Samenvatting Class notes - Juridische &Ethische Aspecten

107 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Class notes - Juridische &Ethische Aspecten

 • 1464732000 Salomonsoordelen? Juridische beslissingen over kinderen

 • Welke drie vormen van wetgeving zijn er voor kinderen?
  1 Jeugdrecht
  2 Jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
  3 Jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
 • Beschrijf het Jeugdrecht
  - Alle wettelijke bepalingen over minderjarigen;
    Juridische relatie met hun ouders;
    bijzonder positie maatschappij

  - neergelegd in de Kinderwetten van 1901  (1905)
 • Beschrijf het jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
  - Maatregelen bij belemmering ontwikkeling kind

  Ouders hebben de plicht tot verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen

  Kinderen hebben het recht om te worden verzorgd en opgevoed

  NB; Alleen onder strikte voorwaarden juridisch ingrijpen mogelijk
 • Beschrijf het jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
  De gemeente treft voorzieningen die een jeugdige of ouder nodig heeft i.v.m.:  
   
  - Voorkomen, vroege signalering, vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen

  - Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogend kind en ouder ontoereikend zijn 

  - Waarborgt de hulp 

  - Jeugd-GGZ, VG-zorg, kinderbescherming etc.
 • Wat is het IVRK?
  - Kinderrechtenverdrag
  - Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  - Meeste landen hebben ondertekend

  Niet geratificeerd door: VS en Somalië
  - IVRK verbiedt doodstraf bij minderjarigen
  - tot 2005 nog toegestaan in de VS
 • Waar heeft volgens het IVRK een kind recht op? en waartegen moet een kind beschermd worden?
  Kind heeft recht op:
  - Leven
  - Naam en nationaliteit
  - Een thuis, band met de ouders
  - Onderwijs

  Bescherming tegen:
  - Discriminatie
  - Kinderhandel
 • Beschrijf het ouderlijk gezag zoals omschreven in de wet
  - Dat het de plicht en het recht van de ouders omvat hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden
  - De zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind 
  - En het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid
 • Geef enkele voorbeelden van Gezag in de praktijk
  - Bepalen waar het kind woont 
  - Naar welke school hij gaat
  - Medische behandeling, ziekenhuis e.d.
  - Dagelijkse zaken, zoals wel/niet gaatjes voor oorbellen
 • Wie hebben het ouderlijk gezag?
  - Gehuwde ouders: Gezamenlijk gezag

  - Echtscheiding: in principe blijven beide ouders het gezag uitoefenen, tenzij de rechter anders bepaalt
    
  - Ongehuwde ouders: de moeder
  EVT. samen met de vader (bij toestemming moeder/uitspraak Rechtbank)

  NB: alleen erkenning levert geen gezag op!      
 • Wat is de grens van het gezag?
  - Leerplicht
  - Geen pedagogische tik: slaan van kinderen niet toegestaan: Geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig andere vernederende behandeling toepassen.
 • Bij welke factoren gaat de Ondertoezichtstelling in werking?
  Ouderfactoren:
  Verwaarlozing/mishandeling;
  psychiatrische problemen ouder;
  verslavingsproblemen

  Kindfactoren: schoolverzuim, weglopen  

  Combinatie: opvoedings- en gedragsproblemen
 • Beschrijf de OTS procedure (7 punten)
  1 Beschermingstafel
  2 Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming
  3 Raad --> verzoek bij kinderrechter
  4 Uitgesproken voor ten hoogste 1 jaar
  5 Uitgesproken over kind, niet over ouders    
  6 Gecertificeerde instelling organiseert de benodigde hulpverlening
  7 Uitgangspunt: ouders blijven de verantwoordelijkheid dragen
 • Taken van Gecertificeerde instelling    (OTS)
  - Maken van een hulpverleningsplan (Verplicht)
  - Gezinsvoogd kan schriftelijke aanwijzingen geven (met dwingend karakter, sancties) 
  - Behandeling, therapie of cursus kan noodzakelijk worden geacht
 • Waarom kiezen voor uithuisplaatsing?
  - In het belang van de verzorging of opvoeding van de minderjarige noodzakelijk
  - Of tot onderzoek van de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van de minderjarige noodzakelijk. 
  - Duur: 1 jaar (verlenging mogelijk)
  - Plaatsen: pleeggezin, leefgroep, observatieplek  Extra mogelijkheid: overheveling deel van gezag naar GI   
  - Noodzakelijk voor uitvoering ots
  Moet gaan om:
  - Aanmelding bij onderwijsinstelling;
  - Toestemming voor medische behandeling;
  - Aanvraag verblijfsvergunning
 • Wanneer in gesloten jeugdzorg opgenomen?
  - Ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen 
  - Ontwikkeling jeugdige naar volwassenheid wordt ernstig belemmerd
  - Plaatsing in gesloten jeugdzorg noodzakelijk omdat minderjarige zich anders aan de hulp onttrekt of door anderen wordt ontrokken
  - Instemmingsverklaring gedragsdeskundige nodig
 • Wanneer Gezagsbeëindigende maatregel?
  - Ernstige bedreiging in de ontwikkeling; 
  De ouder is niet in staat de verantwoordelijkheid voor de minderjarige te dragen binnen een voor de minderjarige aanvaardbare termijn;

  - De ouder misbruikt het gezag
 •  Waarom Gezagsbeëindigende maatregel?
  - Verbreking gezagsrelatie en beperking feitelijke band
  - Diepgaand onderzoek door de Raad
  - Opvoeding buiten het gezin
 • Procedure Gezagsbeëindigende maatregel?
  1 Benoeming van een voogd
  - Vaak gecertificeerde instelling
  - Maar kan ook naar: pleegouders, oom, tante etc.
 • Wat is Voogdij?
  - Kinderen die niet onder het wettelijk vereiste gezag staan en/of als het niet wordt uitgeoefend (oa minderjarige moeders/overlijden ouders/onbekend waar ouder is)

  1 testamentaire voogdij
  2 datieve voogdij

  - Rechter bepaalt naar wie voogdij gaat
 • Taken voogd?
  - De voogd zorgt (meestal niet zelf) er voor dat het kind goed wordt verzorgd en opgevoed
  - De voogd vertegenwoordigt het kind en behartigt zijn belangen
 • Wanneer spoedmaatregel Voorlopige voogdij?
  - Gezagsuitoefening dringend en onverwijld noodzakelijk om de belangen van de minderjarige te kunnen behartigen;
  - Bij voorlopige voogdij altijd uitvoering door gecertificeerde instelling

  Voorbeeld: vondeling Lilly Bosboom
 • Wanneer spoedmaatregel voorlopige OTS?
  - Vermoeden dat aan de gronden voor een OTS worden voldaan
  - Noodzakelijk om een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen
  - Duur spoedmaatregel: max. 3 maanden
 • Wetboek kinderdoding verschil moeder en andere dader?
  Moeder: kinderdoodslag of kindermoord
  Andere dader: doodslag of moord, of zware mishandeling met dood tot gevolg 

  NB: maximumstraf van 12 jaar
 • Wetboek: Vondelingen
  - Kinderen onder de zeven jaar die ten vondeling worden gelegd is strafbaar voor een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden
 • Wat kan er gezegd worden over gehechtheid?
  Gehechtheid kan niet mee in de koffer
  - Motorische vaardigheden opgedaan in een pleeggezin kan worden meegenomen naar eigen ouders
  - Gehechtheid kan niet worden meegenomen
  - Gehechtheid is de unieke band tussen een kind en de persoon die dagelijks voor het kind zorgt
 • Herstelkansen van gehechtheid? leeftijdslimiet?
  - Er is geen leeftijdsgrens aan het ontstaan van veilige gehechtheid
  - Correctieve ervaringen
  - Ook een ouder kind verdient een kans om zich alsnog veilig te hechten in een gezinsomgeving
 • Advies voor pleegouders
  - Onderzoek laat zien: minder inzet pleegouder = risico op onveilige gehechtheid
 • Bescherm stabiele relaties, waarom belangrijk?
  - Bevorder en bescherm stabiele relaties, ook die in een pleeggezin
  - Duidelijkheid over waar het kind woont en blijft wonen
  - Het kind is gebaat bij stabiliteit (bezoekregeling, vaste afspraken, vaste woonplek)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Welke drie vormen van wetgeving zijn er voor kinderen?
1
Beschrijf het Jeugdrecht
1
Beschrijf het jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
1
Beschrijf het jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
1
Pagina 1 van 27