Samenvatting Class notes - Internationaal 1

188 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Internationaal 1

 • 1421967600 Week 1

 • Wat is internationaal publiekrecht?
  Internationaal publiek recht regelt de uitoefening van publiek gezag in de internationale gemeenschap. Het internationale recht kent bevoegdheden toe aan entiteiten en geeft juridische kaders aan waarin zij zich kunnen bewegen
 • Bespreek de handhavingsmechanisme van internationale recht en nationale recht
  Het internationale recht heeft een horizontale/decentrale werking. Er is geen centraal gezag. de handhavingsmechanisme is minder geordend dan de internationale publiekrecht. Het publiek gezag wordt door de Staten zelf uitgeoefend.

  Het nationale recht aan de andere kant heeft centraal gezag en een verticale werking. Het centrale gezag heeft geweldsmonopolie en alle rechtssubjecten zijn verbonden aan het publiek gezag
 • Welke bronnen kent artikel 38 Statuut internationaal?
  - Verdragen
  - Gewoonte recht
  - Algemene rechtsbeginselen
  - Rechtelijke uitspraken (eerder doctrine, geen formele rechtsbron continentaal systeem).
 • Welke bronnen kent het internationaal publiekrecht?
  - Bindende besluiten
  - Billijkheid
  - Eenzijdige rechtshandeling
 • Is het Weens verdrag een publiek doc?
  Ja, het is een formeel rechtsbron met openbaar gezag
 • Is een resolutie een publiek doc?
  Dit hangt af van wat er is besproken. Als een resolutie een bindend karakter dan kan dit een bindend besluit zijn. Een verklaring kan wel leiden tot gewoonte recht.
 • Is een bilateraal verdrag een publiek doc?
  Ja, Een bilateraal verdrag is een overeenkomst tussen 2 partijen. 
 • Is een verordening een publiek doc?
  Ja, een verordening is in tegenstelling tot richtlijnen algemeen verbindend.
 • Wat is softlaw?
  Regels die niet uit de formele rechtsbronnen voortvloeit, maar wel relevant zijn. Zij heeft een normerende werking. Een voorbeeld hiervan is een resolutie.
 • Internationaal
  Het internationale element wordt bepaald door de rechtsbron. Het internationaal recht kent 4 rechtsbronnen: Gewoonte, Verdragen, Algemene rechtsbeginselen en Besluiten van internationale organisaties.

  Over de vraag of de internationale rechtsorde en nationale rechtsorde gescheiden zijn wordt er verschillend over gedacht.

  Dualistisch leer: Internationale en nationale rechtsordes zijn geheel gescheiden rechtssystemen.

  Monistisch leer: Er is 1 rechtssysteem waarvan de internationale rechtsorde en de nationale rechtsorde deel van uitmaken.
  NL heeft een monistisch systeem: verdragen werken gelijk door in het nationale recht.
 • Dualistisch: Het betreft hier gescheiden rechtssystemen. Zij hebben gescheiden rechtsbronnen en verschillende rechtssubjecten. 
  Voor het internationale recht is dit de staten en voor het nationale recht is dit primair personen.
  De soevereiniteit van de staat zorgt ervoor dat internationale rechtsorde niet boven de nationale rechtsorde kan staan.
 • Monistisch: Er wordt van ervan uitgegaan dat er sprake is van 1 rechtsorde waarvan de nationale en internationale rechtsorde een deel van uitmaken.
  Het monistisch leer laat het in het midden welke rechtsorde van voorrang heeft.

  Het internationale recht kent zowel monistisch en dualistisch karakter. 
 • Publiek

  Het publieke element onderscheidt internationale publiekrecht met internationaal privaatrecht.  Het internationaal publiek recht heeft indirect betrekking tussen particulieren. Het internationaal publiekrecht beoogt publieke belangen te beschermen.
 • Wat zijn de criteria om een onderscheid te maken tussen juridische normen enerzijds en politieke en morele regels anderzijds?
  1) Rechtspositivisme (norm moet vloeien uit een rechtsgeldige publiekrechtelijke bron)

  2) Er moet een sanctie aan verbonden zijn (internationaal niveau eerder sancties die economische nadelen met zich meebrengt).
 • Wat voor doelen kent het internationaal publiekrecht?
  1) Recht van co-existentie 
  2) Recht van samenwerking
  3) Recht van integratie
 • Wat is recht van co-existentie?
  De bescherming van staten om publiek gezag uit te oefenen binnen hun grondgebied.
 • Wat is het recht van samenwerking?
  Staten wisselen onderling informatie om hun beleid op elkaar af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van terrorisme.
 • Wat is het recht van integratie?
  Hier worden de bescherming en de uitvoering van publieke taken bovennationaal niveau georganiseerd.
  Voor kleinen staten zoals NL is het van belang om op internationaal niveau dit te doen. zie art 92 GW.
 • Algemeen en bijzonder deel Internationaal publiekrecht

  Het internationaal publiekrecht kan verdeeld worden in algemeen en bijzonder deel.

  Algemeen: Wanneer is er sprake rechtssubjectiviteit, wat gebeurt er bij schending etc.
  De algemene regels gelden altijd ongeacht tijd en plaats.

  Bijzonder: Internationaal strafrecht, internationaal milieu recht, internationaal recht van zee.
 • Europese Unie

  De Eurpese Unie is van oorsprong een onderdeel van het internationaal publiekrecht. De EU heeft een meer ontwikkelde rechtsorde. De lidstaten hebben bepaalde bevoegdheden overgedragen aan het EU. Het Hof van justitie heeft rechtsmacht over de uitleg van Europees recht. Tevens kunnen burgers de parlementsleden kiezen. Ook hebben de burgers toegang tot de Eurpese rechter. De rechtsorde van de EU krijgt meer een verticale karakter dit wordt aangeduid als supranationale rechtsorde.
 • North Sea Shell (gewoonterecht)Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke rechtsbronnen kent het internationaal recht?
- Naast de bronnen in artikel 38 Statuut de hierna genoemde bronnen
- Bindende besluiten
- Billijkheid
- Eenzijdige rechtshandelingen (berusting, toezegging, protest en onthouding)
Noem vormen van internationale publiekrecht
- recht van co-existentie
- recht van samenwerking; Staten gaan steeds meer actiever samenwerken
- recht van integratie; uitvoering en bescherming van publieke taken worden steeds meer bovennationaal geregeld.
Geef drie typen van eenzijdige handelingen die tot rechtsgevolg kunnen leiden
- Aanvaarding
- Berusting
-Toezeggingen
- Protest
- Feitelijke handelingen
Wat is het verschil tussen nietige verdrag en een vernietigbaar verdrag?
Een nietig verdrag is van rechtswege en een automatisch gevolg van een bepaalde omstandigheid. Bijvoorbeeld wanneer een verdrag in strijd is met jus cogens (53 WVV) of bedreiging van een staat (52 WVV).

Vernietigbaar verdrag: Vernietigbaarheid is niet van rechtswege. Het kan maar hoeft niet ingeroepen te worden. Bijvoorbeeld wanneer er dwaling heeft plaatsgevonden (48-50).

Dwang van een vertegenwoordiger is een andere categorie. Dit leidt tot nietigheid van de instemming (Artikel 51 WVV)
Geef een voorbeeld van gesloten algemene internationale organisatie en van een open specifieke internationaal organisatie
Een gesloten algemeen: EU (lidmaatschap is beperkt tot staten in Europa, functie algemeen)

Open specifiek: Wereldhandelsorganisatie (lidmaatschap is open, functie is beperkt.
Bevoegdheden van organisaties
Een organisatie heeft naast expliciete bevoegdheden ook impliciete bevoegdheden. Deze zijn bevoegdheden die zij nodig/noodzakelijk acht voor de vervulling van haar doelstellingen die wel expliciet in het oprichtingsverdrag zijn opgenomen. (Legality)
Wat houdt de Legality zaak in?
Bij de legality zaak is het specialiteitsbeginsel van belang. Een organisatie heeft uitsluitend bevoegdheden voor het doel waarvoor het is opgericht.
De organisatie heeft naast expliciete bevoegdheden ook impliciete bevoegdheden. Deze zijn bevoegdheden die zij noodzakelijk acht voor de vervulling van haar doelstelling die wel expliciet in het oprichtingsverdrag is opgenomen.
Wat houdt het specialiteitsbeginsel in?
Een organisatie heeft uitsluitend bevoegdheden voor het doel waarvoor het is opgericht (legality ).
Wanneer is er een staat gevormd?
- Voldoende bepaalbaar grondgebied/ afgebakend territoir

- Gezagsstructuur: Een geheel van instellingen die het publiek gezag uitoefent

- Permanente bevolking

- Effectiviteit:
De entiteit kan binnen haar grondgebied regels stellen en die ook handhaven. Bijvoorbeeld een goed functioneren politiemacht en rechtbanken.

- Legaliteit: Een staat kan niet ontstaan indien die het internationaal recht schendt. Interstatelijke geweldverbod en fundamentele mensenrechten.
Ook al heeft een entiteit geen recht op afscheiding, is het afscheiden op zichzelf niet verboden in het internationaal publiekrecht.

Erkenning is geen vereiste voor totstandkoming staat. Het feit dat weinig staten tot erkenning overgaan is niet relevant.
Er zijn drie situaties waarin externe zelfbeschikking mag, benoem deze situaties
- Volk onderworpen aan kolonisatie

-  Buitenlandse bezetting of overheersing (Quebec)

- Langdurige schending van rechten van een volk om hun recht van zelfbeschikking uit te oefenen. Er moet hier gaan om ernstige schending van mensenrechten gericht op het volk. In het praktijk is er weinig steun te vinden (Quebec en Katanga).