Samenvatting Class notes - Juridische en Ethische aspecten

Vak
- Juridische en Ethische aspecten
- Ramlal
- 2017 - 2018
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Pedagogische Wetenschappen
126 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Juridische en Ethische aspecten

 • 1496613600 College 1

 • Welke verantwoordelijkheden horen er bij het wettelijk vereiste gezag van een ouder?
  • De recht en plicht van ouders om hun kinderen te verzorgen en op te voeden
  • zorg voor geestelijk en lichamelijk welzijn kind
  • bevordering van de ontwikkeling persoonlijheid
 • In welke 'soorten' komt gezag voor?
  - Eenhoofdig gezag
  - Gezamenlijk gezag (huwelijk, geregistreerd partnerschap, aangevraagd)
 • Is het ouderlijk gezag onbeperkt?
  Nee elk kind heeft een leerplicht en 'geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling mag worden toegepast'.
 • Wat staat er in artikel 8 van het EVRM?
  - recht op ongestoord familie- en gezinsleven
  - subsidiariteitsbeginsel: inmenging is alleen toegestaan indien bij de wet voorzien en met geoorloofd doel en noodzaak
  - proportionaliteitsbeginsel:ingrijpen in verhouding met vergrijp, doel = altijd hereniging
 • Wat waarborgt de rechtspraak van het EHRM daarom o.g.v. kinderen?
  - Kinderbeschermingsmaatregel is altijd tijdelijk
  - Doel dient hereniging kind en ouders te zijn
  - Transparantie in rapportages en beslissingen
 • Welke artikelen zijn van belang voor dit  college van het IVRK en wat houden zij in?
  Artikel 3: bij iedere actie betreffende kinderen vormt het belang van het kind de eerste overweging
  Artikel 6: scheiding tussen kind en ouders is alleen toegestaan als dit in het belang van het kind is
 • Welke 7 kinderbeschermingsmaatregelen bestaan er in Nederland?
  1. Ondertoezichtstelling
  2. Uithuisplaatsing
  3. Gedeeltelijke gezagsoverheveling
  4. Gezagsbeëindigende maatregel
  5. Voogdijmaatregelen
  6. VOTS
  7. Voorlopige voogdij
 • Welke voorwaarden zijn verbonden aan een OTS?
  - Er is een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van het kind
  - Benodigde aangeboden zorg wordt onvoldoende geaccepteerd
  - Gerechtvaardigde verwachting dat de ouder de zorg weer zal kunnen dragen op aanvaardbare termijn voor het kind
 • Welke taken heeft Veilig Thuis?
  - adviseren van melders
  - onderzoeken van vermoedens huiselijk geweld of kindermishandeling
  - vrijwillige hulpverlening adviseren en/of in gang zetten
  - Meldingen aan RvKb voor verder onderzoek
 • Wat doet Stichting MEE?
  Stichting MEE biedt opvoedondersteuning aan ouders met verstandelijke beperking(en)
 • Welke taken heeft de Raad voor Kinderbescherming?
  - onderzoekstaak: spreken met ouders, kind en professionals
  - adviserende taak: adviseren aan de hand van onderzoek
  - verzoekende taak: verzoek indienen bij de rechtbank
 • In welke gebieden opereert de RvK?
  - Bescherming
  - Gezag en omgang
  - Jeugdstrafrecht
  - Afstand, afstamming, screening en adoptie
 • Wat zijn de taken van een GI?
  - Bieden van verantwoorde en passende hulp via gemeente
  - Opstellen van familiegroepsplan
  - Toezicht houden op ontwikkeling kind en voortgang hulpverlening
  - Geven van schriftelijke aanwijzingen ouders
 • Wat zijn de criteria voor een UHP? duur 1 jaar
  - In het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk
  of
  - tot onderzoek van de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de minderjarige noodzakelijk
 • Wanneer kan een gedeeltelijke gezagsuitoefening door een GI worden aangevraagd?
  - Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de OTS/UHP
  bij:
  - aanmelding onderwijsinstelling
  - toestemming medische behandeling
  - aanvraag verblijfsvergunning
 • Wat zijn de criteria voor een machtiging gesloten plaatsing?
  - ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen
  - ontwikkeling jeugdige naar volwassenheid wordt ernstig belemmerd
  - plaatsing nodig omdat jeugdige zichzelf anders onttrekt of onttrokken wordt aan hulp
  - instemmingsverklaring van gedragskundige nodig
 • Wat zijn de criteria voor een gezagsbeëindigende maatregel?
  - ernstige bedreiging in de ontwikkeling
  - ouder niet in staat verantwoordelijkheid voor minderjarige te dragen op aanvaardbare termijn

  of
  - misbruik van gezag
 • Naar wie gaat de voogdij na een gezagsbeëindigende maatregel?
  - Een GI
  - Natuurlijk persoon: pleegouders/familie
 • Wanneer en waarom wordt een voogdijmaatregel ingezet?
  - als een kind niet onder het wettelijk vereiste gezag staat door
  - een minderjarige moeder
  - ouder met gezag is overleden (testemantaire/datieve voogdij)
  - onbekend waar ouder met gezag is
 • Taken van voogd:
  - verzorging + opvoeding
  - behartiging belangen kind
 • Wat zijn de criteria voor een V-OTS (en vaak UHP)?
  - vermoeden dat aan de gronden voor een OTS worden voldaan
  - noodzakelijk door acute + ernstige bedreiging
  - max 3 maanden
 • Wat is voorlopige voogdij en hoe werkt het?
  Als het noodzakelijk is dat gezagsuitoefening dringend en onverwijld moet worden uitgevoerd om de belangen van de minderjarige te behartigen
  - GI krijgt de voogdij
  - na spoedregel normale gang van zaken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting - Class notes - Juridische &Ethische Aspecten

 • 1464732000 Salomonsoordelen? Juridische beslissingen over kinderen

 • Welke drie vormen van wetgeving zijn er voor kinderen?
  1 Jeugdrecht
  2 Jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
  3 Jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
 • Beschrijf het Jeugdrecht
  - Alle wettelijke bepalingen over minderjarigen;
    Juridische relatie met hun ouders;
    bijzonder positie maatschappij

  - neergelegd in de Kinderwetten van 1901  (1905)
 • Beschrijf het jeugdbeschermingsrecht (Burgerlijk Wetboek)
  - Maatregelen bij belemmering ontwikkeling kind

  Ouders hebben de plicht tot verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen

  Kinderen hebben het recht om te worden verzorgd en opgevoed

  NB; Alleen onder strikte voorwaarden juridisch ingrijpen mogelijk
 • Beschrijf het jeugdhulpverlening/-welzijnszorg (Jeugdwet)
  De gemeente treft voorzieningen die een jeugdige of ouder nodig heeft i.v.m.:  
   
  - Voorkomen, vroege signalering, vroege interventie bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen

  - Eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogend kind en ouder ontoereikend zijn 

  - Waarborgt de hulp 

  - Jeugd-GGZ, VG-zorg, kinderbescherming etc.
 • Wat is het IVRK?
  - Kinderrechtenverdrag
  - Gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
  - Meeste landen hebben ondertekend

  Niet geratificeerd door: VS en Somalië
  - IVRK verbiedt doodstraf bij minderjarigen
  - tot 2005 nog toegestaan in de VS
 • Waar heeft volgens het IVRK een kind recht op? en waartegen moet een kind beschermd worden?
  Kind heeft recht op:
  - Leven
  - Naam en nationaliteit
  - Een thuis, band met de ouders
  - Onderwijs

  Bescherming tegen:
  - Discriminatie
  - Kinderhandel
 • Beschrijf het ouderlijk gezag zoals omschreven in de wet
  - Dat het de plicht en het recht van de ouders omvat hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden
  - De zorg en verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind 
  - En het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid
 • Geef enkele voorbeelden van Gezag in de praktijk
  - Bepalen waar het kind woont 
  - Naar welke school hij gaat
  - Medische behandeling, ziekenhuis e.d.
  - Dagelijkse zaken, zoals wel/niet gaatjes voor oorbellen
 • Wie hebben het ouderlijk gezag?
  - Gehuwde ouders: Gezamenlijk gezag

  - Echtscheiding: in principe blijven beide ouders het gezag uitoefenen, tenzij de rechter anders bepaalt
    
  - Ongehuwde ouders: de moeder
  EVT. samen met de vader (bij toestemming moeder/uitspraak Rechtbank)

  NB: alleen erkenning levert geen gezag op!      
 • Wat is de grens van het gezag?
  - Leerplicht
  - Geen pedagogische tik: slaan van kinderen niet toegestaan: Geen geestelijk of lichamelijk geweld of enig andere vernederende behandeling toepassen.
 • Bij welke factoren gaat de Ondertoezichtstelling in werking?
  Ouderfactoren:
  Verwaarlozing/mishandeling;
  psychiatrische problemen ouder;
  verslavingsproblemen

  Kindfactoren: schoolverzuim, weglopen  

  Combinatie: opvoedings- en gedragsproblemen
 • Beschrijf de OTS procedure (7 punten)
  1 Beschermingstafel
  2 Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming
  3 Raad --> verzoek bij kinderrechter
  4 Uitgesproken voor ten hoogste 1 jaar
  5 Uitgesproken over kind, niet over ouders    
  6 Gecertificeerde instelling organiseert de benodigde hulpverlening
  7 Uitgangspunt: ouders blijven de verantwoordelijkheid dragen
 • Taken van Gecertificeerde instelling    (OTS)
  - Maken van een hulpverleningsplan (Verplicht)
  - Gezinsvoogd kan schriftelijke aanwijzingen geven (met dwingend karakter, sancties) 
  - Behandeling, therapie of cursus kan noodzakelijk worden geacht
 • Waarom kiezen voor uithuisplaatsing?
  - In het belang van de verzorging of opvoeding van de minderjarige noodzakelijk
  - Of tot onderzoek van de geestelijke of lichamelijke gesteldheid van de minderjarige noodzakelijk. 
  - Duur: 1 jaar (verlenging mogelijk)
  - Plaatsen: pleeggezin, leefgroep, observatieplek  Extra mogelijkheid: overheveling deel van gezag naar GI   
  - Noodzakelijk voor uitvoering ots
  Moet gaan om:
  - Aanmelding bij onderwijsinstelling;
  - Toestemming voor medische behandeling;
  - Aanvraag verblijfsvergunning
 • Wanneer in gesloten jeugdzorg opgenomen?
  - Ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen 
  - Ontwikkeling jeugdige naar volwassenheid wordt ernstig belemmerd
  - Plaatsing in gesloten jeugdzorg noodzakelijk omdat minderjarige zich anders aan de hulp onttrekt of door anderen wordt ontrokken
  - Instemmingsverklaring gedragsdeskundige nodig
 • Wanneer Gezagsbeëindigende maatregel?
  - Ernstige bedreiging in de ontwikkeling; 
  De ouder is niet in staat de verantwoordelijkheid voor de minderjarige te dragen binnen een voor de minderjarige aanvaardbare termijn;

  - De ouder misbruikt het gezag
 •  Waarom Gezagsbeëindigende maatregel?
  - Verbreking gezagsrelatie en beperking feitelijke band
  - Diepgaand onderzoek door de Raad
  - Opvoeding buiten het gezin
 • Procedure Gezagsbeëindigende maatregel?
  1 Benoeming van een voogd
  - Vaak gecertificeerde instelling
  - Maar kan ook naar: pleegouders, oom, tante etc.
 • Wat is Voogdij?
  - Kinderen die niet onder het wettelijk vereiste gezag staan en/of als het niet wordt uitgeoefend (oa minderjarige moeders/overlijden ouders/onbekend waar ouder is)

  1 testamentaire voogdij
  2 datieve voogdij

  - Rechter bepaalt naar wie voogdij gaat
 • Taken voogd?
  - De voogd zorgt (meestal niet zelf) er voor dat het kind goed wordt verzorgd en opgevoed
  - De voogd vertegenwoordigt het kind en behartigt zijn belangen
 • Wanneer spoedmaatregel Voorlopige voogdij?
  - Gezagsuitoefening dringend en onverwijld noodzakelijk om de belangen van de minderjarige te kunnen behartigen;
  - Bij voorlopige voogdij altijd uitvoering door gecertificeerde instelling

  Voorbeeld: vondeling Lilly Bosboom
 • Wanneer spoedmaatregel voorlopige OTS?
  - Vermoeden dat aan de gronden voor een OTS worden voldaan
  - Noodzakelijk om een acute en ernstige bedreiging voor de minderjarige weg te nemen
  - Duur spoedmaatregel: max. 3 maanden
 • Wetboek kinderdoding verschil moeder en andere dader?
  Moeder: kinderdoodslag of kindermoord
  Andere dader: doodslag of moord, of zware mishandeling met dood tot gevolg 

  NB: maximumstraf van 12 jaar
 • Wetboek: Vondelingen
  - Kinderen onder de zeven jaar die ten vondeling worden gelegd is strafbaar voor een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden
 • Wat kan er gezegd worden over gehechtheid?
  Gehechtheid kan niet mee in de koffer
  - Motorische vaardigheden opgedaan in een pleeggezin kan worden meegenomen naar eigen ouders
  - Gehechtheid kan niet worden meegenomen
  - Gehechtheid is de unieke band tussen een kind en de persoon die dagelijks voor het kind zorgt
 • Herstelkansen van gehechtheid? leeftijdslimiet?
  - Er is geen leeftijdsgrens aan het ontstaan van veilige gehechtheid
  - Correctieve ervaringen
  - Ook een ouder kind verdient een kans om zich alsnog veilig te hechten in een gezinsomgeving
 • Advies voor pleegouders
  - Onderzoek laat zien: minder inzet pleegouder = risico op onveilige gehechtheid
 • Bescherm stabiele relaties, waarom belangrijk?
  - Bevorder en bescherm stabiele relaties, ook die in een pleeggezin
  - Duidelijkheid over waar het kind woont en blijft wonen
  - Het kind is gebaat bij stabiliteit (bezoekregeling, vaste afspraken, vaste woonplek)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke stappen zitten er in het stappenplan meldcode?
 1. In kaart brengen signalen
 2. overleggen met collega/Veilig thuis
 3. gesprek met betrokkenen
 4. wegen van Huiselijk geweld of Kindermishandeling
 5. beslissen: zelf hulp of Veilig Thuis
Wanneer mag het beroepsgeheim worden doorbroken?
 1. toestemming cliënt
 2. meldplicht
 3. conflict van plichten
 4. meldrecht: vanaf '13 bij KM en Huiselijk geweld
Heeft een dokter beroepsgeheim ten opzichte van de ouders van een kind dat hij/zij behandeld?
Nee, onder de 12 en tussen 12-15 hebben ouders recht op info, inzage + afschrift.
Kan een kind van 16 jaar of ouder zonder toestemming van ouders worden opgenomen?
Nee, toestemming ouder of GI is nodig om te worden opgenomen/observeert.
Wat is informed consent en wanneer is dit relevant?
Kinderen mogen deels hun eigen beslissingen maken over medische behandelingen mits zij geïnformeerd zijn over de risico's etc.
onder de 12 altijd toestemming ouder
12-15 ook toestemming kind nodig
16 allen kind toestemming
Wat is de WGBO?
Wet op geneeskundige Behandelovereenkomst. Bevat:
- besluitvorming medische aangaande minderjarigen
- recht op inzage, info en afschrift
Wat zijn de 3 pijlers van de beroepsethiek van de pedagoog?
 1. verantwoorde, kwalitatieve zorg bieden: opleidingen, toestemming cliënten
 2. integriteit & respect voor de clienten: vertrouwensband, waarborgen info
 3. respect voor de waardigheid van anderen: waarborgen maatschappij boven cliënt
Waar zijn deze gedragsregels te vinden voor pedagogen:
- Burgerlijkwetboek
- WGBO
- beroepscode NVO
- kwaliteitskader RVK
- wetboek strafrecht
Wat is beroepsethiek?
geheel van morele principes binnen een bepaalde beroepsgroep. Normen en waarden zijn omgezet in concrete gedragsregels dmv:
- wet & regelgeving
- beroepscodes
- vakinhoudelijke richtlijnen
- procedures, protocollen, richtlijnen
Welke maatregelen kent het jeugdstrafrecht?
- PIJ maatregel: max 3 jaar, 1 jaar voorwaardelijk, max verlenging tot 7 jaar, kan worden omgezet tot TB
- Gedragsbeïnvloedende maatregel (tussenstap PIJ)
- Vrijheidsbeperkende maatregel