedereen te begrijpen zijn). Want als dit niet het geval zou zijn, hoe moet je dan iemand aanspreken op basis van de wet?
 • Wat is Lex scripta?
  Geen gewoonterecht. Gewoonterecht wordt veel in Amerika gebruikt. Gewoonterecht staat niet in de wet.
 • Wat zijn de voornamelijke twee doelen van het opleggen van een straf?
  1. Vergelding
  2. Preventie
 • Welke twee soorten preventie zijn er?
  1. Speciale preventie
  2. Generale preventie
 • Wat is speciale preventie?
  De gedachte achter de speciale preventie is dat een dader die in aanraking is gekomen met de gevolgen van het overschrijden van een strafrechtelijke norm, de volgende keer wel twee keer zal nadenken, voordat nog eens iets dergelijks doet.
 • Wat is generale preventie?
  De leer van de generale preventie heeft al uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering trekking uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden. De gestrafte moet een voorbeeld zijn dat potentiële wetsovertreders afschrikt.
 • In welke delen kan het rechtsgebied strafrecht worden onderverdeeld?
  1. Materieel strafrecht
  2. Formeel strafrecht
  3. Sanctierecht
 • Wat is materieel strafrecht?
  Het materiële strafrecht bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft.
  Als er gesproken wordt van materieel strafrecht, heeft men het over de vraag wat een strafbaar feit is.

  Het gaat hierbij o.a. Om; 
  •    strafbepalingen (bv diefstal en moord)
  • algemene leerstukken die betrekking hebben op de uitsluiting van strafbaarheid (bv noodweer)
  • uitbreiding van strafbaarheid (bv poging en medeplichtigheid)


  --> Materieel strafrecht is terug te vinden in Wetboek van Strafrecht
 • Wat is het formele strafrecht?
  --> Wordt ook wel het strafprocesrecht of de strafvordering genoemd

  Dit deel van het strafrecht bepaalt welke regels moeten worden gevolgd wanneer een norm van het materiële strafrecht (vermoedelijk) is overtreden. 

  Geeft bijv. Regels voor;
  • regels voor de  bevoegdheden van de politie
  • de uur van de voorlopige hechtenis
  • de inhoud van dagvaardinen
  • instellen van hoger beroep

  --> Formeel strafrecht is voornamelijk te vinden in het Wetboek van Strafvordering
 • Wat is sanctierecht?
  Sanctierecht heeft betrekking op de voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten uitvoer gelegd. 

  Het gaat dan bijv. Om;
  • de vraag of voor een bepaald strafbaar feit een taakstraf mag worden opgelegd 
  • welke voorwaarden de rechter precies mag stellen wanneer hij een straf voorwaardelijk oplegt

  --> Is zowel te vinden in Wetboek van Strafrecht, als in Wetboek van Strafvordering
 • Wat zijn regels met supranationaalrechtelijke aard?
  Regels die een internationale organisatie oplegt waar de lidstaten bij die organisatie zich aan moeten houden. 

  --> Ook uitspraken EHRM behoren tot supranationaal recht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Inleiding Strafrecht

 • 1536012000 Week 1

 • Wat is strafrecht?
  Het recht van de overheid om burgers te straffen op grond van normschendingen en ter voorkoming van eigenrichting om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.
 • Wat is generale preventie?
  Bepaalde gedragingen worden strafbaar gesteld in de wet zodat burgers weten dat dit niet mag en dat dit strafbaar is.
 • Wat wordt er bedoeld met jet feit dat het strafrecht een ultimum remedium is?
  Men gaat pas over op het toepassen van het recht als er geen ander middel meer mogelijk is
 • Welke tweedeling is er te maken in het strafrecht?
  - materieel strafrecht 
  - formeel strafrecht
 • Wat is het materieel strafrecht?
  Hierbij gaat het om de inhoud. Het gaat om de strafbaarstelling van het gedrag en het opleggen van sancties.
 • Wat is formeel strafrecht?
  Hierbij gaat het om de vorm/de procedure. Het gaat om de verwezenlijking van het meteriele strafrecht.
 • Wat is een andere tweedeling die men kan maken in het strafrecht?
  - Commuun strafrecht
  - Bijzonder strafrecht
 • Wat is commuun strafrecht?
  Algemene wetboeken
 • Wat is bijzonder strafrecht?
  Strafrecht wat specifieke onderwerpen betreft.
 • Welke 5 rechtsbronnen kennen we in het strafrecht?
  - de wet 
  - jurisprudentie 
  - verdragen 
  - algemene rechtsbeginselen
  - literatuur/doctrine
 • Mag een wetgever in materiele zin ook wetten maken?
  In beginsel niet, maar hier is een uitzondering op gemaakt.
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Dat een veroordeling tot een straf altijd terug te voeren moet zijn in een schriftelijke bepaling.
 • Wat is het nulla-poena beginsel?
  Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegaan wettelijke strafbepaling.
 • Welke 4 deelbeginselen kent het legaliteitsbeginsel?
  - lex scripta 
  - verbod van terugwerkende kracht 
  - verbod van analogie 
  - lex certa
 • Wat is lex scripta?
  Er moet een geschreven wet zijn als ondergrond. Je kunt alleen aansprakelijk worden gesteld voor een bepaalde gedraging als deze ook in de wet strafbaar staat gesteld op het momeng dat dit misdrijf wordt gepleegd.
 • Wat is het verbod van terugwerkende kracht?
  Een persoon kan slechts gehouden worden aan een wetsbepaling die van kracht was op het moment dat die persoon datgene deed of naliet te doen waarop die wetsbepaling betrekking heeft.
 • Wat is verbod op analogie?
  De rechter moet zich bij het interpreteren van de wet zoveel mogelijk houden aan de grond van de wet. Hij mag de wet ruim interpreteren, maar niet te ruim.
 • Wat is het lex certa beginsel?
  Een wetsbepaling mag niet te vaag zijn. Er moet sprake zijn van een duidelijke wet of wetsbepaling: welk nader omschreven gedrag is onder welke voorwaarden strafbaar.
 • Welke 2 arresten horen er bij het lex certa beginsel?
  - Onbehoorlijk gedrag 
  - Samenscholingsverbod Tilburg
 • Welke 2 belangen dient het verbod van terugwerkende kracht?
  - De rechtszekerheid van de burgers 
  - Het belang van de generaal-preventieve werking van het strafrecht 
 • Welk arrest hoort er bij het verbod van terugwerkende kracht?
  Legaliteitsbeginsel in Straatsburgs perspectief
 • Welke 3 dimensies kent het legaliteitsbeginsel?
  - De constitutionele dimensie 
  - De rechtsbeschermende dimensie 
  - De generaal-peventieve dimensie 
 • Wat houdt de constitutionele dimensie in?
  De legaliteit deelt macht toe aan staatsorganen en bevoegdheden aan overheidsfunctionarissen om deze binnen de grenzen van het geldende patroon van machtsverdeling ten behoeve van strafrechtspleging aan te wenden.
 • Wat houdt de rechtsbeschermende dimensie in?
  Door de wettelijke basis van het strafrecht wordt de rechtsgelijkheid onder burgers en de rechtszekerheid gediend.
 • Wat houdt de generaal-preventieve dimensie in?
  De generaal-preventieve dimensie moet bewerkstelligen dat derden zich van stafbare feiten laten weerhouden door de waarschuwende werking die er van het strafrecht uitgaat.
 • Welke 5 interpretatiemethoden zijn er?
  - Grammaticale interpretatiemethode 
  - Wetshistorische interpretatiemethode 
  - Wetssystematische interpretatiemethode 
  - Teleologische interpretatiemethode 
  - Functionele interpretatiemethode 
 • Wat is de grammaticale interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar de betekenis van het woord in het algemeen spraakgebruik of in juridisch spraakgebruik.
 • Welk arrest hoort er bij de grammaticale interpretatiemethode?
  Tongzoenarrest 2
 • Wat is de wetshistorische interpretatiemethode?
  Hierbij wordt er gekeken naar parlementaire stukken, wat was de bedoeling van de wetgever?
 • Welk arrest hoort er bij de wetshistorische interpretatiemethode?
  Tongzoen 1
 • Wat is de wetssystematische interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar de afdeling og het hoofdstuk waarin een bepaling staat. Er wordt gekeken naar de plaats in de wet.
 • Wat is de teleologische interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar het doel of de strekking van de strafbepaling.
 • Welke 2 arresten horen er bij de teleologische interpretatiemethode?
  - Tongzoen 1 
  - Legaliteitsbeginsel in Straatsburgs perspectief
 • Wat is de functionele interpretatiemethode?
  Er wordt gekeken naar de maatschappelijke functie die de strafbepaling vervult
 • Wat is de analogische wetsinterpretatie?
  Uit een wettelijk voorschrift wordt een grondregel gedestilleerd en toegepasr op een geval dat letterlijk niet onder dit voorschrift valt maar niet essentieel verschilt van een geval waarvoor het voorschrift wel bedoeld is te gelden.
 • Wat is een expressief delict?
  Uitdrukking van een directe gemoedstoestand van waaruit onverhoopt een fataal gevolg intreedt.
 • Wat is een instrumenteel delict?
  Een bewust gekozen middel om een bewust doel te bereiken
 • Welke 3 manieren kent men in het strafrecht?
  - Een kwalificatie 
  - Het opsommen van bestanddelen, gedragingen en omstandigheden 
  - Een cominatie van het opsommen van bestanddelen en een juridische benaming
 • Wat zijn open delictsomschrijvingen?
  Delictsomschrijvingen die ruimte voor interpretatie bieden.
 • Welke 2 soorten delicten kent het strafrecht?
  - Rechtsdelicten 
  - Wetsdelicten
 • Wat zijn rechtsdelicten?
  Zogenaamde misdrijven
 • Wat zijn wetsdelicten?
  Zogenaamde overtredingen
 • Wat is een essentieel verschil tussen misdrijven en overtredingen?
  In de omschrijving van de misdrijven altijd een bestanddeel dat het opzet of schuld uitdrukt is opgenomen en dat dit bij overtredingen juist in beginsel ontbreekt.
 • Wat is commuun strafrecht?
  Om erachter te komen of je te maken heft met een misdrijf of een overtreding kijk je in welk boek de strafbare gedraging is opgenomen.
 • Wat is bijzonder strafrecht?
  In de eerste bepalingen staat welk gedrag strafbaar is gesteld en achter in de wet staat welke strafbepaling er is opgelegd.
 • Welke rechter is bevoegd bij overtredingen?
  De kantonrechter
 • Welke rechter is er bevoegd bij lichte misdrijven?
  De politierechter
 • Welke rechter is er bevoegd bij zware misdrijven?
  De meervoudige kamer
 • Uit welke 2 delen bestaat een strafbepaling?
  - delictsomschrijving 
  - sanctienorm
 • Wat is een delictsomschrijving?
  De omschrijving van het strafbare gedrag.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Inleiding strafrecht

 • 1517612400 Begrippen

 • Absolute strafrechtstheorie
  De straf vindt zijn grondslag in het misdrijf (het onrecht moet worden hersteld)
 • Relatieve strafrechtstheorie
  De straf beoogd een bepaald doel ipv enkel vergelding
 • Materiële strafrecht
  Samen met formeel strafrecht onderdeel van commuun strafrecht.
  Zit op welke menselijk gedragingen strafbaar zijn en welke sancties op het plegen van een bepaald strafbaar gesteld gedrag dient te volgen.
 • Formele strafrecht
  Samen met materieel strafrecht onderdeel van commuun strafrecht.
  Te vinden in Wetboek van Strafvordering (Sv)
  Bevat voorschriften die omschrijven hoe de strafrechtelijke procedure dient plaats te vinden. Ook gang naar de rechter en wijze van procederen.
 • Commuun strafrecht
  Materieel en formeel strafrecht samen
 • Bijzonder strafrecht
  Strafrechtelijke bepalingen die over specifieke onderwerpen gaan.
  Bv. Opiumwet, WVW 1994, Wapens en munitie
  Voornamelijk van materiële aard. Formeel zijn de procedures.
 • Rechtsnorm
  Een beschreven gedragsnorm. Als deze wordt overtreden wordt het in beginsel een strafbaar feit als ze zijn opgeschreven in het Sr in een strafbepaling.
 • Strafbaar feit
  Een opgeschreven negatieve reactie (met in begrip van de mogelijke gevolgen) van de schending van een rechtsnorm.

  Schending rechtsnorm + geschreven reactie in het Wetboek van Strafrecht of in andere strafbepaling
 • Ultimum remedium-beginsel
  ..
 • Legaliteitsbeginsel
  ..
 • Generale preventietheorie
  ..
 • Speciale preventietheorie
  ..
 • Strafrechtstheorieën
  ..
 • Vergeldingstheorie
  ..
 • Bestanddelen
  ..
 • Elementen
  ..
 • Misdrijf
  ..
 • Overtreding
  ..
 • Delict
  ..
 • Delictsomschrijving
  ..
 • Commissiedelicten
  ..
 • Ommissiedelicten
  ..
 • Formele delicten
  ..
 • Materiële delicten
  ..
 • Gekwalificeerd delict
  ..
 • Geprivilegieerd delict
  ..
 • Sanctienorm
  ..
 • Strafbaarheid
  ..
 • Strafbepaling
  ..
 • Verwijtbaarheid
  ..
 • Wederrechtelijkheid
  ..
 • Dolus
  ..
 • Doleuze delicten
  ..
 • Oogmerk
  ..
 • Opzet bij zekerheidsbewustzijn
  ..
 • Voorwaardelijke opzet
  ..
 • Culpa
  ..
 • Culpa in causa
  ..
 • Culpa lata
  ..
 • Culpa levis
  ..
 • Culpoze delicten
  ..
 • Garantenstellung
  ..
 • Schuld in roekeloosheid
  ..
 • Bewuste schuld
  ..
 • Onbewuste schuld
  ..
 • Causa proxima
  ..
 • Causaliteitsleer
  ..
 • Conditio sine qua non-leer
  ..
 • Redelijke toerekening
  ..
 • Redelijke voorzienbaarheid
  ..
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Inleiding Strafrecht

 • 1450825200 Leereenheid 1 Straf- en strafprocesrecht

 • Accusatoire procedure
  Hierbij wordt een geschil voorgelegd, De rechter heeft een lijdelijke rol
 • Inquisitoire procedure
  Hierbij wordt een "zaak" onderzocht. De rechter heeft een actieve rol
 • Ons civiele proces is een zuiver accusatoire procedure. Er is een geschilbeslechting. Partijen leggen een geschil voor aan de rechter, die dit afweegt tegen de wet en de toepassing. 
  Ons strafproces is een inquisitoire procedure. De verdachte is object van onderzoek. In het hedendaagse strafproces is de verdachte ook procespartij, maar blijft er een actieve rol van de rechter.
 • Waarnaar werd gestreefd bij de codificatie van het straf(proces)recht?
  Uniform geldend voor heel Nederland, vastgesteld bij formele wet en in 1 boek systematisch geordend.
 • Wat was het belangrijkste jaar van de codificatie voor NL?
  In 1838 werden 1 wet en 3 wetboeken ingevoerd: Wet op de samenstelling van de rechterlijke macht (later Wet Rechterlijke Organisatie), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Wetboek van Strafvordering en Burgerlijk Wetboek
 • Wat zijn de grondgedachten bij de codificatie?
  De behoefte aan rechtszekerheid (tot uitdrukking gebracht in de eis van geschreven recht: legaliteitsbeginsel) en de behoefte aan rechtseenheid (een strafproces vastgesteld bij formele wet)
 • Materieel Strafrecht
  Hierin is vastgelegd welke gedragingen strafbare feiten zijn en welke sancties op die feiten zijn gesteld. Wetboek van Strafrecht.
 • Formeel Strafrecht
  Hierin worden de regels aangegeven hoe het materieel strafrecht procesrechterlijk moet worden gerealiseerd. De rechten en plichten van de bij strafvordering betrokken deelnemers. Wetboek van Strafprocesrecht.
 • Wetboek van Strafrecht: wat en wanneer?
  Wat kan worden bestraft? (strafbaarheid) en welke sanctie kan worden opgelegd?
  Wanneer kan er worden vervolgd?  (vervolgbaarheid)
 • Boek 1  Wetboek van Strafrecht kent 3 hoofdonderwerpen t.w.
  3 hoofdonderwerpen: Strafbaarheid, Straffen en Vervolgbaarheid
 • Wetboek van Strafvordering: door wie en hoe?
  Strafvordering (in eerste aanleg) en voorschriften over het verloop van een strafproces.
 • Wat zijn de in Art. 107 GW genoemde Algemene Wetboeken?
  Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering met de bijbehorende regelingen (invoeringswetten)
 • In Art 107 GW worden Afzonderlijke Wetten genoemd. Welke zijn dat?
  Opiumwet, Wet op Economische Delicten, Wet Wapens en Munitie, Wegenverkeerswet, Wet Administratieve Handhaving, APV's,  Wetboek Militair Strafrecht en Wet Militaire Rechtspraak, etc.
 • Wanneer ging het nu geldend Wetboek van Strafrecht in werking?
  1886
 • Wanneer ging het nu geldend Wetboek van Strafvordering in werking?
  1926
 • STRAFBAAR FEIT
  Een feit is strafbaar uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling
 • 1451343600 Leereenheid 2 Beginselen Nederlands straf(proces)recht

 • Wat zijn de twee functies van het Straf(proces)recht?
  1. Het legitimeren tot het nemen van dwangmaatregelen
  2. Het verzekeren van een humane behandeling van een verdachte
 • Wat zijn de beginselen van Straf(proces)recht?
  1. Legaliteitsbeginsel
  2. Geen strafproces zonder verdenking
  3. Onschuldpresumptie (veronderstelling)
  4. Pressieverbod
        a. Zwijgrecht en Cautieplicht
        b. Nemo Tenetur beginsel
  5. Recht op rechtsbijstand
  6. Het Vervolgingsmonopolie en Opportuniteitsbeginsel
  7. Ne Bis In Idem
  8. Openbaarheid
  9. Onmiddellijkheidsbeginsel
  10. Hoor en Wederhoor
  11. In Dubio Pro Reo
  12. Het Draagkrachtbeginsel en het Resocialisatiebeginsel
 • Wat is het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel?
  Geen straf zonder wettelijke strafbepaling.
  Art. 1 Wet Sr: Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
 • Wat is het formeelrechtelijk legaliteitsbeginsel?
  Geen strafproces zonder wet.
  Art. 1 Wet Sv: Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien.
 • Waar is de Onschuldpresumptie vastgelegd?
  Art. 6 2e lid EVRM en art. 14 2e lid IVBPR (BUPO): "een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan."
 • Wat is de cautieplicht?
  Art. 29 Wet Sv: "Voor het verhoor wordt de verdachte meegedeeld, dat hij niet verplicht is tot antwoorden." Dit moet in het proces-verbaal worden opgenomen.
 • Wat is het Nemo Tenetur beginsel?
  Het verbod van zelfincriminatie. Een verdachte mag niet worden verplicht om (actief) mee te werken aan zijn eigen veroordeling.
 • Wat is het opportuniteitsbeginsel?
  Het beginsel dat (in NL) het OM alleen behoeft te vervolgen, wanneer het meent dat het concrete geval daar reden toe heeft.
 • Op het opportuniteitsbeginsel (OM bepaalt of er vervolgt gaat worden) zijn 3 correcties mogelijk. Welke
  1. Bijzondere aanwijzingen van de Min.van Jus. & Veil. aan het OM (art. 127 RO)
  2. Mogelijkheid van beklag van belanghebbenden t.a.v. niet-vervolging door OM. (Toetsing door rechter) (art. 12 e.v. WSv)
  3. Bezwaar van de verdachte tegen wel vervolgen  (art. 262 WSv)
 • Wat houdt het vervolgingsmonopolie in?
  Alleen het OM is bevoegd om strafbare feiten te vervolgen. Het OM beheerst de vervolging: "Dominus Litis"
 • Wat is het onmiddellijkheidsbeginsel?
  De rechter beraadslaagt en beslist naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. (Art. 301 Wet Sv)

  2 implicaties:
  - Alleen een rechter die aan het gehele onderzoek ter terechtzitting deelneemt, mag beslissen.
  - Al het bewijsmateriaal moet ter zitting aan bod  zijn gekomen.
 • Wat betekent "IN DUBIO PRO REO" ?
  Geen straf zonder schuld. Letterlijk: Bij  (gerede) twijfel voor de aangeklaagde.
 • Wat is het draagkrachtbeginsel?
  Dit houdt in dat de rechter bij het opleggen van een geldboete rekening houdt met de draagkracht van de verdachte.
 • Wat is het resocialisatiebeginsel?
  Dit houdt in dat de rechter bij de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende sanctie, rekening moet houden met de voorbereiding van terugkeer van de betrokkene in de maatschappij.
 • Wat houdt uitwendige openbaarheid in?
  Openbaarheid tegenover het publiek. Belang: Mogelijkheid van publieke controle op de rechterlijke macht en de preventieve werking die van openbare terechtzitting uit kan gaan.
 • Wat houdt inwendige openbaarheid in?
  Openbaarheid tegenover de verdachte en diens raadsman. Belang: Is in belang van de verdachte dat de procespartij recht heeft op kennisneming van de processtukken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

In wat is het parket onder te verdelen?
 1. Arrondissementsparket: 
  • het eigen bureau van het OM bij de rechtbank. Hier werken de officieren van justitie onder leiding van de hoofdofficier van justitie.  
     2. Ressortsparket:
  • Het eigen bureau van het OM bij het gerechtshof. Hier werken advocaten-generaal met aan het hoofd een hoofdadvocaat-generaal. 
Wat is parket?
Het eigen bureau van het Openbaar Ministerie
Wat zijn de taken van het openbaar ministerie (OM)?
 1. De beslissing nemen of een zaak aan de rechter wordt voorgelegd (art. 9 Sv)
 2. Belastend materiaal verzameld hebben;
 3. Bepaalde leden van het OM zijn aangesteld als opsporingsambtenaar;
 4. Verantwoordelijk voor het opsporingsonderzoek; 
 5. De uitspraak van een rechter ten uitvoering leggen (art. 533 Sv)
Wie zijn de procesdeelnemers (personen en instanties die en rol spelen in het strafproces)?
 1. De verdachte
 2. De raadsman (advocaat)
 3. De getuige
 4. De deskundige (taak-vaststellen van feiten die de rechter niet zelf kan vaststellen, omdat hij hiervoor niet de expertise heeft --> bijv. Vaststellen of wit poeder sos is)
 5. De benadeelde partij (bestaat o.a. Uit slachtoffer)
 6. Het slachtoffer
Welke drie invalshoeken zijn belangrijk bij het bekijken van een strafzaak?
 1. Welke personen en instanties spelen een rol bij het strafproces?
 2. Uit welke fasen bestaat het strafproces?
 3. Op welke manier mogen de strafrechtelijke overheidsorganen optreden?
Wat zijn de eisen van medeplegen (art. 47 Sr)?
 1. Een nauwe bewuste samenwerking (tussen twee of meerdere personen)
 2. Dubbel opzet; op het delict en op de samenwerking
Welke vier deelnemingsvormen zijn er naast 'klassieke dader (=pleger)'?
 1. Medeplegen
  • Er bestaat een bewuste en nauwe samenwerking bij het plegen van het strafbare feit. 
      2. Uitlokken
  • Het aanzetten tot een strafbaar feit(uitgelokte moet hiervoor strafbaar zijn, maar de uitlokker hoeft zelf geen uitvoeringshandelingen te verrichten)
       3. Doen plegen
  • Een situatie waarin een initiatief nemende achterman verantwoordelijk wordt gehouden voor de uitvoering van het feit door de fysieke dader (gelijkenis uitlokking), de uitvoerder is zelf niet strafbaar. 
       4. Medeplichtigheid

 • degene die
  • opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van een misdrijf
  • Opzettelijke gelegenheid, middelen of inichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf
Wat is kenmerkend aan deelneming?
 1. Ook personen dien niet de (hele) delictsomschrijving vervullen, kunnen toch aansprakelijk zijn voor het strafbare feit;
 2. Deelneming zorgt voor een uitbreiding van het bereik van het materiële strafrecht;
 3. Dankzij de deelnemingsregeling kunnen ook deelnemers gestraft worden voor de strafbare feiten waaraan zij een bijdrage leveren; 
 4. Er zijn vele verschillende deelnemingsvormen bij de samenwerking van personen, bij het plegen van een strafbaar feit;
 5. De wijze waarop men de samenwerking (deelneming) kwalificeert is beperkt tot de in de wet opgenomen deelnemingsvormen. 
Wat is deelneming?
In de praktijk komt het vaak voor dat meerdere personen een bijdrage leveren aan een strafbaar feit.
Wat zijn de verschillen tussen poging en voorbereiding?
 1. De gedraging bij poging is gericht op de voltooiing.
 2. Bij poging bestaat er een concrete gevaarzetting.
 3. Bij poging is er sprake van jetzt-geht-es-los-criterium (nu gaat het beginnen!)
 4. De maximumstraf bij poging is 1/3e van de oorsprongelijke maximumstraf (art. 49 lid 1 Sr), Bij voorbereiding is de oorspronkelijke maximumstraf (art. 46 lid 2 Sr)