Samenvatting Class notes - Juridische &Ethische Aspecten

107 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Juridische &Ethische Aspecten

 • 1464732000 Salomonsoordelen? Juridische beslissingen over kinderen

 • Welke drie vormen van wetgeving zijn er voor kinderen?
  1 Jeugdrecht
  2 Jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
  3 Jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
 • Beschrijf het Jeugdrecht
  - Alle wettelijke bepalingen over minderjarigen;
    Juridische relatie met hun ouders;
    bijzonder positie maatschappij

  - neergelegd in de Kinderwetten van 1901  (1905)
 • Beschrijf het jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
  - Maatregelen bij belemmering ontwikkeling kind

  Ouders hebben de plicht tot verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen

  Kinderen hebben het recht om te worden verzorgd en opgevoed

  NB; Alleen onder strikte voorwaarden juridisch ingrijpen mogelijk
 • Beschrijf het jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
  De gemeente treft voorzieningen die een jeugdige of ouder nodig heeft i.v.m.:  
   
  - Voorkomen, vroege signalering, vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen

  - Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogend kind en ouder ontoereikend zijn 

  - Waarborgt de hulp 

  - Jeugd-GGZ, VG-zorg, kinderbescherming etc.
 • Wat is het IVRK?
  - Kinderrechtenverdrag
  - Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  - Meeste landen hebben ondertekend

  Niet geratificeerd door: VS en Somalië
  - IVRK verbiedt doodstraf bij minderjarigen
  - tot 2005 nog toegestaan in de VS
 • Waar heeft volgens het IVRK een kind recht op? en waartegen moet een kind beschermd worden?
  Kind heeft recht op:
  - Leven
  - Naam en nationaliteit
  - Een thuis, band met de ouders
  - Onderwijs

  Bescherming tegen:
  - Discriminatie
  - Kinderhandel
 • Beschrijf het ouderlijk gezag zoals omschreven in de wet
  - Dat het de plicht en het recht van de ouders omvat hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden
  - De zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind 
  - En het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid
 • Geef enkele voorbeelden van Gezag in de praktijk
  - Bepalen waar het kind woont 
  - Naar welke school hij gaat
  - Medische behandeling, ziekenhuis e.d.
  - Dagelijkse zaken, zoals wel/niet gaatjes voor oorbellen
 • Wie hebben het ouderlijk gezag?
  - Gehuwde ouders: Gezamenlijk gezag

  - Echtscheiding: in principe blijven beide ouders het gezag uitoefenen, tenzij de rechter anders bepaalt
    
  - Ongehuwde ouders: de moeder
  EVT. samen met de vader (bij toestemming moeder/uitspraak Rechtbank)

  NB: alleen erkenning levert geen gezag op!      
 • Wat is de grens van het gezag?
  - Leerplicht
  - Geen pedagogische tik: slaan van kinderen niet toegestaan: Geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig andere vernederende behandeling toepassen.
 • Bij welke factoren gaat de Ondertoezichtstelling in werking?
  Ouderfactoren:
  Verwaarlozing/mishandeling;
  psychiatrische problemen ouder;
  verslavingsproblemen

  Kindfactoren: schoolverzuim, weglopen  

  Combinatie: opvoedings- en gedragsproblemen
 • Beschrijf de OTS procedure (7 punten)
  1 Beschermingstafel
  2 Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming
  3 Raad --> verzoek bij kinderrechter
  4 Uitgesproken voor ten hoogste 1 jaar
  5 Uitgesproken over kind, niet over ouders    
  6 Gecertificeerde instelling organiseert de benodigde hulpverlening
  7 Uitgangspunt: ouders blijven de verantwoordelijkheid dragen
 • Taken van Gecertificeerde instelling    (OTS)
  - Maken van een hulpverleningsplan (Verplicht)
  - Gezinsvoogd kan schriftelijke aanwijzingen geven (met dwingend karakter, sancties) 
  - Behandeling, therapie of cursus kan noodzakelijk worden geacht
 • Waarom kiezen voor uithuisplaatsing?
  - In het belang van de verzorging of opvoeding van de minderjarige noodzakelijk
  - Of tot onderzoek van de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van de minderjarige noodzakelijk. 
  - Duur: 1 jaar (verlenging mogelijk)
  - Plaatsen: pleeggezin, leefgroep, observatieplek  Extra mogelijkheid: overheveling deel van gezag naar GI   
  - Noodzakelijk voor uitvoering ots
  Moet gaan om:
  - Aanmelding bij onderwijsinstelling;
  - Toestemming voor medische behandeling;
  - Aanvraag verblijfsvergunning
 • Wanneer in gesloten jeugdzorg opgenomen?
  - Ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen 
  - Ontwikkeling jeugdige naar volwassenheid wordt ernstig belemmerd
  - Plaatsing in gesloten jeugdzorg noodzakelijk omdat minderjarige zich anders aan de hulp onttrekt of door anderen wordt ontrokken
  - Instemmingsverklaring gedragsdeskundige nodig
 • Wanneer Gezagsbeëindigende maatregel?
  - Ernstige bedreiging in de ontwikkeling; 
  De ouder is niet in staat de verantwoordelijkheid voor de minderjarige te dragen binnen een voor de minderjarige aanvaardbare termijn;

  - De ouder misbruikt het gezag
 •  Waarom Gezagsbeëindigende maatregel?
  - Verbreking gezagsrelatie en beperking feitelijke band
  - Diepgaand onderzoek door de Raad
  - Opvoeding buiten het gezin
 • Procedure Gezagsbeëindigende maatregel?
  1 Benoeming van een voogd
  - Vaak gecertificeerde instelling
  - Maar kan ook naar: pleegouders, oom, tante etc.
 • Wat is Voogdij?
  - Kinderen die niet onder het wettelijk vereiste gezag staan en/of als het niet wordt uitgeoefend (oa minderjarige moeders/overlijden ouders/onbekend waar ouder is)

  1 testamentaire voogdij
  2 datieve voogdij

  - Rechter bepaalt naar wie voogdij gaat
 • Taken voogd?
  - De voogd zorgt (meestal niet zelf) er voor dat het kind goed wordt verzorgd en opgevoed
  - De voogd vertegenwoordigt het kind en behartigt zijn belangen
 • Wanneer spoedmaatregel Voorlopige voogdij?
  - Gezagsuitoefening dringend en onverwijld noodzakelijk om de belangen van de minderjarige te kunnen behartigen;
  - Bij voorlopige voogdij altijd uitvoering door gecertificeerde instelling

  Voorbeeld: vondeling Lilly Bosboom
 • Wanneer spoedmaatregel voorlopige OTS?
  - Vermoeden dat aan de gronden voor een OTS worden voldaan
  - Noodzakelijk om een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen
  - Duur spoedmaatregel: max. 3 maanden
 • Wetboek kinderdoding verschil moeder en andere dader?
  Moeder: kinderdoodslag of kindermoord
  Andere dader: doodslag of moord, of zware mishandeling met dood tot gevolg 

  NB: maximumstraf van 12 jaar
 • Wetboek: Vondelingen
  - Kinderen onder de zeven jaar die ten vondeling worden gelegd is strafbaar voor een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden
 • Wat kan er gezegd worden over gehechtheid?
  Gehechtheid kan niet mee in de koffer
  - Motorische vaardigheden opgedaan in een pleeggezin kan worden meegenomen naar eigen ouders
  - Gehechtheid kan niet worden meegenomen
  - Gehechtheid is de unieke band tussen een kind en de persoon die dagelijks voor het kind zorgt
 • Herstelkansen van gehechtheid? leeftijdslimiet?
  - Er is geen leeftijdsgrens aan het ontstaan van veilige gehechtheid
  - Correctieve ervaringen
  - Ook een ouder kind verdient een kans om zich alsnog veilig te hechten in een gezinsomgeving
 • Advies voor pleegouders
  - Onderzoek laat zien: minder inzet pleegouder = risico op onveilige gehechtheid
 • Bescherm stabiele relaties, waarom belangrijk?
  - Bevorder en bescherm stabiele relaties, ook die in een pleeggezin
  - Duidelijkheid over waar het kind woont en blijft wonen
  - Het kind is gebaat bij stabiliteit (bezoekregeling, vaste afspraken, vaste woonplek)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer Jeugdstrafrecht? en wanneer Adolescentenstrafrecht?
• Jongeren tot en met 15 jaar worden berecht volgens het jeugdstrafrecht

• Jongeren van 16 en 17 jaar in principe ook, maar berechting via volwassenenstrafrecht mogelijk als daar aanleiding voor

• Jongeren van 18 tot 23 jaar berechting volgens volwassenenstrafrecht
Wat is het doel van Vroeghulp?
Een Raadsonderzoeker van de kinderbescherming gaat naar het politiebureau om een jongere, die inverzekering is gesteld, te bezoeken.
- Informatie verschaffen over het strafrechtelijk proces
- Vragen van de jongere beantwoorden
Wat zijn de voorschriften voor een voorlopige hechtenis?
- Inbewaringstelling 14 dagen
- gevangenhouding 30 dagen evt verlenging tot 90 dagen
Wat zijn de voorschriften voor een inverzekeringstelling?
- Max. 3 dagen
- mogelijk tot verlenging met drie dagen
- Voorgeleiding aan de rechter-commissaris binnen drie dagen en 15 uur na aanhouding
Wat zijn de voorschriften voor een verhoor?
- Max. 6 uur
- Tijden van 00:00 tot 9:00 niet meegerekend
 Welke opties zijn er voor de afdoening?
• Reprimande
• Halt‐afdoening
• Sepot
• Verwijzing naar zorg (Raad voor de Kinderbescherming)
• Strafbeschikking
• Vervolgen
Welke middelen heeft de officier van justitie tot haar beschikking?
- Opsporing
- Vervolging

NB: Onschuldpresumtie, overheid moet schuld van verdachte bewijzen
Wat kan de politie na het verhoor doen bij lichte/zware vergrijpen?
Bij licht vergrijpen:
-  Reprimande geven

Bij zware delicten:
- Altijd in overleg met de officier van justitie
Wat zijn de drie belangrijkste taken van een advocaat?
1 Verlenen van juridische bijstand
2 Vertrouwensfiguur
3 Woordvoerder
Welke gevolgen had het Salduz arrest voor de Nederlandse praktijk ?
• Recht op 30 minuten overleg met advocaat voor verhoor
• Recht op bijstand tijdens verhoor van advocaat of vertrouwenspersoon