Samenvatting Class notes - Internationaal Recht

143 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Internationaal Recht

 • 1454367600 De internationale rechtsorde en rechtsbronnen

 • Wat is internationaal publiekrecht?
  Het recht dat de internationale positie regelt van staten, internationale organisaties, mensen en bepaalde rechtspersonen.
 • Wat is het internationale element van het internationaal recht?
  Er is een internationale rechtsorde, grenzen staan niet vast en kan van wereldwijd tot Europees worden beroepen.
 • Wat is het publieke element van het internationaal recht?
  Het beschermen van publieke belangen en legitimatie en regulering van publiek gezag in de internationale gemeenschap.
 • Wat is het juridische element van het internationaal recht?
  Hier ligt de bron van de norm, ofwel de rechtsbronnen van het internationaal recht en het handhaven van deze normen.
 • Hoe wordt het internationaal recht afgedwongen zonder een centraal gezag?
  Via de gerechtelijke organen van de internationale organisaties worden conflicten opgelost en internationaal recht gehandhaafd.
 • Wat zijn de functies van het internationaal publiekrecht?
  - Het scheppen van orde en rechtszekerheid 
  - Behartigen van internationaal overeengekomen doelstellingen
 • Waar is de goedkeuring van verdragen in Nederland geregeld?
  Art. 91 GW
 • Wat staat er in art. 93 GW?
  Dat als een verdrag bekend is gemaakt, deze direct een verbindende werking heeft.
 • Wat is transformatie?
  Het opnemen van een verdragsregel in de nationale wetgeving als die hier nog niet in vermeld staat.
 • Wat houdt de horizontale ontwikkeling binnen het internationaal recht in?
  Er komen steeds meer soevereine staten die zich aansluiten bij de internationale rechtsorde.
 • Wat houdt de verticale ontwikkeling binnen het internationaal recht in?
  Er komen steeds meer rechtssubjecten die zich aansluiten bij de internationale rechtsorde.
 • Wat voor opmerkelijke ontwikkeling heeft het internationaal recht gemaakt?
  Het internationaal recht is van het traditionele law of co-existence naar het moderne law of co-operation gegaan.
 • Wat betekent het dat het internationaal recht horizontaal gestructureerd is?
  Dat er geen sprake is van een feitelijke afdwingbaarheid en de algemene vergadering van de VN stelt regels op omdat er geen centrale wetgever, wereldrechter of centraal gezag is.
 • Wat is er zo bijzonder aan de regels die opgesteld zijn door de Algemene Vergadering van de VN?
  Dit zijn aanbevelingen en niet bindend (ook wel 'soft law' genoemd)
 • Wat zijn de kenmerken van de internationale rechtsorde?
  - Het internationaal recht is horizontaal gestructureerd 
  - Er is een onderscheid tussen oorlogs- en vredesrecht
  - Alle staten zijn juridisch gelijk en afhankelijk van elkaar
 • Hoe wordt oorlogsrecht ook wel genoemd?
  Ius Bello
 • Hoe wordt vredesrecht ook wel genoemd?
  Ius ad Bellum
 • Wat is het recht van co-existentie?
  Het recht om in vrede naast elkaar te bestaan
 • Wat is het recht van samenwerking?
  Het recht om internationale organisaties op te richten
 • Wat is het recht van integratie?
  Het recht om samen een nieuwe staat op te richten
 • Wat zijn de 4 kenmerken van een staat?
  - Er is een grondgebied 
  - Waarop een bevolking leeft
  - Waar een regering effectief het hoogste gezag uitoefent
  - Die erkend wordt door andere staten
 • Wat is effectief het hoogste gezag hebben?
  Dat de regering binnen de grenzen van haar grondgebied de wet kan stellen en handhaven.
 • Op welke 3 manieren kan een staat ontstaan?
  - Afscheiding 
  - Ontbinding
  - Samenvoeging
 • Hoe ontstaat een staat door middel van afscheiding?
  Als een land of staat zich opsplitst.
 • Hoe ontstaat een staat door ontbinding?
  Als een staat ophoudt te bestaan, valt de staat uiteen in meerdere kleine landjes.
 • Hoe ontstaat een staat door samenvoeging?
  Als bepaalde gebieden zich samenvoegen tot een staat.
 • Wat is soevereiniteit?
  Staten zijn zelfstandig bevoegd om rechtsbetrekkingen met elkaar aan te gaan. beslissingen te nemen en hun recht tot zelfbeschikking uit t oefenen.
 • Op welke 2 manieren kan een staat worden erkend?
  - Uitdrukkelijke erkenning 
  - Stilzwijgend
 • Hoe wordt een staat uitdrukkelijk erkend?
  De erkennende staat legt de erkenning schriftelijk vast
 • Hoe wordt een staat stilzwijgend erkend?
  De erkennende staat gaat diplomatieke betrekkingen aan zoals het plaatsen van ambassades in deze staat.
 • Waar moet een land aan voldoen als deze bij de EU wil horen?
  Het land moet voldoen aan de Kopenhagen criteria.
 • Wat zijn rechtsbronnen?
  Bronnen waarin de regels m.b.t. het internationaal recht te vinden zijn (art. 38 Statuut IGH)
 • Welke geschreven rechtsbronnen zijn er?
  - Verdragen 
  - Arresten
  - Doctrines
  - Besluiten van internationale organisaties
 • Wat zijn internationale verdragen?
  Internationale verdragen zijn overeenkomsten die zijn gesloten tussen staten of internationale organisaties. (art. 2 lid 1 sub a WVV). Volgens art. 26 WVV zijn deze regels bindend en moeten deze worden nageleefd.
 • Wat zijn doctrines?
  Opvattingen van de meest bevoegde schrijvers.
 • Wat houden de algemene rechtsbeginselen in?
  De goede trouw en redelijkheid en billijkheid.
 • Wat is een eenzijdige rechtshandeling?
  Het aanvaarden, erkennen, berusten, protesteren en toezeggen door staten of staatsorganen.
 • Wat houdt gewoonterecht in?
  Ongeschreven regels die het raamwerk van de rechtsregels vormen,
 • Aan welke onderdelen moet er worden voldaan om te kunnen spreken van gewoonterecht?
  - Algemene statenpraktijk: het moet omvangrijk en uniform zijn 
  - Rechtsovertuiging: het moet duidelijk zijn waarom men deze gewoonte volgt
 • Wat bedoelt men met omvangrijk?
  De gewoonte moet door meerdere staten worden gehanteerd
 • Wat bedoelt men met uniform?
  De gewoonte moet worden herhaald voor een bepaalde periode
 • Wat houdt opinio juris in?
  Dat staten de overtuiging moeten hebben dat de gewoonte door het internationaal moet worden toegestaan.
 • Wanneer kan het internationaal recht gewoonterecht toestaan?
  - Als staten dit uitdrukkelijk aangeven 
  - In een reactie op de praktijk van andere staten
  - Op basis van een verdragspraktijk of besluiten van Internationale Organisaties
  - Als staten niet protesteren
 • Wat zijn de bijzonderheden van een rechtssubject?
  - Je bent een drager van rechten, plichten en bevoegdheden
  - Je kan internationale rechtshandelingen verrichten
  - Je kan internationaal aansprakelijk worden gesteld
 • Wie zijn de 5 rechtssubjecten binnen het internationaal recht?
  - Staten 
  - Internationale organisties
  - De-facto regeringen
  - Bevrijdingsbewegingen 
  - Private organisaties en personen
 • Hoe zit het met de rechtspersoonlijkheid van deze rechtssubjecten?
  Alleen staten hebben een volledige rechtspersoonlijkheid, de andere partijen niet. Deze hebben een beperkte rechtspersoonlijkheid.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is internationaal publiekrecht?
2
Wat is het internationale element van het internationaal recht?
2
Wat is het publieke element van het internationaal recht?
2
Wat is het juridische element van het internationaal recht?
2
Pagina 1 van 36