Samenvatting Class notes - Jurisch

Vak
- Jurisch
- -
- 2015 - 2016
- Saxion
- FM
249 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Class notes - Jurisch

 • 1441231200 Les 1 & Terreinverkenning (h1)

 • Wat is recht?
  recht omvat de (maatschappelijke) spelregels
 • Waarom recht?
  Om de maatschappij te laten functioneren
 • Voor wie is recht?
  Alle deelnemers aan het maatschappelijk verkeer
 • Door wie is recht?
  De overheid (in democratie: de vertegenwoordigers van de gehele bevolking) intoenemende mate ook internationaal bepaald.
 • Noem de 4 functies van recht
  - Normatief (moreel, denk aan de 10 geboden)
  - Geschiloplossend
  - Additioneel (over de onderwerpen waar geen afspraak over is)
  - Instrumenteel (vaste afspraken, zoals rechts rijden)
 • Waarom is rechtskennis nuttig?
  Gevoel voor ‘gerechtheid’ ontwikkelen, je kan afdwingbaarheid van zaken overzien, noodzaak tot oplossen juridische problemen/conflicten en daarnaast is het handig.
 • Recht is een instrument om ...?
  - Samenleving te ordenen (wetgevende macht)

  - Rechtszekerheid te bieden (rechtelijke en uitvoerende macht)

  - In Nederland gescheiden volgens Trias Politica doctrine (Gescheiden om misbruik tegen te gaan)
 • Noem de rechtsbronnen
  -Wet:
  1. Wet
  2. Algemene maatregelen van bestuur
  3. Ministeriële regeling (of besluit/beschikking)
  4. Verordeningen (provincie, gemeente, SER, schap)

  -Verdragen


  -Jurisprudentie (alles wat rechters toevoegen aan het wetboek)


  -Ongeschreven recht
  1. Gewoonterecht (gedoogrecht)
  2. Redelijkheid en billijkheid
 • Wat wordt er bedoelt met: wet in materiële zin
  Alle door hogere en lagere overheden uitgevaardigde wetten, regels en vorderingen die door een ieder opgevolgd dienen te worden.
 • Wat wordt er bedoelt met: wet in formele zin
  Bijna alle wetten, regels en verordeningen waarin het woord wet gebruikt wordt (door regeringen en Staten-Generaal) vastgesteld.

  NB: koning en minister & Staten-Generaal= 1e en 2de kamer
 • Welk onderverdeling kan er gemaakt worden in privaatrecht?
  - Personen- en familierecht
  - Vermogensrecht
  - Ondernemingsrecht
  - Burgerlijk procesrecht
 • Bij privaatrecht is er geen derde (onafhankelijke persoon) die daarvoor in actie komt, dat moet de burger zelf doen. Naar de rechter gaan om een geschil te laten beslechten, noemen we procederen.
 • De regels van het voeren van juridische procedures op het terrein van privaatrecht worden tot het burgerlijk procesrecht gerekend.
 • Strafrecht. Kenmerkend voor dit deel recht is dat de staat d.m.v. het Openbaar Ministerie actief optreedt om sancties (boete, gevangenisstraf, dergelijke) te eisen bij overtreding van de normen.
 • Waarom bezit de staat over een monopoliepositie?
  Bij strafrecht kan alleen het OM bij strafbare feiten tot vervolging overgaan
 • Het staatsrecht regelt de wijze waarom het Nederlandse staatsbestel wordt vormgegeven en de invloed die de burgers daarop kunnen uitoefenen.

  Grondwet, waarin de basisregels van ons staatsbestel (democratische rechtsstaat) staan opgesomd.
 • De Algemene wet bestuursrecht (afgekort Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en dergelijke. Dit gebied heet het bestuursrecht.

  Het bestuursrecht heeft betrekking op de mogelijkheden die de overheid heeft om regulerend op te treden ten aanzien van de maatschappij.
 • Splitsing van het nationale recht in privaat en publiek recht.

  - Privaat recht: regelt de rechtsbetrekking tussen burgers onderling (als fm’er heb je het meeste te maken ondernemingsrecht)

  -Publiek recht: Regelt de betrekking de overheid en haar burgers en tussen overheidslichamen onderling.
 • Welke onderverdeling kan er gemaakt worden in publiekrecht?
  - Straf (proces) recht
  - Staatsrecht
  - Bestuurs(proces)recht
 • Wie zijn wetgever?
  Veel regelgeving komt van verschillende organen of instanties. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen wetgevers op centraal niveau en wetgevers op decentraal niveau.

  Nationale wetgever - centraal niveau: samengesteld uit regering en de Staten-Generaal (1e & 2de kamer). Dit zijn 'wetten'.

  Decentrale wetgevers -provinciaal & gemeentelijk niveau. Deze door hun uitgevaardigde regels dragen niet de naam 'wet' maar 'verordening'.

  Naast centrale en decentrale wetgevers zijn er ook andere instanties bevoegd om 'wetten' uit te vaardigen. Bijv. de Sociaal-Economische Raad (SER) die op grond van wet op de bedrijfsorganisatie verordeningen tot stand brengen.
  Waterschappen kunnen ook regels uitvaardigen. Deze regels heten 'keuren'

  Kortom, 'wetten' worden door veel meer dan 1 instantie gemaakt.
 • Wat is belangrijk bij de rangorde van regelgeving?
  Rangorde tussen regelgeving
  -Hogere regels gaan boven lagere regels
  -Bijzondere regels gaan boven algemene regels
  -Jongere regels gaan boven oudere regels
 • Wat betekend jurisprudentie?
  Rechtspraak - recht wordt gesproken door een enkele rechter (unus) of door een rechterlijk college.

  Hun beslissing wordt vonnis, arrest of uitspraak genoemd.
  Vonnis door rechtbank
  Arrest door gerechtshof of hoge raad
 • De rechter of een rechtscollege spreekt dus niet alleen recht maar kan ook recht maken. De rechter of rechtscollege verzint niet de wetteksten zelf. De rechter bezit een aantal hulpmiddelen bij het specificeren van deze teksten. Deze hulpmiddelen worden interpretatiemethoden genoemd.

  - Grammaticale interpretatie-methode
  - Wetshistorische interpretatie-methode
  - Anticiperende interpretatie-methode
  - Rechtsvergelijkende interpretatie-methode
  - Systematische interpretatie-methode
  - Teleologische interpretatie-methode

  - Overige interpretatie-methode
  1 .Predendenten-interpretatie
  2. Interpretatie naar redelijkheid en billijkheid

  Naast deze interpretatiemethoden worden er ook redeneerwijzen gebruikt.

  - A contrario
  - Naar analogie

  Ook kan gewoonte als bron figureren. Er worden 2 voorwaarden gesteld.
  1. Vaste gedragslijn
  2. Rechtsplicht
 • Wat is materieel recht?
  Recht dat betrekking heeft op wat men mag en niet mag, welke rechten en welke verplichtingen men heeft.
 • Wat is formeel recht?
  Procesrecht. Het formele recht heeft betrekking op het recht van procederen. Het gaat hierbij om vragen als: bij welke rechter moet ik zijn, hoe moet er worden geprocedeerd, welke termijnen moeten in acht worden genomen?
 • Wat is dwingend recht?
  Recht waarvan de burgers niet mogen afwijken. Doen zij dit toch dan zijn gewoon de wettelijke regels van toepassing.
 • Wat is aanvullend recht?
  Recht waarvan de burgers mogen afwijken. Regels van aanvullend recht gelden alleen wanneer de partijen over de betreffende inhoud niets hebben afgesproken.
 • Wanneer het werkwoord 'moeten' in het wetsartikel voortkomt, is het dwingend recht. 'Kunnen' duidt op aanvullend recht.

   Nietigheid, impliceert een regel van dwingend recht.
 • Objectief recht = positief recht. Het recht dat uit de geldende rechtsbronnen wet, verdrag, jurisprudentie en gewoonte voortvloeit.

  Subjectief recht = recht dat individuen in concreto bezitten omdat het objectieve recht dit met zoveel woorden verklaard.
 • Welke onderverdeling kun je maken in rechtssubjecten?
  - Natuurlijke personen
  - Rechtspersonen
  - Dragers van rechten en plichten
 • Wat is burgerlijk recht
  Ook wel genoemd civiel of privaat recht. Het burgerlijk recht valt uiteen in 2 rechtsgebieden: personen-famielierecht & vermogensrecht (alles met geld).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem 3 soorten categorieën opschortingsrechten
- Exceptio non adimpleti contractus (ik presteer pas (weer) als u presteert)
- Onzekerheidsexeptie (omdat ik terecht mag menen dat u wellicht niet presteert, wacht ik totdat ik daarover zekerheid heb gekregen)
- Recht van retentie (ik geef de roerende zaak pas terug als u gepresteerd heeft)
Wat is ontbinding?
Vordering als gevolg van wanprestatie van de kant van de schuldenaar. Resultaat  van ontbinding is dat beide partijen bevrijd worden van de verplichting, voortkomend uit de gesloten overeenkomst. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht
Wat is ontbinding?
Vordering als gevolg van wanprestatie van de kant van de schuldenaar. Resultaat  van ontbinding is dat beide partijen bevrijd worden van de verplichting, voortkomend uit de gesloten overeenkomst. Ontbinding heeft geen terugwerkende kracht
Wat is nakoming?
Eis waarbij wordt gevorderd dat de wederpartij zal handelen zoals zij contractueel heeft toegezegd
Schadevergoeding. Wat kan je hierover vertellen en welke 2 vormen van schade dekken ken je?
In princiepe door partijen zelf te regelen (algemene voorwaarden) Grove schuld/opzet in beginsel niet uit te sluiten. In beginsel in gel (soms herstel van vorige toestand)

2 vormen van schade dekken:
- Vervangende schadevergoeding
(geleden verlies, ontgane winst, redelijke kosten van maatregelen tot beperking/voorkoming van schade, kosten gemaakt voor vaststellen schade + kosten voldoening buiten rechte
- Aanvullende schadevergoeding voor vertraging nakoming
(vertragingsrente, wettelijke rente, huurauto)
Wat is een fatale termijn?
Een niet-verlengbare, uiterst termijn, die meebrengt dat de schuldenaar alleen door het verstrijken van die termijn van rechtswege in verzuim is
Wanprestatie. Nakoming afdwingen kan via..
Nakoming afdwingen kan via
- Reele executie
( - via de politie)
( - via de rechterlijke macht)
( - via de deurwaarder)

- Lijfsdwang (=gijzeling)
- Dwangsom (alleen als reele executie niet werkt)
Wanneer is er sprake van overmacht?
- Verhindering (bijv wettelijk: exportverbod, praktisch: bij extreem hoge kosten)
- Buiten zijn/haar schuld (soms: ziekte)
- Gevolg van omstandigheden welke niet voor zijn/haar risico zijn

Indien geen afwijkende regelingen zijn getroffen:
Algemene voorwaarden... uitermate ruim beroep op overmacht
Welke onderverdeling kun je maken bij Terkortkomen?
Tekortkomen
- Overmacht
- Wanprestatie. toerekenbaar

Wanprestatie, toerekenbaar
- Niet presteren
- Te laat presteren
- Ondeudelijk presteren (niet behoortlijk)
Wat zijn de belangrijkste terreinen waarop de EU geen bevoegdheid heeft?
- Onderwijsbeleid
- Sociale zekerheid
- Volkgezondheidbeleid
- Belastingen
- Familierecht
- Openbare orde