Samenvatting Class notes - Internationaal 1

188 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Internationaal 1

 • 1421967600 Week 1

 • Wat is internationaal publiekrecht?
  Internationaal publiek recht regelt de uitoefening van publiek gezag in de internationale gemeenschap. Het internationale recht kent bevoegdheden toe aan entiteiten en geeft juridische kaders aan waarin zij zich kunnen bewegen
 • Bespreek de handhavingsmechanisme van internationale recht en nationale recht
  Het internationale recht heeft een horizontale/decentrale werking. Er is geen centraal gezag. de handhavingsmechanisme is minder geordend dan de internationale publiekrecht. Het publiek gezag wordt door de Staten zelf uitgeoefend.

  Het nationale recht aan de andere kant heeft centraal gezag en een verticale werking. Het centrale gezag heeft geweldsmonopolie en alle rechtssubjecten zijn verbonden aan het publiek gezag
 • Welke bronnen kent artikel 38 Statuut internationaal?
  - Verdragen
  - Gewoonte recht
  - Algemene rechtsbeginselen
  - Rechtelijke uitspraken (eerder doctrine, geen formele rechtsbron continentaal systeem).
 • Welke bronnen kent het internationaal publiekrecht?
  - Bindende besluiten
  - Billijkheid
  - Eenzijdige rechtshandeling
 • Is het Weens verdrag een publiek doc?
  Ja, het is een formeel rechtsbron met openbaar gezag
 • Is een resolutie een publiek doc?
  Dit hangt af van wat er is besproken. Als een resolutie een bindend karakter dan kan dit een bindend besluit zijn. Een verklaring kan wel leiden tot gewoonte recht.
 • Is een bilateraal verdrag een publiek doc?
  Ja, Een bilateraal verdrag is een overeenkomst tussen 2 partijen. 
 • Is een verordening een publiek doc?
  Ja, een verordening is in tegenstelling tot richtlijnen algemeen verbindend.
 • Wat is softlaw?
  Regels die niet uit de formele rechtsbronnen voortvloeit, maar wel relevant zijn. Zij heeft een normerende werking. Een voorbeeld hiervan is een resolutie.
 • Internationaal
  Het internationale element wordt bepaald door de rechtsbron. Het internationaal recht kent 4 rechtsbronnen: Gewoonte, Verdragen, Algemene rechtsbeginselen en Besluiten van internationale organisaties.

  Over de vraag of de internationale rechtsorde en nationale rechtsorde gescheiden zijn wordt er verschillend over gedacht.

  Dualistisch leer: Internationale en nationale rechtsordes zijn geheel gescheiden rechtssystemen.

  Monistisch leer: Er is 1 rechtssysteem waarvan de internationale rechtsorde en de nationale rechtsorde deel van uitmaken.
  NL heeft een monistisch systeem: verdragen werken gelijk door in het nationale recht.
 • Dualistisch: Het betreft hier gescheiden rechtssystemen. Zij hebben gescheiden rechtsbronnen en verschillende rechtssubjecten. 
  Voor het internationale recht is dit de staten en voor het nationale recht is dit primair personen.
  De soevereiniteit van de staat zorgt ervoor dat internationale rechtsorde niet boven de nationale rechtsorde kan staan.
 • Monistisch: Er wordt van ervan uitgegaan dat er sprake is van 1 rechtsorde waarvan de nationale en internationale rechtsorde een deel van uitmaken.
  Het monistisch leer laat het in het midden welke rechtsorde van voorrang heeft.

  Het internationale recht kent zowel monistisch en dualistisch karakter. 
 • Publiek

  Het publieke element onderscheidt internationale publiekrecht met internationaal privaatrecht.  Het internationaal publiek recht heeft indirect betrekking tussen particulieren. Het internationaal publiekrecht beoogt publieke belangen te beschermen.
 • Wat zijn de criteria om een onderscheid te maken tussen juridische normen enerzijds en politieke en morele regels anderzijds?
  1) Rechtspositivisme (norm moet vloeien uit een rechtsgeldige publiekrechtelijke bron)

  2) Er moet een sanctie aan verbonden zijn (internationaal niveau eerder sancties die economische nadelen met zich meebrengt).
 • Wat voor doelen kent het internationaal publiekrecht?
  1) Recht van co-existentie 
  2) Recht van samenwerking
  3) Recht van integratie
 • Wat is recht van co-existentie?
  De bescherming van staten om publiek gezag uit te oefenen binnen hun grondgebied.
 • Wat is het recht van samenwerking?
  Staten wisselen onderling informatie om hun beleid op elkaar af te stemmen. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van terrorisme.
 • Wat is het recht van integratie?
  Hier worden de bescherming en de uitvoering van publieke taken bovennationaal niveau georganiseerd.
  Voor kleinen staten zoals NL is het van belang om op internationaal niveau dit te doen. zie art 92 GW.
 • Algemeen en bijzonder deel Internationaal publiekrecht

  Het internationaal publiekrecht kan verdeeld worden in algemeen en bijzonder deel.

  Algemeen: Wanneer is er sprake rechtssubjectiviteit, wat gebeurt er bij schending etc.
  De algemene regels gelden altijd ongeacht tijd en plaats.

  Bijzonder: Internationaal strafrecht, internationaal milieu recht, internationaal recht van zee.
 • Europese Unie

  De Eurpese Unie is van oorsprong een onderdeel van het internationaal publiekrecht. De EU heeft een meer ontwikkelde rechtsorde. De lidstaten hebben bepaalde bevoegdheden overgedragen aan het EU. Het Hof van justitie heeft rechtsmacht over de uitleg van Europees recht. Tevens kunnen burgers de parlementsleden kiezen. Ook hebben de burgers toegang tot de Eurpese rechter. De rechtsorde van de EU krijgt meer een verticale karakter dit wordt aangeduid als supranationale rechtsorde.
 • North Sea Shell (gewoonterecht)Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is internationaal publiekrecht?
1
Bespreek de handhavingsmechanisme van internationale recht en nationale recht
1
Welke bronnen kent artikel 38 Statuut internationaal?
1
Welke bronnen kent het internationaal publiekrecht?
1
Pagina 1 van 30